Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.18.2013                                                        

 DECYZJA

              Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ), art. 71 ust.1 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, a  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami), oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami)  oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 10435– złożonego w dniu 26.06.2013 r. przez Inwestora – Energa Operator, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,, Powiązanie linią energetyczną kablową 15 kV pomiędzy ST Lampusz 2  a ST Nowa Wieś 1 „ na nieruchomościach działki nr. 2008/37,418,2008/19,413/8-obręb Lubicz Dolny, 47/13,47/14,61/4,138/7,138/13 – obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

orzekam

 umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Powiązanie linią energetyczną kablową 15 kV pomiędzy ST Lampusz 2  a ST Nowa Wieś 1 „ na nieruchomościach działki nr. 2008/37,418,2008/19,413/8-obręb Lubicz Dolny, 47/13,47/14,61/4,138/7,138/13 – obręb Nowa Wieś, Inwestor- Energa Operator, ul. Gen Bema 128, 87-100 Toruń

]Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r,nr.199.poz.1227 ze zmianami)  wnioskiem nr rej. 10435 – złożonym do Wójta Gminy Lubicz w dniu 26.06.2013 r. przez Inwestora Energa Operator, ul. Gen Bema 128, 87-100 Toruń, wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,,  Powiązanie linią energetyczną kablową 15 kV pomiędzy ST Lampusz 2  a ST Nowa Wieś 1 „ na nieruchomościach działki nr. 2008/37,418,2008/19,413/8-obręb Lubicz Dolny, 47/13,47/14,61/4,138/7,138/13 – obręb Nowa Wieś.

              Zgodnie z art.10 i art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r.poz. 267) Wójt Gminy Lubicz dnia 03.07.2013 r. zawiadomieniem znak ROŚ.6220.18.2013 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Wójt Gminy w trakcie postępowania wyznaczył termin do dnia 15.07.2013 r. na składanie przez strony postępowania wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących realizacji planowanego przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie wniosły uwag, wniosków i zastrzeżeń w sprawie. Wójt Gminy dokonał szczegółowej analizy złożonych załączników do wniosku, sprawdził okoliczności faktyczne i prawne realizacji przedsięwzięcia. Należy stwierdzić, na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z  2010 r., Nr 213, poz.1397) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

                Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził,   że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104  ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w części w obszarze włączonym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000;  Obszar Doliny Drwęcy PLH 280001.Ze względu na technologię robót, przewiert sterowany pod korytem Rzeki Drwęcy, nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

               Na podstawie karty informacyjnej zadania stwierdzono, że ustalone rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,  nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne. W trakcie prowadzenia robót budowlanych  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny budowlane nie przekroczą w porze dziennej wartości 55 dB i będą miały charakter krótkotrwały. Wszystkie rodzaje odpadów wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują

1. Energia Operator , ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń,

2. Pan Eugeniusz Seichter, ul. Szosa Chełmińska 98 A/1,87-100 Toruń,

3  Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Polna 113,87-100 Toruń,

4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804                                                                         

    Gdańsk,

5. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36 A, 87-162  

     Lubicz,

6. pozostałe strony w/g  załącznika

7. a/a MG

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-07-18 10:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46981
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-08-13 12:18:24