Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Obwieszczenie

ROŚ.6220.16.2012                                                                Lubicz, dn. 14.05.2013r.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Lubicz

            Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 05.12.2012 r.  z wniosku złożonego przez Pana Dariusza Kisielewskiego, Młyniec Drugi,ul. Dolina Drwęcy 32,87-162 Lubicz ,  nr rej. 11528 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego ,,MŁYNIEC XL” – w miejscowości Młyniec Pierwszy, na działkach nr geod.37/1, 37/2 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest wójt, a organem właściwym do dokonania uzgodnień warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, natomiast opinię wyraża właściwy organ Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

            Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 12.06.2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

            Zgromadzona w trakcie postępowania dokumentacja jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzędu, pok. 31, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-05-14 11:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49008
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-08-13 12:18:24