Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.2.2013                                                                           Lubicz Dolny, dn. 2013.05.07

DECYZJA

             Na podstawie art.104 §1 i §2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t), art.71ust.1,ust.2,art.84ust.1,ust.2 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami), § 3 ust 1 pkt 33  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami)  oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 1921 – złożonego w dniu 21.02.2013 r. przez Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa ,,Gazoprojekt” ul. Strzegomska 55 a,53-611 Wrocław,Inwestor-Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4,  02-337 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,,Gazociąg Rogowo-Kowalewo Pomorskie – likwidacja wypłycenia gazociągu w m. Gronowo” na nieruchomościach nr geod. 92/5 i 138/1 - obręb Gronowo, Gmina Lubicz oraz nr geod. 56/2 obręb Pruska Łąka, Gmina Kowalewo Pomorskie.

orzekam

- o braku konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, Warszawa, 02-337 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Gazociąg Rogowo-Kowalewo Pomorskie – likwidacja wypłycenia gazociągu w m. Gronowo” na nieruchomościach nr geod. 92/5 i 138/1 - obręb Gronowo, Gmina Lubicz oraz nr geod. 56/2 obręb Pruska Łąka, Gmina Kowalewo Pomorskie.

                                                               U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.71ust.1, art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor- Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa przez Pełnomocnika Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa,,Gazoprojekt” ul. Strzegomska 55 a,53-611 Wrocław,wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 21.02.2013 r. nr rej.1921 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Gazociąg Rogowo-Kowalewo Pomorskie – likwidacja wypłycenia gazociągu w m. Gronowo” na nieruchomościach nr geod. 92/5 i 138/1 - obręb Gronowo, Gmina Lubicz oraz nr geod. 56/2 obręb Pruska Łąka, Gmina Kowalewo Pomorskie. Wójt Gminy  Lubicz na podstawie art. 3 ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.2.2013 z dnia 25.02.2013 r. powiadomił o jego wszczęciu, a także zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.2.2013 z dnia 25.02.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o                                                                                                                                               konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również pismem ROŚ.6220.2.2013 z dnia 25.02.2013r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3 ust 1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr. 213 poz.1397).  Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.178.2013.HR.2 z dnia 10.04.2013 r.  (nr rej. 3892)  wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził pismem N.NZ-402-L-16/13 z dnia 08.03.2013(nr.rej.2687)opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Inwestycja pn.: „Gazociąg Rogowo - Kowalewo Pomorskie - likwidacja wypłycenia w m. Gronowo", będzie realizowana na obszarze dwóch gmin - Lubicz i Kowalewo Pomorskie.Zadanie stanowić będzie cykl czynności budowlanych polegających na likwidacji wypłyconego odcinka gazociągu DN80 PN 6,3 MPa o długości 446 m przebiegającego przez działkę nr 92/5 (obr. Gronowo) i uzyskanie jego właściwego przykrycia (1,2 m), likwidację istniejącego na tym gazociągu króćca odgałęźnego (działka nr 138/1 obr. Gronowo) i odwadniacza (działka 56/2 obr. Pruska Łąka) oraz wstawienie w miejsce wycięć odcinków gazociągu.Istniejący gazociąg wykonany został w 1982 roku z rur stalowych o średnicy 88,9 mm izolowanych bitumicznie, z zabudowaną armaturą i odwadniaczem. Gazociąg zasila stację gazową w Kowalewie Pomorskim. Konieczność wykonania prac ma na celu zwiększenie przykrycia, obecnie wypłyconego odcinka gazociągu do głębokości 1,2 m, licząc od aktualnego poziomu terenu do górnej powierzchni rury.Na etapie eksploatacji gazociągu nie będzie występować zużycie wody ani paliw. Przedsięwzięcie w warunkach normalnej eksploatacji nie będzie źródłem emisji do powietrza oraz wiązało się ze znaczącą emisją hałasu do środowiska - położenie gazociągu pod ziemią.Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się jej ponadnormatywnego oddziaływania w okresie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska, takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowei grunt. Odpady na etapie realizacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych to tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, zamyka­nych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepusz­czalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów re­alizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.W okresie prowadzenia prac zapewniona będzie ciągła, nieprzerwana dostawa gazu do stacji redukcyjno-pomiarowej w Kowalewie Pomorskim. Na czas wyłączenia gazociągu DN80, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi, zasilanie stacji odbywać się będzie z przewoźnych zbiorników gazu.Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie prac związanych z poprawą stanu technicznego gazociągu w trzech wskazanych lokalizacjach. W ramach planowanych prac będą wykonywane roboty budowlane i ziemne na terenach użytków rolniczych oraz w miejscu przebiegu Strugi Rychnowskiej.W związku z usytuowaniem części planowanych prac w granicach ww. obszaru chronionego krajobrazu na jego terenie obowiązują przepisy, określone w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 99, poz. 793), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, przywołany zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.Realizacja planowanego zamierzenia wymaga przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów, występujących w strefie brzegowej Strugi Rychnowskiej oraz prowadzenia robót w jej korycie. Skala niezbędnej do wykonania wycinki ogranicza się do usunięcia kilku drzew i krzewów na długości około 15 m, w składzie których brak jest starodrzewia i drzew dziuplastych.Z uwagi na możliwość niszczenia potencjalnych miejsc lęgowych ptaków, Inwestor przewidział usunięcie drzew poza okresem lęgowym w terminie od końca sierpnia do początku marca.Jednocześnie w związku z potrzebą wykonywania wykopów, które mogą być przyczyną powstawania pułapki dla małych zwierząt, w tym płazów, przewidziano wprowadzenie czynności zabezpieczających w postaci krótkiego czasu otwarcia wykopów i kontroli ich światła przed zasypywaniem pod kątem obecności uwięzionych zwierząt.Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem, pas montażowy w obrębie Strugi Rychnowskiej zostanie zawężony, a naruszona w wyniku prowadzonych robót morfologia koryta zostanie przywrócona do stanu wyjściowego.Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dna i skarp cieku w miejscu kolizji z rurociągiem, przewidziano ich umocnienie narzutem kamiennym bez użycia materiałów betonowych.Planowane prace na pozostałych odcinkach rurociągu będą prowadzone na gruntach ornych.Wykonanie zaplanowanych prac nie wiąże się z naruszeniem obszarów występowania cennych siedlisk przyrodniczych, trwałym pogorszeniem warunków bytowania i migracyjnych zwierząt.W związku z powyższym, uwzględniając skalę ingerencji w środowisko przyrodnicze (punktowe prowadzenie robót), charakter i zakres analizowanej inwestycji, nie przewiduje się, aby planowane prace realizacyjne wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.Jednocześnie z uwagi na konieczność prowadzenia prac w obrębie Strugi Rychnowskiej, wskazuje się na konieczność zachowania ciągłości przepływu wód w korycie cieku podczas wykonywania robót.Inwestycja jest zlokalizowana w obszarze dorzecza Wisły. Jak już wcześniej wskazano zamierzenie dotyczy również ingerencji w koryto rzeczne Strugi Rychnowskiej. W związku z powyższym przeanalizowano ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Analizując stan elementów biotycznych, należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki abiotyczne, takie jak elementy hydromorfologiczne, charakteryzowane przez: reżim hydrologiczny, ciągłość rzeki, warunki morfologiczne.Odpowiedni dla danego cieku stan powyższych trzech grup elementów łącznie stwarza warunki życia na każdym, charakterystycznym jego etapie dla fauny i flory właściwej danemu typowi cieku (oczywiście przy odpowiednim stanie fizykochemicznym wody). Należy jednak zaznaczyć, że grupy te mogą wpływać na jakość ekologiczną cieku łącznie i żaden z nich nie ma priorytetowego znaczenia oddzielnie. Mając więc na względzie fakt, że naruszona w wyniku prowadzonych robót morfologia koryta zostanie przywrócona do stanu wyjściowego, nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).Przedsięwzięcie powiązane jest technologicznie i funkcjonalnie z istniejącym systemem gazowym. Mając na względzie charakter zadania, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania. Zadanie nie zmieni w sposób znaczący istniejącego zagospodarowania i użytkowania przedmiotowego terenu.Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.Ze względu na rodzaj i lokalizację planowanej inwestycji stwierdzono, że nie powinna ona znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.Organ prowadzący postępowanie dnia 18.04.2013r na podstawie art.63ust.2,art.64ust1,ust.2,art.65 ust.1,ust.2,ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r Nr.199,poz.1227 ze zmianami) postanowieniem ROŚ.6220.2.2013 z dnia 18.04.2013r.orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy również zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14.06.1960- Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz. U. z 2000r, Nr.98,poz.1071 ze zmianami) zawiadomieniem ROŚ.6220.2.2013 z dnia 18.04.2013r. powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag. W wyznaczonym terminie do dnia 06.05.2013r. strony nie wniosły  uwag ,wniosków i zastrzeżeń. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji,  rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i nie należy przeprowadzać procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także nie ustalił obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalnePrzedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach nr geod. 92/5 i 138/1 - obręb Gronowo, Gmina Lubicz oraz nr geod. 56/2 obręb Pruska Łąka, Gmina Kowalewo Pomorskie. jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej  decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują strony:

1. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” SA, ul. Strzegomska 55a. 53-611 Wrocław

2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,

3. Gmina Kowalewo Pomorskie, Pl. Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,

4. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń,

5. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,

6. pozostałe strony wg załącznika,

7. a/a KC

 

Do wiadomości;

 

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

   Ul, Szosa Bydgoska 1,

   87-100 Toruń,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

    Ul. Dworcowa 63,

    85-950 Bydgoszcz,

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia ROS.6220.2.2013

Inwestycja pn.: „Gazociąg Rogowo - Kowalewo Pomorskie - likwidacja wypłycenia w m. Gronowo", będzie realizowana na obszarze dwóch gmin - Lubicz i Kowalewo Pomorskie.Zadanie stanowić będzie cykl czynności budowlanych polegających na likwidacji wypłyconego odcinka gazociągu DN80 PN 6,3 MPa o długości 446 m przebiegającego przez działkę nr 92/5 (obr. Gronowo) i uzyskanie jego właściwego przykrycia (1,2 m), likwidację istniejącego na tym gazociągu króćca odgałęźnego (działka nr 138/1 obr. Gronowo) i odwadniacza (działka 56/2 obr. Pruska Łąka) oraz wstawienie w miejsce wycięć odcinków gazociągu.Istniejący gazociąg wykonany został w 1982 roku z rur stalowych o średnicy 88,9 mm izolowanych bitumicznie, z zabudowaną armaturą i odwadniaczem. Gazociąg zasila stację gazową w Kowalewie Pomorskim. Konieczność wykonania prac ma na celu zwiększenie przykrycia, obecnie wypłyconego odcinka gazociągu do głębokości 1,2 m, licząc od aktualnego poziomu terenu do górnej powierzchni rury.Na etapie eksploatacji gazociągu nie będzie występować zużycie wody ani paliw. Przedsięwzięcie w warunkach normalnej eksploatacji nie będzie źródłem emisji do powietrza oraz wiązało się ze znaczącą emisją hałasu do środowiska - położenie gazociągu pod ziemią.Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę rodzaj, usytuowanie oraz skalę inwestycji, nie przewiduje się jej ponadnormatywnego oddziaływania w okresie eksploatacji na poszczególne elementy środowiska, takie jak: panujący klimat akustyczny, powietrze, wody powierzchniowe i podziemn W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu).Odpady na etapie realizacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych to tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, zamyka­nych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepusz­czalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów re­alizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.W okresie prowadzenia prac zapewniona będzie ciągła, nieprzerwana dostawa gazu do stacji redukcyjno-pomiarowej w Kowalewie Pomorskim. Na czas wyłączenia gazociągu DN80, w związku z prowadzonymi pracami remontowymi, zasilanie stacji odbywać się będzie z przewoźnych zbiorników gazu.Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie prac związanych z poprawą stanu technicznego gazociągu w trzech wskazanych lokalizacjach. W ramach planowanych prac będą wykonywane roboty budowlane i ziemne na terenach użytków rolniczych oraz w miejscu przebiegu Strugi Rychnowskiej.W związku z usytuowaniem części planowanych prac w granicach ww. obszaru chronionego krajobrazu na jego terenie obowiązują przepisy, określone w uchwale nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 99, poz. 793), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, przywołany zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.Realizacja planowanego zamierzenia wymaga przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów, występujących w strefie brzegowej Strugi Rychnowskiej oraz prowadzenia robótw jej korycie. Skala niezbędnej do wykonania wycinki ogranicza się do usunięcia kilku drzew i krzewów na długości około 15 m, w składzie których brak jest starodrzewia i drzew dziuplastych.Z uwagi na możliwość niszczenia potencjalnych miejsc lęgowych ptaków, Inwestor przewidział usunięcie drzew poza okresem lęgowym w terminie od końca sierpnia do początku marca.Jednocześnie w związku z potrzebą wykonywania wykopów, które mogą być przyczyną powstawania pułapki dla małych zwierząt, w tym płazów, przewidziano wprowadzenie czynności zabezpieczających w postaci krótkiego czasu otwarcia wykopów i kontroli ich światła przed zasypywaniem pod kątem obecności uwięzionych zwierząt.

Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem, pas montażowy w obrębie Strugi Rychnowskiej zostanie zawężony, a naruszona w wyniku prowadzonych robót morfologia koryta zostanie przywrócona do stanu wyjściowego.Z uwagi na konieczność zabezpieczenia dna i skarp cieku w miejscu kolizji z rurociągiem, przewidziano ich umocnienie narzutem kamiennym bez użycia materiałów betonowych.Planowane prace na pozostałych odcinkach rurociągu będą prowadzone na gruntach ornych.Wykonanie zaplanowanych prac nie wiąże się z naruszeniem obszarów występowania cennych siedlisk przyrodniczych, trwałym pogorszeniem warunków bytowania i migracyjnych zwierząt.W związku z powyższym, uwzględniając skalę ingerencji w środowisko przyrodnicze (punktowe prowadzenie robót), charakter i zakres analizowanej inwestycji, nie przewiduje się, aby planowane prace realizacyjne wiązały się ze znacząco negatywnym oddziaływaniem na środowisko w zakresie ochrony przyrody.Jednocześnie z uwagi na konieczność prowadzenia prac w obrębie Strugi Rychnowskiej, wskazuje się na   konieczność zachowania ciągłości przepływu wód w korycie cieku podczas wykonywania robót.Inwestycja jest zlokalizowana w obszarze dorzecza Wisły. Jak już wcześniej wskazano zamierzenie dotyczy również ingerencji w koryto rzeczne Strugi Rychnowskiej. W związku z powyższym przeanalizowano ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. Analizując stan elementów biotycznych, należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki abiotyczne, takie jak elementy hydromorfologiczne, charakteryzowane przez: reżim hydrologiczny, ciągłość rzeki, warunki morfologiczne.Odpowiedni dla danego cieku stan powyższych trzech grup elementów łącznie stwarza warunki życia na każdym, charakterystycznym jego etapie dla fauny i flory właściwej danemu typowi cieku (oczywiście przy odpowiednim stanie fizykochemicznym wody). Należy jednak zaznaczyć, że grupy te mogą wpływać na jakość ekologiczną cieku łącznie i żaden z nich nie ma priorytetowego znaczenia oddzielnie. Mając więc na względzie fakt, że naruszona w wyniku prowadzonych robót morfologia koryta zostanie przywrócona do stanu wyjściowego, nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).Przedsięwzięcie powiązane jest technologicznie i funkcjonalnie z istniejącym systemem gazowym. Mając na względzie charakter zadania, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania. Zadanie nie zmieni w sposób znaczący istniejącego zagospodarowania i użytkowania przedmiotowego terenu.Zastosowanie prawidłowych rozwiązań projektowych, technicznych i technologicznych, zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej oraz właściwa organizacja prac budowlanych zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

drukuj (


DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-05-07 14:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20831
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-08-13 12:18

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3498026
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-23 08:02

Stopka strony