Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ. 6220.1.2013                                                                     

DECYZJA

              

             Na podstawie art.104, art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust.1, art. 60, art. 75, ust. 1, pkt 4, art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 1090 – złożonego w dniu 31.01.2013 r.  przez Inwestora – Firmę Remontowo-Budowlaną ,,Dom-Bud” ul. Słoneczna 1, Kopanino, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wielobranżowego pawilonu usługowo – handlowego i stacji tankowania LPG na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 376  - obręb geodezyjny Złotoria, w miejscowości Złotoria, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającegona budowie wielobranżowego pawilonu usługowo – handlowego i stacji tankowania LPG na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 376  - obręb geodezyjny Złotoria, w miejscowości Złotoria, Gmina Lubicz - Inwestorowi – Firmie Remontowo-Budowlanej ,, Dom-Bud” ul. Słoneczna 1, Kopanino, 87-162 Lubicz .

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 31.01.2013 r. nr rej. 1090 złożonym przez Inwestora-Firmę Remontowo-Budowlaną ,, Dom-Bud” ul. Słoneczna 1, Kopanino,87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wielobranżowego pawilonu usługowo – handlowego i stacji tankowania LPG na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 376  - obręb geodezyjny Złotoria, w miejscowości Złotoria, Gmina Lubicz.

           Zgodnie z art.10 i art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz dnia 31.01.2013 r. pismem znak ROŚ.6220.1.2013 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji  został wniesiony w dniu 11.02.2013 r. (nr rej.1620) protest strony postępowania określający planowane do realizacji na nieruchomości działka nr 376 przedsięwzięcie jako niebezpieczne, szkodliwe dla mieszkańców z występującym zagrożeniem chemicznym i ekologicznym, uderzające w bezpieczeństwo życia i pomniejszające wartość sąsiednich nieruchomości. Podnoszone przez stronę postępowania uwagi i zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U  z  2010r.Nr.213,poz.1397) i nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia (art. 71 ust.1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

                  Wójt Gminy dokonał szczegółowej analizy złożonych załączników do wniosku, sprawdził okoliczności faktyczne i prawne oraz stwierdził, że przedmiotowa działka nr ewid. 376 znajduje się w terenach objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwalą nr XXV/270/08 z dnia 3 listopada 2008 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 9, poz. 192 z dnia 5 lutego 2009 r. Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi teren działki nr 376 objęty jest oznaczeniem 3U i posiada przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa o charakterze komercyjnym z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające stacje transformatorowe, przepompownie. Plan ustala warunki ochrony środowiska przyrodniczego zakazując na przedmiotowym terenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe na podstawie przepisów odrębnych. Należy stwierdzić, na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z  2010 r., Nr 213, poz.1397) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

                Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził,   że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższy obszar oddalony jest 250 m w kierunku zachodnim;  Obszar Doliny Drwęcy PLH 280001. Nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

               Na podstawie karty informacyjnej zadania stwierdzono, że ustalone rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia,  nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne. W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz instalowania wyposażenia,  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Wszystkie rodzaje odpadów będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują

  1. Firma Remontowo-Budowlana ,,Dom-Bud”, Pan Dariusz Boniecki, ul. Słoneczna 1,Kopanino,87-162 Lubicz,
  2. Zarząd Dróg ,Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
  3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Zarząd w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Toruń,
  4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Toruń,
  5. pozostałe strony zgodnie z załącznikiem
  6. a/a

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2013-02-21 13:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 48215
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-08-13 12:18:24