Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ. 6220.14.2011                                                                             Lubicz, dn.2011.11.03

 

DECYZJA

                           Na podstawie art.104, art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust.1,art. 60, art.75,ust.1,pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r. Nr.213, poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 10279 – złożonego w dniu 10.10.2011 r. uzupełnionego w dniu 21.10.2011r  przez Inwestora – FPHU ,, ATRAM’’ ul. Dworcowa 32A, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego pawilonu usługowo – handlowego na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 33/20, 33/21, 33/22, 33/23  - obręb geodezyjny Lubicz Dolny, w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie istniejącego pawilonu usługowo – handlowego na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 33/20, 33/21, 33/22, 33/23 – obręb geodezyjny Lubicz Dolny, w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 10.10.2011 r. nr rej. 10279 złożonym przez FPHU ,,ATRAM’’ ul. Dworcowa 32A, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz, uzupełnionym w dniu 21.10.2011r, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego pawilonu usługowo – handlowego na nieruchomości oznaczonej numerem geod. 33/20, 33/21, 33/22, 33/23- obręb geodezyjny Lubicz Dolny  w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

Zgodnie z art.10 i art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz dnia 14.10.2011 r. pismem nr. ROŚ.6220.14.2011 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu. W dniu 18.10.2011 r pismem nr ROŚ.6220.14.2011 na podstawie art. 64 § 2 KPA, oraz na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006 r. nr 225.poz 1635 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz wezwał  wnioskodawcę FPUH ,,ATRAM’’, ul. Dworcowa 32A, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz do uzupełnienia wniosku. W dniu 21.10.2011 wniosek został uzupełniony poprzez wniesienie opłaty skarbowej.

            Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższy obszar oddalony jest 390m w kierunku wschodnim: Rezerwat Przyrody Rzeka Drwęca. W dalszej odległości znajdują się: Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Doliny Drwęcy PLH 280001, Pomnik Przyrody Dąb o obwodzie Lubicz Dolny 425 cm i wysokości 32 m w Lubiczu Dolnym przy zagrodzie T.Tabora. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska, realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz instalowania wyposażenia  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Wszystkie rodzaje odpadów będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. Rośnie tam jedno drzewo dąb. W zasięgu  oddziaływania przedsięwzięcia  nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory. Najbliższy Obszar oddalony jest 390m w kierunku wschodnim: Rezerwat Przyrody Rzeka Drwęcy. W dalszej odległości znajdują się: Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Doliny Drwęcy PLH280001, Pomnik Przyrody Dąb o obwodzie Lubicz Dolny 425 cm i wysokości 32 m w Lubiczu Dolnym przy zagrodzie T. Tabora.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia  stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z  2010 r.,Nr.213,poz.1397) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują;

  1. FPHU ,,ATRAM’’, ul. Dworcowa 32A, 87-162 Lubicz
  2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
  3. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
  4. pozostałe strony zgodnie z załącznikiem
  5. a/a                                                                                                                 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-11-03 13:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 185899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03