Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ. 6220.13.2011                                                                             Lubicz, dn.2011.10.26

DECYZJA

                           Na podstawie art.104, art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), 59 ust.1,art. 60, art.75,ust.1,pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r. Nr.213, poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej.9704 – złożonego w dniu 23.09.2011 r. uzupełnionego w dniu 05.10.2011r  przez Inwestora – ,, EKO-CERAMIKA” Janusz Błażejewski, Jedwabno 20,87-162 Lubicz  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjnej ceramiki ozdobnej wraz z lokalizacją zbiorników gazu płynnego-6 szt. o pojemności 4850 l, wraz z przyłączem gazowym do rozbudowywanej części na działkach  o numerze geod. 24/10,24/11-obręb Jedwabno, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającegona rozbudowie hali produkcyjnej ceramiki ozdobnej wraz lokalizacją zbiorników gazu płynnego 6 szt. o pojemności 4850 l wraz z przyłączem gazowym do rozbudowywanej części na działkach o numerze ewidencyjnym 24/10,24/11-obręb Jedwabno, Gmina Lubicz.

 

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 23.09.2011 r. nr rej. 9704 złożonym przez ,,EKO-CERAMIKA” Pan Janusz Błażejewski, Jedwabno 20 , 87-162 Lubicz uzupełnionym w dniu 05.10.2011r, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego rozbudowie hali produkcyjnej ceramiki ozdobnej wraz z lokalizacją zbiorników gazu płynnego – 6 szt. o pojemności 4850 lna nieruchomościach oznaczonych numerami geod. 24/10,24/11 – obręb Jedwabno, Gmina Lubicz.

            Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 06.10.2011 r. pismem nr. ROŚ.6220.13.2011 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.  

 

            Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów podlegających ochronie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska, realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz instalowania wyposażenia  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji  przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu  oddziaływania przedsięwzięcia  nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia  stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z  2010 r.,Nr.213,poz.1397) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują;

  1. Pan Janusz Błażejewski ,, EKO-CERAMIKA” Jedwabno 20,87-162 Lubicz,
  2. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Polna 113,87-162 Lubicz,
  3. strony postępowania wg załącznika nr.1,
  4. a/a 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-10-26 09:48
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-21 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03