Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-28(36)09/10/11                                             Lubicz.01.09.2011r. 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami), § 3 ust.1, pkt  63,§ 5,pkt.2 lit e, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 ze zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6856– złożonego w dniu 02.07.2009 r. przez Inwestora ENERGUM DRWĘCA. Sp. z o. o., ul. Młyńska 12, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11+550) wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński.

określam

dla Inwestora ENERGUM DRWĘCA Sp. z o. o, ul. Młyńska 12, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacja i udrożnienie węzła wodnego związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11+550) wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz

warunki środowiskowe polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Pod względem administracyjnym, planowana inwestycja znajduje się w Polsce, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego, gminy Lubicz, sołectwa Lubicz Dolny (53°01'52''N,18°44'46''E). Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest, na działkach ewidencyjnych o numerach: 109, 831, 832/1 i 832/2 wg katastru gruntów. Wody na omawianym terenie administrowane są przez właściwego zarządcę, tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tereny te znajdują się, przy ul. Młyńskiej 12, w zakolu Drwęcy i należały niegdyś do kompleksu młynów, których poprzednim właścicielem było Rolno-Przemysłowe Towarzystwo Inwestycyjne PZZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obszar planowanej inwestycji jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. ENERGUM DRWĘCA Spółka z o.o. jest  użytkownikiem wieczystym obiektów istniejącego jazu młyńskiego w Lubiczu oraz terenów objętych projektowanym zamierzeniem; działek ewidencyjnych o numerach: 109, 831, 831/2,832/2-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

Inwestycja będzie polegać na:

1. Naprawie lub modernizacji istniejących budowli piętrzących – szczególnie mechanizmów i zasuw.

2. Odtworzeniu kanału derywacyjnego i budowa przepustu drogowego przez kanał.

3. Budowie przepławki technicznej dla ryb przy kanale derywacyjnym.

4. Montażu na kanale derywacyjny hydrozespołu VLH.

5. Budowie przepławki kaskadowej przy jazie młyńskim w miejscu starej niesprawnej przepławki.

6. Budowie w korycie rzeki progu piętrzącego kierującego migrujące ryby do przepławki kaskadowej.

7. Budowie w korycie rzeki ostrogi kierującej ryby do przepławki kaskadowej.

Prace budowlane realizowane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. W związku z potrzebą realizacji zamierzeń budowlanych zarówno na kanale derywacyjnym oraz na jazie głównym, prace budowlane w tych dwóch miejscach nie będą prowadzone jednocześnie. Zasadne wydaje się podjęcie w pierwszej kolejności działań na kanale derywacyjnym. Dopiero uruchomienie kanału derywacyjnego pozwoli poprzez przepuszczenie przez niego części wód rzeki i na rozpoczęcie procesu budowlanego przepławki przy jazie głównym.

Prace budowlane koncentrować się będą w dwóch głównych obszarach tj. w obrębie odtwarzanego kanału derywacyjnego oraz w na jazie młyńskim głównie w miejscu obecnie istniejącej przepławki dla ryb. Poza tymi obszarami niezbędne prace budowlane dotyczyć będą urządzeń wodnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu przepławek tj. ostrogi powyżej wlotu do kanału derywacyjnego oraz progu w korycie rzeki w rejonie ujścia kanału derywacyjnego.

Teren zamierzonej inwestycji obejmuje obszar hydrowęzła związanego z jazem młyńskim w Lubiczu Dolnym, usytuowanego w km 11+550 biegu rzeki. W miejscu istniejącej przepławki komorowej projektowane jest wykonanie nowej przepławki kaskadowej dostosowanej swoimi wymiarami do potrzeb migracji wszystkich gatunków ryb występujących w Drwęcy. Projektowana inwestycja budowy przepławki i udrożnienia dla migracji ryb głównego koryta Drwęcy, wiąże się z odtworzeniem dawnego kanału derywacyjnego oraz odbudową istniejącej na nim wcześniej elektrowni wodnej.

Zakładane główne cele inwestycji obejmują:

1. Uzyskanie poprawy warunków przepuszczania wielkich wód rzeki Drwęca, poprzez odtworzenie kanału derywacyjnego.

2. Wykorzystanie potencjału energetycznego rzeki Drwęca, poprzez odbudowę małej elektrowni wodnej na odtworzonym kanale derywacyjnym. Przyjęta turbina oraz rozwiązanie bloku elektrowni przystosowane są do przepuszczanie wielkich wód kanałem derywacyjnym, który pełnił niegdyś także rolę kanału ulgi.

3. Udrożnienie dla migracji ryb koryta Drwęcy poprzez budowę przepławek dla ryb, które zlokalizowane zostaną w głównym korycie Drwęcy oraz przy elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym.

Wymienione cele osiągnięte mają zostać poprzez wykonanie następujących urządzeń i obiektów:

1. Wykonanie kanału derywacyjnego (ulgowego) z ujęciem na prawym brzegu rzeki Drwęca, w km 11+608 oraz powrotem do koryta Drwęcy w km 10+870 biegu, wraz z umocnieniami brzegów oraz regulacją koryta rzeki w rejonie ujęcia i wylotu kanału.

2. Wykonanie małej elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym.

3. Wykonanie nowej przepławki dla ryb o wydatku 0,700m3/s, zlokalizowanej na lewym brzegu projektowanego kanału derywacyjnego, wraz z możliwością wykonania stacji monitoringu ichtiologicznego.

4. Wykonanie zamiast istniejącej przy jazie głównym przepławki komorowej, nowej przepławki o parametrach zapewniających migrację jesiotra, łososia, troci wędrownej, certy, minoga rzecznego oraz pozostałych gatunków ryb tworzących ichtiofaunę Drwęcy.

Przepławka zlokalizowana zostanie w przekroju jazu młyńskiego na lewym brzegu rzeki Drwęca i projektowana jest na przepuszczanie wody biologicznej, wynoszącej 7,64 m3/s.

Wykonanie remontu zamknięć istniejącego jazu piętrzącego, dawnego przepustu dla tratew i upustu węgorni.

Planowane przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody i może stanowić element rozwiązania istniejącego od lat problemu niedrożności ekologicznej Drwęcy w Lubiczu. Stan obecny, w jakim znajduje się Jaz Młyński stanowi istotny problem funkcjonowania ichtiofauny i możliwości realizacji ochrony rezerwatowej.

 

Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia

Zakłada się, że prace budowlane na jazie głównym i kanale derywacyjnym nie będą prowadzone jednocześnie. W pierwszej kolejności zrealizowane powinny zostać prace związane z odtworzeniem kanału derywacyjnego, a dopiero po jego uruchomieniu można będzie rozpocząć działania na jazie głównym. Znaczna część prac budowlanych związanych z kanałem derywacyjnym może zostać przeprowadzone w sposób ograniczający oddziaływanie na środowisko rzeki. Prace te stanowić będą znaczną część etapu realizacji przedsięwzięcia tj. m.in. odbudowę kanału derywacyjnego, montaż turbin i zagospodarowanie terenu wokół inwestycji. Można je przeprowadzić „na sucho” przy dotychczasowym funkcjonowaniu węzła. Obszar głównych działań koncentrować się będzie na działkach inwestora i przyległych, obejmujących tereny przemysłowe dawnego młyna.

Prace ingerujące w środowisko rzeczne wiążą się z wykonaniem wlotu oraz wylotu z kanału derywacyjnego. Zaleca się przy tym wykonywanie tych prac z korzystając w największym jak to jest możliwe stopniu z terenów przemysłowych będących w dyspozycji inwestora a nie z terenów o wysokich walorach przyrodniczych. W odniesieniu do gleb i gruntów prognozuje się oddziaływanie długotrwałe i nieodwracalne, co wiąże się z koniecznością trwałej zmiany w krajobrazie, w wyniku realizacji inwestycji. Oddziaływanie ograniczać się będzie jednak do terenów już przekształconych, na których bezpośrednio realizowane będą prace budowlane. W odniesieniu do pozostałych płaszczyzn oddziaływań, prognozowane zmiany związane są z małym i krótkotrwałym natężeniem zmian, a ich skutki mają charakter odwracalny o miejscowym zasięgu.

 

II. Warunki wykonania przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

   1. Realizację prac inwestycyjnych rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od 1           marca do 15 sierpnia.

2. Na czas prowadzenia inwestycji zorganizować zaplecze budowlane, wyposażyć je w sorbenty do  likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i utrzymywać w należytym porządku  oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady.

3 Bazy materiałowo - sprzętowo - socjalne oraz miejsca postojowe maszyn usytuować poza cennymi siedliskami oraz miejscami stwarzającymi zagrożenie odprowadzania odcieków do wód rzeki.

    4. Prace budowlane zaplanować tak, aby nie zakłócały one warunków życia ryb oraz możliwości migracji.

    5. Prace realizacyjne prowadzić z ograniczeniem ingerencji w cenne siedliska przyrodnicze, w szczególności łęgi i zbiorowiska szuwarowe, ograniczając ich zajęcie do niezbędnego minimum.

6. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty z zakresu ekologii roślin i zwierząt lądowych, który zapewni minimalizację strat w strukturze gatunkowej i przestrzennej siedlisk przyrodniczych oraz przeprowadzi monitoring parametrów środowisk lądowych.

    7. Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

8.  W sprzęcie wykorzystywanym do prowadzenia prac preferować oleje, smary i paliwa ulegające biodegradacji i wprowadzić zabezpieczenia przed możliwością powstawania wycieków z maszyn. Nie magazynować smarów, olejów i innych produktów ropopochodnych w pobliżu placu budowy, zwłaszcza przy wykonywanych wykopach.

9.  Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych, utwardzonych, a w przypadku ich braku - wykorzystywać maty ekologiczne, umożliwiające zebranie ewentualnychrozlewów paliwa.

10. Prace w środowisku wodnym realizować pod nadzorem specjalisty z zakresu ochrony środowiska, ekologii środowisk wodnych i ichtiobiologii. W zakresie wskazanego nadzoru należy prowadzić monitoring parametrów fizykochemicznych wody oraz obserwacje reakcji elementów biotycznych środowisk wodnych na wprowadzane zaburzenia.

11. Prac budowlanych na jazie głównym i kanale derywacyjnym nie prowadzić jednocześnie. Właściwym będzie zachowanie następującej kolejności ich wykonywania:

a. odtworzenie kanału derywacyjnego wraz z budową przepławki technicznej dla ryb, przepustu drogowego i montaż hydrozespołu VLH,

b. działania na jazie głównym wraz z remontem urządzeń hydrotechnicznych i budową przepławki kaskadowej.

12. W czasie wykonywania prac przy jazie młyńskim (remont jazu i budowa przepławki kaskadowej), z dolnej wody jazu młyńskiego prowadzić przerzuty ryb usiłujących pokonać piętrzenie. Zabieg ten wymaga nadzoru przyrodniczego, którego zadaniem będzie określenie sposobu odłowu ryb, w zależności od uwarunkowań wynikających z procesu budowlanego. Odłowione ryby utrzymywać w dobrej kondycji, a następnie wypuścić do rzeki powyżej jazu komunalnego, po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

13. Wszelkie prace związane z ingerencją w koryto rzeki ograniczyć do niezbędnego minimum, wykonując je poza okresem przystępowania do rozrodu ryb, rozwoju ikry, wylęgu i nasilonej migracji wiosennej, tj. poza okresem trwającym od 1 marca do 30 czerwca oraz poza okresem jesiennej migracji ryb, tj. poza terminem trwającym od 1 września do 30 listopada.

14. Prowadzić stałą kontrolę koncentracji tlenu w wodach rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu podwyższonej temperatury wód przekraczającej 20°C i przy niskich przepływach (poniżej przepływu średniego z wielolecia - SSQ). W przypadku spadku koncentracji tlenu do poziomu stanowiącego zagrożenie dla ichtiofauny, ograniczyć prowadzenie prac budowlanych w środowisku wodnym. Przy spadku zawartości tlenu poniżej 4 mg 02/l prace prowadzone w wodach rzeki przerwać do czasu poprawy warunków tlenowych.

15. Wszelkie prace budowlane organizować w taki sposób, aby powodować jak najmniejszą uciążliwość akustyczną.

16    Dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie wystąpienia przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe izolacje akustyczne.

17. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, a następnie przekazywać je do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe - do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizować z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

18. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach oznakowanych, zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów niebezpiecznych realizować z zachowaniem przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych.

19.  Z olejami odpadowymi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

20. Zapobiegać dopływom do koryta rzeki i płytko zalegających warstw wód podziemnych niepożądanych osadów i substancji organicznych, pochodzących z powierzchni naruszonych w wyniku odpompowywania wody lub prowadzonych robót ziemnych, np. poprzez zastosowanie systemu filtracyjnego.

21. Zagwarantować nieprzerywalną funkcjonalność systemu przepławek w ciągu całego roku, zapewniając im pierwszeństwo w stosunku do pozostałych elementów przedsięwzięcia.

22. W trakcie funkcjonowania inwestycji zapewniać prawidłowy poziom piętrzenia, w szczególności w ekstremalnych stanach niskich i wysokich wód.

23. W pasie minimum 5 m od krawędzi koryta, w przypadku obumarcia drzew w wyniku podtopienia, pozostawiać je na miejscu. Umożliwi to występowanie naturalnej sukcesji zbiorowisk roślinnych, szczególnie roślinności łęgowej i ziołorośli nadrzecznych wzdłuż rzeki.

24. W przypadku wystąpienia konieczności rekultywacji terenu i odbudowy stref brzegowych, stosować rodzime gatunki i odmiany roślin zgodnych z siedliskiem.

25. Z uwagi na fakt że przedsięwzięcie realizowane jest w granicach rezerwatu ,, Rzeka Drwęca” inwestor winien uzyskać zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z art.15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.

 

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przepławki należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. W celu eliminacji zjawiska barierowości i związanych z nim zagrożeń w zakresie zaburzeń drożności rzeki Drwęcy, stanowiącej korytarz migracyjny dla ryb dwuśrodowiskowych, wykonać system dwóch przepławek dla ryb wraz z urządzeniami regulacyjnymi, wspomagającymi funkcjonalność tych przepławek, których konstrukcje i sposób działania będą spełniać poniższe uwarunkowania:

a. przepławka przy jazie głównym (młyńskim)

       -  urządzenie zaprojektować w postaci przepławki kaskadowej, której parametry konstrukcyjne zostaną dostosowane do kryteriów umożliwiających migrację łososia, troci i jesiotra oraz innych gatunków ryb potamodromicznych, charakteryzujących się odmiennymi (słabszymi) zdolnościami pokonywania barier i silnego prądu wody,

- projekt przepławki dopasować do następujących warunków hydrauliczno - technicznych:

przepływ przez przepławkę - Qn = 7,64 m3/s, różnica poziomów między komorami - 0,15 m, długość poszczególnych komór w osi przegród - min. 6,0 m, szerokość poszczególnych komór - min. 10,0 m, wielkość przesmyku głównego - 1,0 m, wielkość pozostałych przesmyków - 0,2; 0,3; 04; 05 m, sumaryczna wielkość szczelin max. - 2,5 m, współczynnik rozproszenia - 100 W/m3,

-  zaprojektować przepławkę kaskadową w postaci "bliskiej naturze", w której dna poszczególnych basenów będą posiadać obniżenia w środkowej części osi do głębokości 1,9 m i zostaną wyłożone kamieniami o średnicach od 0,4 do 0,7 m,

-  zachować łączność dna przepławki z dnem rzeki poprzez ukształtowanie połączenia na górnym stanowisku w formie stożka o nachyleniu od 1:2 do 1:3, a na stanowisku dolnym przepławkę zakończyć trójkątną niecką wypadową,

- progi pomiędzy poszczególnymi komorami wykonać z ustawionych pionowo podłużnych głazów, układanych nieregularnie i naprzemiennie,

b. przepławka techniczna przy kanale derywacyjnym:

-  urządzenie zaprojektować na lewym brzegu kanału ulgi i po lewej stronie małej elektrowni wodnej, w postaci przepławki szczelinowej vertical-slot,

- projekt przepławki dopasować do następujących warunków hydrauliczno - technicznych:

przepływ przez przepławkę - Qn = 0,70 m3/s, różnica poziomów między komorami 0.13m, długość poszczególnych komór - min. 3,0 m, szerokość poszczególnych komór - min. 2,0 m, długość komory spoczynkowej - min. 6,0 m,  wielkość szczeliny - od 0,3 do 0,4 m, współczynnik rozproszenia - od 85 do 123 W/m3, ze wskazaniem zachowania współczynnika poniżej 100 W/m3,

c. budowle regulacyjne wspomagające funkcjonalność przepławek:

-  ostrogę naprowadzającą ryby spływające z biegiem rzeki, zlokalizowaną powyżej wlotu do kanału derywacyjnego, wykonać z materiałów naturalnych, tj. materacy faszynowych oraz narzutu kamiennego,

-   próg koncentrujący nurt rzeki w obrębie jednego z jej brzegów, zlokalizowany powyżej wylotu z kanału derywacyjnego w dnie rzeki, zaprojektować w sposób, który zapewni powstanie prądu wabiącego, kierującego ryby głównym korytem Drwęcy do przepławki przy jazie młyńskim.

2. W celu zapobieżenia wystąpienia erozji brzegów koryta rzecznego, wywołanego przekierowaniem mas wody na kanał derywacyjny, wykonać umocnienia lewego, naprzeciwległego do ujścia kanału ulgi brzegu rzeki Drwęcy, od km 10+680 do km 10+780, preferując materiał naturalny.

3. W celu ochrony siedliska łęgowego 91F0, przesunąć lokalizację progu naprowadzającego ryby do przepławki poza zasięg siedliska w sposób, który nie wpłynie na funkcjonalność urządzenia naprowadzającego.

4. W kanale derywacyjnym, na ujęciu wody do elektrowni, wprowadzić barierę elektryczno - elektroniczną. Urządzenie odstraszające zamontować skośnie od prawego brzegu kanału derywacyjnego w dół do jego lewego brzegu w taki sposób, aby dochodziło do punktu umieszczonego około 2 m poniżej wlotu wody (wyjście dla ryb) do przepławki.

5.  W celu umożliwienia zastosowania czyszczarki mechanicznej, w kanale derywacyjnym, na wlocie z rzeki do kanału zamontować kratę o rozstępie 40 cm i nachyleniu 70°.

6. Planowaną budowę elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym realizować w oparciu o technologię turbin niskospadowych VLH, ze wskazaniem na model VLH DN 5000 wraz wykonaniem niezbędnych urządzeń kontrolnych i sterujących.

7. W celu zabezpieczenia turbin przed zniszczeniem, przy jednoczesnym dodatkowym zwiększeniu przepustowości stopnia piętrzącego, hydrozespół VLH wyposażyć w system siłowników hydraulicznych pozwalających na unoszenie zestawu.

8. Planowany do wykonania kanał derywacyjny (ulgi) zlokalizować na prawym brzegu rzeki Drwęcy, z ujęciem w km 11+608 oraz z powrotem do koryta rzeki w km 10+870.

 

IV. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Monitoring w zakresie: skuteczności i funkcjonalności przepławek dla ryb, skuteczności wprowadzonych środków ograniczających zjawisko kłusownictwa oraz stopnia regeneracji siedlisk łęgowych i szuwarowych. Obserwacje należy prowadzić przez okres 3 pierwszych lat funkcjonowania przedsięwzięcia.

Wyniki i wnioski z ww. monitoringu należy przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia niezgodności stanu rzeczywistego z projektowanym, zarządca obiektu będzie zobowiązany do podjęcia działań minimalizujących względem gatunków chronionych.

V. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić: oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

VI. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

VII. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VIII. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wójt Gminy Lubicz wydał w dniu 23.03.2011r. nr OŚW.7624-18(10)10/11 decyzję środowiskową określającą warunki realizacji przedsięwzięcia OŚW.7624-18(10)10/11 przez Inwestora Toruńskie Wodociągi , Sp z o.o, Ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń  polegającego na ,, Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, gmina Lubicz, powiat toruński. Przedsięwzięcie realizowane będzie w rejonie stopnia wodnego na utworzonym zbiorniku tzw. cofki, którego powierzchnia wynosi ok. 42 ha a pojemność szacowana jest na około0,8 mln m3 przy maksymalnym piętrzeniu wody do rzędnej 43,66 m npm.Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na ujęciu wody, które jest ściśle powiązane technologicznie ze stacją uzdatniania wody (SUW „Drwęca-Jedwabno”) dostarczającą wodę pitną dla mieszkańców miasta Torunia i Gminy Lubicz. Stopień wodny jako obiekt hydrotechniczny składa się z jazu piętrzącego, przepławki dla ryb, obwałowań na obu brzegach rzeki zabezpieczonych grodziami Larsena, oraz przeprawy dla łodzi i kajaków. Stopień wodny służy do spiętrzenia wody, a tym samym występuje wyhamowanie prądu rzecznego, co związane jest z osadzaniem zawiesiny.

Z wód rzeki Drwęcy, na wysokości Lubicza korzystają: Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej „Pstrąg” w Lubiczu do hodowli pstrąga; Toruńskie Towarzystwo Św. Alberta dla potrzeb małej elektrowni wodnej; Polski Związek Wędkarski dla rekreacyjnego spędzania czasu nad wodą swoich członków i prowadzenia obserwacji związanych z programem restytucji ryb dwuśrodowiskowych oraz jesiotra.

 Stopień wodny, którego eksploatacja oparta jest na decyzji pozwolenia wodno-prawnego z dnia 30.07.2008r znak OS.I.6223-9/07/2008 wydanego przez Starostę Toruńskiego dla Toruńskie Wodociągi, Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń pozwala na podpiętrzenie wody w rzece Drwęcy i zaspakajanie potrzeb ujęcia, jak i w/w użytkowników.

 

IX. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- na szczególne korzystanie z wód inwestor winien uzyskać wymagane przepisami prawa  decyzje (pozwolenie  wodno-prawne)

X. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy , rezerwacie ichtiologicznym i w obszarze NATURA 2000.

Z przedstawionego raportu OOS dla przedmiotowego przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na środowisko przyrodnicze w stopniu wykluczającym jego realizację. Przewidywane zagrożenia należy eliminować lub ograniczać wykonując zawarte w raporcie OOS i postanowieniu RDOŚ zalecenia i warunki.

   - na wykonanie prac w granicach rezerwatu przyrody należy uzyskać zgodę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

                                                             

                                                                  Uzasadnienie

Dnia 02.07.2009 r. nr rej 6856 wnioskiem złożonym przez ENERGUM DRWĘCA Sp.  z o.o, ul. Młyńska 12,Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” w miejscowości Lubicz Dolny , gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 06.07.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-29(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. ponieważ liczba stron postępowania jest większa niż 20, organ prowadzący postępowanie zastosował art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000 Nr.98,poz.1071 ze zmianami) i pismami nr OŚW.7624-29(5)09, OŚW.7624-29(4)09 z dnia 06.07.2009 przekazał Przewodniczącym Rad Sołeckich w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny  treść zawiadomienia do publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń. Dnia 06.07.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW. 7624-29(3)09 i OŚW. 7624-29(2)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy( km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody w Lubiczu Dolnym, Gmina Lubicz. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz Przewodniczącym Rad Sołeckich do publikacji na tablicach ogłoszeń  w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz  Górny. Dnia 14.07.2009 do Wójta Gminy Lubicz wpłynął wniosek (nr.rej.7230) strony postępowania, Toruńskiego Towarzystwa  im. ŚW. Brata Alberta w Toruniu, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń wnoszący uwagi dotyczące wysokości piętrzenia wody na jazie młyńskim powyżej rzędnej 41.10m.nKr oraz funkcjonowania istniejącej na jazie komunalnym  małej elektrowni wodnej o mocy 28 kW. Organ prowadzący postępowanie w dniu 16.07.2009r. pismem OŚW.7624-28(6)09  zgodnie z art.37 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone w uzasadnieniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 16.07.2009r do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr.rej.7315 Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej PSTRĄG”, ul. Nad Drwęcą 9, 87-162 Lubicz o negatywnym wpływie turbin na działalność przedsiębiorstwa, o  konieczności zachowania rzędnych piętrzenia na poziomie określonym w obowiązującym pozwoleniu wodno-prawnym tj. 41.10m.nKr. W dniu 20.07.2009 Toruńskie Wodociągi, Sp z o.o, ul Rybaki 31-35 ,87-100 Toruń pismem nr rej. 7419 o konieczności utrzymania wysokości piętrzenia 41.10 m.n Kr oraz o niekorzystnym wpływie  wyższego piętrzenia na działanie jazu komunalnego. Organ prowadzący postępowanie w dniu 21.07.2009r. pismami OŚW.7624-28(7)09  i OŚW.7624(8)09 zgodnie z art.37 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone w uzasadnieniu decyzji  o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 23.07.2009 r. Wójt Gminy Lubicz otrzymał pismem nr.rej.7568 z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80,87-100 Toruń wniosek dotyczący wysokości piętrzenia wody  górnej przez jazem młyńskim do poziomu 41.10 m n Kr oraz warunków  bytowych obsługi przepławki oraz miejsc parkingowych dla obsługi stacji monitoringu ryb. W dniu 05.07.2009r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-138/09/ BW (nr.rej.8045) o  konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 24.07.2009r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr N.NZ-402-L-141-2009 (nr.rej.7575), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi określone w art. 10 KPA przekazał treść opinii upoważnionych organów do wiadomości stronom postępowania w drodze zawiadomienia OSW.7624-28(9)09 z dnia 07.08.2009 r. oraz obwieszczenia OŚW.7624-28(10)09 z dnia 07.08.2009 przesłanych przewodniczącym Rad  Sołeckich miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny celem publikacji ich treści na tablicach ogłoszeń, a także zostało obwieszczenie opublikowane na stronie internetowej UG Lubicz  oraz tablicy ogłoszeń UG Lubicz. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 07.08.2009 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-28(13)09, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w pełnym zakresie art.66   ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr.199, poz1227 ze zmianami). Treść postanowienia została przekazana stronom drogą pocztową oraz pismami nr.OŚW.7624-28(14)09 i OŚW.7624-28(15)09 z dnia 07.08.2009r przekazana do publikacji na tablicach ogłoszeń przez Przewodniczących Rad Sołeckich oraz opublikowana na stronie internetowej UG Lubicz i tablicy ogłoszeń UG Lubicz. Dnia 20.08.2011r Inwestor wnioskiem  nr.rej. 8501 wystąpił o zmianę treści wniosku nr.rej.6856 z dnia 02.07.2009 r. poprzez ustalenie mocy turbin w wysokości 0.3 MW każda oraz o skorygowanie nazwy przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lubicz postanowieniem OŚW.7624-28(16)09 z dnia 14.09.2009 r. doprecyzował moc elektrowni oraz nazwę przedsięwzięcia. Treść postanowienia obwieszczeniem OŚW.7624-28(17)09 z dnia 14.09.2009 r. została przekazana stronom postępowania zgodnie z art.10 KPA do wiadomości i przekazana Przewodniczącym Rad Sołeckich miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny pismami OŚW.7624-28(20)09 i OŚW.7624-28(21)09 z dnia 14.09.2009r do publikacji w powyższych miejscowościach. Wystąpiono pismami OŚW.7624-28(18)09 i OŚW.7624-28(19)09 z dnia 14.09.2009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uaktualnienie wcześniej wydanych opinii. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr RDOŚ-04.OO.6613-138/09/BW z dnia 23.09.2009 r. oraz postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-138/09/BW z dnia 23.09.2009r. skorygował nazwę przedsięwzięcia oraz doprecyzował moc turbin. Treść postanowienia RDOŚ została przekazana stronom postępowania drogą pocztową oraz przekazana Przewodniczącym Rad Sołeckich pismami OŚW.7624-28(22)09 i OŚW.7624-28(23)09 z dnia 02.10.2009r. miejscowości Lubicz Górny i Dolny do publikacji na tablicach ogłoszeń w tych miejscowościach. W dniu 12.10.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wyraził opinię (nr.rej10960) o zakresie raportu i konieczności przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pod nową nazwą i po doprecyzowaniu mocy turbin.  Inwestor pismem z dnia 01.12.2009 r. (nr.rej.12657) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-28(17)09 i OŚW. 7624-28(18)09- pisma z dnia 04.12.2009r.Treść wystąpień do upoważnionych organów została opublikowana na stronie internetowej UG Lubicz oraz pismami OŚW.7624-28(16)09 i OŚW.7624-28(15)09 z dnia 04.12.2009 r. przekazana do publikacji Przewodniczącym Rad Sołeckich miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny do publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń. W dniu 04.12.2009 r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-28(14)09 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 04.12.2009r. nr OŚW. 7624-28(15)09 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Lubicz Dolny, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia  wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu od Pana Krężel Tadeusza skr.pocztowa 37- data wpływu 29.12.2009r.(nr rej.13537), 87-101 Toruń wyrażający sprzeciw dla realizowanego przedsięwzięcia, Toruńskich Wodociągów Sp z o.o, ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń z dnia 29.12.2009 r. (nr.rej13573) o nieuwzględnieniu w raporcie uwarunkowań technologicznych Ujęcia i Stacji Uzdatniania ,,Drwęca –Jedwabno” i możliwość podtopienia rurociągu technologicznego przy rzędnej piętrzenia wyższej niż 41.10m n Kr oraz nie uwzględnienia w treści raportu wcześniej wydanych decyzji pozwoleń wodno-prawnych dla eksploatacji jazu komunalnego, Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej,, Pstrąg” Sp z o. o, ul. Nad Drwęcą 9,87-162 Lubicz z dnia 31.12.2009 r. (nr.rej.13678) o błędnym ustaleniu w raporcie wielkości przepływu wody oraz wysokości piętrzenia wody, a także zagrożeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa przy wyższej wodzie niż 41,10 m nKr, Toruńskiego Towarzystwa im.Św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń z dnia 30.12.2009 r. (nr.rej13608) o konieczności zachowania piętrzenia 41,10 m n Kr oraz zagrożeniu dla funkcjonującej na jazie komunalnym   elektrowni przy wyższym piętrzeniu niż obecnie ustalonym w obowiązujących pozwoleniach wodno – prawnych. Na złożone wnioski organ prowadzący postępowanie udzielił pismami OŚW.7624-28(19-23)09/10  z dni 07.01.2010r i 25.01.2010 r .odpowiedzi i poinformował ,że złożone wnioski zostaną rozstrzygnięte zgodnie z art.37 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. ( Dz.U z 2008 r. Nr,199, poz.1227 ze zmianami).Wójt Gminy Lubicz na postawie  powyższego art.37 ust.2 ustawy z 3 października 2008 r. oraz przeprowadzonej analizy treści opracowanego dla przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonanych przez upoważnione organy uzgodnień i wydanych opinii,  zgodnie z art. 122 ust.1,art.128 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r ( Dz. U. z 2005r, Nr.239,poz.2019 ze zmianami) stoi na stanowisku , że warunki szczególnego korzystania z wody Rzeki Drwęca (w tym wysokość piętrzenia na jazie młyńskim)zostaną ustalone na etapie wydawania przez upoważnione organy pozwolenia wodno –prawnego.  Wójt Gminy Lubicz otrzymał w dniu 07.01.2010r. pismo N.NZ-403-L-79-2009 (nr.rej.164)  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu określające warunki realizacji przedsięwzięcia, oraz wezwanie RDOS-04.O.O.6613-1273/10/BW Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.01.2010r (nr.rej.1127) dla inwestora wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport został uzupełniony przez Inwestora w dniu 07.04.2010 r. i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ponownie wezwał inwestora do uzupełnienia raportu a także pismami RDOŚ-04.OO.6613-404-2/09/10ADS z dnia 27.05.2010, RDOŚ-04.OO.6613-404-3/09/10 z dnia 25.08.2010r, RDOŚ-04.OO.6613-404-4/09/10/BW z dnia 29.10.2010 r., WOO.4242.29.2011 ADS z dnia 18.01.2011r. informujące o wydłużeniu terminu na uzupełnienie raportu. Do Urzędu Gminy Lubicz w dniu 11.04.2011 r. wpłynął wniosek (nr rej. 4083) Inwestora o ostateczne określenia nazwy przedsięwzięcia w brzmieniu ,,Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy(km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” oraz przesyłający ostateczną wersję raportu. Organ prowadzący postępowanie w dniu 12.04.2011r pismem OŚW.7624-28(25)/09/10/11 przekazał raport do Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Bydgoszczy który postanowieniem WOO.4242.29.2011ADS.2 z dnia 12.07.2011r (nr.rej.7321) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lubicz  pismem OSW.7624-28(26)09/10/11 z dnia 18.07.2011r. zgodnie z art.10 KPA powiadomił strony o możliwości zapoznania się treścią postanowienia RDOŚ oraz obwieszczeniem OŚW.7624-28(27)09/10/11 z dnia 18.07.2011r przesłanych do publikacji przewodniczącym Rad Sołeckich w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny do publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w trakcie postępowania dokumentacją W określonym terminie do Wójta Gminy Lubicz wpłynęły wnioski stron postępowania Toruńskiego Towarzystwa  im. Św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń z dnia 03.08.2011r (nr.rej.7924), Pana Krzysztofa Walterskiego,ul. Lipnowska 2,87-162 Lubicz z dnia 02.08.2011 (nr.rej.7902), Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu ul Słowackiego 80,87-100 Toruń z dnia  03.08.2011r( nr.rej7969), Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej ,, Pstrąg”, ul. Nad Drwęcą 9,87-162 Lubicz z dnia 01.08.2011r (nr.rej.7874), Toruńskich Wodociągów Sp z o.o, ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń z dnia 03.08.2011 r. (nr.rej.7951) dotyczące utrzymania wysokości piętrzenia na poziomie ustalonym przez obecnie  obowiązujące pozwolenia wodno-prawne.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji  jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji  nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

Po zapoznaniu się z ,,Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”  stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenie ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE.

 

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia
w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008r., Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony;

1.Toruńskie Wodociągi, Sp z o.o, ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń,

2.Energum Drwęca, Sp z oo,ul. Młyńska 12,87-162 Lubicz,

3. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały  Gen . Sikorskiego 8,87-100 Toruń,

4. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, ul. Toruńska 10,87-148 Łysomice,

5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Fr.Rogaczewskiego 9/19,80-804 Gdańsk,

6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektorat w Toruniu, ul. Klonowicza 7  87-100 Toruń,

7. Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej-Pstrąg Sp. z o o., ul. Nad Drwęcą 9, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz,

8. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Polna 113,87-100 Toruń,

9 Polski Związek Wędkarski ,Oddział w Toruniu, ul. Słowackiego 80,87-100 Toruń,

10. Przedsiębiorstw Wielobranżowe,,Paprocki” ul, Głębocka 11,87-162 Lubicz,

11  Spółka,, Nesta” Bis,ul. Płaska 23 B,87-100 Toruń,

12. Toruńskie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń

13. pozostałe strony w drodze obwieszczenia,

14 . a/a MG

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

Załącznik do decyzji nr 1

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Teren zamierzonej inwestycji obejmuje obszar hydrowęzła związanego z jazem młyńskim w Lubiczu Dolnym, usytuowanego w km 11+550 biegu rzeki. W miejscu istniejącej przepławki komorowej projektowane jest wykonanie nowej przepławki kaskadowej dostosowanej swoimi wymiarami do potrzeb migracji wszystkich gatunków ryb występujących w Drwęcy. Projektowana inwestycja budowy przepławki i udrożnienia dla migracji ryb głównego koryta Drwęcy, wiąże się z odtworzeniem dawnego kanału derywacyjnego oraz odbudową istniejącej na nim wcześniej elektrowni wodnej.

Zakładane główne cele inwestycji obejmują:

1. Uzyskanie poprawy warunków przepuszczania wielkich wód rzeki Drwęca, poprzez odtworzenie kanału derywacyjnego.

2. Wykorzystanie potencjału energetycznego rzeki Drwęca, poprzez odbudowę małej elektrowni wodnej na odtworzonym kanale derywacyjnym. Przyjęta turbina oraz rozwiązanie bloku elektrowni przystosowane są do przepuszczanie wielkich wód kanałem derywacyjnym,

który pełnił niegdyś także rolę kanału ulgi.

3. Udrożnienie dla migracji ryb koryta Drwęcy poprzez budowę przepławek dla ryb, które

przepławki o parametrach zapewniających migrację jesiotra, łososia, troci wędrownej,

certy, minoga rzecznego oraz pozostałych gatunków ryb tworzących ichtiofaunę Drwęcy.

Przepławka zlokalizowana zostanie w przekroju jazu młyńskiego na lewym brzegu rzeki

Drwęca i projektowana jest na przepuszczanie wody biologicznej, wynoszącej 7,64 m3/s.

Wykonanie remontu zamknięć istniejącego jazu piętrzącego, dawnego przepustu dla tratew zlokalizowane zostaną w głównym korycie Drwęcy oraz przy elektrowni wodnej na kanale

derywacyjnym.

Wymienione cele osiągnięte mają zostać poprzez wykonanie następujących urządzeń i

obiektów:

1. Wykonanie kanału derywacyjnego (ulgowego) z ujęciem na prawym brzegu rzeki Drwęca,

w km 11+608 oraz powrotem do koryta Drwęcy w km 10+870 biegu, wraz z umocnieniami

brzegów oraz regulacją koryta rzeki w rejonie ujęcia i wylotu kanału.

2. Wykonanie małej elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym.

3. Wykonanie nowej przepławki dla ryb o wydatku 0,700m3/s, zlokalizowanej na lewym

brzegu projektowanego kanału derywacyjnego, wraz z możliwością wykonania stacji

monitoringu ichtiologicznego.

4. Wykonanie zamiast istniejącej przy jazie głównym przepławki komorowej, nowej przepławki.

Planowane przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody i może stanowić element rozwiązania istniejącego od lat problemu niedrożności ekologicznej Drwęcy w Lubiczu. Stan obecny, w jakim znajduje się Jaz Młyński stanowi istotny problem funkcjonowania ichtiofauny i możliwości realizacji ochrony rezerwatowej. Przedsięwzięcie składa się z szeregu elementów kompromisowo godzących potrzeby w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska oraz interes przedsiębiorcy.

Przeważająca większość elementów przedsięwzięcia zarówno pod względem zajmowanej

powierzchni jak i kosztów ich wykonania oraz przygotowania wiąże się z działaniami na rzecz

ochrony środowiska.

Najkorzystniejsze dla środowiska przyrodniczego byłoby usunięcie wszelkiej zabudowy

hydrotechnicznej Drwęcy w Lubiczu i renaturalizacja odcinka jej doliny oraz przywrócenie rzece jej naturalnego charakteru.

Rozwiązanie takie przy obecnych uwarunkowaniach społecznych jest (ze szkodą dla przyrody) niemożliwe. Wynika to ze znaczenia kaskady dwu jazów w antroposferze.

Znaczenie ma współzależność tych budowli, ich wielofunkcyjne wykorzystanie przez  człowieka oraz funkcja stabilizacji doliny rzecznej zagospodarowanej przez człowieka w przekształconych już warunkach.

W obecnych uwarunkowaniach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest kompleksowe

zagospodarowanie tego terenu uwzględniające kompromisowo racje społeczne, ekonomiczne

oraz uwarunkowania lokalizacyjne w tym miejscowe, lokalne i regionalne potrzeby ochrony

środowiska.

Podkreślić należy obecny, niewłaściwy stan rejonu inwestycji, wymagający podjęcia działań.

W wielu aspektach założeń projektowych uwzględniono wyniki przeprowadzonej wcześniej wstępnej oceny oddziaływania na etapie koncepcji wprowadzając szereg ograniczeń projektu, umożliwiających znaczną redukcję natężenia negatywnego oddziaływania lub jego całkowite wyeliminowanie. Skutkiem tych działań jest wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń i negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko na bieżącym etapie.

W wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania nie przewiduje się znaczącego oddziaływania, które wpłynęłoby negatywnie na stan zachowania istniejących w obszarze badań, siedlisk przyrodniczych, obejmujących cenne fitocenozy oraz związane z nimi zoocenozy.

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia, natężenie oddziaływania na analizowanym terenie na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie znaczne tylko w niektórych przypadkach. Dotyczy ono warunków siedliskowych i stabilności populacji ryb oraz wielkości populacji poszczególnych gatunków ichtiofauny. Podkreślić jednak należy miejscowy, krótkotrwały, i co najważniejsze odwracalny charakter tego wpływu. Ze względu na regionalny charakter funkcji korytarza ekologicznego Drwęcy, oddziaływanie przedsięwzięcia, w odniesieniu do organizmów wodnych, będzie miało zasięg regionalny. Przewiduje się długotrwałe i nieodwracalne skutki w odniesieniu do niewielkich fragmentów siedlisk.. Zakłada się, że prace budowlane na jazie głównym i kanale derywacyjnym nie będą prowadzone jednocześnie. W pierwszej kolejności zrealizowane powinny zostać prace związane z odtworzeniem kanału derywacyjnego, a dopiero po jego uruchomieniu można będzie rozpocząć działania na jazie głównym. Znaczna część prac budowlanych związanych z kanałem derywacyjnym może zostać przeprowadzone w sposób ograniczający oddziaływanie na środowisko rzeki. Prace te stanowić będą znaczną cześć etapu realizacji przedsięwzięcia tj. m.in. odbudowę kanału derywacyjnego, montaż turbin i zagospodarowanie terenu wokół inwestycji. Można je przeprowadzić „na sucho” przy dotychczasowym funkcjonowaniu węzła.

Obszar głównych działań koncentrować się będzie na działkach inwestora i przyległych,

obejmujących tereny przemysłowe dawnego młyna. Prace ingerujące w środowisko rzeczne wiążą się z wykonaniem wlotu oraz wylotu z kanału derywacyjnego. Zaleca się przy tym wykonywanie tych prac z korzystając w największym jak to jest możliwe stopniu z terenów przemysłowych będących w dyspozycji inwestora, a nie z terenów o wysokich walorach przyrodniczych. W odniesieniu do gleb i gruntów prognozuje się oddziaływanie długotrwałe i nieodwracalne, co wiąże się z koniecznością trwałej zmiany w krajobrazie, w wyniku realizacji inwestycji. Oddziaływanie ograniczać się będzie jednak do terenów już przekształconych, na których bezpośrednio realizowane będą prace budowlane. W odniesieniu do pozostałych płaszczyzn oddziaływań, prognozowane zmiany związane są z małym i krótkotrwałym natężeniem zmian, a ich skutki mają charakter odwracalny o miejscowym zasięgu.

Celem eksploatacji będzie energetyczne wykorzystywanie energii kinetycznej i potencjalnej wody spiętrzonej na poziomie planowanym przez inwestora 41,70 m n.p.m. Kr. Wszelkie działania w trakcie funkcjonowania inwestycji koncentrować się będą na bezpiecznym i właściwym utrzymywaniu tego poziomu piętrzenia, jako normalnego i jednocześnie maksymalnego, przy zmiennych warunkach hydrologicznych i atmosferycznych. Poziom 41,70 m n Kr. wskazywany jest, jako optymalny.

Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie znaczne w aspekcie wpływu na wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne. Podkreślić jednak należy odwracalny charakter tego wpływu. Odwracalność polega na potencjalnej możliwości przywrócenia wcześniejszego schematu funkcjonowania obszaru przedsięwzięcia poprzez wyłączenie z eksploatacji kanału derywacyjnego i nakaz przywrócenia obecnie stosowanego poziomu piętrzenia. Możliwość taka traktowana powinna być jako wentyl bezpieczeństwa na wypadek sytuacji awaryjnych lub niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie oceny oddziaływania. Opierając się na naturalnych zdolnościach przystosowawczych środowisk rzecznych i kształtujących się pod wpływem działalności rzek, środowisk lądowych wskazać należy, że istnieje możliwość przywrócenia stanu równowagi biocenotycznej i prawidłowego funkcjonowania przyrodniczego tych środowisk.

Oddziaływanie o średnim natężeniu zmian i długotrwałym czasie trwania dotyczy gleby i gruntów objętych zagrożeniem erozji, której wektor ulegnie zmianie wraz ze zmianą kierunku i ilości przepływu mas wody.

Podobnie prognozuje się wpływ na wody podziemne i warunki hydrogeologiczne oraz związany z tym czynnik oddziaływania na ludzi i użytkowanie terenu.

W odniesieniu do warunków przyrodniczych, największy wpływ przedsięwzięcia przejawia się w aspekcie warunków siedliskowych i populacji ryb o średnim natężeniu długotrwałych zmian, które mają charakter odwracalny. Wyraźny wpływ dotyczy również fragmentów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim, w odniesieniu do których zmiany są niewielkie, ale nieodwracalne.

W każdym przypadku istnieją jednak rozwiązania prowadzące do złagodzenia lub  wyeliminowania w znacznej części oddziaływania negatywnego, dlatego nie przewiduje się, aby miało ono charakter znaczący.

W raporcie wskazano rozwiązania, których wdrożenie pozwoli maksymalnie ograniczyć

wpływ planowanej inwestycji na środowisko, powodując znaczne obniżenie natężenia oddziaływania lub jego zasięgu.

Realizacja zaleceń jest niezbędna w celu zachowania ostatecznej kwalifikacji niniejszej oceny wpływu przedsięwzięcia, jako brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zalecenia sformułowano w dwu grupach obejmujących:

− działania mające na celu zapobieganie bądź ograniczenia wpływu na środowisko na

etapie realizacji

− działania mające na celu zapobieganie bądź ograniczenia wpływu na środowisko na etapie funkcjonowania.

Zaleca się prowadzenie ogólnego monitoringu stanu środowiska w trakcie realizacji i okresowo w trakcie późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia. Niezbędny jest nadzór przyrodniczy nad etapem realizacji, który ma na celu wykonanie prac budowlanych, uwzględniających uwarunkowania przyrodnicze, jak również rozwiązanie potencjalnych problemów na tym etapie inwestycji, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji. w sposób szczegółowy. W trakcie eksploatacjiniezbędne jest przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego, mającego na celu identyfikację skutków realizacji przedsięwzięcia, w aspekcie celów ochrony zasobów przyrodniczych, głównie ochrony rezerwatowej oraz obszaru Natura 2000.Najważniejszym aspektem tego etapu nadzorowania przyrodniczego jest monitoring hydrologiczny oraz ichtiologiczny.

Podstawą eksploatacji energetycznej węzła wodnego powinna być pewność co do poprawności zastosowanych rozwiązań projektowych. W szczególności zweryfikować należy założenia wstępne w zakresie sprawności urządzeń służących eliminacji śmiertelności ryb na kratach i w turbinach wodnych oraz efektywność wybudowanych przepławek dla ryb.

Prowadzić należy monitoring sprawności przepławek. Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie stałego monitoringu. Należy prowadzić kontrolę zamontowanych krat  oraz sprawność urządzeń odstraszających ryby, w celu identyfikacji ew. potrzeby modyfikacji zastosowanych rozwiązań technicznych.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-09-02 14:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 179208
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03