Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.11.2011 MG                              Lubicz, dn.2011.07.07

 

 

Decyzja

 

               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr.199, poz.1227 )  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta gminy Lubicz – decyzja nr.ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6555 – złożonego w dniu 24.06.2011 r. przez Inwestora Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, Lubicz Dolny,87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na budowie dwustronnego chodnika przy drodze gminnej Nr.100859C-ul.Lipowa w Złotorii na nieruchomościach działki- numery geodezyjne

310/1,310/3,144/11,141/1,141/4,148/8,332,334/2-obręb Złotoria, gmina Lubicz, powiat toruński.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwustronnego chodnika przy drodze gminnej Nr.100859C-ul. Lipowa w Złotorii na  działce 310/1,310/3,144/11,141/1,141/4,148/8,332,334/2  numer geod. 31/7 – obręb Złotoria, gmina Lubicz przez  inwestora- Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, Lubicz Dolny,87-162 Lubicz.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 24.06. 2011r.,  nr rej.6555    przez Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Toruńska 36 A, Lubicz Dolny , 87-162  Lubicz  zwrócono się do Wójta gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwustronnego chodnika   przy drodze gminnej Nr.100859-ul. Lipowa w Złotorii na  nieruchomościach  oznaczonych  numerami geod. 310/1,310/3,144/11,141/1,141/4,148/8,332,334/2 w miejscowości Złotoria, gmina Lubicz. .

Wójt gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia  stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. nr 213, poz. 1397 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Planowane do realizacji przez Inwestora zamierzenie nie należy do normatywnie wyróżnionej kategorii przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ani zawsze ani potencjalnie wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz,U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm,), W  § 3 ust. 1 pkt 60 powyższego Rozporządzenia Rady Ministrów normatywnie wymienione są drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Cechy umożliwiające kwalifikację przedsięwzięcia

W § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 omawianego rozporządzenia wskazano rodzaje dróg będące przedsięwzięciami wymagającymi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Są to: autostrady, drogi ekspresowe, drogi publiczne, które na długości równej lub większej niż 10 km posiadają co najmniej cztery pasy ruchu.

Wymienione powyżej przedsięwzięcia to „górne wykluczenie" dróg z grupy potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko. „Wykluczenie dolne" zawiera przepis § 3 ust. 1 pkt. 60 określający jakie cechy dróg powodują, że należy przeprowadzić w stosunku do nich badanie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Te cechy dróg to: rodzaj jej nawierzchni - twarda; droga o nawierzchni twardej to tzw. droga twarda, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, czyli droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m (inne drogi są drogami gruntowymi),całkowita (a nie łączna, jak w przypadku § 2 ust. 1 pkt. 32) jej długość - większa niż 1 km, również po zsumowaniu długości odcinków nie przylegających do siebie (jak to może mieć miejsce np. przy dwustronnym przedłużaniu istniejącej drogi).

Zwrócenia uwagi wymaga znaczenie określenia droga. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 2 pkt. 1) droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. Nieco odmienne znaczenie tego terminu podano w ustawie o drogach publicznych (art. 4 pkt 2) - to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym. W obu definicjach wskazano przede wszystkim (wymieniając przy tym różnorodne urządzenia i obiekty towarzyszące) zasadnicze przeznaczenie tych budowli, czyli „ruch pojazdów"/"ruch drogowy". I takiego znaczenia drogi dotyczy ich ewentualna przebudowa czy rozbudowa, o której mowa w § 3 ust. 2. O ile budując nową drogę lub zmieniając nawierzchnię drogi istniejącej, za elementy tychże przedsięwzięć należy uznawać również chodniki i inne tego typu obiekty, to budowa samych tylko chodników, zjazdów i innych tego typu konstrukcji, przy drogach istniejących, nie ingerująca w część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów nie będzie przedsięwzięciem, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 60. Podobnie jak w przypadku kolei, peryferyjne przedsięwzięcia drogowe budowane samodzielnie czy też przebudowywane - tj. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, chodniki, ścieżki rowerowe, konstrukcje oporowe, przepusty, kładki, czy obiekty i urządzenia wyposażenia technicznego dróg - nie są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wyjątek stanowią tu ujęte w przepisie obiekty mostowe, czyli budowle przeznaczone do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka (§ 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie). Objaśnienia wymaga tu zastrzeżenie „w ciągu drogi o nawierzchni twardej użyte w stosunku do obiektów mostowych. Oznacza to, z jednej strony, że przepis dotyczy obiektów związanych z drogami twardymi, a z drugiej, że obiekty te winny się znajdować w ciągu drogi, czyli w jej osi podłużnej, a nie poprzecznej (jak np. kładki dla pieszych nad drogą).

Zastosowane w przepisie wyłączenie dotyczy jedynie przebudów dróg oraz obiektów mostowych, które to drogi lub obiekty mostowe spełniają łącznie następujące warunki:

służą do obsługi stacji elektroenergetycznych (ruch po tych drogach oraz obiektach mostowych odbywa się jedynie w związku z obsługą tychże stacji);

zlokalizowane są poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, czyli nie znajdują się na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Z przeprowadzonej analizy dokumentacji technicznej oraz stanu prawnego, jednoznacznie wynika, że planowane do realizacji przez Inwestora przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne na terenie jego wykonania, a charakter planowanej inwestycji nie jest wymieniony w żadnej z kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywy OOŚ (Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko). Ponieważ omawiane przedsięwzięcie nie należy do normatywnie wyróżnionej kategorii przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko ani zawsze ani potencjalnie wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz,U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z póżn. zm,), to nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują :

  1. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Dworcowa 36 A, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,
  2. a/a MG

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-07-07 13:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184428
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03