Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.8.2011                                                                           Lubicz Dolny, dn. 2011.06.06

 

DECYZJA

 

             Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami)  oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 3515 – złożonego w dniu 30.03.2011 r. przez Inwestora -,, Transpol” Kopalnie KruszywaPan Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław, o wydanie decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A o powierzchni obszaru górniczego 1.4 ha i wydobyciu poniżej 20.000m3/rok położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod.44/8 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

orzekam

- o braku konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  ze złoża Młyniec XI/A położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 44/8 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz przez  Inwestora,, Transpol”Kopalnie Kruszywa. Pan Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław,

-ustalam warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 44/8 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A na terenie działki 44/8, obręb Młyniec Pierwszy.

Obszar zamierzonej eksploatacji obejmuje całe udokumentowane złoże, tj. 1,4 ha. Granice złoża zostały poprowadzone z uwzględnieniem pasów ochronnych od sąsiadujących nieruchomości. Granice eksploatacji poprowadzone będą w odległościach nie mniejszych niż 30 m od sąsiednich działek. Eksploatacja złoża Młyniec XI/A prowadzona będzie w granicach powstałego już wyrobiska. Inwestor jest właścicielem przedmiotowej działki o łącznej powierzchni  8.7351 ha. Rejon projektowanych prac położony jest poza zwartą zabudową wsi Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz przy drodze gminnej Młyniec Pierwszy–Rogówko.

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny pospolitej – piasku ze złoża o powierzchni 14000 m2 i wydobyciu nie większym niż 20.000 m3/rok stanowiącego środkową część działki nr.44/8 w m.  Młyniec Pierwszy. Złoże ma kształt prostokąta o wymiarach  210mx160m. Całą powierzchnię udokumentowanego złoża stanowi wyrobisko powstałe w wyniku dotychczas prowadzonego tu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża ,, MŁYNIEC XI”. Głębokość wyrobiska wynosi od 4 do 6 m, dno wyrobiska jest suche, skarpy boczne są złagodzone i sięgają do granicy złoża. W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstanie zakład  wydobywczy. Ściana eksploatacyjna będzie miała długość do 80 m. Eksploatacja i przeróbka kopaliny, jej załadunek oraz częściowe usuwanie nadkładu prowadzona będzie przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego posiadającego niezbędną dokumentacje techniczno -ruchową. Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska lub poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.

- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.

- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samo-degradacji i oczyszczeniu w gruncie.

- na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,

- w trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu zmechanizowanego ze strefą tankowania, zaplecze zorganizować poza terenem górniczym,

- obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do  koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód poziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku,

- zapas oleju napędowego niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy silników spalinowych przechowywać poza wyrobiskiem, w miejscu zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów i wylewania ścieków,

- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach  zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu , zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

2. w zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Młyniec Pierwszy położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.

-w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki  brzegówki Riparia riparia na zboczach urobiska, zbocze należy zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek to jest do 15.08, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01.05 do 31.07 każdego roku,

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu

- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)

- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.

- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań

- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,

- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej w godz.7.00-18.00

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować,

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego,

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

 

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;

-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

- drogi dojazdowe do kopalni dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej,

-  należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej.

- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi

- po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zrekultywować; dopuszcza się kierunek rekultywacji leśny lub wodno-leśny, w przypadku rekultywacji w kierunku wodno-leśnym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 45o , a nie mniej niż 40 % długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodnie z siedliskiem,

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

 

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego,

VIII Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art.71ust.1, art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami) Inwestor- ,,Transpol” Kopalnia Kruszywa, Zenon Poliński, Łojewo 70,88-101 Inowrocław, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 30.03.2011r. nr rej.3515 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża,, Młyniec XI A” o powierzchni obszaru górniczego 1.4 ha i planowanym wydobyciu poniżej 20 tys.m3/rok na  części działki nr geod.44/8-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.  Wójt Gminy  Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku, ustalił strony postępowania i zawiadomieniem ROS.6220.8.2011 z dnia 14.04.2011powiadomił o jego wszczęciu a także zgodnie z art.64 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem nr ROŚ.6220.8.2011 z dnia 14.04.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz wystąpił również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, chociaż na mocy art.64 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ ten został wyłączony z procedury opiniowania przedsięwzięć określonych w art.72 ust.1 pkt.5 ustawy a dnia 3 października 2008 r. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3, ust.1, pkt.40a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397 ).  Upoważniony organ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.375.2011.BW. z dnia 29.04.2011r. (nr rej. 4799)  wyraził opinie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien obejmować  ochronę środowiska przed hałasem, ochronę powietrza atmosferycznego, ochronę wód podziemnych i gruntu a także wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

Organ prowadzący postępowanie dnia 23.05.2011r na podstawie art.63,ust.2ust.4,art.64,ust1,art.65 ust.1,ust.2,ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r Nr.199,poz.1227 ze zmianami) postanowieniem ROŚ.6220.5.2011 orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy również zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14.06.1960- Kodeks Postępowania Administracyjnego( Dz. U. z 2000r, Nr.98,poz.1071 ze zmianami) zawiadomieniem ROŚ.6220.8.2011 z dnia 25.05.2011 powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag. W wyznaczonym terminie do dnia 03.06.2011r strony nie wniosły  uwag ,wniosków i zastrzeżeń. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji w obszarze chronionego krajobrazu, możliwość kumulacji oddziaływania przedsięwzięcia w wypadku eksploatacji całości złoża ,, Młyniec XI A” rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionego organu nie biorąc pod uwagę opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i nie należy przeprowadzać procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także nie ustalił obowiązku sporządzenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo i nie zmieniły się  warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej  decyzji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

 

Otrzymują strony:

 

1.  ,, Transpol” Kopalnie Kruszywa, Zenon Poliński, Łojewo 70,88-101 Inowrocław,

2. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika,

4. a/a MG

 

Do wiadomości;

 

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

   Ul, Szosa Bydgoska 1,

   87-100 Toruń,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

    Ul. Dworcowa 63,

    85-950 Bydgoszcz,

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-06-06 11:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184426
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03