Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ROŚ.6220.6.2011                                  Lubicz.18.05.2011

D E C Y Z J A

               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.1,art.85 ust. 2 oraz art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 79  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2820 – złożonego w dniu 11.03.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ,ul. Jana z Kolna 4,65-014 Zielona Góra z upoważnienia Inwestora –Gminy Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej  i grawitacyjnej na nieruchomościach  ;110/1, 206/2, 206/6, 207/2, 210/9, 211/2, 220/14, 220/15, 221/5, 222/1, 222/4, 231/11, 231/15, 232/5, 233/9, 233/13, 233/14, 233/19, 233/20, 233/24, 233/39, 233/44, 233/46, 234/2, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/9, 235/13, 235/14, 235/15, 235/21, 235/22, 235/23, 235/24, 235/25, 235/26, 235/31, 235/32, 236/3, 236/6, 236/8, 243/7, 243/21, 317, 322/19, 322/22, 326/5, 330, 331/4, 331/11, 331/18, 331/19, 331/20, 331/21, 332, 333/1, 335/4, 336/13, 336/14, 336/34, 336/36, 336/37, 379, 388/7, 393/2, 394/3, 395/8, 395/49, 403/12, 403/30, 403/32, 403/60, 403/62, 403/69, 403/72, 405/2, 405/4, 406/3, 406/45, 406/53, 406/55, 408/1, 408/11, 409/1, 409/10, 410, 411/6, 411/7, 412/1, 412/2, 414, 419/7, 419/13, 421/3, 422/3, 431/1, 431/2, 432/3, 434, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 438/2, 440/5, 441, 447, 452, 455/3, 458, 459/1, 459/2, 462, 555, 556, 557, 558/1, 559/1, 559/3, 560/1, 560/3, 563/1, 563/2, 564, 565/5, 565/6, 565/7, 566/2, 566/3, 566/4, 567, 568/6, 568/7, 568/8, 599/1, 599/2, 600/5, 600/17, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603/6, 604/1, 613/9, 614, 615, 619, 620/16, 621/14, 621/30, 622, 623, 625/10, 630, 631/1, 631/2, 631/3, 632/2, 633/4, 633/9, 636/7, 638, 639/1, 639/13, 639/18, 639/19, 639/27, 639/28, 785, 799/2, 806, 809, 812/1, 813, 817, 818/2, 819, 821, 823, 827, 828, 829/2, 830, 831/2, 832, 837, 855/9, 857, 858, 933-obręb Grębocin ,Gmina Lubicz.

orzekam

- o braku konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz, na nieruchomościach oznaczonych numerami działek; 110/1, 206/2, 206/6, 207/2, 210/9, 211/2, 220/14, 220/15, 221/5, 222/1, 222/4, 231/11, 231/15, 232/5, 233/9, 233/13, 233/14, 233/19, 233/20, 233/24, 233/39, 233/44, 233/46, 234/2, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/9, 235/13, 235/14, 235/15, 235/21, 235/22, 235/23, 235/24, 235/25, 235/26, 235/31, 235/32, 236/3, 236/6, 236/8, 243/7, 243/21, 317, 322/19, 322/22, 326/5, 330, 331/4, 331/11, 331/18, 331/19, 331/20, 331/21, 332, 333/1, 335/4, 336/13, 336/14, 336/34, 336/36, 336/37, 379, 388/7, 393/2, 394/3, 395/8, 395/49, 403/12, 403/30, 403/32, 403/60, 403/62, 403/69, 403/72, 405/2, 405/4, 406/3, 406/45, 406/53, 406/55, 408/1, 408/11, 409/1, 409/10, 410, 411/6, 411/7, 412/1, 412/2, 414, 419/7, 419/13, 421/3, 422/3, 431/1, 431/2, 432/3, 434, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 438/2, 440/5, 441, 447, 452, 455/3, 458, 459/1, 459/2, 462, 555, 556, 557, 558/1, 559/1, 559/3, 560/1, 560/3, 563/1, 563/2, 564, 565/5, 565/6, 565/7, 566/2, 566/3, 566/4, 567, 568/6, 568/7, 568/8, 599/1, 599/2, 600/5, 600/17, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603/6, 604/1, 613/9, 614, 615, 619, 620/16, 621/14, 621/30, 622, 623, 625/10, 630, 631/1, 631/2, 631/3, 632/2, 633/4, 633/9, 636/7, 638, 639/1, 639/13, 639/18, 639/19, 639/27, 639/28, 785, 799/2, 806, 809, 812/1, 813, 817, 818/2, 819, 821, 823, 827, 828, 829/2, 830, 831/2, 832, 837, 855/9, 857, 858, 933- obręb Grębocin, Gmina Lubicz,

-ustalam warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja będzie polegać na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. W obrębie miejscowości ścieki z posesji będą odprowadzane grawitacyjnie do systemu kanałów. Kanały grawitacyjne będą odprowadzały ścieki do przepompowni ścieków, skąd w sposób ciśnieniowy ścieki będą przesyłane dalej. W miejscowości Grębocin będzie zlokalizowanych 12  przepompowni ścieków, z czego 1  będzie przepompownią główną, a 11  będzie przepompowniami sieciowymi. Ścieki z przepompowni głównej w miejscowości Grębocin będą w sposób ciśnieniowy przesyłane do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej. Przewidywana łączna długość kanałów grawitacyjnych będzie wynosić około 15.250 m. Przewiduje się budowę kanałów o średnicach DN200 i DN250. Na kanałach będą zamontowane studzienki tworzywowe małogabarytowe Ø425 oraz studnie żelbetowe Ø1000 lub Ø1200. Kanały będą wybudowane na głębokościach od 1,0 do 4,5 m poniżej poziomu terenu. Przewidywana łączna długość rurociągów tłocznych będzie wynosić około 2.200 m. Przewiduje się budowę rurociągów tłocznych o średnicach od PE63 do PE110. Rurociągi tłoczne będą budowane na średnich głębokościach około 1,20 m poniżej poziomu terenu. Przewiduje się budowę kanałów grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC oraz rurociągów tłocznych z rur ciśnieniowych PE. Kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne usytuowane będą w pasach dróg prywatnych ,gminnych, wojewódzkich i krajowych, a także na terenach prywatnych. W sąsiedztwie projektowanego uzbrojenia terenu znajdują się budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, bank, kościół, poczta, szkoła, ośrodek zdrowia, ochotnicza straż pożarna oraz budynki usługowe. Istniejące uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, podziemne i nadziemne linie energetyczne i telekomunikacyjne. Planowana inwestycja będzie się krzyżować z w/w infrastrukturą podziemną.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego w myśl ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Grębocin, gmina Lubicz.

Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie część sołectwa Grębocin, Gmina Lubicz.

I a. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia.

 Projektowane kanały sanitarne oraz rurociągi tłoczne zostaną ułożone pod powierzchnią terenu. Na powierzchni widoczne będą jedynie włazy do studzienek rewizyjnych. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenów na których realizowane będzie przedsięwzięcie nie zmieni się. Projektowane kanały i rurociągi w większości zlokalizowane będą w drogach lub ich poboczach/chodnikach. W przypadku lokalizacji kanałów na terenach zielonych po ich wybudowaniu teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki istniejących drzew.

Roboty budowlane związane z budową kanalizacji będą polegały na wykonaniu wykopów, ułożenia rur, zasypaniu wykopów i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Wykopy będą prowadzone ręcznie oraz mechanicznie. W sporadycznych przypadkach możliwe jest wykonanie fragmentów kanalizacji metodą bez wykopową w przypadku przekroczenia dróg oraz Strugi Toruńskiej.  Do budowy kanałów i rurociągów tłocznych przewiduje się zastosowanie szczelnych rur
i studzienek kanalizacyjnych, z systemem połączeń na uszczelki (kanały grawitacyjne) i połączeń zgrzewanych (rurociągi tłoczne).

III. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 Nowoczesne materiały, powszechnie stosowane do budowy kanalizacji zapewnią odpowiednią izolację od środowiska gruntowo-wodnego i zapobiegać będą tym samym przedostawaniu się do gruntu ścieków prowadzonych kanałami. Kanałami i rurociągami tłocznymi prowadzone będą ścieki świeże nie powodujące wydzielania się z kanalizacji uciążliwych odorów powstających w procesach gnilnych.

Przewidywane kanały i rurociągi tłoczne w czasie eksploatacji nie będą powodować uciążliwości ani nie spowodują przekroczeń standardów jakości środowiska zarówno na terenie, do którego Inwestor będzie posiadać tytuł prawny, jak i gruntów sąsiadujących z terenem inwestycji. Przyczynią się natomiast do poprawy stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Dzięki wybudowanej kanalizacji zapewniającej odprowadzanie ścieków na oczyszczalnię ścieków zostanie uregulowana gospodarka wodno-ściekowa miejscowości Grębocin co w znaczny sposób ograniczy negatywne oddziaływanie na jej środowisko.

Wybudowane kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne nie będą powodować emisji substancji, ani energii do środowiska naturalnego.

Etap budowy może mieć nieznaczny wpływ na środowisko:

-  Środowisko gruntowe. Wpływ ten ma miejsce w strefie wykonywanych prac,
tj. w obszarze pasa montażowego. Główne oddziaływania wiążą się z wykonaniem wykopu. Oddziaływania na środowisko gruntowe etapu realizacji należy zatem uznać
za odtwarzalne i małe. Faza funkcjonowania obiektu nie będzie już wywierała wpływu
na środowisko gruntowe.

-  Odpady. Etap budowy wiązać się będzie z powstawaniem odpadów typowych dla tego typu inwestycji (ścinki rur, odpady komunalne, itp.), które będą selektywnie gromadzone i przekazywane do utylizacji. Ilości powstających odpadów na etapie budowy
nie są możliwe do oszacowania.

-  Źródłem hałasu i drgań będzie sprzęt budowlany. Jednakże wraz z postępem robót sprzęt powodujący te niekorzystne oddziaływania będzie zmieniać swoje położenie, przez
co należy je uznać za nieznaczące i krótkotrwałe.

-             

W zasięgu oddziaływania inwestycji stwierdza się występowanie, jako formy ochrony przyrody, pomnika przyrody. Jest nim dąb szypułkowy o obwodzie ~430 cm i wysokości
~30 m (stan na październik 2009 r.) znajdujący się na terenie szkoły. Dodatkowo w rejonie
ul. Szkolnej, na działce nr 581/9, znajduje się park podworski pełniący ważną funkcję ekologiczną wzbogacającą i urozmaicającą miejscowe środowisko przyrodnicze.

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdza się występowania innych form ochrony przyrody.

Wobec powyższego stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko jedynie w rejonie wymienionego pomnika przyrody, jednocześnie z uwagi na sąsiedztwo zbiorników wodnych i Strugi Toruńskiej oraz związaną z tym możliwość występowania płazów podlegających ścisłej ochronie gatunkowej, w przypadku prowadzenia prac w okresie aktywności tych zwierząt (od wiosny do jesieni) wskazane jest podjęcie działań minimalizujących w postaci:

- ograniczenia powierzchni wykopów do niezbędnego minimum i czasu ich otwarcia, poprzez prowadzenie wykopów na krótkich odcinkach;

- w czasie prowadzonych wykopów, każdorazowo przed kontynuacją prac oraz przed zasypaniem wyrobiska, należy prowadzić kontrole w kierunku obecności w wykopie zwierząt. W sytuacji stwierdzenia obecności zwierząt w wykopie, należy przed kontynuacją prac, podjąć działania mające na celu usunięcie osobników znajdujących się w pułapce i przeniesieniu ich w miejsce dogodne dla kontynuacji wędrówki.

- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:

- organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)

- technicznym i technologicznym ( środki techniczne i ppoż.)

- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia wykopów,

- w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia  nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu,

- prace budowlano montażowe nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- bazy maszyn i środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań

 

IV. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę należy ;

-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

-  należy wprowadzić zakaz prac budowlano-montażowych w porze nocnej

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

VI. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VII. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VIII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.

IX.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania.

X. Nie nakładam na Inwestora obowiązku sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku,

XI. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza istniejącymi obszarami Natura 2000. Najbliżej zlokalizowanym obszarem jest, położony na terenie Gminy Lubicz, obszar Natura 2000 „Dolina Drwęcy” oznaczony kodem PLH280001. Znajduje się on w odległości
ok. 4,0 km (odległość minimalna) na południowy-wschód od centrum miejscowości Grębocin. Lokalizację obszaru przedstawiono na rysunku w skali 1:20.000, stanowiącym załącznik do niniejszej karty informacyjnej.

Inne, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, obszary Natura 2000:

- obszar Natura 2000 „Forty w Toruniu” oznaczony kodem PLH040001 zlokalizowany
w odległości ~6,0 i ~8,0 km na zachód oraz ~8,0 i ~11,0 km na południowy-zachód
od centrum miejscowości Grębocin

obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły” oznaczony kodem PLB040003 zlokalizowany w odległości ~6,0 km (odległość minimalna) na południowy zachód
od centrum miejscowości Grębocin

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza istniejącymi obszarami rezerwatów przyrody. Najbliżej zlokalizowanym jest Rezerwat Przyrody „Rzeka Drwęca”, znajdujący się w odległości ~4,0 km (odległość minimalna) na południowy-wschód od centrum miejscowości Grębocin. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza istniejącymi obszarami chronionego krajobrazu. Najbliżej zlokalizowanym jest obszar chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”, znajdujący się w odległości ~4,0 km (odległość minimalna) na południowy-wschód od centrum miejscowości Grębocin. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na tereny sąsiednie w związku z czym nie zakłada się oddziaływania na tereny obszarów Natura 2000, teren Rezerwatu Przyrody „Rzeka Drwęca” oraz obszar chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”. W zasięgu oddziaływania inwestycji stwierdza się występowanie, jako formy ochrony przyrody, pomnika przyrody. Jest nim dąb szypułkowy o obwodzie ~430 cm i wysokości ~30 m (stan na październik 2009 r.) znajdujący się na terenie szkoły. Dodatkowo w rejonie ul. Szkolnej, na działce nr 581/9, znajduje się park podworski pełniący ważną funkcję ekologiczną wzbogacającą i urozmaicającą miejscowe środowisko przyrodnicze.

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie stwierdza się występowania innych form ochrony przyrody.

Wobec powyższego stwierdza się, że projektowane przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko jedynie w rejonie wymienionego pomnika przyrody oraz parku podworskiego. Oddziaływanie to będzie miało miejsce jedynie na etapie budowy i będzie miało charakter krótkotrwały i mały.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 11.03.2011 r. nr rej 2820 wnioskiem złożonym przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, ul Jana z Kolna 4,65-014 Zielona Góra, działając z upoważnienia Inwestora Gminy Lubicz, uzupełnionym w dniu 30.03.2011 nr.rej.3561 zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Grębocin ,Gmina Lubicz.   na działkach nr ewid.; 110/1, 206/2, 206/6, 207/2, 210/9, 211/2, 220/14, 220/15, 221/5, 222/1, 222/4, 231/11, 231/15, 232/5, 233/9, 233/13, 233/14, 233/19, 233/20, 233/24, 233/39, 233/44, 233/46, 234/2, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/9, 235/13, 235/14, 235/15, 235/21, 235/22, 235/23, 235/24, 235/25, 235/26, 235/31, 235/32, 236/3, 236/6, 236/8, 243/7, 243/21, 317, 322/19, 322/22, 326/5, 330, 331/4, 331/11, 331/18, 331/19, 331/20, 331/21, 332, 333/1, 335/4, 336/13, 336/14, 336/34, 336/36, 336/37, 379, 388/7, 393/2, 394/3, 395/8, 395/49, 403/12, 403/30, 403/32, 403/60, 403/62, 403/69, 403/72, 405/2, 405/4, 406/3, 406/45, 406/53, 406/55, 408/1, 408/11, 409/1, 409/10, 410, 411/6, 411/7, 412/1, 412/2, 414, 419/7, 419/13, 421/3, 422/3, 431/1, 431/2, 432/3, 434, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 438/2, 440/5, 441, 447, 452, 455/3, 458, 459/1, 459/2, 462, 555, 556, 557, 558/1, 559/1, 559/3, 560/1, 560/3, 563/1, 563/2, 564, 565/5, 565/6, 565/7, 566/2, 566/3, 566/4, 567, 568/6, 568/7, 568/8, 599/1, 599/2, 600/5, 600/17, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603/6, 604/1, 613/9, 614, 615, 619, 620/16, 621/14, 621/30, 622, 623, 625/10, 630, 631/1, 631/2, 631/3, 632/2, 633/4, 633/9, 636/7, 638, 639/1, 639/13, 639/18, 639/19, 639/27, 639/28, 785, 799/2, 806, 809, 812/1, 813, 817, 818/2, 819, 821, 823, 827, 828, 829/2, 830, 831/2, 832, 837, 855/9, 857, 858, 933- obręb Grębocin, Gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 04.04.2011 r. zawiadomieniem nr ROŚ.6220.6.2011 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Zawiadomienie  ROS.6220.6.2011 zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń  i stronie internetowej UG Lubicz oraz przesłane Przewodniczącej Rady Sołeckiej miejscowości Grębocin celem publikacji na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 Dnia 04.04.2011 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr ROŚ. 6220.6.2011  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Grębocinie, gmina Lubicz, powiat toruński.  Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania poprzez publikację na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej UG Lubicz oraz przekazana do publikacji na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia, miejscowości Grębocin. Dnia 20.04.2011r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr. N.NZ-402-L-128/11(nr.rej.4544), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązku sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.363.2011.HR z dnia 22.04.2011 r.(nr.rej4735) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 04.05.2011 r. wydał postanowienie nr ROS.6220.6.2011 w którym stwierdził brak konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art.63 ust.2  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz1227 ze zmianami).Treść postanowienia została podana stronom postępowania do wiadomości poprzez publikację na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej UG Lubicz oraz tablicy ogłoszeń UG Lubicz. Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA zawiadomieniem z dnia 04.05.2011 r. ROŚ.6220.6.2011 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. Treść zawiadomienia została podana stronom do wiadomości poprzez publikację na tablicach ogłoszeń w miejscowości Grębocin oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń UG Lubicz.  W wyznaczonym terminie, do dnia 17.05.2011 r. nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia stron postępowania. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w miejscowości Grębocin jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki  określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227 ze zmianami) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, ul. Jana z Kolna 4,65-014 Zielona Góra,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A , 87-162 Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika nr.2

4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Grębocin, Gm. Lubicz

Planowana inwestycja będzie polegać na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. W obrębie miejscowości ścieki z posesji będą odprowadzane grawitacyjnie do systemu kanałów. Kanały grawitacyjne będą odprowadzały ścieki do przepompowni ścieków, skąd w sposób ciśnieniowy ścieki będą przesyłane dalej. W miejscowości Grębocin będzie zlokalizowanych 12  przepompowni ścieków, z czego 1  będzie przepompownią główną, a 11  będzie przepompowniami sieciowymi. Ścieki z przepompowni głównej w miejscowości Grębocin będą w sposób ciśnieniowy przesyłane do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w Toruniu przy
ul. Olsztyńskiej. Przewidywana łączna długość kanałów grawitacyjnych będzie wynosić około 15.250 m. Przewiduje się budowę kanałów o średnicach DN200 i DN250. Na kanałach będą zamontowane studzienki tworzywowe małogabarytowe Ø425 oraz studnie żelbetowe Ø1000 lub Ø1200. Kanały będą wybudowane na głębokościach od 1,0 do 4,5 m poniżej poziomu terenu. Przewidywana łączna długość rurociągów tłocznych będzie wynosić około 2.200 m. Przewiduje się budowę rurociągów tłocznych o średnicach od PE63 do PE110. Rurociągi tłoczne będą budowane na średnich głębokości około 1,20 m poniżej poziomu terenu. Przewiduje się budowę kanałów grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych PVC oraz rurociągów tłocznych z rur ciśnieniowych PE.W/w parametry techniczne mogą ulec nieznacznym zmianom na etapie opracowywania projektu budowlanego. Kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne usytuowane będą w pasach dróg prywatnych gminnych, wojewódzkich i krajowych, a także na terenach prywatnych .Projektowane kanały sanitarne oraz rurociągi tłoczne zostaną ułożone pod powierzchnią terenu. Na powierzchni widoczne będą jedynie włazy do studzienek rewizyjnych. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenów na których realizowane będzie przedsięwzięcie nie zmieni się. Projektowane kanały i rurociągi w większości zlokalizowane będą w drogach lub ich poboczach/chodnikach. W przypadku lokalizacji kanałów na terenach zielonych po ich wybudowaniu teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki istniejących drzew. Roboty budowlane związane z budową kanalizacji będą polegały na wykonaniu wykopów, ułożenia rur zasypaniu wykopów i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Wykopy będą prowadzone ręcznie oraz mechanicznie. W sporadycznych przypadkach możliwe jest wykonanie fragmentów kanalizacji metodą bez wykopową w przypadku przekroczenia dróg oraz Strugi Toruńskiej. Szczegółową technologię prowadzenia robót określi wykonawca w zależności od sprzętu jakim będzie dysponował Kanalizację miejscowości Grębocin można wykonać jako system mieszany kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej lub jako system mieszany kanalizacji podciśnieniowej
i ciśnieniowej. Oba systemy zapewnią taką samą jakość odprowadzania ścieków. Z uwagi
na mniejsze zużycie energii projektant wybrał system mieszany kanalizacji grawitacyjnej
i ciśnieniowej. Przedstawiona trasa jest optymalna ze względu na jej przebieg jak i koszty budowy. Lokalizacja kanałów jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz. Do budowy kanałów i rurociągów tłocznych przewiduje się zastosowanie szczelnych rur
i studzienek kanalizacyjnych, z systemem połączeń na uszczelki (kanały grawitacyjne) i połączeń zgrzewanych (rurociągi tłoczne). Nowoczesne materiały, powszechnie stosowane do budowy kanalizacji zapewnią odpowiednią izolację od środowiska gruntowo-wodnego i zapobiegać będą tym samym przedostawaniu się do gruntu ścieków prowadzonych kanałami. Kanałami i rurociągami tłocznymi prowadzone będą ścieki świeże nie powodujące wydzielania się z kanalizacji uciążliwych odorów powstających w procesach gnilnych. Przewidywane kanały i rurociągi tłoczne w czasie eksploatacji nie będą powodować uciążliwości ani nie spowodują przekroczeń standardów jakości środowiska zarówno na terenie, do którego Inwestor będzie posiadać tytuł prawny, jak i gruntów sąsiadujących z terenem inwestycji. Przyczynią się natomiast do poprawy stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Dzięki wybudowanej kanalizacji zapewniającej odprowadzanie ścieków na oczyszczalnię ścieków zostanie uregulowana gospodarka wodno ściekowa miejscowości Grębocin co w znaczny sposób ograniczy negatywne oddziaływanie na jej środowisko. Wybudowane kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne nie będą powodować emisji substancji, ani energii do środowiska naturalnego. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na tereny sąsiednie w związku z czym nie zakłada się oddziaływania na tereny obszarów Natura 2000, teren Rezerwatu Przyrody „Rzeka Drwęca” oraz obszar chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”.

 

Załącznik nr.2

Wykaz stron postępowania, właściciele działek; Obręb: Grębocin, gmina Lubicz, powiat toruński

110/1, 206/2, 206/6, 207/2, 210/9, 211/2, 220/14, 220/15, 221/5, 222/1, 222/4, 231/11, 231/15, 232/5, 233/9, 233/13, 233/14, 233/19, 233/20, 233/24, 233/39, 233/44, 233/46, 234/2, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/9, 235/13, 235/14, 235/15, 235/21, 235/22, 235/23, 235/24, 235/25, 235/26, 235/31, 235/32, 236/3, 236/6, 236/8, 243/7, 243/21, 317, 322/19, 322/22, 326/5, 330, 331/4, 331/11, 331/18, 331/19, 331/20, 331/21, 332, 333/1, 335/4, 336/13, 336/14, 336/34, 336/36, 336/37, 379, 388/7, 393/2, 394/3, 395/8, 395/49, 403/12, 403/30, 403/32, 403/60, 403/62, 403/69, 403/72, 405/2, 405/4, 406/3, 406/45, 406/53, 406/55, 408/1, 408/11, 409/1, 409/10, 410, 411/6, 411/7, 412/1, 412/2, 414, 419/7, 419/13, 421/3, 422/3, 431/1, 431/2, 432/3, 434, 435/1, 436/1, 437/1, 438/1, 438/2, 440/5, 441, 447, 452, 455/3, 458, 459/1, 459/2, 462, 555, 556, 557, 558/1, 559/1, 559/3, 560/1, 560/3, 563/1, 563/2, 564, 565/5, 565/6, 565/7, 566/2, 566/3, 566/4, 567, 568/6, 568/7, 568/8, 599/1, 599/2, 600/5, 600/17, 601/3, 601/4, 602/1, 602/2, 603/6, 604/1, 613/9, 614, 615, 619, 620/16, 621/14, 621/30, 622, 623, 625/10, 630, 631/1, 631/2, 631/3, 632/2, 633/4, 633/9, 636/7, 638, 639/1, 639/13, 639/18, 639/19, 639/27, 639/28, 785, 799/2, 806, 809, 812/1, 813, 817, 818/2, 819, 821, 823, 827, 828, 829/2, 830, 831/2, 832, 837, 855/9, 857, 858, 933

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-05-18 12:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184430
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03