Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

ROŚ.6220.6.2011                                    Lubicz, dnia 2011.05.04 r.

P O S T A N O W I E N I E

 

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.2,art.64 ust.1 ust 2.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ,oraz § 3, ust.1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zmianami) , a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r. po wydaniu opinii w dniu 22.10.2011 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4240.363.2011.HR. i  w dniu 20.04.2011 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-28/2011 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Grębocin , na działkach wyszczególnionych w załączniku nr.1- obręb Grębocin , gmina Lubicz.

 

P o s t a n a w i a m

 

- orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegające na realizacji kanalizacji sanitarnej i tłocznej na działkach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego postanowienia  w miejscowości Grębocin , gmina Lubicz.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Na podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227ze zmianami) z upoważnienia Inwestora Gminy Lubicz wystąpił projektant: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska, ul. Jana z Kolna 4,65-014 Zielona Góra, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 11.03.2011r. nr rej.2820  o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Grębocinie, na działkach nr wyszczególnionych we wniosku-obręb Grębocin, gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą procedurą, działając na podstawie art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 04.04.2011 r. ustalił strony postępowania i zawiadomieniem nr ROŚ. 6220.6.2011 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Treść zawiadomienia została opublikowana na stronie internetowej UG Lubicz oraz tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz pismem ROŚ.6220.6.2011 przekazana do publikacji Przewodniczącej Rady Sołeckiej miejscowości Grębocin do publikacji na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem ROŚ.6220.6.2011 z dnia 04.04.2011r. i pismem nr.ROŚ.6220.6.2011 z dnia 04.04.2011r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2010. Nr.213,poz.1397 ze zmianami) Upoważnione organy – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4220.363.2011.HR z dnia 22.04.20110 r. (nr rej.4735) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-28/2011 z dnia 20.04.2011r. (nr rej.4544) wyraziły opinie , że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Lubicz postanawiając jak w sentencji uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1.     Teren położonego przedsięwzięcia jest położony poza obszarami chronionej przyrody i nie ingeruje bezpośrednio w spójność obszarów Natura 2000.

2.   Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia i nie będzie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

3.  Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLIV/465/10 z dnia 23.04.2010 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr.149,poz.1848 z dnia 22.09.2010 r.

4.   Rodzaj planowanego przedsięwzięcia – sieć kanalizacyjna  zostanie wykonana z materiałów posiadających atesty PZH, zgodnie z wytycznymi ochrony środowiska. Powstające w trakcie realizacji niewielkie ilości odpadów zostaną przekazane przez wykonawcę firmie do utylizacji.

5.      Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują gatunki chronione fauny i flory. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, a ich źródłem będą pracujące maszyny tj. koparka i  samochody ciężarowe.

 

Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów  stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny przedsięwzięcia na środowisko.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie, zgodnie z art. 63 ust. 1,2 i art. 65 ust. 2- ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

 

Otrzymują:

1.   Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska,ul. Jana Z Kolna 4,65-014 Zielona Gora,

2        Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz

3        Pozostałe strony poprzez publikację na tablicach ogłoszeń

4        a/a MG

 

Do wiadomości;

      1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-05-11 07:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184371
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03