Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-28(10)10/11                                                               Lubicz.26.04.2011

D E C Y Z J A

               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 9601 – złożonego w dniu 29.09.2010 r. przez Inwestora Pana Janusza Beyger, ul. Parkowa 6, Lubicz Górny,87-162 Lubicz,, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Mierzynek I-pole A na działkach nr.ew.7 i 8  -obręb Mierzynek w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński.

określam

dla Inwestora Pan Janusz Beyger,ul. Parkowa 6, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Mierzynek I-pole A na   działkach nr ewid. 7 i 8-obręb Mierzynek  w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński.

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działek 7 i 8– obręb Mierzynek, Gmina Lubicz,

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir)  na  działkach 7 i 8  o łącznej powierzchni wyrobiska 1,17 ha i maksymalnej głębokości wydobycia do 9.7 m  przy rocznym wydobyciu nie większym niż 20000 m3 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz. Działki nr. 7 i 8 zlokalizowane są  w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie ,to tereny nieużytku porolnego klasy bonitacyjnej  VI pokryte skąpą murawą traw. Najbliższe zabudowania ludzkie znajdują się w kierunku północno-wschodnim w odległości 150 m od granicy działki, są to zabudowania gospodarstw rolnych.

Działki nr 7 i 8  są objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującego tereny przeznaczone pod eksploatację kruszyw, zgodnie z Uchwałą  nr. XX/312/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca  2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mierzynek, dotyczącej powierzchniowej eksploatacji kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2000 r., Nr.54,poz.441). 

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie  ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 20000 m3.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład  usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża od strony najbliższych zabudowań, powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu w stronę zabudowań. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie powinno być większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić nie mniej niż 1,5 – 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk nie może przekroczy 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska lub poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.

- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.

- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samo-degradacji i oczyszczeniu w gruncie.

- na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,

- w trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu zmechanizowanego ze strefą tankowania, zaplecze zorganizować poza terenem górniczym,

- obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do  koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód poziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku,

- zapas oleju napędowego niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy silników spalinowych przechowywać poza wyrobiskiem, w miejscu zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów i wylewania ścieków,

- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach  zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu , zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

2. w zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Mierzynek położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.

-w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki  brzegówki Riparia riparia na zboczach urobiska, zbocze należy zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek to jest do 15.08, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01.05 do 31.07 każdego roku,

-do zalesienia nieużytków poeksploatacyjnych stosować sadzonki lokalnego pochodzenia, a w składzie gatunkowym uwzględnić liściaste gatunki pionierskie(brzoza,osika)

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu

- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)

- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.

- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:

- organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)

- technicznym i technologicznym (instalacje, środki techniczne i ppoż.)

- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań

- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,

- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej w godz.7.00-18.00

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować,

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego,

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;

-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

- drogi dojazdowe do kopalni dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej, drogę dojazdową do kopalni wyznaczyć po południowej stronie złoża, wykorzystując istniejący wjazd na drogę gruntową

-  należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej

- należy wykorzystać nakład z wykopów do rekultywacji nieużytku oraz usypać naturalne monitory hałasu o wysokości 4 m od strony całej północnej strony wyrobiska oraz zachodzić na wschodnią i zachodnią stronę  wyrobiska min.25 mb z każdej strony.

- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi

- po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zrekultywować; dopuszcza się kierunek rekultywacji leśny lub wodno-leśny, w przypadku rekultywacji w kierunku wodno-leśnym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 45o , a nie mniej niż 40 % długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodnie z siedliskiem,

- do zalesienia nieużytków poeksploatacyjnych  stosować sadzonki lokalnego pochodzenia, a w składzie gatunkowym uwzględnić gatunki pionierskie(np.brzoza,osika) oraz gatunki rodzime zgodne z siedliskiem(klony,jarząb,sosny olsze i lipy)

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego,

VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

IX.  Nakładam na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, pomiary natężeń hałasu należy dokonać w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia eksploatacji złoża i przedstawić jej wyniki Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Inspektorat w Toruniu, ul. Targowa 13/15,87-100 Toruń.

X. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 29.09.2010 r. nr rej 9602 wnioskiem złożonym przez Pana Janusz Beyger, ul. Parkowa 6, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża,, Mierzynek I”-pole A  na działkach nr ewid. 7 i 8-obręb Mierzynek w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 04.10.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-28(3)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 05.10.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-28(1)/10 i OŚW. 7624-28(2)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr ewid. 7 i 8 –obręb Mierzynek w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński. Inwestor Pan Janusz Beyger , ul. Parkowa 6,Lubicz Gorny,87-162 Lubicz. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dnia 21.10.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr. N.NZ-402-L-172/10(nr.rej.10727), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-1297/10/BW z dnia 21.10.2010 r.(nr.rej10766) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 03.11.2010 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-28(4)/10, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1,pkt.1-9 i 11-20,a także ust.2 i 6  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz1227 ze zmianami).Inwestor  pismem z dnia 10.12.2010 r. (nr.rej.12095) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-28(7)/10 i OŚW. 7624-28(8)/10)- pisma z dnia 15.12.2010r.

            W dniu 15.12.2010 r. zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-28(5)/10 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 15.12.2010r. nr OŚW. 7624-28(6)/10 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Mierzynek, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

             Wójt Gminy Lubicz  otrzymał w dniu 10.01.2011r.  pismo N.NZ-403-L-2/11  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu opiniujące zamierzenie  oraz wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla inwestora WOO.4242.77.2011.BW z dnia 14.01.2011 r.  wzywające  Inwestora do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony i dnia 04.04.2011 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  nr.WOO.4242.77.2011.BW z dnia 30.03.2011 r.( nr.rej3770). Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 07.04.2011 r. OŚW.7624-28(09)10/11 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie, dnia 22.04.2011 r. nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia stron postępowania. Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach 7 i 8 -obręb Mierzynek jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1. Pan Janusz Beyger, ul. Parkowa 6,Lubicz Górny,87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika

4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  na działkach nr ewid. 7 i 8 w miejscowości Mierzynek, Gm. Lubicz

Planowane przedsięwzięcie polega na podjęciu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Mierzynek I – pole A” położonego w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński, woj.kujawsko-pomorskie.

Złoże „Mierzynek I – pole A” zawiera kruszywo naturalne w postaci piasków różnoziarnistych o zasobach szacowanych na 96,3 tys.Mg. Inwestor przewiduje wydobycie roczne na poziomie poniżej 20 tys. Mg.

Teren udokumentowanego złoża obejmuje teren o powierzchni 1,17 ha, w granicach działek nr ew. 7 i 8 (obręb Mierzynek) o powierzchni całkowitej 1,42 ha.

Złoże „Mierzynek I” udokumentowane zostało na znacznie większym terenie i obejmuje poza polem A, także pola B, C i D o powierzchni łącznej 6,27 ha.

W ujęciu geograficznym opisywany teren leży w lewobrzeżnej części doliny Drwęcy, na pograniczu z wysoczyzną morenową Pojezierza Dobrzyńskiego.

Złoże „Mierzynek I – pole A” położone jest w terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Mierzynek, w północnej części sołectwa. Najbliższa zabudowa mieszkalna (zabudowa zagrodowa wsi Młyniec II) występuje w odległości ok. 150 m w kierunku północno-wschodnim. W odległości ok. 0,5 km na zachód przebiega droga wojewódzka Młyniec – Lubicz, z która opisywany teren skomunikowany jest poprzez lokalny dojazd drogą gruntową. Bliskie usytuowanie złoża w stosunku do dróg lokalnych i drogi wojewódzkiej stwarza dogodne warunki dla wywozu kruszywa z terenu projektowanej kopalni.Miejscowość Lubicz, będą siedzibą gminy oddalona jest od opisywanego terenu o ok. 3 km w kierunku południowo-zachodnim.    

W odległości ok. 1 km, po stronie północno-wschodniej przepływa rzeka Drwęca, objęta ochroną jako rezerwat przyrody i obszar Natura 2000, oraz jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drwęcy).Udokumentowane złoże obejmuje teren o powierzchni 1,17 ha, w granicach działek nr ew. 7 i 8 (obręb Mierzynek), o powierzchni całkowitej 1,42 ha. Na opisywanych działkach występują grunty rolne VI klasy bonitacyjnej (RVI). Grunty rolne nie są obecnie użytkowane, a właściciel terenu nie przeprowadza żadnych zabiegów agrotechnicznych ze względu na słabą urodzajność gleby. Grunty te nie stanowią większej przydatności do celów rolniczych.

Na terenie wymienionych działki nie występuje trwała zabudowa, ani inne elementy infrastruktury technicznej.

W otoczeniu opisywanego terenu występują:

- od zachodu wyrobisko poeksploatacyjne po złożu „Młyniec I”

- od północy tereny rolne wsi Młyniec II

- od wschodu teren leśny (Ls)

- od południa droga gruntowa w kierunku wsi Józefowo.

Teren złoża jest obecnie nieużytkiem porolnym. Pokrywę roślinną stanowią skąpe murawy traw i chwastów nie mające większego znaczenia przyrodniczego. Na terenie działki nr 8 zdeponowano czasowo nadkład zdjęty z eksploatowanego złoża „Młyniec I” na działce nr 6. W sąsiedztwie złoża, od strony wschodniej rośnie zwarty drzewostan sosnowy (So-40), a od zachodu zlokalizowane jest wyrobisko poeksploatacyjne po złożu „Młyniec I”. Analizowane złoże kruszywa położone jest w obrębie wyższego (IV) tarasu pradoliny rz.Drwęcy, ukształtowanego w wyniku erozji i sedymentacji rzecznej u schyłku ostatniej fazy zlodowacenia północnopolskiego. W budowie geologicznej terenu występują od powierzchni utwory czwartorzędowe, złożone głównie z piasków i żwirów oraz miejscami torfów, podścielone trudno przepuszczalnymi osadami trzeciorzędowymi (iłami). 

Na udokumentowanym terenie powierzchniowo zalega gleba piaszczysta szara oraz piaski drobnoziarniste szare. Warstwa złożowa wykształcona jest niejednolicie i składa się głównie z piasków drobno-, średnio i gruboziarnistych. Występują one z domieszką żwiru i otoczaków oraz lokalnie gliny piaszczystej. Utwory piaszczyste i pospółkowe zalegają na głębokości od 0,2 do 10 m ppt. w spągu złoża zalegają osady trzeciorzędowych iłów pstrych.

Serię złożową na polu A stanowią piaski o zmiennej granulacji, których miąższość waha się od 3,4 do 9,7 m (średnio 6,6 m). Występują one z domieszką otoczaków oraz gliny. W warstwie spągowej zalega piasek pylasty i pył piaszczysty.

 Woda gruntowa I poziomu czwartorzędowego zalega na głębokości od 4,4 do 5,65 m ppt., co odpowiada rzędnym 59,17 – 63,00 m npm. Drugi poziom wodonośny występuje w osadach trzeciorzędowych (mioceńskich) na głębokości pow. 50 m.

Przedmiotowe złoże kruszywa (pole A) zalega w warunkach częściowego zawodnienia spowodowanego niewielkim śródwarstwowym sączeniem wody, której napływ uzależniony jest od opadów atmosferycznych. 

Na terenie złoża, jak i w najbliższej okolicy nie występują ujęcia wody. Najbliższe zabudowania wsi Młyniec II korzystają z wodociągu gminnego.

Określenie granic złoża – według uproszczonej dokumentacji geologicznej granice złoża zostały wyznaczone z uwzględnieniem kryteriów bilansowości, z zachowaniem minimalnie niezbędnych odległości od terenów graniczących ze złożem, w tym terenów leśnych i rolnych. Granica zachodnia przebiega po granicy działki nr 6, co wynika z faktu dysponowania terenem przez tego samego właściciela; granica północna została poprowadzona 6 m od terenów rolnych,; granicę południową wyznaczono w odległości 6 m od drogi gruntowej (leśnej), natomiast granicę wschodnia poprowadzono w odległości 10 m od linii lasu.

Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 1,17 ha, a terenu górniczego 1,42 ha.

                Badania przeprowadzone w połowie września b.r. wykazują, że omawiane działki są od lat nieużytkami i służą do magazynowania ziemi z nadkładu zdjętego terenu sąsiednich wyrobisk. Porastają je nielicznie gatunki inicjalne – ruderalne i napiaskowe. Wśród nich zwracają uwagę wiesiołki (Oenothera biennis, Oe.rubricaulis. Oe. hoelscheri, Oe. deprssa i Oe. royfraseri).

                Działki nr 7 i 8 od wschodu i południa (przez drogę gruntową) są siadują z porolnym drzewostanem sosnowym II klasy wieku z domieszką świerka, brzozy brodawkowatej i dębu szypułkowegoo. W podszycie rośnie tu jarzębin, kruszyna, czeremcha późna, dąb, wierzba iwa, grusza polna i szakłak. Runo jest skąpe – śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa), mietlica zwyczajna (Agrostis capillaris) i trzinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos). Od zachodu jest głęboki wykop po dawnej ekspolatacji kruszywa zarastajacy murawą ruderalno-napiaskową i siewkami brzozy, a na północ zniszczona przez pojazdy transportowe murawa – porzucona łąka. Gleba omawianych (przylegających do siebie długimi bokami) działek porolnych została przy wykopie zdarta i występują tu inicjalne ruderalno-napiaskowe murawy z chwastami – włośnicą zielona (Setaria viridis), wrzosowiec cienkoskrzydełkowy (Corispermum leptopterum), wiesiołki, pieprzyca gruzowa (Lepidium ruderale), przymiotno kanadyjskie (Conyza canadensis), szczaw polny (Rumex acetosella), perz właściwy (Elymus repens) oraz szczotlicha siwa (Corynephorus canescens). Środkową część działek zajmuje niedawno uformowana pryzma piaszczystego gruntu zmieszanego z gruzem. Porasta ją luźno flora nitrofilna z dużymi roślinami rocznymi, jak łoboda błyszcząca (Atriplex nitens), konopie dzikie (Cannabis sativa spontanea), słonecznik roczny (Helianthus annuus), rzepień (Xanthium) jak i dwuletnimi – wiesiołki, żmijowiec (Echium vulgare), popłoch (Onopordum acanthium). Przy drodze gruntowej rosną trwałe trawy, jak trzcinnik piaskowy, mietlica, wiechlina wąskolistna (Poa angustifolia), kupkówka zwyczajna (Dactylis glomerata), perz oraz koniczyna biała (Trifolium repens) oraz cykoria podróżnik (Cichorium ).

Nie stwierdzono tu także trwałej obecności żadnych ptaków i ssaków, jednak na pewno w przeszłości gnieździł się tu skowronek polny (Alauda arvensis), zaglądają ze skraju lasku jaszczurki zwinki (Lacerta ), ryjówki (Sorex) i zalatują trzmiele (Bombus sp.).

                Projektowana żwirownia nie zagraża cennym siedliskom przyrodniczym ani gatunkom, jedynie będąca pod częściową ochroną kocanka piaskowa (Helichrysum arenarium), która w regionie występuje pospolicie, w nielicznych egzemplarzach będzie zagrożona na zniszczenie.Eksploatacja złoża odbywać się będzie systemem odkrywkowym, jednym piętrem eksploatacyjnym. Przed przystąpieniem do wydobycia kruszywa zostanie zdjęty z powierzchni terenu nadkład złożony z gleby i piasku drobnoziarnistego z humusem. Grubość nadkładu waha się od 0,3 do 1,2 m, a jego całkowitą objętość wynosi ok. 8.692 m³. Nadkład składowany będzie na oddzielnych hałdach lub sąsiednich odkrywkach, celem wykorzystania do rekultywacji po zakończeniu wydobycia. Po usunięciu nadkładu nastąpi eksploatacja złoża, którego miąższość wynosi od 3,6 do 9,7 m. Na całym terenie złoża nie stwierdzono przerostu płonego. Udokumentowane złoże, z uwagi na zaleganie w warunkach częściowego zawodnienia eksploatowane będzie systemem odkrywkowym jednym piętrem, ze stropu złoża do spągu. Eksploatacja prowadzona będzie przy użyciu koparki podsiębiernej typu KM-251, KM-602 oraz ładowarki. Na miejscu nie przewiduje się sortowania i uzdatniania kruszywa, a jedynie bieżący załadunek na środki transportu i wywóz poza teren kopalni.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-04-26 07:43
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-26 07:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184370
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03