Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

ROŚ.6220.3.2011                                                        Lubicz, dn.08.04.2011

 

Decyzja

               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2525 – złożonego w dniu 04.03.2011 r. przez Inwestora Pana Antoniego Kujawskiego, Rogówko 114 C, ,87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów ciężarowych w Rogówku na części działki o powierzchni 0.48 ha nr ewid. 47-obręb Rogówko w miejscowości Rogówko, gmina Lubicz, powiat toruński.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów ciężarowych  w Rogówku na części  działki o powierzchni 0.48 ha numer geod. 47 w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz przez  Inwestora- Pana Antoniego Kujawskiego, Rogówko 114 C,87-162 Lubicz.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 4 marca 2011r.,  nr rej. 2525    przez Pana  Antoniego Kujawskiego, Rogówko 114 C, 87-162  Lubicz  zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów ciężarowych w Rogówku  na  części nieruchomości o powierzchni 0.48 ha oznaczonej działka numer geod. 47 w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz. Zgodnie z art.10 i art.61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz ustalił strony postępowania i  pismem nr ROŚ.6220.3.2011 z dnia 09.03.2011r zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie tj do dnia 23.03.2011r. wpłynął wniosek Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubicz(nr.rej.2721 z dnia 09.03.2011) o konieczności dojazdu do parkingu tylko od terenu Firmy An-Daw. Wniosek ten winien być uwzględniony na etapie wykonywania przez inwestora dokumentacji technicznej. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie parkingu dla samochodów ciężarowych w Rogówku, gmina Lubicz. Projektowany parking zlokalizowane jest na działce nr 47, obręb Rogówko, na terenie przylegającym do firmy AN-DAW zajmującej się usługami w zakresie diagnostyki i serwisu naprawczego samochodów ciężarowych. Parking przeznaczony będzie wyłącznie dla taboru samochodowego obsługiwanego przez firmę AN-DAW.

Na parkingu o powierzchni 0,48 ha wydzielonych będzie ok. 20 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych (TIR) oraz plac manewrowy i dojazd.

Teren pod parking wydzielony zostanie z działki nr 47 o całkowitej powierzchni 1,41 ha.

Zgodnie z rozporządzeniem R.M. z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r.Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, bowiem planowana powierzchnia parkingu wynosi poniżej. 0,5 ha (0,48 ha).

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Rogówko w granicach działki nr 47 stanowiącej obecnie grunt rolny bez zabudowy.

Dojazd do projektowanego parkingu jest możliwy tylko przez teren firmy AN-DAW (działki nr 44/13, 44/5).

W otoczeniu terenu inwestycji występują:

- od wschodu grunty rolne (działka nr 48)

- od południa teren zabudowany z budynkiem mieszkalnym (działka nr 46/8)

- od zachodu teren firmy AN-DAW (działka nr 44/5)

- od północy droga gruntowa (działka 43/13).

Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok.100 w kierunku południowym (działka nr 46/8).

Dla opisywanego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym inwestor wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Powierzchnia działki nr 47 na której zlokalizowany będzie parking, wynosi 1,41 ha; z tej powierzchni pod parking przewiduje się ok. 0,48 ha. Obecnie jest to grunt rolny (grunt orny klasy IIIa, IIIb, IVb, bez zabudowy. Na wydzielonym pod parking terenie brak jest trwałej szaty roślinnej.

Planowana inwestycja polega na budowie placu parkingowego dla samochodów ciężarowych, bez żadnych elementów zabudowy kubaturowej. Teren zostanie zniwelowany, utwardzony kostką betonową i ogrodzony. Wjazd na teren parkingu planuje się od strony stacji serwisowej firmy AN-DAW. Powierzchnia utwardzona parkingu wyniesie 4.800 m². Teren zostanie objęty kanalizacją deszczowo-przemysłową firmy AN-DAW, wyposażoną w urządzenia oczyszczające (osadnik, separator).

Ponieważ będzie to parking wewnętrzny, służący wyłącznie do postoju pojazdów własnych i obsługiwanych na stacji diagnostyczno-serwisowej firmy AN-DAW, nie przewiduje się budowy odrębnego budynku obsługi i zaplecza.

Infrastruktura techniczna:

 energia elektryczna – pobór mocy do oświetlenia placu z istniejącego na terenie firmy AN-DAW przyłącza kablowego,

 woda – obiekt bezobsługowy, nie wymaga zaopatrzenia w wodę do celów socjalno-bytowych; woda do celów p-pożarowych z istniejącego wodociągu gminnego,

 ogrzewanie – obiekt bezobsługowy, nie wymaga zasilania w ciepło,

 ścieki – obiekt bezobsługowy, nie wymaga odprowadzania ścieków sanitarnych,

 wody opadowe – zanieczyszczone wody opadowe kierowane będą do własnej sieci kanalizacji deszczowo-przemysłowej firmy AN-DAW wyposażonej w separator zanieczyszczeo ropopochodnych, z odprowadzeniem do stawu retencyjno-odparowującego i do gruntu.

 

Dla ochrony sąsiednich terenów z zabudową mieszkaniową po stronie południowej (1 budynek mieszkalny na działce 46/8) przewiduje się wykonanie ekranu w formie wału ziemnego ze zdjętego w trakcie niwelacji nadkładu ziemi.

Technologia utwardzenia terenu kostką betonową

Prace przy układaniu kostki podzielone będą na kilka etapów:

 tzw. korytowanie, czyli wykonanie zagłębienia w gruncie rodzimym,

 zamontowanie odwodnienia,

 ustawienie krawężników,

 wykonanie tzw. podbudowy stabilizującej grunt oraz warstwy podkładowej,

 ułożenie i zawibrowanie nawierzchni.

Korytowanie to wykonanie wykopu odpowiadającego powierzchni przeznaczonej do ułożenia kostki, o głębokości 20–50 cm zależnie od rodzaju gruntu i przewidywanego obciążenia nawierzchni. Na gruncie gliniastym, gdy przewidziany jest wjazd samochodów ciężarowych wykop powinien mieć przynajmniej 50 cm. Dno wykopu powinno odpowiadać płaszczyźnie przyszłej nawierzchni, a więc należy je ukształtować z przewidywanym spadkiem w określonym kierunku.

Instalacja odwodnieniowa może być konieczna, jeśli kostkę układa się na bardzo dużej powierzchni, co uniemożliwia utworzenie spadku w pożądaną stronę. Możliwości odprowadzenia wody zależy przede wszystkim od warunków wodno-gruntowych – poziomu wody gruntowej oraz przepuszczalności gleby. Na terenie działki 47 występują grunty gliniaste i gliniasto-piaszczyste, z lokalnie wysokim poziomem wód gruntowych (niewielkie obniżenie terenu), stąd konieczne będzie odwodnienie. Wody z odwodnienia można będzie odprowadzić do zewnętrznej kanalizacji deszczowej lub studni chłonnej drenażu. Niezależnie od miejsca odprowadzenia wody, jej spływ z nawierzchni odbywa się przez elementy odwodnienia liniowego. Są to korytka betonowe połączone z rurą odpływową, wstawione w nawierzchnię.

Krawężniki należy osadzić wzdłuż obramowania nawierzchni. Krawężniki powinny wyznaczać płaszczyznę nawierzchni. Cała nawierzchnia powinna być nieznacznie wyniesiona ponad poziom otaczającego gruntu, co zapobiegnie jej zanieczyszczeniu ziemią przy intensywnym spływie wody po powierzchni gleby. Krawężniki osadza się na warstwie gęstego betonu, a po jego związaniu od zewnątrz obsypuje się ziemią, a od środka – materiałem podbudowy. Podbudowa z pospółki lub tłucznia drogowego pełni funkcję warstwy stabilizującej. W przypadku układania nawierzchni przeznaczonej pod duże obciążenia na nawodnionych gruntach gliniastych warto przed ułożeniem podbudowy rozłożyć geowłókninę zapobiegającą mieszaniu się pospółki lub tłucznia z gruntem rodzimym. Podbudowa wymaga zagęszczenia przy użyciu wibratora lub walca drogowego. 

Na warstwie podkładowej następuje równe ułożenie kostki betonowej. Do jej utworzenia używa się piasku wymieszanego na sucho z cementem. Po nasypaniu warstwy piasku grubości ok. 10 cm rozsypuje się cement – około 1 worka na 5 m², a następnie miesza się łopatą lub za pomocą glebogryzarki. Następnie wyznacza się poziom. Powierzchnię podkładu wyrównuje się łatą.

Ponieważ podkład po zagęszczeniu obniży się o 1–2 cm należy przewidzieć, że poziom podsypki powinien być odpowiednio wyższy. Kolejną czynnością będzie zagęszczenie podkładu przy użyciu wibratora powierzchniowego. Jeśli w nawierzchni montowane będzie odwodnienie liniowe, w warstwie podkładowej ustawia się korytka na wymaganej głębokości i łączy z rurami odpływowymi.

Układanie kostki – rzędami lub według zaplanowanego wzoru z uwzględnieniem np. aplikacji o innej barwie. Poszczególne kostki układa się ciasno, stojąc na ułożonej już nawierzchni. Jeśli zachodzi konieczność przycięcia skrajnych elementów, używa się do tego celu specjalnej prasy lub szlifierki kątowej z tarczą diamentową do betonu.

Gdy cała nawierzchnia pokryta jest już kostką, za pomocą wibratora powierzchniowego z gumową nakładką ochronną „dobija się” elementy do podłoża i ewentualnie koryguje niewielkie nierówności.

Ostatnim etapem jest rozsypanie na powierzchni drobnego piasku, który wnikając w szczeliny, zaklinuje kostki między sobą. Po zmieceniu nadmiaru piasku nawierzchnia gotowa jest już do użytku. Można też dodatkowo zabezpieczyć ją impregnatem zmniejszającym nasiąkliwość, co ułatwi utrzymanie nawierzchni w czystości i ożywi barwę.

Planowany obszar inwestycji leży poza obszarami chronionymi. Najbliższy obszar NATURA 2000 leży w odległości 5 km w linii prostej od inwestycji – obszar Chronionego Krajobrazu „ Doliny Drwęcy” oraz około 7 km obszar Natura 2000 „ Dolina Wisły”. Dla planowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania .

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują :

  1. Pan Antoni Kujawski, ul. Rogówko 114 c, 87-162 Lubicz,
  2. strony wg załącznika nr 1,
  3. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej I Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz,
  4. a/a

 

 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-04-08 10:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184416
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03