Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

Lubicz.29.03.2011

OŚW.7624-12(19)09/10/11

D E C Y Z J A

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 5,pkt.2 lit.e, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2134 – złożonego w dniu 25.02.2009 r. przez Inwestora Toruńskie Wodociągi , Sp. z o.o., Ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, gmina Lubicz, powiat toruński.

określam

dla Inwestora Toruńskie Wodociągi, Sp. z o.o., Ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowane w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy”

warunki środowiskowe polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w rejonie stopnia wodnego na utworzonym zbiorniku tzw. cofki, którego powierzchnia wynosi ok. 42 ha a pojemność szacowana jest na około 0,8 mln m3 przy maksymalnym piętrzeniu wody do rzędnej 43,66 m npm.Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na ujęciu wody, które jest ściśle powiązane technologicznie ze stacją uzdatniania wody (SUW „Drwęca-Jedwabno”) dostarczającą wodę pitną dla mieszkańców miasta Torunia i Gminy Lubicz. Stopień wodny jako obiekt hydrotechniczny składa się z jazu piętrzącego, przepławki dla ryb, obwałowań na obu brzegach rzeki zabezpieczonych grodziami Larsena, oraz przeprawy dla łodzi i kajaków. Stopień wodny służy do spiętrzenia wody, a tym samym występuje wyhamowanie prądu rzecznego, co związane jest z osadzaniem zawiesiny.


Zakres prac obejmować będzie:

A.    Prace pogłębiarsko refulacyjne z oczyszczeniem dna z naniesionych namułów i osadów oraz usunięciem roślinności z koryta rzeki Drwęcy na odcinkach: na długości 2,5 km powyżej jazu, 0,1 km poniżej jazu oraz zatoka ujęcia powierzchniowego, oraz przygotowaniem terenów istniejących pól refulacyjnych oraz innych terenów w razie konieczności na potrzeby tymczasowego magazynowania osadów przed ich dalszym zagospodarowaniem.

B.     Prace remontowe na stopniu wodnym;

-        wykonanie stabilizacji dna rzeki na stanowisku wody górnej i dolnej w rejonie stopnia wodnego;

-        przegląd i wykonanie niezbędnych prac remontowo konserwacyjnych konstrukcji stopnia wodnego części podwodnej i nadwodnej do poziomu 46,30 m npm;

-        odnowienie powłok malarskich na grodziach Larsena na obu brzegach rzeki (rejon stopnia wodnego i zatoki ujęcia wody);

-        naprawę pomostów cumowniczych od strony wody górnej i dolnej wraz z odnowieniem przeprawy dla kajaków i łodzi;

-        oczyszczenie miejsca do cumowania łodzi i kajaków przed zatoką ujęcia wody;

-        odnowienie oczepu betonowego zatoki;

-        odnowienie ściany betonowej zatoki (wlot do komór)

C.      Budowa nowej przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych z likwidacją istniejącej

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie odbywało się etapami:

-        Wykonanie bagrowania – podzielone na kilka etapów

-        Wykonanie prac remontowych na stopniu wodnym

-        Budowa przepławki

 

Inwestor będzie musiał opracować odrębne projekty i na ich podstawie pozyskać wymagane pozwolenia na budowę. Zakładane jest zlecanie zaprojektowania i wykonania poszczególnych etapów osobnym wykonawcom. Etapy przedsięwzięcia realizowane będą w miarę pozyskiwania środków finansowych na ich realizację, przy czym realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od etapu bagrowania z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Toruńskich Wodociągach, który określony jest w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla ujmowania wód powierzchniowych

 Na terenie wysoczyzny po obu brzegach rzeki zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna – domy jednorodzinne i osiedle TTBS w Lubiczu Dolnym ul. Dworcowa oraz domy jednorodzinne w Krobii. Odległość od brzegu około 15 – 200m a różnica wysokości to 20 – 30m od poziomu lustra wody w rzece. Przestrzeń między rzeką a zabudową po obu brzegach rzeki stanowią użytki rolne
i zadrzewienia rozproszone oraz tereny leśne. Na lewym brzegu rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie jazu zlokalizowany jest ośrodek hodowli pstrąga prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej „Pstrąg” w Lubiczu..


Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie:

-        Koryto rzeki [WG i WD] 3700m  x  szer. śred. rzeki 40m = 148000m2

-        Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych

-        W ramach przedsięwzięcia będzie wykonywany nowy obiekt-przepławka dla ryb dwuśrodowiskowych

 

Terenem przedsięwzięcia są wody płynące rzeki Drwęcy podpiętrzone stopniem wodnym
w 12+300km rzeki z utworzonym zbiornikiem tzw. cofki w celu poboru wody do uzdatniania
i dostarczania jej dla mieszkańców miasta Torunia i gminy Lubicz, po uprzednim uzdatnieniu na SUW „Drwęca-Jedwabno”. SUW uzdatnia wodę z ujęcia powierzchniowego i infiltracyjnego zlokalizowanego w Jedwabnie.

Ujęcia te są ściśle powiązane technologicznie ze stacją uzdatniania wody.

Z wód rzeki Drwęcy, na wysokości Lubicza korzystają: Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej „Pstrąg” w Lubiczu do hodowli pstrąga; Toruńskie Towarzystwo Św. Alberta dla potrzeb małej elektrowni wodnej; Polski Związek Wędkarski dla rekreacyjnego spędzania czasu nad wodą swoich członków i prowadzenia obserwacji związanych z programem restytucji ryb dwuśrodowiskowych oraz jesiotra.

Stopień wodny, którego eksploatacja oparta jest na decyzji pozwolenia wodno-prawnego z dnia 30.07.2008r znak OS.I.6223-9/07/2008 wydanego przez Starostę Toruńskiego pozwala
na podpiętrzenie wody w rzece Drwęcy i zaspakajanie potrzeb ujęcia, jak i w/w użytkowników.

Od momentu oddania do eksploatacji ujęcia wody wraz ze SUW, na skutek ciągłego nanoszenia przez rzekę osadów i zawiesin oraz ich sedymentacji w obrębie stopnia wodnego (jazu) nastąpiło wypłycenie koryta rzeki, co systematycznie pogarsza warunki ujmowania wody i jej uzdatniania.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek geodezyjnych oznaczonych numerami: 1/19,1/20;1/21;1/24;1/25,1/26;1/27, położonych w miejscowości Lubicz Górny,

45/9;45/10;47/3;47/4;413/5;413/7,49/3,51/5,48/3,413/6 w miejscowości Lubicz Dolny,

106/5;111/2,113,105/3,105/30,105/29,105/31,105/32,87/5,86/4,85/5,83/30,82/6,106/2 w miejscowości Jedwabno,

232/8,298/25,264/5,263/6,262/7,258/19,258/20,298/24,256/6,250/8,249/18,298/22,298/23,247/13,246/12,298/21,298/20,244/10,298/19,243/10.243/9,242/10,242/9,298/19,298/18,241/10,298/16,298/14,298/15,298/13-obręb Krobia

 

Terenem realizacji przedsięwzięcia są przede wszystkim wody płynące rzeki Drwęcy podpiętrzone stopniem wodnym w 12+300

km rzeki  z utworzonym zbiornikiem tzw. cofki w celu poboru wody do uzdatniania

(stacja uzdatniania wody „Drwęca – Jedwabno”, uzdatniająca wodę z w/w ujęcia powierzchniowego
i infiltracyjnego - studnie głębinowe w Jedwabnie) i dostarczania jej odbiorcom z terenu Torunia
i gminy Lubicz.

Odcinek rzeki, na którym zaplanowano prace wynosi 2,5 km w górę rzeki powyżej jazu komunalnego w Lubiczu oraz 0,1 km w dół rzeki, poniżej stopnia wodnego.


 

Obszar, na którym znajduje się planowana inwestycja zlokalizowany jest w granicach kilku form ochrony przyrody, funkcjonujących w oparciu o zapisy w treści ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004r. z późniejszymi zmianami. Najważniejsza z nich, to rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, w którego obrębie obowiązuje wysoki reżim ochrony, odnoszący się właśnie do zasobów ekosystemu rzeki Drwęcy.

Pozostałe formy ochrony obszarowej, jak Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk, funkcjonujący w ramach systemu Natura 2000 oraz Obszar Chronionego Krajobrazu dopełniają system ochrony analizowanego obszaru, wzajemnie się uzupełniając.

Ponadto na omawianym terenie obowiązują również przepisy związane z ochroną gatunkowa flory
i fauny.

Prace prowadzane będą na niewielkiej części obszarów chronionych i zajmowały będą odpowiednio: 0,2% obszaru Natura 2000 (PLH280001 „Dolina Drwęcy”), 1,2% obszaru Rezerwatu Przyrody „Rzeka Drwęca”,

0,04% Obszaru Chronionego Krajobrazu. należy przy tym podkreślić, że prace bagrownicze nie będą

prowadzone jednocześnie w całym rejonie

 Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Do prac pogłębiarskich, przewiduje się zastosowanie pogłębiarki ssąco – refulującej, która zminimalizuje w dużym stopniu negatywne skutki dla środowiska – pogorszenie w czasie realizacji przedsięwzięcia. Jednak z uwagi na miejsca, w których odkłady rumoszu są większe a ich struktura uniemożliwi zastosowanie pogłębiarki, trzeba będzie skorzystać z koparek linowych. Wydobyty „urobek” będzie transportowany z zastosowaniem rurociągów na pole refulacyjne zlokalizowane na prawym brzegu rzeki pomiędzy stopniem wodnym a obiektem pompowni I stopnia i zatoką poboru wody, gdzie nastąpi jego odsączanie a wody nadosadowe kierowane będą przez zastawkę do rzeki Drwęcy. Najistotniejsza częścią planowanych prac jest wykonanie prac pogłębiarsko – refulacyjnych z oczyszczaniem dna z naniesionych namułów i osadów oraz usunięciem roślinności z koryta rzeki Drwęcy na długości ok. 0,1 km poniżej i ok. 2,5 km powyżej stopnia komunalnego, tj. do profilu 45 Nagromadzone namuły i osady zostaną także usunięte z zatoki ujęcia wody.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na wodach płynących rzeki Drwęcy, przybliżona powierzchnia terenu zajmowanego pod realizacje inwestycji to 0,23 km2.

Zakres robót obejmował będzie również przygotowanie terenu istniejących pól refulacyjnych, lub innych terenów w razie takiej konieczności, na potrzeby tymczasowego magazynowania osadów przed ich dalszym zagospodarowaniem.

Prace pogłębiarskie będą prowadzone z wykorzystaniem:

-        technologii hydraulicznej – nagromadzony osad wydobywany pogłębiarka ssącą – refulerem hydraulicznym, pływającym na powierzchni rzeki. Urządzenie to zasysa wzruszony frezem urobek w postaci mułów i odprowadza rurociągiem tłocznym na miejsce odkładu. Zastosowanie refulera umożliwia wydobycie osadów bez zbytniego ich wzburzania, pogarszającego jakość wody
w rzece. Wadą zastosowania urządzenia tego typu jest wysoki stopień uwodnienia osadów – podczas usuwania osadu z dna rzeki za pomocą refulera uzyskuje się mieszaninę wody i osadu
w proporcjach 1 część osadu i 4 części wody. Osad ten umieszczany będzie na polach refulacyjnych znajdujących się w sąsiedztwie koryta rzeki.  W celu zmniejszenia ilości osadu koniecznego do usunięcia można zastosować po wydobyciu osadu technologie odwadniające poprzez użycie hydrocyklonu i geotub. W przypadku zastosowania powyższych technologii hydrocyklon będzie miał za zadanie zagęszczenie osadu, części stałe zostaną wydzielone i mogą zostać przetransportowane na pola refulacyjne zlokalizowane po zachodniej stronie zbiornika pomiędzy ujęciem i jazem. Części płynne będą pompowane do geotub, gdzie następować będzie dalsze odwodnienie.

-        technologii mechanicznej – osad wydobywany za pomocą tradycyjnej koparki pracującej
z brzegu lub z pontonu pływającego po rzece.

 

II. Warunki wykonania przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

IIa. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. W celu ograniczenia zagrożenia zaburzenia drożności ekologicznej rzeki w trakcie prowadzonych prac bagrowania, odgradzania ryb od tarlisk oraz minimalizacji oddziaływania na gatunki i siedliska występowania wszystkich grup zwierząt związanych z korytem rzeki (w tym gatunków ryb będących celem i przedmiotem ochrony rezerwatu przyrody pn. „Rzeka Drwęca" i obszaru Natura 2000 pn. Dolina Drwęcy PLH280001, gatunków ptaków pozostających pod ochroną gatunkową, gatunków chronionych ssaków pozostających w sferze zainteresowania Wspólnoty oraz gatunków płazów chronionych) należy:

a)-w czasie bagrowania rzeki Drwęcy, w miejscu prowadzenia prac, ograniczyć przestrzeń roboczą do 20 % przekroju rzeki,

b)-prace bagrownicze wykonywać pogłębiarką kroczącą pływającą na powierzchni rzeki w kierunku z nurtem rzeki oprócz części zbiornika pomiędzy jazem a zatoką ujęcia, który to rejon może być wybagrowany w pierwszej kolejności wraz z wykonaniem poprzecznych zagłębień w dnie rzeki, umożliwiających zatrzymanie materiału wzburzonego podczas prowadzonych prac na odcinkach rzeki położonych powyżej obszaru już wybagrowanego,

c)-nie wykonywać prac związanych z bagrowaniem w okresie od początku marca do końca lipca,

d)-ustalić ze specjalistą z zakresu ichtiobiologii szczegółowy harmonogram czasowo - przestrzenny prac związanych z poprawą stanu technicznego komunalnego stopnia wodnego i zatoki ujęcia, umożliwiając bez ograniczeń czasowych i przestrzennych wykonanie jedynie robót remontowych, nie związanych z ingerencją w środowisko wodne rzeki lub charakteryzujących się brakiem emisji hałasu lub zanieczyszczeń do środowiska wodnego,

e)-ograniczyć cykl dobowy prowadzenia wszelkich prac do godzin dziennych (na godzinę po wschodzie słońca do godziny przed jego zachodem),

f)-całkowicie zaniechać prac bagrowniczych na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych, określonych jako kategoria I (z wyjątkiem zbiorowiska szuwarowego występującego bezpośrednio powyżej i poniżej stopnia komunalnego) oraz pasm szuwarów na wszystkich obszarach o wysokich walorach przyrodniczych, określonych jako kategoria II,

 g)-podczas prac bagrowniczych, zapewnić punktowy charakter oddziaływania poprzez zastosowanie pojedynczej pogłębiarki ssąco - refulującej.

2.W przypadku stwierdzenia, w wyniku prowadzonego nadzoru przyrodniczego, obecności lęgów błotniaka stawowego(Circus aeruginosus), do czasu ich zakończenia nie prowadzić działań bagrowniczych w miejscu występowania gniazda i strefie terenu o promieniu min. 500 m.

 

 3.W celu ograniczenia zagrożeń związanych z resuspensją oraz wpływem na warunki tlenowe środowiska wodnego rzeki należy:

a) -wykluczyć możliwość odkładania urobku na terenach cennych przyrodniczo,w środowiskach wodnych i wodno - błotnych oraz na obszarach lądowych, nieprzygotowanych do składowania refulatu, w sposób stwarzający zagrożenie przedostawania się nieoczyszczonych odcieków do rzeki; preferuje się tymczasowe składowanie i odwodnienie osadu na istniejących polach refulacyjnych, po ich dostosowaniu do dalszego zagospodarowania,

b)-miejsce składowania osadu zlokalizować poza strefą o szerokości min. 10 m, licząc od linii brzegowej rzeki,(nie dotyczy nowych pól refulacyjnych)

c)-przy wykorzystywaniu na miejsce tymczasowego składowania osadów rzecznych z bagrowania istniejących pól refulacyjnych, złożonych z dwóch kwater, wyposażonych w system drenażu, kwatery napełniać refulatem naprzemiennie i po odwodnieniu osadu okresowo opróżniać,

d)-w przypadku zastosowania pras filtracyjnych lub hydrocyklonów do odwadniania osadu, zastosować urządzenia  zatrzymujące zawiesinę (np. osadniki),

e)-prace bagrownicze prowadzić w technologii hydraulicznej, przy użyciu pojedynczego refulera współpracującego z tymczasową pompownią tłoczną wraz z rurociągiem tłocznym w postaci elastycznych rur pływających,

f)-przy wyborze techniki i technologii prowadzenia prac bagrowniczych, kierować się dążeniem do maksymalnego  ograniczenia resuspensji,

g)-w przypadku spadku zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie do poziomu stanowiącego zagrożenie dla ichtiofauny, ograniczyć prowadzenie wszelkich prac w środowisku wodnym, w szczególności prac bagrowniczych; przy spadku zawartości tlenu poniżej 4 mg O2/I, prace bagrownicze przerwać lub zastosować system napowietrzania podczas prowadzenia robót,

h)-w pracującym refulerze zastosować głowicę ssąco - tnącą oraz dobrać taką prędkość obrotową, aby całość wzruszonego przez głowicę osadu była zasysana do rurociągu przesyłowego.

4. W celu uniknięcia oddziaływania, prowadzącego do utraty zasobów populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt innych niż ryby należy:

a)-prowadzić bagrowanie jedynie w głównym korycie rzeki,

b)-całkowicie zaniechać prac bagrowniczych na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych (określonych jako kategoria I), w tym m.in. terenów położonych na prawym i lewym brzegu w zakolu rzeki koło wzgórza pn. Poganka i na lewym brzegu w rejonie kępy wierzb położonych w odległości 300 m w górę rzeki do wspomnianego zakola oraz na prawym brzegu koło miejscowości Młyniec II,

c)-pozostawić w stanie nienaruszonym pasma szuwarów na wszystkich obszarach wysokich walorach przyrodniczych (określonych jako kategoria II),

d)-zaniechać prac bagrowniczych w pasie przybrzeżnym rzeki,

e)-ograniczyć cykl dobowy prowadzenia wszelkich prac do godzin dziennych (na godzinę po wschodzie słońca do godziny przed jego zachodem) oraz wypełnić wszystkie inne warunki określone w zakresie ochrony przyrody, ujęte powyżej.

5.W celu eliminacji zagrożenia związanego z nielegalnymi odłowami ryb na projektowanej przepławce, wprowadzić skuteczne zabezpieczenia, np. w postaci dozoru uzupełnionego monitoringiem z zastosowaniem kamer przemysłowych oraz ogrodzenie terenu lub przykrycie przepławki kratą.

6.W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia, zarówno na etapie prac bagrowniczych, jak i remontowych jazu komunalnego oraz budowy przepławki, prowadzić stały dozór przyrodniczy przez specjalistę z zakresu ekologii środowisk wodnych, którego zadaniem będzie:

a)-kontrola przestrzegania określonych warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony przyrody,

b)-monitoring parametrów fizykochemicznych wód rzeki, w szczególności poziomu zawartości tlenu,

c)-obserwacje reakcji środowisk wodnych na wprowadzane zaburzenia związane z realizacją przedsięwzięcia,

d)-prowadzenie ogólnego monitoringu oceny stanu środowiska przyrodniczego, który należy rozpocząć przed przystąpieniem do realizacji inwestycji na podstawie którego uzyskane wyniki odnośnie oceny zoocenoz i siedlisk przyrodniczych posłużą do wprowadzenia korekt harmonogramów czasowych prowadzenia poszczególnych prac.

e)-dla utrzymania efektu osiągniętego w wyniku prac bagrowniczych dla potrzeb ujęcia wody,zabezpieczenia przeciwpowodziowego,oraz funcjonowania nowej przepławkidla ryb, zabiegi konserwacyjne pozwalające zachować równowagę ekologiczną w środowisku wodnym powinny być przeprowadzane systematycznie , raz na 3-5 lat. Częstotliwość i zasięg przestrzenny cyklicznego bagrowania oraz warunki prowadzenia prac zależeć będą od rzeczywistych procesów zachodzących w rzece i gromadzenia się osadów.

7.W trakcie eksploatacji wybudowanej przepławki niezbędne jest wprowadzenie stałego monitorowania w zakresie:

a)-przepływu wód, gwarantującego przepuszczanie określonego dla niej wydatku wody, co zapewni stałe funkcjonowanie obiektu,

b)-stanu technicznego urządzeń służących migracji ryb i zabezpieczających przed dostawaniem się ryb do ujęcia wód, do turbin elektrowni i gospodarstwa rybackiego,

c) bieżącego oczyszczania samej przepławki, jak i urządzeń zabezpieczających przed dostawaniem się ryb do ujęcia wód, do turbin elektrowni wodnej i gospodarstwa rybackiego z przedmiotów, które mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać przepływ wód.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przepławki należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. W celu eliminacji zagrożeń związanych z zaburzeniem drożności rzeki Drwęcy, stanowiącej korytarz migracyjny dla ryb dwuśrodowiskowych oraz utratą siedlisk bytowania (rozmnażania i żerowania) ryb gatunków potamodromicznych (boleń, koza), należy wykonać przepławkę dla ryb, której konstrukcja i sposób działania będą spełniać wymagania biologiczne ichtiofauny poprzez zachowanie poniższych ogólnych zasad:

a)-przyjęte krytyczne prędkości przepływu wody (2,0 m/s dla ryb łososiowatych, 1,5 m/s dla ryb karpiowatych reofilnych, 1,0 m/s dla pozostałych gatunków ryb) dopuszczalne są tylko na krótkich odcinkach przesmyków, szczelin i przelewów łączących poszczególne fragmenty przepławki. W pozostałych partiach przepławki szybkość przepływu wody musi być zredukowana do poziomu < 50% wartości krytycznej,

b)-wartość współczynnika rozproszenia energii w basenach nie może przekraczać E < 100 W/m3,

c)-zachowanie wymaganych wartości krytycznej szybkości przepływu wody, budowana przepławka musi się charakteryzować łagodnym nachyleniem, które w zależności od typu urządzenia i lokalnych warunków wynosi: od 1:10 do 1:50 i więcej,

d)-lokalizacja przepławki musi być związana z głównym nurtem rzeki i budowlą (elektrownia, upust), poprzez którą realizowany jest główny przepływ. W przypadku braku możliwości spełnienia warunku, konieczne jest zamontowanie specjalnych barier naprowadzających wędrujące ryby do przepławki,

e)-woda z przepławki wypływać musi pod kątem mieszczącym się w zakresie 30° - 40° w stosunku do nurtu rzeki,

f)-szybkość wody wypływającej z przepławki musi być wyższa o około 0,20 - 0,30 m/s od szybkości przepływu wody w rzece,

g)-prędkość wypływającej wody z przepławki nie powinna przekraczać 60 - 80 % określonej dla ryb krytycznej szybkości przepływu,

h)-dno przepławki musi łagodnie łączyć się z dnem rzeki; oznacza to, że dno przepławki i dno rzeki na dolnym stanowisku muszą znajdować się na jednakowym poziomie lub łączyć się poprzez pochylnię (w formie stożka) o nachyleniu 1:2,

i)-dno przepławki na górnym stanowisku musi się łączyć z dnem rzeki poprzez pochylnię (w formie stożka) o nachyleniu 1:2,

j)- dla zapewnienia właściwych warunków migracji i bezpieczeństwa ryb w przepławce, minimalna głębokość wody nie może być niższa niż 0,3 m w przesmykach i przelewach oraz 0,6 m w basenach; głębokości te muszą być większe w przypadku ryb wędrownych oraz suma ich wynosić odpowiednio powyżej 0,5 m w przesmykach i 0,8 - 2,0 m w basenach, zgodnie z zasadą, że zawsze korzystne jest zapewnienie większych głębokości.

 

2.Przepławkę dla ryb zaprojektować w postaci przepławki kaskadowej o charakterze naturalnego potoku, umożliwiającej migrację wstępującą i zstępującą, zachowując podstawowe, poniżej określone parametry:

a)-przepływ przez przepławkę - Qn = 4,8 m3/s,

b)-różnica poziomów między komorami - 0,14 m (nie może przekraczać 0,2 m),

c)-długość komór w osi przegród - min. 7,50 m,

d)-szerokość komór - min. 6,0 m,

e)-napełnienie wodą - min. 1,50 m, a w środku komory min. 1,90 m,

f)-wielkość przesmyku głównego - 0,8 m,

g)-wielkość pozostałych przesmyków - zróżnicowana od 0,2 do 0,4 m,

h)-wielkość sumaryczna szczeliny - 1,7 m,

3.Dno przepławki wykonać z narzutu kamiennego na podkładzie betonowym, a progi (rygle) z głazów podłużnych, ułożonych nieregularnie, naprzemiennie, tworzących szczeliny przesmyków.

4.Poszczególne baseny pomiędzy progami przepławki powinny mieć obniżenie w środkowej części w osi   przepławki, a na dnie należy ułożyć pojedyncze kamienie o zróżnicowanej średnicy od 0,4 do 0,7 m.

 

5. W celu  eliminacji zagrożenia związanego z dostawaniem się ryb do ujęć wody na turbiny elektrowni należy wprowadzić zabezpieczenia migracji zstępującej poprzez:

a)-na wlocie do pierwszego przęsła jazu, gdzie mieści się turbina, zainstalować gęstą kratę o prześwicie prętów 0,15 - 0,18 m,

b)jako główne zabezpieczenie zainstalować na górnym stanowisku barierę elektryczno - elektroniczną o wysokości 3,2 m, poprowadzoną od lewego brzegu, 20 m powyżej ujęcia wody gospodarstwa rybackiego, do prawego brzegu, 10 m poniżej wlotu do przepławki.

 

6.W celu wyeliminowania przedostawania się ryb do ujęcia wody gospodarstwa rybackiego (Stawy rybne „Pstrąg"), na wlocie zainstalować gęstą kratę, o prześwicie prętów 0,15 - 0,18 m.

 

7.W przypadku przejścia przepławki przez wał poprzeczny po prawej stronie jazu, należy wykonać zamknięcie od dna do korony wału oraz przejazd komunikacyjny; minimalna szerokość zamknięcia powinna wynosić 1,2 m

 

IV.Przedsięwzięcie można zrealizować pod warunkiem zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez:

 

- prowadzenie przez okres 5-ciu lat monitoringu przepławki pod kątem jej funkcjonowania oraz rejestrowanie przemieszczających się ryb; raporty z przeprowadzonych badań należy przedkładać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, corocznie do końca marca, za rok poprzedni.

 

V.Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na   budowę:

1. nie należy przeprowadzać postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

2. nie należy przeprowadzać ocenę oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla etapów przedsięwzięcia związanych z wykonywaniem prac pogłębiarskich na zbiorniku ujecia wody powierzchniowej(ujęcie komunalne) i remontu jazu komunalnego.

3. należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko przyjętych ostatecznych rozwiazań dotyczących konstrukcji i lokalizacji nowej przepławki ,w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

VI.Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej, której celem będzie ocena zmian, jakie zaszły w konsekwencji realizacji przedsięwzięcia w zakresie przekształceń siedlisk flory i fauny. Analizę należy wykonać bezpośrednio po zakończeniu realizacji każdego etapu przedsięwzięcia, a wnioski przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

VII. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko

VIII. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

IX. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

X. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- nie dotyczy

 XI. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy , rezerwacie ichtiologicznym i w obszarze NATURA 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.


 

Uzasadnienie

Dnia 25.02.2009 r. nr rej 2134 wnioskiem złożonym przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. , ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy w miejscowościach Lubicz Dolny Lubicz Górny, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 17.03.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-12(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 17.03.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW. 7624-12(3)/09 i OŚW. 7624-12(2)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji/bagrowaniu zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego w miejscowości Lubicz Dolny w km12+300 rzeki Drwęcy. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W dniu 26.03.2009r do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr.rej.3319 Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej PSTRĄG”, ul. Nad Drwęcą 9, 87-162 Lubicz o konieczności wykonywania prac pogłębiających od góry rzeki, zachowaniu czystości wód, wykonania prac z pominięciem okresu wysokich temperatur, zachowania ochrony terenów zalesionych i poziomu wód gruntowych przy eksploatacji złoża. Pismo to nie dotyczyło warunków środowiskowych koniecznych do określenia dla realizacji zamierzenia.
W dniu 04.06.2009r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-211/09/ JD (nr.rej.5837) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 03.04.2009r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr N.NZ-402-L-77-2009(nr.rej.3801), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 24.06.2009 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-12(5)/09, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w pełnym zakresie art.66   ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r, Nr.199,poz1227 ze zmianami). Inwestor pismem z dnia 12.10.2010 r. (nr.rej.10116) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-12(6)09/10 i OŚW. 7624-12(7)09/10)- pisma z dnia 26.10.2010r.

W dniu 26.10.2010 r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-12(9)09/10 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 26.10.2010r. nr OŚW. 7624-12(08)09/10 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Lubicz Dolny, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

Wójt Gminy Lubicz otrzymał w dniu 16.11.2010r. pismo N.NZ-403-L-41/10 (nr.rej.11454)  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu określające warunki realizacji przedsięwzięcia, oraz wezwanie RDOS-04.O.O.6613-1273/10/BW Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla inwestora wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony w dniu 29.10.2010 r. i do Urzędu Gminy Lubicz w dniu 20.01.2011 r. wpłynął wniosek (nr rej. 762) Inwestora o rozszerzenie wcześniej złożonego wniosku o dodatkowe strony postępowania. Wójt Gminy Lubicz ustalił strony postępowania i zawiadomieniem OSW.7624-12(11)09/10/11 z dnia 31.01.2011r. zgodnie z art.10 KPA powiadomił strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w trakcie postępowania dokumentacją. W dniu 31.01.2011r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do upoważnionych organów pismami OSW.7624-12(12)09/10/11 i OSW.7624-12(13)09/10/11 o wydanie stosownych uzgodnień i opinii po rozszerzeniu wniosku przez Inwestora. W dniu 31.01.2011r. Wójt Gminy Lubicz wydał ponownie obwieszczenie OSW.7624(14)09/10/11 na podstawie art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. które zostało opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz pismem OSW.7624-12(15)09/10/11 z dnia 31.01.11r. przekazane Przewodniczącemu Rady Sołeckiej miejscowości Lubicz Dolny do publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń. W wyznaczonym ponownie terminie na składanie wniosków uwag i zastrzeżeń związanych z udziałem społeczeństwa w postępowaniu nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.  W dniu 02.02.2011r. Inwestor ponownie zwrócił się do Wójta Gminy Lubicz o rozszerzenie wniosku o działkę nr.106/2 obręb Jedwabno oraz działkę nr.232/8 –obręb Krobia. Rozszerzenie wniosku o dodatkowe działki, zgodnie z pismami Inwestora z dnia 20.01.2011 r. oraz 02.02.2011 r. nie stanowiło zmiany lokalizacji przedsięwzięcia, a jedynie aktualizację przebiegu rzeki Drwęcy w odniesieniu do podziałów ewidencyjnych. Organ prowadzący postępowanie ponownie pismami OSW.7624-12(16)09/10/11 i OSW.7624-12(17)09/10/11 o wydanie stosownych opinii i uzgodnień. W dniu 21.02.2011 wpłynęło do Urzędu Gminy Lubicz pismo  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N.NZ-403-L-41/10/11( nr.rej.2061)  oraz w dniu 04.03.2011r. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
nr WOO.4242.82.2011.BW z dnia 28.02.2011 (nr.rej.2511) o dokonaniu uzgodnień oraz określeniu warunków do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 11.03.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem WOO.4242.82.2011.BW.2 wyjaśnił i sprostował wcześniej wydane postanowienie uzgadniające. Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi art.10 § 1 KPA pismem z dnia 14.03.2011 r. OŚW.7624-12(18)09/10/11 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie do dnia 28.03.2011 r. nie wpłynęły wnioski i uwagi stron postępowania.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji  nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

Po zapoznaniu się z ,, Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” uzupełnionym w dniu 18.01.2011 r. stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenie ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standartów stosowanych na obszarze kraju i UE.

 

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia
w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony;

1.Toruńskie Wodociągi, Sp z o.o, ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń,

2. Starostwo powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń.

3. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały  Gen . Sikorskiego 8,87-100 Toruń,

4. Del-Vis Sp z o.o,ul. Ogrodowa 5,Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,

5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,ul. Fr.Rogaczewskiego 9/19,80-804 Gdańsk,

6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektorat w Toruniu, ul. Klonowica 7,87-100 Toruń,

7. Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej-

Pstrąg Sp. z o o., ul. Nad Drwęcą 9, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz,

8.pozostałe strony w/g  załącznika

9. a/a MG

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 


Załącznik nr 1

do decyzji dla przedsięwzięcia ,, Rewitalizacja /Bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km.12+300 rzeki Drwęcy

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zakres prac prowadzonych w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował: Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek geodezyjnych oznaczonych numerami:

1/19,1/20;1/21;1/24;1/25,1/26;1/27,położonych w miejscowości Lubicz Górny,

45/9;45/10;47/3;47/4;413/5;413/7,49/3,51/5,48/3,413/6 w miejscowości Lubicz Dolny, 106/5;111/2,113,105/3,105/30,105/29,105/31,105/32,87/5,86/4,85/5,83/30,82/6,106/2
w miejscowości Jedwabno,

232/8,298/25,264/5,263/6,262/7,258/19,258/20,298/24,256/6,250/8,249/18,298/22,298/23,247/13,246/12,298/21,298/20,244/10,298/19,243/10.243/9,242/10,242/9,298/19,298/18,241/10,298/16,298/14,298/15,298/13-obręb Krobia

Zakres prac prowadzonych w ramach przedsięwzięcia będzie obejmował

- prace pogłębiarsko – refulacyjne z oczyszczaniem dna z naniesionych namułów i osadów oraz usunięciem roślinności z koryta rzeki Drwęcy od stopnia wodnego na stanowisku wody górnej na długości do ok. 2,5 km w górę rzeki na zbiorniku i długości ok. 0,1 km w dół rzeki od jazu, oczyszczenie z namułów i osadów zatoki ujęcia wody; oraz przygotowaniem terenów istniejących pól refulacyjnych oraz innych terenów w razie konieczności na potrzeby tymczasowego magazynowania osadów przed ich dalszym zagospodarowaniem.

Zakres wykonania prac bagrowniczych zależał będzie od ustalonego zakresu prac (długości przeznaczonego do bagrowania odcinka rzeki), godzącego wymagania zapewnienia właściwej pracy ujęcia „Drwęca – Jedwabno” z wymogami gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej oraz ochrony walorów przyrodniczych. Zakłada się że proponowany przez Inwestora zakres robót (ok. 2,5 km w górę rzeki od jazu do profilu 45) jest zakresem maksymalnym, wskazanym w uzgodnieniu wstępnym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku i obejmuje odcinek rzeki w górnym biegu, którego pogłębienie zdaniem RZGW ograniczy częstotliwość prowadzenia bagrowania w przyszłości. Dodatkowo w górnym biegu zakres prac obejmie również roboty pogłębiarskie na odcinku rzeki wzdłuż studni ujęcia wód podziemnych „Jedwabno”, ujmującego również wody infiltracyjne z Drwęcy, których wykonanie mogłoby poprawić warunki pracy tego ujęcia. Niemniej priorytetowym zakresem prac, z punktu widzenia ujmowania wód powierzchniowych z rzeki Drwęcy i spełnienia zapisów pozwolenia wodno-prawnego, jest wykonanie bagrowania w zbiorniku piętrzącym i zatoce ujęcia wody oraz na odcinku rzeki bezpośrednio powyżej zatoki.

Dodatkowo przedsięwzięcie obejmuje niewielki zakres prac budowlanych, związanych z poprawą stanu technicznego komunalnego stopnia wodnego i zatoki ujęcia wody:

- wykonanie stabilizacji dna rzeki na stanowisku wody górnej i dolnej w rejonie stopnia wodnego;

- przegląd i wykonanie niezbędnych prac remontowo-konserwacyjnych konstrukcji stopnia wodnego części

podwodnej i nadwodnej do poziomu 46,30 m n.p.m;

- odnowienie powłok malarskich na grodziach Larsena na obu brzegach rzeki (rejon stopnia wodnego i

zatoki ujęcia wody);

- naprawę pomostów cumowniczych od strony wody górnej i dolnej wraz z odnowieniem przeprawy dla kajaków i łodzi;

- oczyszczenie miejsca do cumowania łodzi i kajaków przed zatoka ujęcia wody;

- odnowienie oczepu betonowego zatoki;

- odnowienie ściany betonowej zatoki (wlot do komór ssawnych – kraty).

Realizacja inwestycji jest niezbędna z następujących względów:

1. Pogłębienie i oczyszczenie zbiornika jest obowiązkiem prawnym Toruńskich Wodociągów, nałożonym decyzja udzielająca pozwolenia wodno-prawnego na korzystanie z wód obejmujące piętrzenie wód rzeki Drwęcy za pomocą istniejącego stopnia wodnego, które winno być wykonywane systematycznie i okresowo.

2. Operacja oczyszczenia zbiornika zaporowego ma na celu zapewnienie właściwych warunków biologicznych i higienicznych dla gromadzonej w zbiorniku wody ujmowanej do celów zaopatrzenia w wodę Torunia i okolicznych miejscowości, w tym miejscowości gminy Lubicz. Zbiornik na rzece Drwęcy jest podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla miasta Torunia, dlatego też niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego ujmowania wody o odpowiedniej jakości.

3. Trwający proces zamulania, zarastania zbiornika i odcinka rzeki powyżej jazu powoduje zmiany charakterystyki hydrologicznej rzeki. Nagromadzenie osadów w rejonie jazu zmniejszyło przekrój poprzeczny rzeki, co skutkuje zmianami charakterystyki przepływu wody rzecznej przez jaz. Przeprowadzenie pogłębienia i oczyszczenia zbiornika przywróci prawidłowe warunki hydrologiczne, wymagane dla prawidłowej pracy ujęcia wody oraz całego systemu piętrzenia wody wraz z mała elektrownia wodna.

4. Inwestycja jest również istotnym elementem działań przeciwpowodziowych. Inwestycja pozwoli nie tylko zwiększyć (odtworzyć) pojemność retencyjna zbiornika, lecz przede wszystkim zapewni ograniczenie zagrożeń związanych ze zjawiskami lodowymi. Podstawowym zagadnieniem są zagrożenia związane ze zjawiskami lodowymi (tworzenie śryżu, spiętrzenia lodów), mogącymi powodować zjawiska katastrofalne – uszkodzenia jazów. Bagrowanie posłuży zmniejszeniu tych zjawisk i w konsekwencji służyć będzie ochronie zarówno stopnia komunalnego w Lubiczu, jak i niej położonego jazu młyńskiego oraz mostów (drogowego i kolejowego) w Lubiczu.

5. Likwidacja wypłyceń w biegu rzeki winna przyczynić się również do poprawy warunków bytowania wybranych gatunków ryb – w tym dwuśrodowiskowych. W szczególności w sezonie zimowym, zmniejszona zostanie możliwość pełnego zablokowania niektórych przekrojów rzeki (wypłycenia) przez zjawiska lodowe.

6. Bagrowanie w osi rzeki na odcinku przyległym do studni ujęcia wód podziemnych „Jedwabno” może przyczynić się do poprawy filtracji wód podziemnych i zwiększenia wydajności ujęcia, natomiast ewentualna poprawa jakości wody w ujęciu wód podziemnych wymagałaby usunięcia osadów dennych przybrzeżnych oraz osadów tarasu zalewowego.

7. W kolejnym etapie działań, prowadzących do udrożnienia ekologicznego rzeki, niezbędną będzie budowa nowej przepławki dla ryb na komunalnym stopniu wodnym, spełniającej współczesne standardy sprawności, dostosowanej wymiarami i parametrami do potrzeb gatunków ryb występujących w Drwęcy. Niewykonanie nowej przepławki skutkować będzie utrwaleniem znaczącego negatywnego oddziaływania istnienia komunalnego stopnia wodnego na środowisko, w tym oddziaływania na stan i warunki trwania populacji ryb wędrownych, stanowiących główne cele ochronny rezerwatu przyrody oraz obszaru Natura 2000. Jest to zadanie komplementarne, które winno być wdrożone w kolejnym etapie w ramach kompleksowego programu udrażniania rzek dla ryb dwuśrodowiskowych.

W świetle powyższych przesłanek realizacji przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że za jego realizacja przemawiają wymogi nadrzędnego interesu publicznego. Najistotniejsza częścią planowanych prac jest wykonanie prac pogłębiarsko – refulacyjnych z oczyszczaniem dna z naniesionych namułów i osadów oraz usunięciem roślinności z koryta rzeki Drwęcy na długości ok. 0,1 km poniżej i ok. 2,5 km powyżej stopnia komunalnego. Nagromadzone namuły i osady zostaną także usunięte z zatoki ujęcia wody. Przedsięwzięcie realizowane będzie na wodach płynących rzeki Drwęcy, przybliżona powierzchnia terenu zajmowanego pod realizacje inwestycji to ok. 0,23 km2.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-03-31 10:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184432
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03