Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OŚW.7624-18(10)10/11                                                           Lubicz.17.03.2011

D E C Y Z J A

               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6091 – złożonego w dniu 21.06.2010 r. przez Inwestora ..Sort Krusz’’ Sławomir Muchewicz, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy ,87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża na działce nr ewid. 92/11 i 92/13-obręb Młyniec Pierwszy w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński.

określam

dla Inwestora „Sort-Krusz” Sławomir  Muchewicz , ul.Toruńska 22 , Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża
 na   działkach nr ewid. 92/11 i 92/13 -obręb Młyniec Pierwszy  w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński.

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 92/11 i 92/13– obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz,

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir)  na  działkach  92/11 i 92/13-obręb Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz o łącznej powierzchni 1,62 ha i maksymalnej głębokości wydobycia do 12 m  przy rocznym wydobyciu nie większym niż 20000 m3 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Działki nr. 92/11 i 92/13 zlokalizowane są w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie to tereny użytku rolnego klasy bonitacyjnej V i VI. Najbliższe zabudowania ludzkie znajdują się po północno-zachodniej stronie złoża  w odległości 30 i 250 m od granicy działki, są to zabudowania gospodarstw rolnych.

Działki nie  są objęte ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującego tereny przeznaczone pod eksploatację kruszyw, jednak ze zgodnie ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz teren działek znajduje się w strefie R–rekreacyjno-leśnej gdzie eksploatacja kopalin możliwa jest możliwa po uzyskaniu właściwej koncesji. 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie  ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni a także część kopaliny będzie przerabiana poprzez sortowanie kruszywa na kilka frakcji.. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 20000 m3.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład  usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża od strony najbliższych zabudowań, powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu w stronę zabudowań. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie powinno być większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić nie mniej niż 1,5 – 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk nie może przekroczy 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska lub poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.

- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.

- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samo-degradacji i oczyszczeniu w gruncie.

- na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,

- w trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu zmechanizowanego ze strefą tankowania, zaplecze zorganizować poza terenem górniczym,

- obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do  koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód poziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku,

- zapas oleju napędowego niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy silników spalinowych przechowywać poza wyrobiskiem, w miejscu zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów i wylewania ścieków,

- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach  zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu , zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

2. w zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Józefowo położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.

-w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki  brzegówki Riparia riparia na zboczach urobiska, zbocze należy zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek to jest do 15.08, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01.05 do 31.07 każdego roku,

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu

- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)

- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.

- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:

- organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)

- technicznym i technologicznym (instalacje, środki techniczne i ppoż.)

- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań

- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,

- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej w godz.7.00-18.00

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować,

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego,

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;

-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

- drogi dojazdowe do kopalni dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej,

-  należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej

- należy wykorzystać nakład z wykopów do rekultywacji nieużytku oraz usypać naturalne monitory hałasu o wysokości 2 m od strony  od strony zabudowy mieszkaniowej,

- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi

- po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zrekultywować; dopuszcza się kierunek rekultywacji leśny lub wodno-leśny, w przypadku rekultywacji w kierunku wodno-leśnym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 45o , a nie mniej niż 40 % długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodnie z siedliskiem,

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego,

VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

IX.  Nakładam na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, pomiary natężeń hałasu należy dokonać w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji złoża i przedstawić jej wyniki Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Inspektorat w Toruniu, ul. Targowa 13/15,87-100 Toruń.

X. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 21.06.2011 r. nr. rej 6091 wnioskiem złożonym przez ,, Sort-Krusz” , Sławomir Muchewicz, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 22,  87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża  na działkach nr ewid. 92/11 i 92/13-obręb Młyniec Pierwszy w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227 ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 25.06.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-18(3)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 25.06.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-18(1)/10 i OŚW. 7624-18(2)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działkach nr ewid. 92/11 i 92/13 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński. Inwestor  ,, Sort Krusz”, Sławomir Muchewicz, ul. Toruńska 22,Młyniec Pierwszy,87-162 Lubicz. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W dniu 07.07.2010r do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr.rej.6912 Nadleśnictwa Golub Dobrzyń  o konieczności zachowania ochrony terenów zalesionych i poziomu wód gruntowych przy eksploatacji złoża. Pismo to nie dotyczyło warunków środowiskowych koniecznych do określenia dla realizacji zamierzenia. W dniu 29.07.2010r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-961/10/ BW (nr.rej7455) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 19.07.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr. N.NZ-402-L-122/10(nr.rej.7125), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 18.08.2010 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-18(4)/10, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66  z wyłączeniem w myśl art.68 punktu 4,13,15.16 art.66 ust 1  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz1227 ze zmianami). Inwestor  pismem z dnia 03.12.2010 r. (nr.rej.12078) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-18(6)/10 i OŚW. 7624-18(7)/10)- pisma z dnia 13.12.2010r.

            W dniu 13.12.2010 r. zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-18(5)/10 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 13.12.2010r. nr OŚW. 7624-18(08)/10 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Młyniec Pierwszy, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

             Wójt Gminy Lubicz  otrzymał w dniu 13.01.2011r.  pismo N.NZ-403-L-1/10  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu określające warunki realizacji przedsięwzięcia, oraz wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla inwestora WOO.4242.76.2011.BW z dnia 14.01.2011 r.  wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony i do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr. WOO.4242.76.2011.BW z dnia 25.02.2011 (nr.re.2402) o dokonaniu  uzgodnień oraz określeniu warunków do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 03.03.2011 r. OŚW.7624-18(09)/10/11 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie, dnia 16.03.2011 r. wpłynęło pismo Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubicz o konieczności utrzymania istniejących dróg Gminnych w rejonie wyrobiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie .  Treść wniosku nie została uwzględniona w treści niniejszej decyzji ponieważ utrzymanie dróg gminnych nie stanowi środowiskowych uwarunkowań  realizacji zamierzenia koniecznych do określenia w niniejszej decyzji zgodnie z art.82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami)

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działkach jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna zadania i charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. ,, Bud-Krusz” Sławomir Muchewicz,ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy,87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Golub Dobrzyń, Konstancjewo,87-400 Golub Dobrzyń,

4. pozostałe strony wg załącznika

5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  na działkach nr ewid. 92/11 i 92/13 w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gm. Lubicz

 

Karta Informacyjna przedsięwzięcia

 

1)  rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji,

długość dla inwestycji liniowych itp.),

Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Młyniec” metodą odkrywkową, na działkach nr 92/11 i 92/13, gmina Lubicz, pow. toruński

Wielkość planowanego wydobycia: wydobycie roczne na poziomie do 20 tys. m3 kruszywa.

Przewidywany okres eksploatacji: lata 2010-2025 (ca 15 lat)

Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie przy użyciu typowego sprzętu (koparki, ładowarki).

Eksploatacja części suchej prowadzona będzie koparką przedsiębierną i ładowarką. Nadkład zdejmowany będzie przy użyciu spycharki i ładowarki kołowej. Nadkład będzie zwałowany na obrzeżach kopalni w obrębie pozostawionych pasów ochronnych.

Eksploatacja warstwy zawodnionej prowadzona będzie koparką podsiębierną.

W rejonach występowania zawodnionej warstwy kruszywa należy w trakcie eksploatacji pozostawić min. 0,5 m półkę ochronną nad poziomem wody w celu umożliwienia eksploatacji spod lustra wody.

Przewiduje się, że kopalina będzie przerabiana. Przeróbka polegała będzie na sortowaniu kopaliny na kilka frakcji, np.: 0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm. Do przeróbki użyty będzie przesiewacz. Przesiewacz znajdował się będzie w obrębie złoża. Transport surowca odbywał się będzie przy pomocy samochodów ciężarowych.

2.usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej),

Rejon planowanej inwestycji położony jest na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową Młyńca. Do centrum  Młyńca znajdującego się na południowy-zachód  od rejonu złoża jest około 1,5km.

 Złoże położone jest w odległości ca 100 m na zachód od drogi gruntowej  prowadzącej z Młyńca do Gronowa. Wzdłuż działek, na których projektuje się prace,  biegnie również droga  gruntowa (wydzielona z działek nr 92/11 i 92/13) która prowadzi do pojedynczego zabudowania.

Pod względem fizyczno - geograficznym teren złoża położony jest w północnej części Pojezierza Dobrzyńskiego, stanowiącego część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Znajduje się na prawobrzeżnym tarasie Drwęcy. Drwęca przepływa w odległości ca 1,6 m na południowy-wschód  od złoża

W sąsiedztwie złoża znajdują się:

- od północnego - wschodu:  las na działce nr 1271/21

- od południowego - wschodu:  droga gruntowa działka nr 95

- od południowego - zachodu  działka rolna (nr ewid. 92/6)

- od północnego - zachodu: działka nr 92/15 z zabudowaniami

W pasie ca 10 m wzdłuż północno-wschodniej granicy działek  nr 92/11 i 92/13 znajduje się las, w tym pasie również przebiega linia energetyczna niskiego napięcia doprowadzająca energię  do budynku.

dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w ha, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)

Powierzchnię działki nr 92/11  stanowią  grunty rolne klasy V i VI (RV – 0,9756 ha i PsV– 0,144 ha) oraz las (LsVI – 0,2957 ha). Las znajduje się w pasie ca 10 m wzdłuż północno-wschodniej granicy działki. Powierzchnię działki nr 92/13 stanowią grunty rolne klasy V (Ps V – 0,2011 ha). 

Działki są współwłasnością państwa Magdaleny i Piotra Klyszczów oraz państwa Magdaleny i Sławomira Muchewiczów.

3)   obsługa komunikacyjna:

·         lokalizacja wjazdu i wyjazdu:  wjazd na złoże i wyjazd ze złoże będzie odbywał się z drogi gruntowej stanowiącej działkę nr 95

·         ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:        -   nie dotyczy

·  ilość samochodów osobowych (szt./dobę):  ca 2

·  ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów : ca 8 szt/dobę.

                Natężenie ruchu pojazdów wywożących urobek jest uzależniony od wielkości zapotrzebowania rynku na surowiec. Poniżej przedstawiono przypuszczalne  natężenia ruchu pojazdów transportujących kopalinę przy uwzględnieniu następujących założeń:

-     eksploatacja prowadzona będzie w ciągu 280 dni  w roku w ciągu roku wydobycie

      wyniesie ca 35 tys. ton kruszywa (tj. ca 125 ton dziennie).

-       kruszywo wywożone będzie samochodami ciężarowymi o możliwości załadunku 20-30 ton.

Przyjęto udział 50% samochodów o ładowności 20 t i 50% samochodów o ładowności 30 t. 

 Uwzględniając powyższe założenia wyliczono, że częstotliwość kursów wynosić będzie średnio 5-6 kursów dziennie, co oznacza, że o tyle może wzrosnąć częstotliwość ruchu pojazdów na  drogach dojazdowych do kopalni.  Dodatkowo należy doliczyć około 2 kursy dziennie samochodów osobowych. Stąd razem ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów  dziennie wynosi  ca 8 szt/dobę.

3)   powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i  planowanych obiektów budowlanych)

a)       powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie

Działki nr 92/11 i 92/13 obręb Młyniec Pierwszy

Powierzchnia działki nr  92/11 wynosi 1,4153 ha i stanowią ją:

grunty rolne klasy V i VI (RV – 0,9756 ha i PsV– 0,144 ha)

oraz las (LsVI – 0,2957 ha).

Powierzchnia działki nr  92/13 wynosi 0,2011 ha i stanowią ją:

grunty rolne klasy V (Ps V – 0,2011 ha). 

b)       powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie

Powierzchnia przewidziana pod planowaną inwestycję wynosi  1,62  ha.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz teren działek znajduje się w strefie R - rekreacyjno – leśnej gdzie eksploatacja kopalin możliwa jest po uzyskaniu właściwej koncesji.

c.powierzchnia użytkowa planowanego obiektu:    nie dotyczy…...

4)   dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych

Grunty rolne są użytkowane rolniczo.

5) pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

-          szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji:  grunty rolne  corocznie obsiewane były zbożem oraz uprawiane były ziemniaki.

Las znajdujący się na działce nr 92/11 w związku z tym że znajduje się pod linią energetyczną  przewidziany będzie do wycinki.

Jest to las sosnowy nasadzony na gruntach rolnych , na wycinkę lasu należy wcześniej uzyskać zgodę zarządzającego od miejscowych władz.

6.rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

 

 Serię złożową stanowią osady piaszczyste różnej granulacji, piaski ze żwirem oraz piaski z domieszką żwiru.

Nadkład nad złożem stanowi gleba i piasek gliniasty.

Złoże jest złożem częściowo zawodnionym. W granicach złoża poziom wód gruntowych kształtuje się na rzędnych w granicach 52 m n.p.m. nawiercony został we wszystkich otworach wiertniczych,.

Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie przy użyciu typowego sprzętu (koparki, ładowarki). Eksploatacja części suchej prowadzona będzie koparką przedsiębierną i ładowarką. Eksploatacja warstwy zawodnionej prowadzona będzie koparką podsiębierną. 

W rejonach występowania zawodnionej warstwy kruszywa, należy w trakcie eksploatacji pozostawić min 0,5 m półkę ochronną nad poziomem wody w celu umożliwienia eksploatacji spod wody.

 

Przewiduje się, że kopalina  będzie przerabiana. Przeróbka polegała będzie na sortowaniu kopaliny na kilka frakcji np.  0 – 2 mm; 2 – 8 mm; 8 –16 mm. Przesiewanie odbywało się będzie na sucho lub z użyciem wody. Woda do przeróbki pobierana będzie z wyrobiska i wykorzystywana będzie w obiegu zamkniętym.

Przesiewacz  znajdował się będzie w obrębie złoża.

Transport surowca odbywał się będzie przy pomocy samochodów ciężarowych.

 

Nadkład zdejmowany będzie przy użyciu spycharki i koparki łyżkowej. Nadkład będzie zwałowany na obrzeżach kopalni w obrębie pozostawionych pasów ochronnych dla drogi gruntowej i  innych nieruchomości.

Część nadkładu może być wywieziona poza teren kopalni i wykorzystana do rekultywacji innych terenów zdewastowanych. Nadkład zgromadzony na zwałach sukcesywnie będzie przemieszczany do wyrobiska po wyeksploatowaniu części powierzchni złoża do spągu. 

W trakcie eksploatacji nie będą powstawały odpady. Praca kopalni odbywała się będzie tylko w porze dziennej.

7.warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia) ……………

- wariant „0” – brak realizacji przedsięwzięcia – polega na nie podejmowaniu przedsięwzięcia, co oznacza pozostawienie w stanie istniejącym działek  92/11 i 92/13

Przedmiotowe działki wykorzystywane są jako grunty rolne i leśne.

 Zaniechanie przedsięwzięcia będzie miało poważne konsekwencje ekonomiczne dla inwestora.

Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia, polegającego na eksploatowaniu złoża kruszywa naturalnego spowoduje utrzymanie obecnego stanu zagospodarowania przedmiotowych działek, na które składają się grunty rolne słabe oraz niewielka powierzchnia lasu. Pozostawienie tych działek bez jakiegokolwiek przeobrażania, w żaden sposób nie wpłynęłoby na stan środowiska naturalnego.

Jednak zaniechanie realizacji przedsięwzięcia, spowoduje zubożenie strumienia dostarczanego na rynek kruszywa, wykorzystywanego dla celów drogownictwa i budownictwa ogólnego.

  - wariant „1” – do realizacji – polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża zgodnie z decyzją koncesją którą wyda Starosta Toruński.  Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia wynosi  1,62 ha.  Sposób eksploatacji w zakresie opisanym punkcie nr 6 karty informacyjnej przedsięwzięcia.

8.Inne warianty

Trudno jest w przypadku złóż kruszywa czy innych rozpatrywać  wariantowość inwestycji, bowiem inwestycja ta jest bardzo specyficzna. Jest to złoże kruszywa naturalnego, które znajduje się właśnie na działkach nr 92/11 i 92/13 obręb Młyniec które może być tylko i wyłącznie przedmiotem eksploatacji. W przypadku tego złoża nie można rozpatrywać innej lokalizacji kopalni, ponieważ przeprowadzone prace geologiczne wykazały istnienie złoża, a badania laboratoryjne określiły przydatność kopaliny do celów budownictwa ogólnego i drogownictwa. 

Przedsiębiorca jest zdecydowany rozpocząć eksploatację kruszywa z tego właśnie złoża, po uzyskaniu koncesji.

W przypadku tego przedsięwzięcia trudno jest mówić o wariancie alternatywnym. Nie ma bowiem możliwości np. zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż nie ma możliwości przeniesienia złoża w inne miejsce. Również zmiana ilości wydobywanego kruszywa nie może decydować o ewentualnej wariantowości przedsięwzięcia, gdyż uzależniona jest ona od zapotrzebowania rynku.

W związku z tym wariantować można jedynie sposób eksploatacji, miejsce rozpoczęcia eksploatacji, kierunek wywozu czy wielkość wydobycia. W  przypadku tego złoża można jeszcze zróżnicować szerokość pasów ochronnych dla granic własności, linii energetycznej  i drogi gruntowej.

Jednak są to mało znaczące dla tego typu  inwestycji warianty (gdyż każdy wariant prowadzi do eksploatowania i w efekcie końcowym do wyeksploatowania złoża) i dlatego mogą być pomijane.

Wobec czego innych wariantów oprócz wariantów „0” i „1” się nie przedstawia

 

9.przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

·  elektryczną (kW/MW) … nie dotyczy

·  cieplną (kW/MW) …nie dotyczy

·  gazową (m3/h)…nie dotyczy

Prace eksploatacyjne wykonywane będą przy użyciu maszyn o napędzie spalinowym. Przesiewacz będzie miał również  napęd spalinowy .

Przesiewanie odbywało się będzie na sucho lub z użyciem wody. Woda do przeróbki pobierana będzie z wyrobiska i wykorzystywana będzie w obiegu zamkniętym.

Woda do celów socjalno-biurowych dowożona będzie w pojemnikach.

Na terenie zakładu górniczego przewiduje się umieszczenie pomieszczenia socjalno-biurowego typu kontener oraz toalety typu Toy-Toy.Zakład górniczy   nie będzie korzystał z żadnych surowców poza paliwem i materiałami eksploatacyjnymi dla maszyn pracujących w zakładzie. Przy założeniu pracy 10 h/dzień i planowanym wydobyciu 100 -200 tys. ton/rok  maszyny zakładu górniczego będą zużywać około 100 l paliwa dziennie.

10.rozwiązania chroniące środowisko

Granice eksploatacji dla niniejszego złoża wyznaczone będą w odległości min. 6 m od granic własności i min. 10 m od drogi gruntowej biegnącej wzdłuż wschodniej granicy złoża oraz   10 m od linii energetycznej. Eksploatacja surowca spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu – po jej zakończeniu powstanie niewielkie wyrobisko którego dno będzie zawodnione o max. głębokości 14m poniżej obecnej powierzchni terenu. Skarpy poeksploatacyjne w wyrobisku nachylone będą pod kątem 35 stopni w części suchej oraz około 27 stopni w części zawodnionej.

Eksploatacja złoża zmieni powierzchnię terenu w stopniu znacznie utrudniającym przywrócenie możliwości uprawy roli. Możliwe będzie natomiast zagospodarowanie wyrobiska jako niewielki  zbiornik wodny, którego złagodzone skarpy będą obsadzone drzewami.

W trakcie prac rekultywacyjnych przewiduje się zepchnięcie do wyrobiska zwałowego nadkładu co spowoduje złagodzenie skarp i spłycenie wyrobiska.

Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje tylko w przypadku awaryjnych wycieków materiałów ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku składowania w nim odpadów. W związku z tym należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie należy składować w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu specjalnie do tego przygotowanym – na uszczelnionym podłożu. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii.W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie do niego ścieków.Przestrzeganie tych zaleceń jest niezwykle istotne ponieważ w części złoża zostanie odsłonięty poziom wód gruntowych.

Obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wynika z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 80, ust. 1, pkt 5 – w razie likwidacji zakładu górniczego Przedsiębiorca zobowiązany jest przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej).Prace rekultywacyjne będą polegały na częściowym wypełnieniu wyrobiska poprzez zasypanie go zwałowym nadkładem oraz złagodzeniu skarp wyrobiska.  Zakres i kierunek rekultywacji ustalone zostaną przez Starostwo Powiatowe. Przedsiębiorca wystąpi do Starosty Toruńskiego o wydanie decyzji o kierunku rekultywacji.

Minimalizacja negatywnych dla środowiska skutków eksploatacji polega przede wszystkim na:

- racjonalnym wykorzystaniu zasobów złoża

- ograniczeniu skutków działalności górniczej do granic wyznaczonych w dokumentacji geologicznej oraz w koncesyjnej

-podczas eksploatacji należy zachować odpowiedniej szerokości pasy ochronne dla granic własności, linii energetycznej i drogi gruntowej

 - używaniu w pełni sprawnych technicznie maszyn do urabiania złoża i środków transportu

 - składowaniu materiałów eksploatacyjnych (paliwa smary) poza terenem eksploatacji

- w celu ochrony otaczających terenów przed ujemnym skutkiem eksploatacji należy, w trakcie jej prowadzenia przestrzegać prowadzenia eksploatacji tylko w wyznaczonych granicach.

- w wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie ścieków

- przypadku powstania zanieczyszczenia należy zastosować środki neutralizujące substancje węglowodorowe (takie jakie się używa do neutralizacji drobnych rozlewów na stacjach paliw).

 

Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od:

-          doboru właściwych technologii i materiałów chroniących środowisko,

-          solidności i fachowości wykonawstwa inwestycji,

-          przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa
w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego oraz rekultywacja wyrobiska nie powinna negatywnie wpłynąć na środowisko, a wpływy eksploatacji ograniczą się do obszaru złoża i terenu bezpośrednio przylegającego nie przekraczając granicy projektowanego terenu górniczego. Łączna powierzchnia obszaru objętego projektowaną eksploatacją i zajęta pod zwały nadkładu wyniesie  nie więcej niż 1,62 ha.

11.rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z :

emisją do powietrza

Na terenie planowanego przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń powietrza będzie wynikała głównie bezpośrednio z procesów eksploatacyjnych złoża. Źródłem emisji będzie ruch i praca pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie eksploatacji odkrywkowej. Źródła te nie mają charakteru ciągłego, tzn. część maszyn pracuje jedynie w trakcie ładowania urobku na ciężarówki. Emisja zanieczyszczeń jest niewielka. Ze względu na  bardzo małą liczbę tych źródeł oraz czas pracy  zakładu górniczego  wielkość emisji może być  pomijalna dla kształtowania stanu sanitarnego powietrza rejonu złoża.

  Z uwagi na niewielką zawartość pyłów mineralnych w kopalinie oraz naturalną wilgotność surowca emisja pyłu do atmosfery będzie znikoma.   Wzrostu zapylenia będzie można spodziewać się tylko w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody, głównie w obrębie kopalni oraz w trakcie wywozu kopaliny drogami gruntowymi.

12.emisją hałasu

Zakłada się możliwość jednoczesnej pracy sprzętu ciężkiego: 1 koparki lub 1 ładowarki (okresowo pracować będzie przesiewacz i spycharka) oraz samochodu ciężarowego.  Praca sprzętu odbywać się będzie w porze dnia tj w godzinach od 7.00 do 18.00.

Eksploatacja prowadzona będzie poniżej powierzchni terenu, w związku z tym hałas do pracujących maszyn nie będzie miał szkodliwego wpływu na środowisko. Wzrost natężenia hałasu od środków transportu będzie uzależniony od wielkości wydobycia.Złoże położone jest z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, tak że mieszkańcy nie będą narażeni na hałas spowodowany używanymi na kopalni maszynami.Pojedynczy  budynek mieszkalny (byłych właścicieli działek nr 92/11 i 92/13), którego mieszkańcy mogą być narażeni na hałas pochodzący z zakładu górniczego  znajduje się w odległości ca 30 m od północno-zachodniej granicy złoża, kilka innych budynków znajduje się w odległości ca 250 m i więcej  od wschodniej granicy złoża. Zwiększony poziom hałasu w rejonie tych budynków wystąpi tylko w czasie eksploatacji złoża w rejonie budynków, a więc będzie to uciążliwość krótkotrwała. Aby zminimalizować uciążliwe oddziaływanie akustyczne kopalni należy wzdłuż granicy eksploatacji (na wysokości budynków) umieścić tymczasowe zwałowiska nadkładu (wały ziemne) o wysokości ca 2 m, które skutecznie obniżą poziom hałasu w rejonie pojedynczych zabudowań. Na podstawie obserwacji z innych kopalni usypanie wału ziemnego w wystarczającym stopniu zapewnia zachowanie klimatu akustycznego na granicy zabudowy zgodnie z poziomem normatywnym.

Przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie hałasu mogą wystąpić na stanowiskach pracy w kopalni. W zakresie ochrony zatrudnionej załogi przed hałasem przedsiębiorca podejmował będzie następujące działania:

-       na bieżąco prowadzona będzie prawidłowa eksploatacja i konserwacja maszyn

-       na stanowiskach pracy, na których przekraczane będą normy hałasu operatorzy maszyn zostaną wyposażeni w ochraniacze słuchu.

odprowadzaniem ścieków socjalno–bytowych: nie dotyczy

odprowadzaniem ścieków przemysłowych :nie dotyczy

odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych:wody opadowe będą samoistnie wsiąkały w powierzchnię terenu lub zbierały się w zawodnionym wyrobisku;

gospodarką odpadami:W związku z istniejącą oraz projektowaną  eksploatacją kruszywa nie powstaną odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach. Usunięty nadkład to tylko gleba, która  będzie wykorzystywana na miejscu dla potrzeb rekultywacji, co oznacza że nie będzie zakwalifikowana jako odpad.

Klasyfikowanymi odpadami powstającymi w trakcie funkcjonowania zakładu górniczego będą zużyte materiały eksploatacyjne z maszyn. Będą to zużyte oleje silnikowe, zużyte akumulatory, odpady gumowe. Odpady te będą gromadzone w odpowiednio przygotowanych miejscach poza terenem eksploatacji kruszywa i przekazywane uprawnionym firmom do utylizacji.

Należy tu zaznaczyć, że ilość odpadów będzie znikoma, biorąc pod uwagę ilość maszyn używanych do eksploatacji (około 2-3 szt.)

g) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

1         koparka,  1 spycharka (okresowo),  1 ładowarka, 1 przesiewacz (okresowo)

13.możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko :

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. Przewidywany wpływ nie wykroczy poza zaprojektowany dla niniejszego złoża teren górniczy.

 

14.obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Teren złoża znajduje się granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Drwęcy. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 3/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie nr 13/2005 r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Kujawsko-Pomorskim, umożliwia prowadzenie  eksploatacji  zgodnie w niżej cytowanym zapisem:

Zakaz wymieniony w § 3, ust. 1 pkt 4 (rozporządzenia z 2005 r) nie dotyczy wydobywania piasku i żwiru z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobywaniu nie przekraczającym 20 tys. m3 rocznie. Eksploatacja ta nie może powodować zmian stosunków wodnych i zagrożeń dla chronionych ekosystemów, a brak negatywnego oddziaływania na środowisko został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.”Niewątpliwie odkrywkowe wydobycie kruszywa naturalnego znacząco wpływa na krajobraz, zarówno w fazie eksploatacji jak i po jej zakończeniu.  Działalność taka powoduje lokalnie, całkowite i nieodwracalne przekształcenie dotychczasowej rzeźby terenu, zniszczenie gleby i istniejącej tam roślinności. Z tych powodów niezbędna jest prawidłowo i sukcesywnie przeprowadzana rekultywacja. Po zakończeniu eksploatacji piasku z tego złoża powstanie wyrobisko o powierzchni ca 1,6 ha i maksymalnej głębokości 14 m. Dno wyrobiska będzie zawodnione. Z punktu  widzenia ochrony walorów krajobrazowych nie nastąpią istotne negatywne zmiany, ponieważ projektowana eksploatacja ma miejsce w obszarze o  słabo urozmaiconej rzeźbie terenu oraz w rejonie gdzie od kilkudziesięciu lat trwa eksploatacja kruszyw naturalnych..

Ocenia się, że powstanie zbiornika wodnego uatrakcyjni rolniczo-leśny charakter i wprowadzi nowy element bioróżnorodności w rejonie złoża.

W kontekście ogólnej roli obszarów chronionego krajobrazu, określonej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880), jako tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych” korzystne będzie  pozostawienie zbiornika wodnego i zagospodarowanie go w celach rekreacyjnych.

15.czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska obszary ograniczonego użytkowania mogą być tworzone wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji energetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.

Z powyższego wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma prawnych możliwości tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwości dla środowiska związane z eksploatacją złoża zamkną się w granicach terenu górniczego, który będzie ustanowiony w decyzji – koncesji i który nie przekroczy granic własności Przedsiębiorcy.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-03-18 09:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184429
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03