Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OŚW.7624-29(10)10/11                                                                                                         Lubicz.15.02.2011

D E C Y Z J A

               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 9602 – złożonego w dniu 29.09.2010 r. przez Inwestora Pana Janusza Beyger, ul. Parkowa 6, Lubicz Górny,87-162 Lubicz,, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża,, Mierzynek I” – pole C2  na działce nr ewid. 66/5 -obręb Mierzynek w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński.

określam

dla Inwestora Pan Janusz Beyger,ul. Parkowa 6, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża
,, Mierzynek I” pole C 2 na   działce nr ewid. 66/5-obręb Mierzynek  w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński.

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 66/5– obręb Mierzynek, Gmina Lubicz,

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir)  na  działce 66/5  o łącznej powierzchni wyrobiska 0,51 ha i maksymalnej głębokości wydobycia do 10 m  przy rocznym wydobyciu nie większym niż 20000 m3 w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz. Działka nr 66/5 zlokalizowana jest w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie ,to tereny nieużytku porolnego klasy bonitacyjnej  VI pokryte skąpą murawą traw. Najbliższe zabudowania ludzkie znajdują się w kierunku północno-wschodnim w odległości 250 m od granicy działki, są to zabudowania gospodarstw rolnych.

Działka 66/5  są objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującego tereny przeznaczone pod eksploatację kruszyw, zgodnie z Uchwałą  nr. XX/312/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 marca grudnia 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mierzynek, dotyczącej powierzchniowej eksploatacji kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2000 r., Nr.54,poz.441). 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie  ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 20000 m3.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład  usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża od strony najbliższych zabudowań, powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu w stronę zabudowań. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie powinno być większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić nie mniej niż 1,5 – 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk nie może przekroczy 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska lub poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.

- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.

- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samo-degradacji i oczyszczeniu w gruncie.

- na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,

- w trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu zmechanizowanego ze strefą tankowania, zaplecze zorganizować poza terenem górniczym,

- obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do  koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód poziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku,

- zapas oleju napędowego niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy silników spalinowych przechowywać poza wyrobiskiem, w miejscu zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów i wylewania ścieków,

- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach  zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu , zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

2. w zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Mierzynek położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.

-w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki  brzegówki Riparia riparia na zboczach urobiska, zbocze należy zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek to jest do 15.08, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01.05 do 31.07 każdego roku,

-do zalesienia nieużytków poeksploatacyjnych stosować sadzonki lokalnego pochodzenia, a w składzie gatunkowym uwzględnić liściaste gatunki pionierskie(brzoza,osika)

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu

- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)

- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.

- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:

- organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)

- technicznym i technologicznym (instalacje, środki techniczne i ppoż.)

- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań

- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,

- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej w godz.7.00-18.00

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować,

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego,

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;

-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

- drogi dojazdowe do kopalni dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej, drogę dojazdową do kopalni wyznaczyć po południowej stronie złoża, wykorzystując istniejący wjazd na drogę gruntową

-  należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej

- należy wykorzystać nakład z wykopów do rekultywacji nieużytku oraz usypać naturalne monitory hałasu o wysokości 4 m od strony północnej wyrobiska

- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi

- po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zrekultywować; dopuszcza się kierunek rekultywacji leśny lub wodno-leśny, w przypadku rekultywacji w kierunku wodno-leśnym nachylenie ścian powstałego zbiornika nie może być większe niż 45o , a nie mniej niż 40 % długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodnie z siedliskiem,

- do zalesienia nieużytków poeksploatacyjnych  stosować sadzonki lokalnego pochodzenia, a w składzie gatunkowym uwzględnić gatunki pionierskie(np.brzoza,osika)

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego,

VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

IX.  Nakładam na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, pomiary natężeń hałasu należy dokonać w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia eksploatacji złoża i przedstawić jej wyniki Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Inspektorat w Toruniu, ul. Targowa 13/15,87-100 Toruń.

X. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 29.09.2010 r. nr rej 9602 wnioskiem złożonym przez Pana Janusz Beyger, ul. Parkowa 6, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża,, Mierzynek I”-pole C 2  na działce nr ewid. 66/5-obręb Mierzynek w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 04.10.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-29(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 05.10.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-29(2)/10 i OŚW. 7624-29(3)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działce nr ewid. 66/5 –obręb Mierzynek w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński. Inwestor Pan Janusz Beyger , ul. Parkowa 6,Lubicz Gorny,87-162 Lubicz. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dnia 18.10.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr. N.NZ-402-L-171/10(nr.rej.10520), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-1320/10/BW z dnia 04.11.2010 r.(nr.rej11151) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 15.11.2010 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-29(4)/10, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1,pkt.1-9 i 11-20,a także ust.2 i 6  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz1227 ze zmianami).Inwestor  pismem z dnia 10.12.2010 r. (nr.rej.12094) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-29(5)/10 i OŚW. 7624-29(6)/10)- pisma z dnia 14.12.2010r.

            W dniu 14.12.2010 r. zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-29(7)/10 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 14.12.2010r. nr OŚW. 7624-29(8)/10 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Mierzynek, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

             Wójt Gminy Lubicz  otrzymał w dniu 21.01.2011r.  pismo N.NZ-403-L-3/11  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu opiniujące zamierzenie  oraz wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla inwestora WOO.4242.78.2011.BW z dnia 14.01.2011 r.  wzywające  Inwestora do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony i dnia 28.02.2011 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  nr.WOO.4242.78.2011.BW z dnia 23.02.2011 r.( nr.rej2303). Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 01.03.2011 r. OŚW.7624-29(09)10/11 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie, dnia 14.03.2011 r. nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia stron postępowania. Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działce 66/5 -obręb Mierzynek jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna zadania i charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pan Janusz Beyger, ul. Parkowa 6,Lubicz Górny,87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg , Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika

4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  na działce nr ewid. 66/5 w miejscowości Mierzynek, Gm. Lubicz

 

 

Wniosek o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 71 ust.2 i art. 74 ust.1, w związku z art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227) proszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Mierzynek I” - pole C/2

 

Obszar oddziaływania inwestycji (nr działek, obręb):   dz.nr 66/5, obręb Mierzynek

 

Wykaz działek sąsiadujących z terenem przedsięwzięcia (nr działek, obręb): dz.nr 65/10, 17/2, 67/3, 66/4.

 

 

Do wniosku załączam:

1.    Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej – 3 egz.

2.    Kartę informacyjną przedsięwzięcia – 3 egz. + CD

3.    Wypis z ewidencji gruntów

4.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

……………………………

/podpis wnioskodawcy/

 

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

zawierająca dane określone w art.3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227)

 

1.    Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na podjęciu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Mierzynek I - pole C/2” położonego w miejscowości Mierzynek, gmina Lubicz, powiat toruński, woj.kujawsko-pomorskie.

Wnioskującym o udzielenie koncesji jest firma KRUSZBUD Janusz Bejger, 87-162 Lubicz ul.Parkowa 6.

Złoże „Mierzynek I” zawiera kruszywo naturalne w postaci pasków różnoziarnistych o zasobach szacowanych na 85,8 tys.Mg. Inwestor przewiduje wydobycie roczne na poziomie poniżej 20 tys. Mg.

Planowane przedsięwzięcie będzie kontynuacją wydobycia kruszywa prowadzonego na terenie sąsiedniego pola C/1 tego samego złoża „Mierzynek I”.

Teren udokumentowanego złoża obejmuje część działki nr ew. 66/5 (obręb Mierzynek), o powierzchni 0,51 ha (całkowita powierzchnia działki wynosi 0,73 ha).

Złoże położone jest w terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi Mierzynek, w północnej części sołectwa. Najbliższa zabudowa mieszkalna (zabudowa zagrodowa wsi Młyniec II) występuje w odległości ok. 250 m w kierunku północno-wschodnim. W odległości ok. 0,5 km na zachód przebiega droga wojewódzka Młyniec – Lubicz, z która opisywany teren skomunikowany jest poprzez lokalny dojazd drogą gruntową. Bliskie usytuowanie złoża w stosunku do dróg lokalnych i drogi wojewódzkiej stwarza dogodne warunki dla wywozu kruszywa z terenu projektowanej kopalni.

Miejscowość Lubicz, będą siedzibą gminy oddalona jest od opisywanego terenu o ok. 3 km w kierunku południowo-zachodnim.    

W odległości ok. 1 km, po stronie północno-wschodniej przepływa rzeka Drwęca, objęta ochroną jako rezerwat przyrody i obszar Natura 2000, oraz jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drwęcy). 

 

2.    Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną

 

Teren planowanej kopalni obejmuje część działek nr 66/5, obręb Mierzynek, o powierzchni całkowitej 0,73 ha. Na opisywanej działce występują grunty orne klasy bonitacyjnej (RVI), oraz pastwiska (PsV) i wody (W). Grunty rolne nie są obecnie użytkowane, a właściciel terenu nie przeprowadza żadnych zabiegów agrotechnicznych ze względu na słabą urodzajność gleby. Grunty te nie stanowią większej przydatności do celów rolniczych.

Na terenie wymienionych działki nie występuje trwała zabudowa, ani inne elementy infrastruktury technicznej.

Po zachodniej stronie złoża, na działce nr 65/10 prowadzono do niedawna eksploatację kruszywa naturalnego, natomiast wyeksploatowane złoże na działce nr 18 zostało zrekultywowane.

Ponadto z terenem sąsiadują: od południa grunty rolne V i VI klasy bonitacyjnej, od wschodu grunty leśne z drzewostanem sosnowym, a od północy droga gruntowa, za która położone jest rozległe wyrobisko poeksploatacyjne.

Teren złoża jest obecnie nieużytkiem porolnym. Pokrywę roślinną stanowią skąpe murawy traw i chwastów nie mające większego znaczenia przyrodniczego (fot.1). W sąsiedstwie, od strony wschodniej rośnie zwarty drzewostan sosnowy (So-40), a od południa ogranicza teren niewielki ciek, dopływ Drwęcy, którego brzegi porastają olchy i zarośla (fot.2).

Na powierzchni udokumentowanego złoża zalega gleba piaszczysta szara oraz piaski drobnoziarniste szare o miąższości 0,2 – 0,3 m. Warstwa złożowa wykształcona jest w postaci piasków drobno-, średnio i gruboziarnistych. Występują one z domieszką żwiru i otoczaków oraz  lokalnie gliny piaszczystej. Utwory piaszczyste i pospółkowe zalegają na głębokości od 0,2 do 10 m ppt. w spągu złoża zalegają osady trzeciorzędowych iłów pstrych.

W udokumentowanym złożu stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego w warstwie piasków. Woda gruntowa zalega na głębokości ok. 4,5 m i ma charakter statyczny. Rzędne zwierciadła wody (59,17 m npm) wskazują na spływ wód w kierunku doliny rz.Drwęcy. Złoże zalega w warunkach częściowego zawodnienia. 

Określenie granic złoża – według uproszczonej dokumentacji geologicznej granice złoża zostały wyznaczone z uwzględnieniem kryteriów bilansowości, z zachowaniem minimalnie niezbędnych odległości od terenów graniczących ze złożem, w tym terenów leśnych i rolnych. 

Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 0,51 ha, a terenu górniczego 0,73 ha.

Opis szaty roślinnej

            Omawiana działka porolna jest odłogiem, którego i tak marną warstwę orną (gleba rolna klasy VI) zdarto w zeszłym roku lub nieco wcześniej. Porasta go mieszanka chwastów polnych i roślin muraw napiaskowych (jak na poprzednio omawianych). Prócz tego odłogi porośnięte są jastrzębcem kosmaczkiem (Hieracium pilosella), mietlicą zwyczajną, pyleńcem (Berteroa inacana), stokłosą dachową (Bromus tectorum), pieprzycą gęstokwiatową (Lepidium densiflorum) i kilkoma okazami pospolitej w regionie lecz podlegającej częściowej ochronie gatunkowej - kocanki piaskowej (Helichrysum arenarium). Miejscami na glebie rozwijają się niskie, luźne poduchy wydepczyskowych mchów prątników (Bryum argenteum, B.caespititium). Okazlaszymi kwitnacymi bylinami są nawłoć późna (Solidago gigantea) i wierzbówka kiprzyca (Chamaenerion angustifolium). Południową granicę działki tworzy strumień otoczony przerywanym szeregiem olszy czarnej (Alnus glutinosa) i pasem ziołorośli pokrzywowych.

Badania przeprowadzone w połowie września b.r. wykazują, że do działki 66/5, przylega od wschodu las porolny (działka 67/6), od zachodu głęboki świeży wykop żwirowni (od strony drogi nieco zasypany ziemią z nadkładu). W ścianie wykopu w 2010 roku brzegówki (Riparia riparia) wykopały nory gniazdowe.

Nie stwierdzono tu trwałej obecności żadnych ptaków i ssaków, jednak na pewno w przeszłości gnieźdizł się tu skowronek polny (Alauda arvensis), zaglądają ze skraju lasku jasczurki zwinki (Lacerta ), ryjówki (Sorex) i zalatują trzmiele (Bombus sp.).

            Projektowana żwirownia nie zagraża cennym siedliskom przyrodniczym ani gatunkom, jedynie będąca pod częściową ochroną kocanka piaskowa (Helichrysum arenarium), która w regionie występuje pospolicie, w nielicznych egzemplarzach może być zagrożona zniszczeniem.

 

3.    Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności)

Eksploatacja złoża odbywać się będzie systemem odkrywkowym, jednym piętrem eksploatacyjnym. Przed przystąpieniem do wydobycia kruszywa zostanie zdjęty z powierzchni terenu nadkład złożony z gleby i piasku drobnoziarnistego z humusem. Grubość nadkładu waha się od 0,2 do 0,4 m, a jego całkowitą objętość wynosi ok. 1.600 m³. Nadkład składowany będzie na oddzielnych hałdach lub sąsiednich odkrywkach, celem wykorzystania do rekultywacji po zakończeniu wydobycia. Po usunięciu nadkładu nastąpi eksploatacja złoża, którego miąższość wynosi od 7,9 do 9,7 m. Na całym terenie złoża nie stwierdzono przerostu płonego.

Udokumentowane złoże, z uwagi na zaleganie w warunkach częściowego zawodnienia eksploatowane będzie systemem odkrywkowym jednym piętrem, ze stropu złoża do spągu. Eksploatacja prowadzona będzie przy użyciu koparki podsiębiernej typu KM-251, KM-602 oraz ładowarki. Na miejscu nie przewiduje się sortowania i uzdatniania kruszywa, a jedynie bieżący załadunek na środki transportu i wywóz poza teren kopalni.

 

4.    Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje się wariantów lokalizacyjnych. Złoże „Mierzynek I – pole C/2” jest częścią większego kompleksu terenów eksploatacji kruszywa, złożonego ponadto ze złóż „Mierzynek I – pole A,B,C/1,D o powierzchni łącznej 6,27 ha.

Ewentualne warianty dotyczyć mogą sposobu i kierunku wydobycia oraz poeksploatacyjnej rekultywacji terenu. Inwestor przewiduje rekultywację w kierunku rolnym (staw). Alternatywnie można rozpatrywać kierunek leśny rekultywacji, co byłoby uzasadnione słabymi glebami i nawiązaniem do charakteru rekultywacji sąsiednich wyrobisk.

 

5.    Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii

Planowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Mierzynek I” nie spowoduje zużycia wody ani innych surowców, natomiast wiązać się będzie ze zużyciem paliwa do napędzania maszyn wydobywczych i środków transportu. Przewidywana ilość paliwa dla 1 koparki i 1 ładowarki (bez samochodów) - ok. 80 Mg/r. Przy większej ilości sprzętu zużycia paliwa będzie proporcjonalnie większe. Z uwagi na brak stałego zaplecza nie przewiduje się zużycia wody i energii na cele socjalne i biurowe. 

 

6.    Rozwiązania chroniące środowisko

Złoże „Mierzynek I – pole C/2” posiada udokumentowane zasoby kruszywa piaszczystego nadającego się do wykorzystania w budownictwie do zapraw murarskich, zapraw betonowych oraz w drogownictwie do produkcji mas bitumicznych, do budowy nasypów, podsypek, do wykonywania warstw odsączających, w ilości uzasadniającej podjęcie eksploatacji na potrzeby lokalnego rynku odbiorców.

Podjęcie eksploatacji spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu, bowiem w jej wyniku powstanie wyrobisko o głębokości od 7,9 do 10. Wyrobisko będzie zawodnione w części spągowej od głębokości 4,5 m. Powierzchnia wyrobiska w obrębie pola C/2 wyniesie ok. 0,5 ha, a łącznie całe wyrobisko (obejmując pole C/1 i C/2) ok. 1 ha. Nadkład zwałowany będzie na zwałowisku wewnętrznym i zewnętrznym, a po zakończeniu eksploatacji wykorzystany do rekultywacji wyrobiska.

Wydobyta kopalina zostanie wywieziona poza obszar górniczy przez odbiorców kruszywa.  Masy ziemne usuwane i przemieszczane w związku z eksploatacją kruszywa nie będą stanowiły odpadów.  Gleba stanowiąca nadkład może być w części wywieziona poza teren kopalni, w części natomiast wykorzystana do rekultywacji wyrobiska po zakończeniu eksploatacji. Gleba zalegająca nad złożem jest klasy V i  VI.

Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód gruntowych. Możliwość taka istnieje jedynie w sytuacjach awaryjnych, w przypadku wycieku materiałów ropopochodnych lub składowania w wyrobisku odpadów. Dla uniknięcia zagrożenia należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym, nie należy dopuścić do składowania w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, paliw lub innych substancji mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne. Skład paliw, a także wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu należy wykonywać poza wyrobiskiem, w miejscu specjalnie przygotowanym i uszczelnionym. W przypadku awaryjnego wycieku należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i przyczyn oraz powiadomić odpowiednie służby. W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie nieczystości płynnych.

Eksploatacja prowadzona będzie w głębokim wyrobisku, stąd emisja hałasu i pyłów nie powinna mieć szkodliwego wpływu na środowisko i warunki życia okolicznych mieszkańców. Pewien wzrost natężenia hałasu wystąpi okresowo na trasie wywozu kruszywa transportem samochodowym; będzie on jednak uzależniony od wielkości wydobycia. Z uwagi na wcześniejsze funkcjonowanie w tym rejonie kopalni „Mierzynek I – pole C/1” oddziaływanie akustyczne nie będzie znacząco większe, bowiem inwestor przeniesie ten sam sprzęt  wydobywczy do nowego wyrobiska.

Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (spaliny) pochodzące od pracujących maszyn wydobywczych i środków transportu ulegać będą w otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu i nie spowodują uciążliwości dla otoczenia. Kopalnia na etapie eksploatacji może być źródłem emisji niezorganizowanej w postaci pyłów. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upałów dokonywać zraszania kruszywa wydobywanego z „suchego” poziomu wydobywczego.

Rejon złoża „Mierzynek I” położony jest poza zwartą zabudową wsi Mierzynek i Młyniec II. Na terenie działki 66/5 nie występuje zabudowa ani inne elementy infrastruktury. Odległość najbliżej położonych zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 250 m.

Dla ochrony obiektów i terenów przyległych do terenu złoża granice obszaru górniczego poprowadzono w sposób zabezpieczający przed dewastacją lub zniszczeniem z uwzględnieniem normy PN-G-02100 „Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”. Granice złoża wytyczono w odległościach zabezpieczających istniejący stan zagospodarowania terenów okalających, tj. 6 m od granicy gruntów rolnych będących własnością osób trzecich, 6 m od drogi gruntowej, 10 m od stanowiska lasu sosnowego i 20 m od rowu melioracyjnego.  

 

7.    Rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Eksploatacja złoża spowoduje oddziaływania polegające na emitowaniu zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisji hałasu od pracujących maszyn i środków transportu. Przewiduje się, że kopalnia kruszywa na etapie użytkowania będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci: tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, akroleiny, węglowodorów. Biorąc pod uwagę istniejące warunki terenowe (w tym dobre przewietrzania) i niskie tło zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się że wartości dopuszczalne dla stężeń średniorocznych będą dotrzymane dla wszystkich wskaźników, a częstość przekroczeń stężeń  określonych dla jednej godziny nie przekroczy wartości dopuszczalnych, co oznacza, że projektowany obiekt nie będzie stanowił uciążliwości dla środowiska ze względu na  zanieczyszczenie powietrza. Kopalnia na etapie eksploatacji może być źródłem emisji niezorganizowanej w postaci pyłów. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upałów dokonywać zraszania hałd z kruszywem. Instalacja na etapie użytkowania nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.

W zakresie emisji hałasu przewiduje się, że projektowana kopalnia kruszywa naturalnego będzie źródłem emisji hałasu do środowiska na etapie eksploatacji. Wynika to z planowanego zastosowania urządzeń  takich jak: koparki i ładowarki o mocy akustycznej ok. 100-105 dB oraz transportu samochodowego, w tym samochodów ciężarowych emitujących hałas na poziomie ok.100 dB. Oddziaływania akustyczne może być uciążliwe dla mieszkańców domów położonych w pobliżu na działce 2/3 i 1/6 (siedliska gospodarskie), natomiast nie spowoduje uciążliwości dla pozostałych mieszkańców wsi Józefowo. Ograniczenie emisji hałasu do środowiska może być realizowane poprzez stosowanie do wydobywania kruszywa urządzeń sprawnych i spełniających obecne standardy techniczne, a ponadto wykorzystanie nadkładu do uformowania wału ziemnego spełniającego funkcję ekranu.

 

8.    Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko

Oddziaływanie projektowanego zakładu będzie miało charakter i zasięg lokalny; nie przewiduje się oddziaływania o zasięgu transgranicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2008 r, nr 25, poz. 150).

 

9.    Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92 z 22004 r., poz.880, z późn.zm.) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko projektowanego zakładu mieścić się będzie w granicach nieruchomości wyznaczonej do jego realizacji (działki nr 66/5 oraz działek bezpośrednio przylegających: 65/10, 17/2, 67/3, 66/4.

Tak określony teren w całości objęty jest granicami obszaru chronionego krajobrazu OChK ”Dolina Drwęcy” podlegającego ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92 z 2004 r., poz.880, z późn.zm.). 

W odległości ok. 1 km w kierunku NW od złoża „Mierzynek I” przebiega granica  obszaru NATURA 2000 - Dolina Drwęcy (PLH280001). Jest to obszar wyznaczony do ochrony na podstawie dyrektywy siedliskowej. Obszar obejmuje teren rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” z dopływami: Grabiczek i Dylewka, z przyujściowymi fragmentami rzek: Dylewki, Poborskiej Strugi, Gizeli, Bałcynki, Iławki, Elżki oraz rz.Wel i przepływowymi jeziorami: Ostrowin i Drwęckie. Oprócz samych wód teren ostoi obejmuje pas gruntu o szerokości 5 m po obu stronach rzeki Drwęcy i wymienionych dopływów oraz obszar stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu zbiornikami wodnymi (starorzeczami), lasami łęgowymi i ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie rzeki.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-03-15 14:25
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-15 15:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184386
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03