Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ROŚ. 6220.1.2011                                                   Lubicz, dn.14.03.2011

DECYZJA

                           Na podstawie art.104, art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), 59 ust.1,art. 60, art.75,ust.1,pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r. Nr.213, poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej.1026 – złożonego w dniu 26.01.2011 r. przez Inwestora – Pana Waldemar Chojnicki, ul.Olsztyńska 123,87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową i socjalną o powierzchni zabudowy do 160m2 przeznaczonej do produkcji siatki ogrodzeniowej na działce o numerze geod. 395/55-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającegona budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową i socjalną o powierzchni zabudowy do 160 m2 przeznaczonej do siatki na działce o numerze ewidencyjnym 395/55-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 26.01.2011 r. nr rej. 1026 złożonym przez Pana Waldemar Chojnicki, ul. Olsztyńska 123 , 87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowa i socjalną o powierzchni zabudowy do 160m2 przeznaczonej do produkcji siatki ogrodzeniowej   na nieruchomości oznaczonej numer geod. 395/55 – obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

            Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 24.02.2011 r. pismem nr. ROŚ.6220.1.2011 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.  

Przedsięwzięcie planowane do realizacji  będzie polegać na;

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

Przedsięwzięcie obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej z wykorzystaniem elementów istniejącego budynku gospodarczego. Konstrukcja stalowa ( dach ), ściany murowane z rdzeniami stalowymi. Powierzchnia zabudowy do 160 m2. Obiekt parterowy nie podpiwniczony .Najbliższy budynek mieszkalny w odległości 15.0 m.

2)obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: z istniejącej drogi gminnej.

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:  15 miejsc parkingowych na terenie własnym .

- ilość samochodów osobowych        13szt./doba

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów    10 szt./doba

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie   - 3,5103 ha

- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych  - 0,15 ha budynek projektowany z parkingiem i dojazdem.

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie działki w sąsiedztwie terenu objętego inwestycją znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie budowy. Pozostała częśćterenu nie była wykorzystywana.

5)pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

Brak gatunków chronionych . Pokrycie terenu trawą i chwastami .

6)rodzaj technologii:

Produkcja siatki ogrodzeniowej za pomocą jednej maszyny.

7)ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

.Jedynym wariantem jest odstąpienie od inwestycji – wariant niekorzystny.

8)przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 

Etap realizacji

Etap eksploatacji

woda

1 m3/dobę

0,5 m3/ dobę

paliwa

Etylina 200 l /mies.

Etylina 200 l/mies

gaz

 

 

energia

12 kW

12 kW

inne surowce; materiały

 

Drut stalowy 3t/mies.

 

 

 

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

Na etapie realizacji – pojemniki na odpady budowlane .Na etapie eksploatacji – wywóz nieczystości ciekłych oraz stałych .

10)rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

0,5 m3/dobę do zbiornika wybieralnego typu szczelnego.

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

Brak ścieków technologicznych .

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

Do gruntu , 3 m3/mies..

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

Wyłącznie złom , sprzedaż w punkcie skupu.

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

Żródło emisji – kocioł 15 kW olejowy   - ogrzewanie na cele socjalne .

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

Nie przekroczą granicy działki .

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

1 szt. – maszyna do produkcji siatki ogrodzeniowej.

11)określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Brak.

12)określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

Brak.

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie istnieje taka konieczność.

            Ze względu na usytuowanie w centrum kraju i znikomy zakres oddziaływania przedsięwzięcia, nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

            Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów podlegających ochronie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska, realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz instalowania wyposażenia  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji  przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia  stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z  2010 r.,Nr.213,poz.1397) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują;

  1. Pan Waldemar Chojnicki, ul. Olsztyńska 123,87-100 Toruń,
  2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
  3. strony postępowania wg załącznika nr.1,
  4. a/a  

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-03-14 13:19
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-14 13:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184378
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03