Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-01(15)/10                                                                           Lubicz, dn. 28.02.2011 r.

 

DECYZJA

                              Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r,Nr.213,poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 140– złożonego w dniu 06.01.2010 r.  przez Pana Piotra Klyszcza, ul. Owocowa 48, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice  o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego na części działki nr geod. 78/11 (nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

 

określam

dla Inwestora Pana Piotra Klyszcza, ul. Owocowa 48, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża na   działce nr ewid. 78/11(nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński.

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 78/11(nowy numer – 275)- obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz,

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir)  na  działce 78 /11  o  powierzchni 18874,0 m2 i maksymalnej głębokości wydobycia do 7,5 m  przy rocznym wydobyciu nie większym niż 20000 m3 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Działka nr.ew.78/11(nowy numer -275) zlokalizowana jest w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie ,to tereny nieużytku rolnego klasy bonitacyjnej V i VI pokryte skąpą murawą traw oraz małą grupą drzew – 15 sosen zwyczajnych ,2-brzozami oraz krzakiem bzu Najbliższe zabudowania ludzkie znajdują się po wschodniej i północno-wschodniej  stronie w odległości 20-30 m od granicy działki, są to zabudowania mieszkalne.

Działka 78/11 (nowy numer-275) nie jest objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz, natomiast zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz uchwalonego przez Rade Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVI/405/2000 z dnia 02.10 2000r. położona jest w jednostce ekologicznej nr. IV, strefie G-ekologiczno–osadniczej z możliwością eksploatacji udokumentowanych złóż kruszyw z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony wód rzeki Drwęcy i podstawowych zasad gospodarowania w obszarze chronionego krajobrazu. 

I a.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp eksploatacyjnych ca 60 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębierną lub ładowarką  ustawioną na stropie złoża.. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 20000 m3.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład  usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża od

strony najbliższych zabudowań, powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu w stronę zabudowań. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie powinno być większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić nie mniej niż 1,5 – 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk nie może przekroczyć 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska lub poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.

- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.

- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samo-degradacji i oczyszczeniu w gruncie.

- na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,

- w trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu zmechanizowanego ze strefą tankowania, zaplecze zorganizować poza terenem górniczym,

- obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do  koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód poziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku,

- zapas oleju napędowego niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy silników spalinowych przechowywać poza wyrobiskiem, w miejscu zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów i wylewania ścieków,

- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach  zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu , zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

- wszystkie odpady przekazywać uprawnionym podmiotom w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania,

2. w zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Młyniec położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.

-w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki  brzegówki Riparia riparia na zboczach urobiska, zbocze należy zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek to jest do 15.08, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01.05 do 31.07 każdego roku,

- drzewa położone w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac a nie przewidziane do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie odeskowania lub mat słomianych a odkrywane bryły korzeniowe zabezpieczyć przed przesuszeniem.

3.w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu

- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)

- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.

- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:

- organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)

- technicznym i technologicznym (instalacje, środki techniczne i ppoż.)

- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań

- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,

- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej w godz.7.00-18.00

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować,

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego,

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;

-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

- drogi dojazdowe do kopalni dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej,

-  należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej

- należy wykorzystać nakład z wykopów do rekultywacji nieużytku oraz usypać naturalne monitory hałasu o wysokości 4 m od strony wschodniej północno wschodniej wyrobiska

- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi

- po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zrekultywować; dopuszcza się kierunek rekultywacji leśny

lub wodno-leśny, w przypadku rekultywacji w kierunku wodno-leśnym nachylenie ścian

powstałego zbiornika nie może być większe niż 45o , a nie mniej niż 40 % długości brzegów zbiornika należy obsadzić roślinnością rodzimą zgodnie z siedliskiem,

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego,

VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia/koncesji na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

IX.  Nakładam na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badań rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, pomiary natężeń hałasu należy dokonać w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji złoża i przedstawić jej wyniki Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Inspektorat w Toruniu, ul. Targowa 13/15,87-100 Toruń.

X. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 06.01.2010  r. nr rej. 140 złożonym przez Pana Piotra Klyszcza, ul. Owocowa 48, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego na części nieruchomości oznaczonej działką numer 78/11(nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

            Obszar działki nr 78/11 (nowy numer-275)  położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy wynosi 8,61 ha, eksploatacja kruszywa planowana jest na powierzchni 1,8874 ha. W trakcie realizacji planowanego na działce nr 78/11 (nowy numer 275)-obręb Młyniec Pierwszy przedsięwzięcia Inwestor  planuje roczne wydobycie kruszywa do 20000 m3. przy użyciu typowych maszyn i urządzeń stosowanych do robót ziemnych. Na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia Wójt Gminy Lubicz stwierdził, że planowane przedsięwzięcie  jest określone w §3 ust.1 pkt.40a   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.(Dz. U. z 2004r. Nr

257, poz. 2573 ze zmianami) i może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające

wymogi art.59 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami). W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania oraz pismem OSW.7624-01(1)10 z dnia 21.01.2010 r. zawiadomił je o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego. Dnia 21.01.2010r. Wójt Gminy  Lubicz pismami OSW.7624-01(2)10 i OSW.7624-01(3)10 wystąpił na mocy art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zm.) o wydanie opinii przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. W dniu 02.02.2010  r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  opinią  N.NZ-402-L-20/10 (nr.rej.1528) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko  oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  postanowieniem z dnia 15.02.2010 r. nr.RDOS-04.OO.6613-130/10/DB (nr.rej.2077) wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  a także o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie art.66 ust.1 pkt.1-9 i 11-20 a także ust.2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz postanowieniem OŚW.7624-01(4)10 z dnia 03.03.2010 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 24.08.2010 r. (nr rej.8229) Inwestor sporządził raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i organ prowadzący postępowanie administracyjne pismami OSW.7624-01(8)/10 i OSW.7624-01(7)/10 z dnia 26.08.2010r. wystąpił do upoważnionych organów o wydanie stosownych uzgodnień. W dniu 20.09.2010 r. (nr.rej.9461) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią N.NZ-403-L-28/10 postanowił odstąpić od wydania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnieniem powyższego odstąpienia było zlokalizowanie przedsięwzięcia w odległości 20-30 m od zabudowań mieszkalnych i możliwy negatywny wpływ przedsięwzięcia na warunki życia tych mieszkańców, lokalizacja przedsięwzięcia w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych a także brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr.78/11(nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy. Zgodnie z wypisem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVI/405/2000 z dnia 02.10.2000 r. teren działki nr.78/11(nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy położony jest w jednostce ekologicznej nr. IV, strefie G-ekologiczno - osadniczej, strefie R-rekreacyjno-leśnej oraz terenach X-1 i X-2 predysponowanych do zalesień i zadrzewień. W strefie G-ekologiczno-osadniczej zgodnie z zapisami studium istnieje co prawda możliwość eksploatacji udokumentowanych złóż kruszyw w rejonie Młyńca Pierwszego. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr. RDOŚ-04.OO.6613-1160-2/10/BW z dnia 08.11.2010r (nr.rej.11199) po uzupełnieniu przez Inwestora treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.33 ustawy z dnia 3 października 2008r  obwieszczeniem nr.OŚW7624-01(9)10 z dnia 30.08.2010r. opublikowanym na tablicach ogłoszeń w miejscowości realizacji przedsięwzięcia, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG Lubicz zapewnił udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. W wyznaczonym terminie w dniu 23.09.2010 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynął wniosek nr.rej.9400 sporządzony przez mieszkańców Młyńca Pierwszego wnoszący uwagi i

zastrzeżenia co do treści raportu oraz celowości realizacji przedsięwzięcia na nieruchomości działka nr.78/11 (nowy numer-275)obręb Młyniec Pierwszy. Analizując treść złożonego wniosku zgodnie z art.37 ustawy z 3 października 2008 r.,  Wójt Gminy Lubicz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w trakcie prowadzonego postępowania, natomiast pozostałe wnioski mieszkańców miejscowości Młyniec Pierwszy  zostały  uwzględnione w niniejszej decyzji. Dotyczyły one emisji hałasu o natężeniu ponadnormatywnym przez pracujące maszyny i urządzenia, w związku z tym nałożono na inwestora obowiązki określone w dziale II pkt.4 niniejszej decyzji oraz w dziale IX dotyczącym obowiązku wykonania przez Inwestora analizy porealizacyjnej w zakresie natężenia hałasu.

 Spełniając wymogi określone w art.10 KPA przed wydaniem decyzji organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w postępowaniu a przed wydaniem niniejszej decyzji zawiadomieniem nr OŚW.7624-01(12)10 z dnia 25.11.2010 r. wyznaczył termin do 15.12.2010r do wniesienia uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie żadnych wniosków i uwag nie wniesiono.  W dniu 20.12.2010 r. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu analizy treści złożonego wniosku, analizy uzgodnień  i opinii upoważnionych organów  wydał decyzję mr.OSW.7624-01(13)10 odmawiającą określenia warunków środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Od ustaleń powyższej decyzji  Pan Piotr Klyszcz w terminie zgodnym z art.129 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wniósł za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz   odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Organ prowadzący postępowanie analizując wniesione odwołanie w świetle uprawnień wynikających z art.132 KPA nie znalazł podstaw do zmiany wydanej decyzji i w dniu 11.01.2011 r. pismem OŚW.7624-01(14)10/11 przekazał sprawę  do rozstrzygnięcia przez organ II instancji. O wniesionym odwołaniu strony zostały powiadomione zawiadomieniem z dnia 11.01.2011 r. nr.OŚW.7624-01(15)10/11 zgodnie z art.10 KPA. W dniu 01.02.2011 r. Wójt Gminy Lubicz otrzymał wniosek części stron postępowania i mieszkańców miejscowości Młyniec Pierwszy nr.rej.1365 popierający planowane do realizacji przedsięwzięcie  na działce nr. 78/11(nowy numer 275) – obręb Młyniec Pierwszy. Odpowiedzi na złożony przez strony postępowania i mieszkańców wniosek udzielono w dniu 21.02.2011r. W dniu 16.02.2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją nr.SKO-60-3/11 –data wpływu do Urzędu Gminy Lubicz 21.02.2011r, nr.rej.2038 uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Organ odwoławczy jako podstawę uchylenia decyzji ustalił błędną interpretację przez Wójta Gminy Lubicz art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., N r.199, poz.1227 ze zmianami) w zakresie stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wypadku braku miejscowego planu podstawą do wydania decyzji środowiskowej są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz  Nr.XXVI/405/2000 z dnia 02.10.2000 ustalenia studium dopuszczają możliwość eksploatacji kruszywa z udokumentowanych złóż w rejonie Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu  ustalenia decyzji SKO-609-3/11 przekazało do wiadomości stronom postępowania.   

           Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działce nr 78/11(nowy numer 275) -obręb Młyniec Pierwszy jak wykazała przeprowadzona procedura oraz orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

 

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata,

jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna zadania a w niej charakterystyka przedsięwzięcia.

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony postępowania:

 

1. Pan Piotr Klyszcz, Brzozówka, ul. Owocowa 48, 87-123 Dobrzejewice,

2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162     Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika,

4. a/a MG

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63,85-950 Bydgoszcz,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń,

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul, Towarowa 4-6,87-100 Toruń.

  

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz, 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:

Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego

na nieruchomości oznaczonej jako działka  o numerze  geod. 78/11 (część)                                                         w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

 

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego  metodą odkrywkową.

Przedmiotowe złoże znajduje się w obrębie części działki o numerze ewidencyjnym 78/11 położonej we wsi Młyniec Pierwszy, w powiecie toruńskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Złoże to położone jest na terenie rolniczym, poza zwartą zabudową wsi około 300m w kierunku północno-wschodnim od drogi asfaltowej z Młyńca do Brzeźna i na północny-zachód od zabudowań wsi Młyniec Pierwszy.

Pod względem geomorfologicznym omawiany teren położony jest w obrębie Pojezierza Chełmińskiego stanowiącego element składowy Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego ( zgodnie z fizyczno-geograficznym podziałem Polski wg J. Kondrackiego, 1978r. ). Rzeka Drwęca przepływa około 450 m na południe od złoża, natomiast w odległości około 750 m na północny-wschód przepływa ciek o nazwie Struga Rychnowska.

Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża  nie powinno stwarzać większych trudności.Eksploatacja prowadzona będzie dwoma piętrami przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu (koparek z osprzętem podsiębiernym i przedsiębiernym) dostosowanego do warunków geologiczno - górniczych.Seria złożowa ma miąższość od 1,6 do 7,5 m, średnio 5,4. Złoże będące przedmiotem inwestycji jest częściowo zawodnione. Woda występuje na głębokości 3,1 m – 6,3 m p.p.t. W warunkach zawodnienia miąższość kopaliny wynosi 0,4 m – 5,7 m, natomiast miąższość kopaliny zalegającej w warunkach suchych wynosi 0,9 m – 4,4 m.

Starosta Toruński udzielił w dniu 23.12.2008 r. Panu Piotrowi Klyszczowi  koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego.

W wyniku wykonanych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych na powierzchni 18 874,0 m2udokumentowano w kat. C1 złoże kruszywa naturalnego  o średnim punkcie piaskowym 91,6 % i zasobach geologicznych wynoszących 181 692,9 tys. Mg.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie na potrzeby lokalne.

Kruszywo naturalne ze złoża zgodnie z wynikami uzyskanymi z badań laboratoryjnych może być wykorzystywane dla celów drogownictwa i budownictwa ogólnego.

2)obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
Wywóz wydobytej kopaliny będzie odbywał się poprzez droge gruntową do drogi asfaltowej z Młyńca do Brzeźna
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

Nie dotyczy.

- ilość samochodów osobowych                                                                                          0szt./doba

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów                                                  10-12szt./doba

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

-powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- 18 874,0 m2

-powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych –Na terenie zajmowanym przez złoże nie występują obiekty budowlane. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się powstania obiektów budowlanych.

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

Teren złoża charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą terenu. Złoże to zostało udokumentowane w istniejącym wyrobisku, w granicach złoża Młyniec IV. Teren ten został częściowo zrekultywowany. Przedmiotowy teren jest lekko pagórkowaty. Ze wszystkich stron występują skarpy poeksploatacyjne obecnie złagodzone poprzez przeprowadzoną rekultywację. Rzędne terenu oscylują w granicach 60,0 – 53,3 m n.p.m. Deniwelacje terenu wynoszą około 6 m. Teren złoża stanowią grunty V i VI klasy bonitacyjnej i aktualnie są odłogowane.

Po wyeksploatowaniu złoża nastąpi trwała zmiana powierzchni terenu. Planowany kierunek rekultywacji powstałego wyrobiska to kierunek rolno-wodny  (staw i uprawy rolne). Kierunek rekultywacji zostanie określony przez właściwy organ samorządu terytorialnego – Starostwo Powiatowe w Toruniu.

5)pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

Teren planowanej inwestycji znajduje się w częściowo zrekultywowanym wyrobisku, w granicach złoża Młyniec IV. Aktualnie teren ten jest odłogowany, pokryty samosiewną roślinnością, nie występują tu gatunki chronione.

6)rodzaj technologii:

Eksploatacja kruszywa ze złoża  prowadzona będzie systemem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, zabierkowym, z równoległym postępem frontu robót eksploatacyjnych, dwoma piętrami. Warunki geologiczno – górnicze wydobycia kopaliny ze złoża są stosunkowo proste.

Pierwsze piętro to warstwa sucha, natomiast drugie piętro jest zawodnione.

Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża  nie powinno stwarzać większych trudności. Prowadzone powinno ono być dwoma piętrami przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu dostosowanego do warunków geologiczno - górniczych. Seria złożowa ma miąższość od 1,6 do 7,5 m, średnio 5,4 m.Nadkład o grubości od 0,8 m do 2,5 m, średnio 1,8 m wykształcony jest jako nasyp niebudowlany – piaski średnioziarniste z humusem.

W czasie prowadzenia eksploatacji złoża  przewiduje się że:

- nadkład zależnie od jego grubości zdejmowany będzie przy użyciu spycharki lub koparki współpracującej z samochodami i będzie zwałowany na obrzeżach kopalni lub w części wyrobiska

poeksploatacyjnego, część nadkładu może być również wywieziona poza teren kopalni,

- eksploatacja kruszywa prowadzona będzie przy użyciu typowych koparek z osprzętem przedsiębiernym lub podsiębiernym dwoma piętrami eksploatacyjnymi,

- zawodniona warstwa będzie eksploatowana z poziomu wydobywczego założonego minimum 0,5 m nad lustrem wody.

- wywóz kopaliny i części nadkładu odbywać się będzie samochodami ciężarowymi,

- nachylenie skarp eksploatacyjnych w warunkach suchych wynosić będzie ca 60°,
w warunkach zawodnienia powinno być utrzymane pod kątem nie przekraczającym 27°,
a skarp poeksploatacyjnych pod kątem maksymalnie 35° w złożu suchym i 27° w części złoża zawodnionego. Skarpy nadkładu prowadzone będą pod kątem 35°,

- kopalina eksploatowana będzie bez jakiegokolwiek dopompowywania wody z wyrobiska.

Wydobyty ze złoża urobek z warstwy suchej ładowany będzie koparką lub ładowarką bezpośrednio na samochody ciężarowe. Kopalina z zawodnionej części złoża będzie kopana na odwał (składowana na pryzmy) i po odsączeniu ładowana na samochody.

7)ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

Ze względu na fakt zastosowania w planowanej inwestycji polegającej na eksploatacji złoża, technologii typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć nie można mówić o wariantach technologii bardziej korzystnych dla środowiska.

W przypadku analizy wariantu zerowego (brak realizacji inwestycji), teren przeznaczony pod inwestycję pozostanie niezmieniony, co nie stanowi pozytywnego argumentu w ujęciu społecznym, ale także gospodarczym terenu (planowane inwestycje drogowe w rejonie, aktywizacja zatrudnienia). Z całą pewnością przy braku realizacji inwestycji można uniknąć uciążliwości środowiskowych (chociażby zmian krajobrazowych), ale ze względu na fakt zastosowania w planowanej inwestycji najbardziej uzasadnionych środowiskowo rozwiązań i nowoczesnego sprzętu, uciążliwości nie wpłyną na pogorszenie się jakości poszczególnych komponentów środowiska i nie stworzą zagrożenia dla terenów sąsiadujących z inwestycją. W dotychczasowych pracach nie analizowano tzw. „wariantu zerowego”, jako alternatywy do wyboru, głównie ze względu na produkcyjny charakter przedsięwzięcia.

8)przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 

 

Etap realizacji

Etap eksploatacji

woda

Nie dotyczy

Nie dotyczy

paliwa ( olej napędowy )

10 tys. litrów/rok

10 tys. litrów/rok

gaz

Nie dotyczy

Nie dotyczy

energia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

inne surowce; materiały

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

W celu zminimalizowania uciążliwego oddziaływania na środowisko przewiduje się zastosowanie następujących rozwiązań:

- prace udostępniające złoże będą wykonywane tylko w godzinach dziennych (600÷2200) oraz tak zorganizowane, aby ograniczyć uciążliwości (w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie będą pracowały równocześnie).

- działania profilaktyczne polegające na prawidłowej eksploatacji i konserwacji pracujących maszyn w odkrywce, a także konserwacji dróg dojazdowych do wyrobiska. Eksploatacja złoża oraz wywóz urobku i związane z tym uciążliwości związane z hałasem będą występować tylko w porze dziennej. Otoczenie wyrobiska wałem ziemnym z nadkładu spowoduje zmniejszenie poziomu hałasu od pracujących maszyn,

- dla zmniejszenia uciążliwości gazowych maszyny pracować będą tylko w trakcie ukopu i załadunku surowca,

- obsługa maszyn pracujących w wyrobisku będzie posiadać odpowiednie uprawnienia,

- uciążliwości dla powietrza atmosferycznego i terenów przyległych mogą stwarzać pyły i piaski pylaste, które są łatwo unoszone przez wiatr. Konieczne więc będzie, w okresie letnim, przy panującej suszy planowanie robót eksploatacyjnych z uwzględnieniem kierunków wiatru celem ograniczenia uciążliwości oraz obsadzenie skarp stałych w miarę postępu eksploatacji roślinnością,

- w trakcie eksploatacji kruszywa mogą występować okresowo efekty obniżające walory krajobrazu w wyniku tworzenia hałd nadkładu, widocznych ścian wyrobiska, obecności maszyn. Część ujemnych efektów będzie można zminimalizować poprzez sukcesywne, w miarę postępu robót wydobywczych, przeprowadzenie wstępnej rekultywacji tj. łagodzenie skarp, wyrównywanie powierzchni, umożliwienie naturalnej sukcesji roślinności,

- racjonalne i prawidłowe wykorzystanie zasobów złoża poprzez: odpowiednią organizację pracy, prowadzenie wydobycia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite,
- powierzenie funkcji związanych z ruchem zakładu górniczego osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- przeszkolenie i zapoznanie pracowników z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska,

- zabezpieczeniem wyrobiska przed nielegalnym składowaniem odpadów i innych substancji

zanieczyszczających,

10)rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

Zaplecze socjalno-bytowe pracowników planowanego zakładu górniczego mieści się poza granicami zakładu górniczego, w związku z tym w zakładzie górniczym nie będą powstawać ścieki socjalno-bytowe.

Przewiduje się postawienie przenośnych urządzeń dla ścieków bytowych (typu Toy-Toy),
a obsługa tych urządzeń prowadzona będzie na podstawie umowy z wyspecjalizowaną firmą.

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

W kopalni kruszywa nie będzie wykorzystywana  woda do celów przemysłowych, w związku z powyższym nie nastąpi również powstawanie i odprowadzanie ścieków przemysłowych.

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

Spływające grawitacyjnie wody opadowe będą gromadziły się w utworzonym wyrobisku, które z czasem będzie zawodnione. Wpływ odwodnienia będzie praktycznie ograniczony do kilku metrów od ściany wyrobiska ( wykopu ), nie przekraczając granicy własności gruntowej przedsiębiorcy. Nie powinno występować zjawisko osuszania gruntów ościennych spowodowane pracami wydobywczymi, ponieważ nie przewiduje się sczerpywania ani pompowania wody.

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

Powstawanie odpadów komunalnych będzie znikome. Będą one związane z przebywaniem pracowników. Wytwarzane będą odpady o kodzie 200301 (niesegregowane odpady komunalne). Przewidywana ilość odpadów to ok. 0,3-0,7 kg na pracownika w ciągu dnia, a zatrudnienie wyniesie ok. 2-3 osoby. Odpady będą zbierane w ustawionych pojemnikach i odbierane przez firmę posiadającą zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych na podstawie podpisanej umowy. Odpady będą trafiały na składowisko.

Ewidencji będą podlegały zarówno wytworzone, jak i przekazane odbiorcom odpady,  zgodnie z dokumentami ewidencyjnymi w gospodarowaniu odpadami wg ustawy o odpadach (kartą ewidencji, kartą przekazania). Odpady niebezpieczne będą przekazywane wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie takich odpadów.

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

W każdej kopalni typu odkrywkowego pracuje sprzęt ciężki tj.: koparki, ładowarki, spycharki, samochody samowyładowcze. Gazy wydzielające się ze spalania oleju napędowego przez pracujący sprzęt tworzą niewielką powłokę gazową, która unosi się do atmosfery. Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujących maszyn i środków transportu ulegać będą w otwartej przestrzeni

szybkiemu rozproszeniu.

Ilość wytworzonych spalin będzie zależna od wielkości odbioru kruszywa naturalnego w ciągu dnia i intensywności wykorzystania maszyn.
Dla zmniejszenia uciążliwości gazowych maszyny pracować będą tylko w trakcie ukopu
i załadunku surowca.

Uciążliwości dla powietrza atmosferycznego i terenów przyległych mogą stwarzać pyły
i piaski pylaste, które są łatwo unoszone są przez wiatr. Konieczne więc będzie, w okresie letnim, przy panującej suszy planowanie robót eksploatacyjnych z uwzględnieniem kierunków wiatru celem ograniczenia uciążliwości oraz obsadzenie skarp stałych w miarę postępu eksploatacji roślinnością.

Planowane maksymalne wydobycie urobku wyniesie jedynie około 20 tys. m3 na rok. Przy eksploatacji około 200 dni w roku należy założyć, że maksymalna dzienna ilość samochodów ciężarowych wyniesie około 8-10 szt.

Ze względu na tak niewielką wielkość wydobycia uciążliwości związane z planowana inwestycją ograniczą się jedynie do  terenu inwestycji.

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

Czynnikiem, który może mieć niewielki wpływ  na zatrudnionych pracowników i na środowisko będzie hałas pochodzący od pracujących tu maszyn (koparka, ładowarka, środki transportu).

Działania profilaktyczne polegać będą na prawidłowej eksploatacji i konserwacji pracujących maszyn w odkrywce, a także konserwacji dróg dojazdowych do wyrobiska. Ponadto uciążliwości związane z hałasem będą  występować tylko w porze dziennej. Ze względu na planowaną niewielką wielkość wydobycia uciążliwości związane z planowana inwestycją w zakresie hałasu ograniczą się jedynie do  terenu inwestycji.

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

W zakładzie górniczym będzie pracować jedna koparka lub ładowarka, a do wywozu urobku zostaną użyte samochody ciężarowe.
Planowane maksymalne wydobycie urobku wyniesie jedynie około 20 tys. m3 na rok. Przy eksploatacji około 200 dni w roku należy założyć, że maksymalna dzienna ilość samochodów ciężarowych wyniesie około 8-10 szt.

11)określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W wyniku realizacji planowanej inwestycji nie nastąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

12)określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody:

Teren złoża położony jest w granicach Obszaru chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.Rozporządzeniem nr 10/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. utworzony został Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy o powierzchni 56 848 ha położony na terenie powiatów: Brodnica, Golub - Dobrzyń, Wąbrzeźno, Toruń w gminach: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, miasto Brodnica, Brzozie, Ciechocin, Dębowa Łąka, Golub - Dobrzyń, miasto Golub- Dobrzyń, Grążawy, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, Lubicz, Łysomice, Obrowo, Osiek, Radomin, Wąpielsk, Zbiczno, miasto Toruń. W granicach obszaru chroniony jest odcinek rzeki Drwęcy od Brodnicy do jej ujścia. Obszar znajduje się w obszarze funkcjonalnym: Zielone Płuca Polski. Ochroną prawną objęto koryto rzeki wraz z przybrzeżnym pasem terenu po obu stronach rzeki o szerokości 5 m. Na terenie Gminy Lubicz znajduje się część rezerwatu o powierzchni 67,84 ha.

W odległości około 450 m od złoża przepływa rzeka Drwęca dla której został ustanowiony obszar Natura 2000 o kodzie PLH 280001. Dolina Drwęcy pełniła funkcję płytkiej doliny marginalnej w subfazie krajeńsko - wąbrzeskiej i stanowiła drogę odpływu glacjofluwialnego z sandrów fazy pomorskiej. Piaski zakonserwowały bryły martwego lodu w rynnach z kujawsko - dobrzyńskiej subfazy zlodowacenia wiślańskiego, wytopione dopiero w holocenie już po pogłębieniu doliny, wskutek czego na jej tarasach pojawiły się jeziora i zagłębienia bezodpływowe. Dominujące formy rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe oraz rynny polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają wody jezior i torfowisk, niektóre z nich wykorzystują rzeki. Ze względu na planowaną niewielką wielkość wydobycia oraz niewielką powierzchnię eksploatacji ( poniżej 2 ha ) uciążliwości związane z planowana inwestycją oddziaływanie przedsięwzięcia ograniczy się jedynie do  terenu inwestycji.

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 Dla realizacji przedsięwzięcia nie występuje konieczność obszaru ograniczonego użytkowania.

14)wnioski:

w zakresie ochrony powierzchni ziemi

Uruchomienie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego będzie związane z powstaniem zwałowisk mas ziemnych. Całość mas ziemnych, w tym mas nadkładowych zostanie wykorzystana do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, między innymi do złagodzenia skarp poeksploatacyjnych i spłycenia wyrobiska.

w zakresie ochrony wód

Eksploatacja złoża  nie spowoduje  zmian dotychczasowego układu krążenia wód podziemnych. W wyniku eksploatacji nastąpi natomiast bezpośredni dostęp do zwierciadła wody gruntowej. Taki układ stwarza pewne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód podziemnych związkami ropopochodnymi, ponieważ przy eksploatacji kruszywa będą stosowane maszyny o napędzie spalinowym. W związku z tym obsługa inwestycji prowadzona będzie wyłącznie przez maszyny o potwierdzonej sprawności technicznej, wprowadzony będzie absolutny zakaz składowania/magazynowania w wyrobisku materiałów pędnych, wszelkich odpadów oraz innych substancji i materiałów mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych. Wszelkie naprawy pojazdów i maszyn będą wykonywane w miejscach do tego celu przygotowanych, serwisach, poza terenem planowanej inwestycji.

w zakresie ochrony powietrza

Podczas realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza będzie ruch maszyn wykorzystywanych przy pracach przygotowawczych terenu do celów wydobywczych kruszywa. Ponadto, podczas prac ziemnych może wystąpić zjawisko pylenia. W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne przesuszenie podłoża i wystąpienia wiatrów o prędkościach umożliwiających porywanie pyłu, zalecane jest okresowe zraszanie odsłoniętego terenu. Emisja, jaka będzie występować w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie o charakterze niezorganizowanym – będzie miała podobny charakter jak emisja podczas eksploatacji złoża.

W okresie eksploatacji przedsięwzięcia będzie występować niezorganizowana emisja substancji zanieczyszczających do powietrza, głównie w wyniku spalania paliw w silnikach spalinowych maszyn pracujących przy wydobywaniu kopaliny oraz podczas transportu kruszywa samochodami ciężarowymi.

            Planowana mała wielkość wydobycia, jedynie do 20 tys. m3 rocznie spowoduje, że nie będą występować przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W związku z powyższym można wnioskować, że eksploatacja złoża kruszywa naturalnego nie będzie uciążliwa dla środowiska pod względem emisji substancji do powietrza.

w zakresie hałasu

            Wielkość wydobycia na poziomie jedynie do 20 tys. m3 rocznie wskazuje że hałas emitowany w związku z eksploatacją złoża nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych przy najbliższej zabudowie chronionej akustycznie.

w zakresie wpływu na świat roślinny oraz krajobraz

Najważniejszą bezpośrednią zmianą w środowisku przyrodniczym, wywołaną eksploatacją kruszywa jest przeobrażenie rzeźby terenu.

Z punktu widzenia ochrony krajobrazu ostateczne zmiany rzeźby terenu spowodowane eksploatacją nie będą miały istotnego znaczenia dla zachowania dotychczasowych walorów krajobrazowych rejonu planowanej inwestycji. Efekt „wtopienia” wyrobiska w krajobraz będzie uzależniony od staranności wykonania prac rekultywacyjnych, a przede wszystkim od ustalonego kierunku rekultywacji.

w zakresie oddziaływania inwestycji na sąsiednie tereny Natura 2000: Dolina Drwęcy

Przeprowadzona, na podstawie posiadanych danych analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwala na sformułowanie stwierdzenia, że planowane przedsięwzięcie przy prawidłowej jego budowie, eksploatacji i likwidacji nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 Dolina Drwęcy.

inne uwagi

Złoże ze względu na wielkość powierzchni ( poniżej 2 ha ) oraz przewidywane roczne wydobycie (bez użycia materiałów wybuchowych) nie przekraczające 20 tys. m3 spełnia wymagania ustawy Prawo geologiczne i górnicze określone w art. 16 ust. 2a ( tzw. złoże małe ), tak więc w tym przypadku organem koncesyjnym jest Starosta.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2011-02-28 13:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 179212
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-02 07:45:03