Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-37(09)/09                                                          Lubicz, dn. 23.11.2009 r.

 

DECYZJA

 

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227), § 3 ust. 1 pkt 52a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 9466 – złożonego w dniu 14.09.2009 r.-data wpływu, przez INVESTPARK 17 Sp. z o. o.,  ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wysokiego składowania wraz z infrastrukturą w postaci (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, podjazdów, parkingów, wartowni, zbiornika retencyjnego, zbiornika z pompownią wody p-poż, zbiorników LPG-9 szt., agregatu prądotwórczego, zbiorników na nieczystości ciekłe, wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci wodociągowej wody pożarowej, sieci elektrycznej i teletechnicznej)- na nieruchomości działka nr geod. 302/3 - w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz

 

określam

 

dla  Inwestora INVESTPARK 17,ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wysokiego składowania wraz z infrastrukturą w postaci (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, zbiornika z pompownią wody  p-poż, podjazdów, parkingów, wartowni, zbiornika retencyjnego,  zbiorników LPG-9szt., agregatu prądotwórczego, zbiorników na nieczystości ciekłe, wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej sieci wodociągowej wody pożarowej, sieci elektrycznej i teletechnicznej)  na nieruchomości działka nr geod.302/3 - w miejscowości Grębocin, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie hali wysokiego składowania wraz z infrastrukturą. Projektowana hala  położona jest w obrębie jednostki administracyjnej Grębocin gm. Lubicz. Przewidziany pod inwestycję teren obejmuje działkę geodezyjną nr 302/3, zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz w części obejmującej działkę nr.302/3w Grębocinie uchwalonego przez Radę  Gminy Lubicz uchwałą Nr  XX/318/2000  z dnia 22.03.2000 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 56, poz.453 z dnia 24.08.2000r- jest to jednostka planistyczna  ,,U-P” o funkcji podstawowej- działalność usługowo-produkcyjna.

W ramach inwestycji planowane jest:

- budowa hali wysokiego składowania wydzielonym zapleczem technicznym i socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powierzchnia zabudowy wyniesie; hali ok.30050m2,wartowni 27,28 m2,pompowni ze zbiornikiem wody pożarowej 297 m2, powierzchnie utwardzone(drogi wewnętrzne, place manewrowe,parkingi,chodniki-ok.16 300 m2,zbiornik retencyjny ok.1800 m2,zieleń- ok.11986m2.Hala projektowana jest jako zwykła bryła wielkoprzestrzenna. Konstrukcja hali żelbetowo-stalowa z lekką obudową w formie kaset z blachy stalowej, ocieplona wełną mineralną.


Ia.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:

Na etapie realizacji mogą pojawić się oddziaływania na środowisko wynikające z prac budowlanych. Obejmą one swym zasięgiem tylko teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia. Roboty będą obejmowały przygotowanie terenu pod posadowienie obiektów, wykonanie wykopów, wykonanie niezbędnej infrastruktury (instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociągowe).

W trakcie budowy hali  występować będą oddziaływania w zakresie przekształceń powierzchni ziemi, gleby i szaty roślinnej, tj. przyrodniczych elementów środowiska. Teren

przeznaczony pod inwestycję  nie posiada roślinności, jest użytkowany rolniczo, nie posiada krzewów ani drzew. Realizacja zamierzeń przewidywanych projektem spowoduje zmianę ukształtowanie powierzchni ziemi w stopniu niewielkim, ze względu na generalnie wyrównany charakter terenu. Prace ziemne wymagane będą tylko przy posadowieniu fundamentów budynku hali i innych obiektów budowlanych.. W trakcie prac ziemnych nastąpi zdjęcie z terenów bezpośrednio przeznaczonych pod zabudowę, pokrywy glebowej i roślinnej. Warstwę gleby próchniczej należy zdeponować w wydzielonym miejscu i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji. Projektowana hala nie będzie podpiwniczona  a więc nie wymaga głębokiego posadowienia fundamentów.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1.w zakresie gospodarki odpadami:

-wytwórca odpadów przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

-posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,

-wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko,

-jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła,

-ziemia z wykopów powstała w wyniku prac budowlanych powinna być wywieziona na składowisko odpadów lub przekazana do wykorzystania do celów niwelacji gruntów,

-wszystkie wycieki powstałe podczas napraw i pracy sprzętu budowlanego należy zbierać przy użyciu substancji sorbujących w postaci trocin lub specjalistycznych proszków,

-powstające w trakcie eksploatacji odpady należy magazynować i składować w sposób selektywny w wydzielonych i oznaczonych miejscach i przekazywać do powtórnego wykorzystania bądź utylizacji odbiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa pozwolenia.

     

2.w zakresie ochrony przyrody:

-w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

-eksploatacja hali nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,

- po oddaniu obiektu do użytkowania należy wykonać analizę porealizacyjną oddziaływania inwestycji na otaczające środowisko w zakresie natężenia hałasu występującego na granicy nieruchomości. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów podjąć

działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska poprzez montaż barier dźwiękochłonnych.

 

3.w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,

- ścieki socjalne należy przekazywać do utylizacji do oczyszczalni ścieków,

- wody opadowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika winny być podczyszczane w separatorze  zanieczyszczeń ropopochodnych a na ich odprowadzenie do gruntu należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

 

4.w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

-w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od pracujących maszyn, a w szczególności prac budowlanych do 8 godzin pory dziennej,

-zainstalowane w hali urządzenia oraz emisje z ruchu pojazdów wokół hali nie mogą powodować przekroczenia wartości normatywnych,

-projektowana hala będzie źródłem zanieczyszczeń do powietrza w postaci ditlenku azotu,  tlenku węgla,  pyłu zawiesinowego oraz emisji związanej z ruchem pojazdów samochodowych, wielkość emisji należy ograniczyć poprzez utrzymywanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej.

 

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

-prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleb, naturalnego ukształtowania terenu zakresie stosunków wodnych,

- zaprojektować i wykonać separator olejów celem ograniczenia spływu substancji ropopochodnych z terenów utwardzonych bezpośrednio do zbiornika retencyjnego

- zaprojektować w celu ograniczenia potencjalnej możliwości zanieczyszczenia terenu utwardzenie ze szczelną warstwą nawierzchniową i krawężnikami uniemożliwiającymi odpływ wód z terenów utwardzonych bezpośrednio do gruntu

 

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

 

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.

 

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Nie dotyczy.

 

VII. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Nie dotyczy.

 

VIII. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

 

XI. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

 Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest realizowane w obszarach objętych ochroną, leży także  poza obszarem NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 14.09.2009 r. INVESTPARK 17 Sp. z o.o, ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa wystąpił z wnioskiem( nr rej. 9466) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wysokiego składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości działka nr 302/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

Zgodnie z art.61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 17.09.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-37(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

Dnia 08.09.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-37(2)/09 i OŚW. 7624-37(3)/09 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie hali wysokiego składowania  wraz z infrastrukturą na nieruchomości działka nr 302/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-37(2)/09 i OŚW.7624-37(3)/09 było pismo nr N.NZ-402-L-193-2009 z dnia 09.10.2009r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienie nr OS.III.7633-108/09 z dnia 29.10.2009 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który również nałożył dla powyższego przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 06.11.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-37(7)/09, w którym orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były dokonana analiza załączników do wniosku w tym karty informacyjnej

zadania oraz wydane opinie upoważnionych organów, tj. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu.

Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 09.11.2009 r. OŚW.7624-37(8)/09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 20.11.2009 r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.

Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (pismo nr N.NZ-402-L-193-2009) i Starostwo Powiatowe w Toruniu (pismo nr OS.III-7633-108/09), stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem zastosowania rozwiązań określonych w niniejszej decyzji.

 

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

 

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r.,Nr.199,poz.1227) integralną częścią 

niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr  2.

 

Pouczenie;

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

1. ,, INVESTPARK” ul. Fmilii Plater 53,00-113 Warszawa,

2.Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Polna 113, 87-100 Toruń

4.Ferma Kresek Sp.zo.o.,ul. Dobra 26 ,60-595 Poznań,

5. pozostałe strony wg załącznika nr 1

6. a/a MG

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

    ul. Szosa Chełmińska 30/32

    87-100 Toruń

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

Załącznik  nr 1

 

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego      na: budowie hali wysokiego składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej dz. nr 302/3- obręb Grębocin, gmina Lubicz.

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali magazynowej wysokiego składowania z wydzielonym zapleczem technicznym i socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, place manewrowe, podjazdy, parkingi, wartownia, zbiornik retencyjny, p-poż, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna, teletechniczna). Magazynowanie odbywało się będzie na wysokich regałach obsługiwanych przy pomocy wózków widłowych. W części hali copacker (konfekcjonowanie, pakowanie, przepakowywanie).Szczegółowy projekt zagospodarowania terenu przedstawia załącznik nr 1.Celem opracowania jest dostarczenie podstawowych informacji pozwalających na ocenę skali oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Powierzchnia zabudowy obiektu: powierzchnia hali ok. 30 000 m2, powierzchnie utwardzone (drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, chodniki – ok. 20 500 m2, zbiornik retencyjny ok. 1950 m2, zbiornik p-poż – ok. 47 m2, zieleń – ok. 11 380 m2. Hala projektowana jest jako zwarta bryła wielkoprzestrzenna. Konstrukcja hali żelbetowo – stalowa z lekką obudową. Stalowe słupy i kratownice stropodachu jako ramy konstrukcyjne, ściany zewnętrzne w formie lekkiej obudowy kasetami z blachy stalowej wypełnionymi wełną mineralną i usztywniających elementów betonowych prefabrykowanych o funkcji osłonowej. Ściany wewnętrzne z bloczków betonowych gr. 24 cm oraz z płyt GK na stelażach z profili giętych stalowych, ocynkowanych, mocowanych do posadzki i stropu konstrukcyjnego. Obiekt posadowiony jest na stopach żelbetowych, prefabrykowanych, stanowiących monolit ze słupem. Ściany fundamentowe nie występują. Podwaliny pod ściany mają charakter osłonowy (nie konstrukcyjny). Wykonane z prefabrykatu żelbetowego stanowią „wykończenie” „spodu” budynku. Stropy żelbetowe z płyt kanałowych, sprężonych, fragmentarycznie uzupełnianie żelbetem wylewanym na mokro. Hala wyposażona zostanie w instalację wody użytkowej ciepłej i zimnej, instalację sanitarną, elektryczną, wentylację mechaniczną, instalację grzewczą. Dach: blacha trapezowa stalowa ocynkowana lakierowana 13,5 cm paroizolacja – folia poliestrowa ocieplenie - płyta PUR 8,0 cm membrana. Dostawa i wysyłka towarów za pomocą samochodów ciężarowych rozładowywanych na rampach rozładunkowych wzdłuż boków hali, za pośrednictwem bram segmentowych wyposażonych w doki o regulowanej geometrii pochylenia oraz fartuchy chroniące przed warunkami atmosferycznymi. Składowanie odbywać się będzie na wielopoziomowych regałach, na których umieszczane będą załadowane towarem kartony. Transport wewnątrz hali magazynowej, załadunek na regały, jak i rozładunek odbywać się będzie za pomocą widłowych wózków akumulatorowych. Dostawa mediów (energia elektryczna, woda) za pomocą przyłączy do sieci zewnętrznych. Wody opadowe zebrane w system kanalizacji deszczowej. Hala będzie ogrzewana promiennikami gazowymi. Na obecnym etapie zakłada się alternatywnie gaz ziemny i LPG. Ścieki sanitarne zebrane w system kanalizacji sanitarnej i gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych .

 

 

Załącznik nr.2

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

przygotowana zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

1. Cel inwestycji i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali magazynowej wysokiego składowania z wydzielonym zapleczem technicznym i socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, place manewrowe, podjazdy, parkingi, wartownia,zbiornik retencyjny, p-poż, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieć wodociągowa,gazowa, elektryczna, teletechniczna). Magazynowanie odbywało się będzie na wysokich regałach obsługiwanych przy pomocy wózków widłowych. W części hali copacker(konfekcjonowanie, pakowanie, przepakowywanie).

Szczegółowy projekt zagospodarowania terenu przedstawia załącznik nr 1.

Celem opracowania jest dostarczenie podstawowych informacji pozwalających na ocenę

skali oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

2. Opis rozwiązań projektowych

Powierzchnia zabudowy obiektu: powierzchnia hali ok. 30 000 m2, powierzchnie utwardzone (drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi, chodniki – ok. 20 500 m2, zbiornik retencyjny ok. 1950 m2, zbiornik p-poż – ok. 47 m2, zieleń – ok. 11 380 m2. Hala projektowana jest jako zwarta bryła wielkoprzestrzenna. Konstrukcja hali żelbetowo –stalowa z lekką obudową. Stalowe słupy i kratownice stropodachu jako ramy konstrukcyjne, ściany zewnętrzne w formie lekkiej obudowy kasetami z blachy stalowej wypełnionymi wełną mineralną i usztywniających elementów betonowych prefabrykowanych o funkcji osłonowej. Ściany wewnętrzne z bloczków betonowych gr. 24cm oraz z płyt GK na stelażach z profili giętych stalowych, ocynkowanych, mocowanych do posadzki i stropu konstrukcyjnego. Obiekt posadowiony jest na stopach żelbetowych, prefabrykowanych, stanowiących monolit ze słupem. Ściany fundamentowe nie występują.

Podwaliny pod ściany mają charakter osłonowy (nie konstrukcyjny). Wykonane z prefabrykatu żelbetowego stanowią „wykończenie” „spodu” budynku. Stropy żelbetowe z płyt kanałowych, sprężonych, fragmentarycznie uzupełnianie żelbetem wylewanym na mokro. Hala wyposażona zostanie w instalację wody użytkowej ciepłej i zimnej, instalację sanitarną, elektryczną, wentylację mechaniczną, instalację grzewczą.

Dach:blacha trapezowa stalowa ocynkowana lakierowana 13,5 cm

paroizolacja – folia poliestrowa

ocieplenie - płyta PUR 8,0 cm membrana

Dostawa i wysyłka towarów za pomocą samochodów ciężarowych rozładowywanych na rampach rozładunkowych wzdłuż boków hali, za pośrednictwem bram segmentowych wyposażonych w doki o regulowanej geometrii pochylenia oraz fartuchy chroniące przed warunkami atmosferycznymi. Składowanie odbywać się będzie na wielopoziomowych regałach, na których umieszczane będą załadowane towarem kartony. Transport wewnątrz hali magazynowej, załadunek na regały, jak i rozładunek odbywać się będzie za pomocą widłowych wózków akumulatorowych .

Dostawa mediów (energia elektryczna, woda) za pomocą przyłączy do sieci zewnętrznych.

Wody opadowe zebrane w system kanalizacji deszczowej. Hala będzie ogrzewana promiennikami gazowymi. Na obecnym etapie zakłada się alternatywnie gaz ziemny i LPG.Ścieki sanitarne zebrane w system kanalizacji sanitarnej i gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.

Ewidencja gruntów

Wyżej omawiane przedsięwzięcie planuje się realizować na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 302/3,  obręb Grębocin, gmina Lubicz.

3. Dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości oraz pokrycie szatą roślinną.

Na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję znajdują się użytki rolne.Teren pozbawiony drzew i krzewów - nie będzie konieczności wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na ich usunięcie.

4. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Szczegółowe informacje znajdują się w odnośnych akapitach zawierających dane o ilościach substancji lub energii wprowadzanych do środowiska dla poszczególnych komponentów środowiska.

5. Rozwiązania chroniące środowisko

Mogące wystąpić oddziaływania zostaną zminimalizowane poprzez zastosowanie następujących rozwiązań technicznych i organizacyjnych:

• zastosowanie szczelnych nawierzchni w miejscach narażonych na zanieczyszczenie gleb,

• odprowadzanie wód opadowych z terenów zanieczyszczonych poprzez odpowiednie urządzenia oczyszczające,

• odprowadzenie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych,

• powstające na terenie zakładu odpady będą czasowo magazynowane w specjalnie do tego celu wydzielonych miejscach, a następnie będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne pozwolenia do powtórnego wykorzystania bądź utylizacji(zgodnie z ustawą o odpadach),

• zastosowanie paliwa ekologicznego jakim jest gaz ziemny do celów grzewczych, co znacznie ogranicza emisję do powietrza szkodliwych substancji.

• wykonawca zobowiązany zostanie do zachowania odpowiednich środków ostrożności polegających na zabezpieczeniu terenu przed przedostaniem się ewentualnych środków chemicznych do ziemi.

Wyposażenie techniczne Zakładu (wentylatory, promienniki, kotły CO) będzie nowoczesne i będzie spełniało wysokie standardy ochrony środowiska.

6. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

a) emisje do powietrza

1. Rodzaje źródeł emisji

1.1. Źródła stacjonarne (źródła punktowe):

1) ogrzewanie hali nagrzewnice gazowe WINTERWARM o wydajności (kW):

a) WRU 50 Q = 47 szt. 43 o wydajności całkowitej Q = 2021 kW,

Całkowita wydajność urządzeń grzewczych hali Q 1 = 2021 kW

2) ogrzewanie części biurowo-socjalnej – kocioł gazowy Q 2 = 60 kW

Całkowita wydajność źródeł ciepłowniczych Qcałk = 2081 kW Do dalszych obliczeń przyjęto 2100KW

Rodzaj paliwa:

- GZ-50 – wariant I-szy

- LPG – wariant II-gi.

3) awaryjny agregat prądotwórczy (paliwo: ON)

1.2. Źródła mobilne (źródła liniowe):

a) emisje z tras i parkingów pracowniczych samochodów osobowych:

• długość zastępczego źr. liniowego ca L = 0,750km,

• prędkość poruszających się pojazdów v = 30km/h,

• przewidywana ilość pojazdów os. 50 poj. /16h

• dobowa ilość wjazdów/wyjazdów pojazdów os. n =100/16 h = 6,25 wj/wyj na godzinę (przyjęto 7)

b) emisje z tras przejazdów samochodów ciężarowych

• długość zastępczego źr. liniowego L = ca 0,850km,

• prędkość maksymalna poruszających się pojazdów v =30 km/h,

• przewidywana ilość pojazdów ciężarowych 50 poj. /16h (bez zmiany nocnej)

• dobowa ilość wjazdów/wyjazdów pojazdów cięż. n = 100/16 h = 6,25 wj/wyj na godzinę; do dalszych obliczeń przyjęto n = 7 wj/wyj na godzinę.

2. Przewidywane rodzaje i ilości emisji substancji - rok

Obliczenia emisji przeprowadzono atestowanym programem komputerowym „OPERAT” dla źródeł ciepłowniczych, agregatu jak i samochodów. Wartości emisji wynoszą jak w tabelach.

2.1. Emisje stacjonarne

2.1.1. Wariant GZ-50

Wskaźniki unosu wg MOŚZNiL W-wa dla gazu wysokometanowego i źródeł o wydajnościach jednostkowych < 1,4 M

Promienniki hala

Bmax (WRU50) = 0, 005 tys.m3/h; Brok(43 szt. WRU50) = 193,5 tys.m3/rok

Nazwa Wskaźnik em.

Emisja maksymalna

WRU50

Emisja roczna i średnia

zanieczyszczenia kg/mlnm3

mg/s kg/h Mg/rok kg/h mg/s

Pył 15 0,0212 0,00007 0,0029 0,00033 0,092

w tym pył do 10 μm 0,0212 0,00007 0,0029 0,00033 0,092

Tlenki azotu jako NO2 1280 1,806 0,0065 0,248 0,0283 7,854

Tlenek węgla (CO) 360 0,508 0,00183 0,070 0,008 2,209

Czas emisji = 900 godzin

Kotłownia cz. biurowo-socjalnej

Bmax (Viessmann 60 kW) = 0,007 tys.m3/h Brok = 12,6 tys.m3/rok

Nazwa Wskaźnik em.

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnia

zanieczyszczenia kg/mln m3

mg/s kg/h Mg/rok kg/h mg/s

Pył 15 0,0279 0,0001 0,00018 0,00002 0,0006

w tym pył do 10 μm 0,0279 0,0001 0,00018 0,00002 0,0006

Tlenki azotu jako NO2 1280 2,378 0,0086 0,0161 0,00184 0,511

Tlenek węgla (CO) 360 0,669 0,00241 0,0045 0,00052 0,144

Przewidywana łączna ilość paliwa dla celów grzewczych: Va = 206 100 Nm3 GZ-50/a

Czas pracy źródeł – sezon grzewczy 180 d*10 h/d = 1800 h/a

2.1.2. Wariant LPG

Promienniki hala

Bmax (WRU50) = 6,63 dm3/h ciekłego LPG = 1,68 Nm3/h; Brok(43 szt. WRU50) = 257,34

m3/rok ciekłego LPG (65,364 tys.m3/a gazowego LPG)

Nazwa Wskaźnik em.

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnia

zanieczyszczenia kg/mln m3

mg/s kg/h Mg/rok kg/h mg/s

Pył 15 0,302 0,00109 0,00098 0,000112 0,0311

w tym pył do 10 μm 0,302 0,00109 0,00098 0,000112 0,0311

Tlenki azotu jako NO2 1280 25,746 0,0927 0,084 0,0096 2,653

Tlenek węgla (CO) 360 7,241 0,0261 0,0235 0,00269 0,746

Czas emisji = 900 godzin

Kotłownia cz. biurowo-socjalnej

Bmax (Viessmann 60 kW) = 9,31dm3/h ciekłego LPG = 2,47 Nm3/h; Brok = 16,76 m3/rok

ciekłego LPG ( 4,26 tys. m3 /a gazowego LPG)

Nazwa Wskaźnik em.

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnia zanieczyszczenia kg/mln m3

mg/s kg/h Mg/rok kg/h mg/s

Pył 15 0,0103 0,000037 0,000064 0,0000073 0,00203

w tym pył do 10 μm 0,0103 0,000037 0,000064 0,0000073 0,00203

Tlenki azotu jako NO2 1280 0,879 0,0032 0,0055 0,00062 0,173

Tlenek węgla (CO) 360 0,247 0,00089 0,00153 0,000175 0,049

Przewidywana łączna ilość paliwa dla celów grzewczych: Va = 274,1m3 ciekłego LPG/a =

69 895,1m3 gazowego LPG = ca 70 tys.m3 LPGg

Czas pracy źródeł – sezon grzewczy max 180 d*10 h/d = 1800 h/a

2.1.3. Awaryjny agregat prądotwórczy

Wyłączenia energii mają charakter losowy i są związane, głównie, z awariami sieci energetycznych w okresach silnych wichur wczesną wiosną, późna jesienią oraz,rzadko, zrywaniem linii napowietrznych wskutek silnego zalodzenia przewodów. Nie skutek więc zaprognozować z wiarygodnym prawdopodobieństwem ilości i długości okresów bez dopływu energii. W tym stanie rzeczy wpływ awaryjnego agregatu prądotwórczego oszacowano na podstawie zjawisk pewnych, które związane są z technologiczną potrzebą uruchamiania agregatu raz w miesiącu na 15 minut, celem jego przesmarowania i stwierdzenia skuteczności jego działania.

„Podstawowe dane o agregacie prądotwórczym SILTEC SE 0500A”

Dane techniczne

Model silnika - AD164GE(VOLVO)

Model prądnicy - ECO40-3S4 (MeccAlte)

Moc elektryczna S kVA 550

Moc mechaniczna P kW 440

Natężenie prądu I A 797

Zużycie paliwa dm3/h 101,4 (25,4* dm3/h)

Ilość spalin m3/h 5 076

Temperatura spalin na wylocie şC 550

Średnica wylotowa komina mm >212 (przyjęto 400)

Prędkość wylotowa m/s 11,9

Czas pracy źródła: max: 15’/godz. * m-c, roczny: 3h/a

* zużycie odniesione do 15 min/h w war. rozruchu technologicznego

Awaryjny agregat prądotwórczy Bmax = 0,0254m3 ON/h Brok =0,152m3 ON/rok

Nazwa Wskaźnik

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnia zanieczyszczenia kg/m3 mg/s kg/h Mg/rok kg/h mg/s

Pył 1 7,056 0,0254 0,000152 0,0000174 0,0048

w tym pył do 10 μm 1 7,056 0,0254 0,000152 0,0000174 0,0048

Dwutlenek siarki (SO2) 0,019 0,134 0,00048 0,000003 0,0000003 0,000092

Tlenki azotu jako NO2 5 35,278 0,127 0,00076 0,000087 0,0241

Tlenek węgla (CO) 0,4 2,822 0,0102 0,000061 0,0000069 0,00193

Zawartość Sp = 10 ppm (m/m) = 0,001% (m/m) (wg Dz.U.08.221.1441)

2.2. Emisje mobilne

Posłużono się wskaźnikami unosu wg algorytmu prof. Zdzisława Chłopka z Zakładu Transportu Samochodowego Politechniki Warszawskiej, zebranego na dużym materiale doświadczalnym, uwzględniającym zależność emisji od fazy pracy silnika. Szacowanie emisji wykonano wg podanego algorytmu, gdzie emisja i-go zanieczyszczenia wynosi:

E i = Wui ( g/km) * n (wj/wyj/h) * L (km) * T (h) gdzie:

Wui wskaźnik unosu i-go zanieczyszczenia,n średnie godzinowa ilość wjazdów/wyjazdów

L sumaryczna długość dróg (liniowego zastępczego źródła emisji)

T roczny czas emisji, T = 270 d/a* 16h/d = 4320 h/a

Metodyka ta jest polecana do stosowania przez Ministerstwo Środowiska. Wyniki jak w poniższych zestawieniach:

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów ciężarowych g/km

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km

Okres: 1

Grupa pojazdów Prędk.km/h

CO C6H6 HC HC al. HC ar. NO2 TSP Pb SOx

Samochody cięzarowe

30 2,74697 0,04193 2,26305 1,58413 0,47524 5,98796 0,55839 0,00000 0,48204

Długość odcinka drogi: 0,85 km Natężenie ruchu: 7 poj./h

Czas trwania okresu: 4320 h

Wielkość emisji kg

Grupa pojazdów Udział, % CO C6H6 HC HC al. HC ar. NO2 TSP Pb SOx

Samochody cięzarowe

100 70,608 1,078 58,169 40,719 12,216 153,914 14,353 0,000 12,390

Suma 70,608 1,078 58,169 40,719 12,216 153,914 14,353 0,000 12,390

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów osobowych g/km

Grupa pojazdów Prędk.km/h CO C6H6 HC HC al. HC ar. NO2 TSP Pb SOx

Samochody osobowe

30 3,83308 0,03532 0,62152 0,43506 0,13052 0,70012 0,01379 0,00042 0,04415

Długość odcinka drogi: 0,75 km

Natężenie ruchu: 7 poj./h,Czas trwania okresu: 4320 h

Wielkość emisji kg

Grupa pojazdów Udział,%

CO C6H6 HC HC al. HC ar. NO2 TSP Pb SOx

Samochody osobowe

100 86,934 0,801 14,096 9,867 2,960 15,879 0,313 0,010 1,001

Suma 86,934 0,801 14,096 9,867 2,960 15,879 0,313 0,010 1,001

Natężenie ruchu: 7 poj./h

Czas trwania okresu: 4320 h

2.3. Zestawienie emisji rocznych i maksymalnych ze wszystkich źródeł

przedsięwzięcia

2.3.1. Wariant I (ogrzewnictwo na GZ-50, agregat (ON) i źródła mobilne)

Nazwa zanieczyszczenia Emisja roczna Mg

benzen 0,00188

dwutlenek azotu 0,434

dwutlenek siarki 0,0134

ołów 9,50E-06

pył ogółem 0,0179

tlenek węgla 0,232

węglowodory alifatyczne0,051

Węglowodory aromatyczne0,0152

2.3.2 Wariant II (ogrzewnictwo na LPG, agregat (ON) i źródła mobilne)

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna Mg

benzen 0,00188

dwutlenek azotu 0,26

dwutlenek siarki 0,0134

ołów 9,51E-06

pył ogółem 0,0159

tlenek węgla 0,183

węglowodory alifatyczne 0,051

węglowodory aromatyczne 0,0152

b) emisja hałasu

W charakterystyce akustycznej wyszczególnia się :

- obiekty, w których występuje powstanie istotnego hałasu,

- obiekty, w których nie występuje powstanie istotnego hałasu,

- zewnętrzne źródła hałasu.

Oddziaływanie akustyczne jest związane z pracą wózków widłowych wewnątrz magazynów, dostawą i odbiorem samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 20 ton, pracą kotłowni gazowej, wentylacją z wykorzystaniem wentylatorów dachowych, klimatyzacją pomieszczeń biurowych z wykorzystaniem agregatu wody lodowej York, oraz parkowaniem samochodów pracowniczych. W

ocenie uwzględniany jest czas ośmiu najniekorzystniejszych kolejnych godzin dla pory dnia i jednej najniekorzystniejszych godziny dla pory nocy.

Zestawienie źródeł hałasu

A. Obiekty, w których nie przewiduje się powstawanie istotnego hałasu:

- Pomieszczenia biurowe, techniczne i zaplecze socjalno-sanitarne.

- Wyrzutnia kominowa kotłowni gazowej o poziomie mocy akustycznej poniżej 65 dB(A), uznana jest jako nieistotne źródło hałasu, Oddziaływanie wyrzutni na granicy terenu będzie pomijalnie małe w porównaniu z pozostałymi emisjami hałasu.

- Manewrujące w halach magazynowych wózki widłowe będą powodować hałas którego wartość równoważnego poziomu w polu rozproszonym nie przekroczy 65 dB(A). Przy równoważnej izolacyjności właściwej ścian hali Rw=24 dB, ściany hal będą powierzchniowymi źródłami hałasu o

równoważnym poziomie mocy akustycznej poniżej 65 dB(A).

Oddziaływanie ścian hal magazynowych na granicy terenu będzie pomijalnie małe w porównaniu z pozostałymi emisjami hałasu.

B. Stacjonarne źródła hałasu.

- Wentylatory dachowe Systemair DVSI 630 DS o poziomie mocy akustycznej 61 dB(A). Na dachu magazynów, na wysokości 16m przewiduje się rozmieszczenia 10 takich wentylatorów. Wentylatory

czynne są w sposób ciągły przez całą dobę

- Agregat wody lodowej York o poziomie mocy akustycznej 86 dB(A). Na

dachu magazynów, na wysokości 16m przewiduje się rozmieszczenia 1takiego agregatu. Agregat czynny jest w sposób ciągły przez całą dobę.

- Agregat prądotwórczy o poziomie mocy akustycznej 110,8 dB(A) umieszczony w pomieszczeniu, będzie okresowo – 1 raz w miesiącu – w ramach serwisu uruchamiany na 15 minut. Głównym źródłem emisji hałasu będzie wylot rury wydechowej. Poziom mocy akustycznej na wylocie i przez ścianę zewnętrzną nie przekroczy 100 dB(A). Równoważny poziom mocy akustycznej w odniesieniu do najmniej korzystnych 8 godzin pory dnia wyniesie 84,9 dB(A), w nocy nie przewiduje się prac serwisowych.

Łączny poziom mocy akustycznej wszystkich źródeł na dachu wynosi 88,6 dB(A) dla pory dnia i 86,1 dla pory nocy.

C. Trasy przejazdu i manewrowania pojazdów.

- Wjazd i wyjazd na parking 50 samochodów osobowych w ciągu doby o poziomie mocy akustycznej 86,6 dB(A), z prędkością do 30 km/h.. Dla każdego parkingu podana jest ilość pojazdów (n), średnia droga przejazdu lub manewrowania (d[m]),

czas (t[h:min:sek]), równoważny poziom mocy akustycznej (LWAeq[dB(A)]). Dla pory dnia jako najmniej korzystne 8 godzin przyjęto okres od 8:00 do 16:00 wjazd i wyjazd 60% samochodów. Dla pory nocy jako najmniej korzystną godzinę przyjęto okres od 5:00 do 6:00 wjazd 10% samochodów.

Parking d n t LWAeq Uwagi

P1-14mp 242 12 0:05:49 67,4 dzień

P2-43mp 500 48 0:48:00 76,6 dzień

P1-14mp 242 1 0:00:29 65,7 noc

P2-43mp 500 4 0:04:00 74,8 noc

- Wjazd/wyjazd 50 samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 20 ton o poziomie mocy akustycznej 96,5 dB(A) i manewrowanie (1 min dla każdego samochodu) w rejonie doków o poziomie mocy akustycznej 100,5 dB(A), z prędkością do 30 km/h.. Dla każdego rejonu doków podana jest

ilość pojazdów (n), średnia droga przejazdu lub manewrowania (d[m]), czas (t[h:min:sek]), równoważny poziom mocy akustycznej (LWAeq[dB(A)]). Dla pory dnia jako najmniej korzystne 8 godzin przyjęto okres od 8:00 do 16:00 wjazd i wyjazd 60% samochodów. Dla pory nocy

jako najmniej korzystną godzinę przyjęto okres od 5:00 do 6:00 wjazd 10% samochodów.

Rejon d n t LWAeq Uwagi

18 doków 578 26 0:30:04 84,5 Wjazd/wyjazd dzień

11 doków 183 16 0:05:51 77,4 Wjazd/wyjazd dzień

13 doków 86 18 0:03:06 74,6 Wjazd/wyjazd dzień

18 doków -- 13 0:13:00 84,8 Manewrowanie dzień

11 doków -- 8 0:08:00 82,7 Manewrowanie dzień

13 doków -- 9 0:09:00 83,2 Manewrowanie dzień

18 doków 578 4 0:04:38 85,4 Wjazd/wyjazd noc

11 doków 183 2 0:00:44 77,4 Wjazd/wyjazd noc

13 doków 86 4 0:00:41 77,1 Wjazd/wyjazd noc

18 doków -- 2 0:02:00 85,7 Manewrowanie noc

11 doków -- 1 0:01:00 82,7 Manewrowanie noc

13 doków -- 2 0:02:00 85,7 Manewrowanie noc

Łączny poziom mocy akustycznej wszystkich źródeł mobilnych dla pory dnia wynosi 90,5 dB(A), a dla pory nocy 91,6 dB(A).

D. Całkowita emisja hałasu wyrażona wartością równoważnego poziomu mocy akustycznej dla pory dnia wynosi 92,6 dB(A), a dla pory nocy wynosi 92,7 dB(A).

c) sposób odprowadzania ścieków

Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Wody opadowe i roztopowe zebrane będą w sieć kanalizacyjną i odprowadzane poprzez  zbiornik retencyjny, do gruntu.

Na terenie projektowanego obiektu nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Woda na cele przedmiotowego obiektu w ilości ok. 90 m3/d, pobierana będzie z zewnętrznej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez gestora tej sieci.

Zarówno w zakresie poboru wody jak i odprowadzenia ścieków inwestor będzie zobowiązany do zawarcia stosownych umów na korzystanie z sieci gestorów

zewnętrznych (w przypadku wodociągu) i na wywóz nieczystości płynnych (w przypadku odprowadzanych ścieków).

W związku z brakiem indywidualnego poboru wód oraz odprowadzenia ścieków należy stwierdzić, że w omawianym przypadku nie występuje korzystanie ze środowiska w myśl ustawy Prawo wodne, a więc nie określa się ilości pobieranej wody oraz odprowadzanych ścieków, ani nie określa się składu substancji zawartych w odprowadzanych ściekach wprowadzanych do środowiska.

Natomiast w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych planuje się

rozwiązanie polegające na budowie zbiornika retencyjnego, jako miejsca odprowadzenia wód opadowych. Zbiornik ten będzie pełnił funkcje retencyjną, odparowującą i infiltrującą. Taki sposób odprowadzenia wskazuje na fakt szczególnego korzystania z wód. Stąd w poniższych akapitach zawarto informacje o ilościach i składzie odprowadzanych wód  opadowych.

Ilość wód opadowych i roztopowych.

Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z projektowanego obiektu obliczono

z poniższego wzoru:

Q = q x F x ψ [l/s]

gdzie:

q – natężenie deszczu nawalnego obliczono i wynosi 130 [l/s/ha],

F – powierzchnia odwadnianego terenu [ha],

ψ – współczynnik spływu

I tak spływ wód opadowych z terenu planowanej inwestycji wyniesie:

Lp

Rodzaj nawierzchni

Powierzchnia zlewni

Współczynnik spływu

Natężenie deszczu Spływ

F [m2] F [ha] [ψ] q [dm3/s*ha] Q [dm3/s]

1 Dachy 30 000 3,00 0,9 130 351,0

2 Droga dojazdowa 3 600 0,360 0,8 130 42,1

3 Tereny utwardzone 16 961 1,696 0,8 130 176,4

4 Tereny zielone 11 384 1,138 0,1 130 14,8

5 Zbiorniki retencyjne 1 950 0,195 1 130 25,3

609,6

Jakość odprowadzanych ścieków

Spływ wód deszczowych zarówno w zakresie ilości jak i jakości charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu roku, miesiąca czy doby, a nawet w czasie trwania deszczu. Ścieki deszczowe zawierają następujące rodzaje zanieczyszczeń:

1.piasek, ziemia, liście, produkty ścierania ogumienia,

2.substancje ropopochodne – benzyny, oleje, smary,

3.osiadłe z powietrza aerozole i pyły.

Ponieważ teren spływu wód deszczowych stanowi teren zakładu tj.: drogi dojazdowe,place manewrowe, budynki (dachy), parkingi, doki, zanieczyszczenia tych wód określono na podstawie danych literaturowych i Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie iwyrażone w podstawowych składnikach zanieczyszczeń wynoszą:

S zawiesiny ogólnej 200 mg/l

S subst. ropopochodnych 30 mg/l

Odbiornikiem ścieków deszczowych po ich oczyszczeniu będzie poprzez zbiornik retencyjny grunt.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.984 z późniejszymi zmianami), odprowadzane wody opadowe powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/l.

d) odpady

Realizacja planowanego przedsięwzięcia skutkować będzie wytwarzaniem odpadów na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji. Jakościowa charakterystyka odpadów powstających na etapie budowy nie nastręcza większych trudności i można dokładnie określić rodzaje tych odpadów. Jednak dokładnej ilości powstających na tym etapie odpadów nie sposób określić, raport podaje więc przybliżone, szacunkowe ich ilości.

Oddaje to jednak rzeczywisty obraz skali oddziaływania na środowisko. Znacznie trudniej określić rodzaje i ilości odpadów powstających na etapie eksploatacji, gdyż to w znacznym stopniu zależeć będzie od sposobu użytkowania hali (rodzaju magazynowanych towarów),co - zważywszy na fakt, iż powierzchnia hali przeznaczona jest pod wynajem dla wielu dzisiaj nieznanych jeszcze najemców - jest sprawą otwartą. Wytwórcą tych odpadów będą podmioty najmujące powierzchnie i to na nich spoczywać będą obowiązki związane z gospodarką odpadami. Z uwagi na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów zaistnieje obowiązek sporządzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz złożenia informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz sposobach

gospodarowania nimi.

1. Etap budowy

Zestawienie rodzajów wytwarzanych odpadów, odpowiadające im kody, szacunkowe maksymalne ilości

Rodzaje odpadów Kod Szacowana ilość (Mg)

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 10

Sorbenty, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) zanieczyszczone substancjami-15 02 021 1

niebezpiecznymi

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 50

Drewno 17 02 01 10

Tworzywa sztuczne 17 02 03 5

Żelazo i stal 17 04 05 10

Mieszaniny metali 17 04 07 5

Gleba i ziemia, w tym kamienie 17 05 04 1500

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu17 09 04 1

Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 5

1 - odpady niebezpieczne

Odpady powstawać będą na terenie budowy. Będą selektywnie zbierane, czasowo magazynowane w predestynowanych pojemnikach do czasu ich ewentualnego wykorzystania na budowie lub transportu do miejsc odzysku (w pierwszej kolejności) lub (jeśli nie będzie to możliwe) do miejsc unieszkodliwiania odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Czas magazynowania ograniczony będzie do niezbędnego minimum.

2. Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji odpady powstawały będą w związku z samym funkcjonowaniem hali jako takiej (bieżące naprawy, remonty budynku hali, dróg wewnętrznych, obiektów towarzyszących, wyposażenia technicznego, odpady komunalne) oraz w związku z działalnością najemców powierzchni. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie rozbiórki, remontu obiektów, sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej. Odpady (jeśli nie zostaną natychmiast zabrane przez wytwórcę) będą

selektywnie zbierane i magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach do czasu ich odtransportowania do miejsc odzysku (w pierwszej kolejności) lub unieszkodliwiania(w ostateczności) odpadów. Rodzaje odpadów i odpowiadające im kody oraz szacunkowe ilości przedstawia poniższa tabela. Należy podkreślić, że niniejsza charakterystyka odpadów nie uwzględnia odpadów związanych ze specyfiką magazynowanych towarów, co na tym etapie jest niemożliwe, gdyż niemożliwe jest określenie rodzajów magazynowanych towarów.

Rodzaje odpadów Kod Szacowana ilość(Mg)

Mieszaniny odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach13 05 081 8

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 50

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 50

Opakowania z drewna 15 01 03 50

Sorbenty wytwarzane w związku z likwidacją ewentualnych rozlewów substancji niebezpiecznych

15 02 021 1

Sorbenty wytwarzane w związku z likwidacją ewentualnych rozlewów substancji innych niż 15 02 03 1

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (np. lampy wysokoprężne)16 02 131 0,1

Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 3

Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 8

Odpady z czyszczenia placów i ulic 20 03 03 5 1 - odpady niebezpieczne

3. Etap likwidacji

Jakkolwiek likwidacji nie przewiduje się, można stwierdzić, iż likwidacja planowanego przedsięwzięcia wiązałaby się z wytworzeniem dużej ilości odpadów z grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej –głównie 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 04 05- żelazo i stal, 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg. Pozostałe odpady podobnie jak na etapie budowy i eksploatacji.

7. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko - brak

8. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego

oddziaływania przedsięwzięcia - brak znaczącego oddziaływania.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-11-23 13:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 181845
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33