Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-33(13)/09               Lubicz, dn. 19.11.2009r.

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227), § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 8795 – złożonego w dniu 28.08.2009 r.-data wpływu, przez FHU „AN-DAW” Antoni Kujawski, ul. Grębocka 41, 87- 162 Lubicz Dolny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości działka nr geod. 44/4,44/5,44/13 - w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz

określam

dla  Inwestora FHU „AN-DAW” Antoni Kujawski, ul. Grębocka 41, 87- 162 Lubicz Dolny , w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości działka nr geod. 44/4, 44/5, 44/13 - w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem. Projektowany zakład położony jest w obrębie jednostki administracyjnej Rogówko gm. Lubicz. Teren na podstawie aktu notarialnego stanowi własność inwestora- Pana Antoniego Kujawskiego. Przewidziany pod inwestycję teren obejmuje działki geodezyjne nr 44/4, 44/5, 44/13. Zgodnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego przez Radę  Gminy Lubicz uchwałą Nr  VI/72/99  z dnia 27.01.1999 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 37, poz.284 z dnia 14.06.1999r- jest to jednostka planistyczna AG 7 o funkcji podstawowej - działalność gospodarcza, przeznaczenie uzupełniające - usługi komercyjne związane z obsługą komunikacji drogowej, przeznaczenie dopuszczalne - mieszkalnictwo jednorodzinne.
W ramach inwestycji planowane jest:
- budowa 2 budynków warsztatowych  o wysokości do 8,5 m – niepodpiwniczonych, w formie typowych hal o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na warsztat napraw samochodowych ciężarowych z 5 stanowiskami naprawczymi,
-budowa magazynu olejów o powierzchni 100m2.
Warsztaty wyposażone będą w typowy sprzęt do diagnostyki i napraw - zestaw komputerowy, podnośnik, zestaw narzędzi, przenośna sprężarka, urządzenia diagnostyczne, system wentylacji odprowadzającej spaliny z pojazdów.

Ia.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:
Na etapie realizacji mogą pojawić się oddziaływania na środowisko wynikające z prac budowlanych. Obejmą one swym zasięgiem tylko teren zakładu. Roboty będą obejmowały
- 2 -

przygotowanie terenu pod posadowienie obiektów, wykonanie wykopów, wykonanie niezbędnej infrastruktury (instalacje elektryczne).
W trakcie budowy zakładu występować będą oddziaływania w zakresie przekształceń powierzchni ziemi, gleby i szaty roślinnej, tj. przyrodniczych elementów środowiska. Teren
przeznaczony pod inwestycję jest w większości pokryty roślinnością niską trawiastą, nie posiada krzewów ani drzew. Realizacja zamierzeń przewidywanych projektem spowoduje zmianę ukształtowania powierzchni ziemi w stopniu niewielkim, ze względu na generalnie wyrównany charakter terenu. Prace ziemne wymagane będą tylko przy posadowieniu fundamentów budynku warsztatowego. W trakcie prac ziemnych nastąpi zdjęcie z terenów bezpośrednio przeznaczonych pod zabudowę, pokrywy glebowej i roślinnej. Warstwę gleby próchniczej należy zdeponować w wydzielonym miejscu i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji. Projektowane budynki warsztatowe nie będą podpiwniczone  a więc nie wymagają głębokiego posadowienia fundamentów.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1.     w zakresie gospodarki odpadami:
-wytwórca odpadów przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
-posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
-wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko,
-jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów w zakresie źródła,
-beczki z olejem zużytym oraz zużyte substancje sorbujące pochodzące z czyszczenia posadzki należy składować w zaprojektowanym i wykonanym magazynie olejów szczególnie wykonując posadzkę się wysokich parametrach izolacyjnych,
-ziemia z wykopów powstała w wyniku prac budowlanych powinna być wywieziona na składowisko odpadów lub przekazana do wykorzystania do celów niwelacji gruntów,
-wszystkie wycieki powstałe podczas napraw należy zbierać przy użyciu substancji sorbujących w postaci trocin lub specjalistycznych proszków,
-zużyte sorbety powinny być przechowywane w pomieszczeniu z olejami.
     
2.     w zakresie ochrony przyrody:
-w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
-eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,
- po oddaniu serwisu do użytkowania należy wykonać analizę porealizacyjną oddziaływania inwestycji na otaczające środowisko w zakresie natężenia hałasu występującego na granicy nieruchomości. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska poprzez montaż barier dźwiękochłonnych.


- 3 -

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- ścieki socjalne należy przekazywać do utylizacji do oczyszczalni ścieków,
- wody przed odprowadzeniem do zbiornika winny być podczyszczane w separatorze  zanieczyszczeń ropopochodnych.

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:
-w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od pracujących maszyn, a w szczególności prac budowlanych do 8 godzin pory dziennej,
-zainstalowane w warsztacie urządzenia w postaci sprężarki, wkrętarek, pomp, odsysających ciecze, urządzeń diagnostycznych, wentylatory wyciągowe oraz emisje z ruchu pojazdów wokół zakładu nie mogą powodować przekroczenia wartości normatywnych,
-projektowany warsztat będzie źródłem zanieczyszczeń do powietrza w postaci ditlenku azotu, ditlenku siarki, tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych, akroleiny, pyłu zawieszonego odprowadzanych 2 emitorami stalowymi zadaszonymi o wysokości h=8,5m i średnicy wylotowej d=0,15m.

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
-prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleb, naturalnego ukształtowania terenu zakresie stosunków wodnych,
- zaprojektować w celu ograniczenia potencjalnej możliwości zanieczyszczenia terenu utwardzenie ze szczelną warstwą nawierzchniową i krawężnikami uniemożliwiającymi odpływ wód z terenów utwardzonych,
-  zaprojektować i wykonać zadrzewienie w postaci szpaleru z żywotnika lub podobnych od strony południowej działki.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
Nie dotyczy.

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.

VII. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.

- 4 -
VIII. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

XI. Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
 Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest realizowane w obszarach objętych ochroną, leży także  poza obszarem NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 28.18.2009 r. FHU „AN_DAW” Antoni Kujawski wystąpił z wnioskiem( nr rej. 8795) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości działka nr 44/4, 44/5, 44/13, - obręb Rogówko, Gmina Lubicz.
Po dokonaniu przez Wójta Gminy Lubicz zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.(Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) Inwestor został wezwaniem nr  OŚW.7624-33(1)09 z dnia 31.08.2009 r. powiadomiony o konieczności uzupełnienia występujących braków. Braki zostały uzupełnione przez Inwestora pismem nr  rej. 9063 z dnia 04.09.2009r.
Zgodnie z art.61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 08.09.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-33(2)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Dnia 08.09.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-33(4)/09 i OŚW. 7624-33(3)/09 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości działka nr 44/4, 44/5, 44/13- obręb Rogówko, Gmina Lubicz.
Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-33(4)/09 i OŚW.7624-33(3)/09 było pismo nr N.NZ-402-L-183-2009 z dnia 28.09.2009r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienie nr OS.III.7633-99/09 z dnia 21.09.2009 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który również nałożył dla powyższego przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r..
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 07.10.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-33(7)/09, w którym orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były dokonana analiza załączników do wniosku w tym karty informacyjnej
- 5 -
zadania oraz wydane opinie upoważnionych organów, tj. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW.7624-33(5)/09, z dnia 08.09.2009r. podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń publikując treść obwieszczenia na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia, tj. w miejscowości Rogówko. W przewidywanym terminie, tj. 21 dni, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W dniu 12.10.2009r. Inwestor pismem nr rej.10715 przekazał Wójtowi Gminy Lubicz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie dnia 15.10.2009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (pismo nr OŚW. 7624-33(8)/09 oraz Starosty Powiatowego (pismo nr OŚW. 7624-33(9)/09 o wydanie opinii i postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść pism o dokonanie uzgodnień została przekazana stronom drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W odpowiedzi do Urzędu Gminy wpłynęły opinia i postanowienie  uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-65-2009 z dnia 05.11.2009 r. oraz  Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-/UZG/99/09 z dnia 02.11.2009r.
Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 05.11.2009 r. OŚW.7624-33(12)09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 17.11..2009 r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu( pismo nr N.NZ-403-L-65-2009) i Starostwo Powiatowe w Toruniu (pismo nr OS.III-7633-/UZG/99/09), stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem zastosowania rozwiązań określonych w niniejszej decyzji..

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r.,Nr.199,poz.1227) integralną częścią 


- 6 -

niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr  1.

Pouczenie;

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. FHU „Daw-Trans” Dawid Kujawski, ul. Grębocka 41, 87-162 Lubicz,
2. FUH ,,AN-DAW”  Antoni Kujawski, ul. Grębocka 41, 87-162 Lubicz,
3. Rejon Dróg Krajowych w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
4. pozostałe strony wg załącznika nr 1
5. a/a MG

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe
    ul. Szosa Chełmińska 30/32
    87-100 Toruń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń

Załącznik  nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości oznaczonej dz. nr  44/4, 44/5, 44/13 - obręb Rogówko, gmina Lubicz.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Celem inwestycji jest budowa stacji diagnostyczno-serwisowej samochodów ciężarowych  z dwoma stanowiskami diagnostycznymi i trzema serwisowo-naprawczymi. Stacja składa się z dwóch budynków jednokondygnacyjnych  o wysokości 8,5 m i całkowitej powierzchni zabudowy 685,4 m2, jednego budynku magazynowego dla olejów o powierzchni 100,0 m2 oraz parkingu o powierzchni 4.878,2 m2.knowego warsztatu mechaniki samochodowej z trzema stanowiskami naprawczymi.
 Na terenie stacji prowadzone będą prace z zakresu serwisu samochodów ciężarowych oraz drobnych napraw bez napraw blacharskich i lakierowania karoserii. W zakresie prowadzonych usług przewiduje się również wymiany olejów i ogumienia.
W obiektach prowadzone będą naprawy i przeglądy serwisowe pojazdów. Obiekty wyposażone zostaną w kanały przeglądowe z wypustami do zbierania zanieczyszczeń.
W budynkach warsztatowym przewiduje się lokalizację urządzeń spawarki (migomatu), szlifierki, podnośników hydraulicznych, sprężarki, stołów do mycia części.

- 7 -
Na terenie stacji przewiduje się zatrudnienie maksymalnie 6 pracowników na stanowiskach mechaników  (w tym kierownik warsztatu).
Działalność warsztatu prowadzona będzie w godzinach od 6.00 do 20.00. W porze nocnej po 22.00 nie przewiduje się prowadzenia żadnej działalności na terenie obiektu.
W warsztacie naprawiane będą samochody ciężarowe. Przewiduje się wielkość przerobu na poziomie 60 pojazdów na miesiąc.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-11-19 11:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 183081
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33