Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW. 7624-44(2)/09                                                                                     Lubicz, dn.16.11.2009 r.

 

 

 

DECYZJA

              

             Na podstawie art. 104 §1, §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust.1, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227),Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 11278 – złożonego w dniu 27.10.2009 r. przez Inwestora – Pana Filipa Szemraja, Józefowo 18, 87-162 Lubicz,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z rozbudową na budynek usługowy na działalność agroturystyczną na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 14/1, 13/3 w miejscowości Józefowo 20 A, Gmina Lubicz .

 

umarzam

 

postępowanie w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z rozbudową na budynek usługowy na działalność agroturystyczną na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 14/1, 13/3 w miejscowości Józefowo 20 A, Gmina Lubicz , inwestor - Pan Filip Szemraj, Józefowo 18, 87-162 Lubicz .

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 27.10.2009 r. nr rej. 11278 złożonym przez Filipa Szemraja, Józefowo 18, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z rozbudową na budynek usługowy na działalność agroturystyczną na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 14/1, 13/3 w miejscowości Józefowo 20 A, Gmina Lubicz, inwestor - Pan Filip Szemraj, Józefowo 18, 87-162 Lubicz .

            Wniosek dotyczy zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z rozbudową na budynek usługowy na działalność agroturystyczną na nieruchomości oznaczonej działkami nr geod. 14/1, 13/3 w miejscowości Józefowo , Gmina Lubicz. Nieruchomość sąsiaduje z działką nr geod. 13/2, na której jest wybudowany budynek mieszkalny w odległości 50 m.

            Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 5,65 ha. Nieruchomość przylega do drogi powiatowej Lubicz- Młyniec.

            Budynek w latach 1997 – 2000 był wykorzystany do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie budynek ten wykorzystywany jest jako magazyn.

            Planowane jest ogrodzenie terenu realizacji planowanego  przedsięwzięcia, a od strony drogi obsadzenie terenu żywopłotem. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia zostaną nasadzone krzewy oraz drzewa.

            Ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego – 0,8 m³/dobę, natomiast wody opadowe z terenów utwardzonych na powierzchnię czynną biologicznie.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza obszarem chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Realizowana inwestycja nie będzie miała także bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie NATURA 2000.

            Planowane przedsięwzięcie, polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego z rozbudową na budynek usługowy na działalność agroturystyczną na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 14/1, 13/3 w miejscowości Józefowo 20 A, Gmina nie spełnia wymogów zawartych w § 2,3,4,5  Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004r. Nr 257.poz.2573 ze zmianami) i nie jest przedsięwzięciem określonym w art. 59 ust. 1 jako mogące znacząco oddziaływujące na środowisko naturalne w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

            Spełniając wymogi art. 10 i art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr  98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 59 ust.1, art.60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227), Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) Wójt Gminy Lubicz zawiadomieniem nr OŚW. 7624-44(1)/09 z dnia 30.10.2009 r. zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu oraz o możliwości składania wniosków i uwag. Do dnia 16.11.2009 r., nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski dotyczące sprawy.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, mapy lokalizującej miejsce realizacji zamierzenia stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pan Filip Szemraj, Józefowo 18, 87-162 Lubicz
  2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz
  3. pozostałe strony wg załącznika nr 1
  4. a/a AW

 

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-11-16 13:34
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 11:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 176700
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33