Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


decyzja

 

OŚW.7624-5(15)09                                                                         Lubicz.05.11.2009r.

 

D E C Y Z J A

o uwarunkowaniach środowiskowych

 

 

        Na podstawie art.104,art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98,poz.1071 ze zmianami), art. 82 ust.1,pkt.4 , ust.2,oraz art. 85 i 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 3 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr.257,poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r. po rozpatrzeniu wniosku ,,Toruńskich Wodociągów” Sp. z o. o, ul. Rybaki 31/35,87-100 Toruń, z dnia 12.10.2009 r. nr.rej.10751 w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Wójta Gminy Lubicz dnia 25.05.2009 r. nr OŚW.7624-5(12)09 dla planowanego do realizacji przez inwestora przedsięwzięcia polegającego na ,, Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) Drwęca- Jedwabno w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowanie stacji odwadniania osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi” na działkach 17/9,17/10-obręb Lubicz Dolny ,Gmina Lubicz.

 

orzekam

 

zmienić decyzję Wójta Gminy Lubicz nr OŚW.7624-5(12)09 z dnia 25.05.2009 r. o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji ,, Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) Drwęca- Jedwabno w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowanie stacji odwadniania osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi’’ na działkach nr 17/9,17/10-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz poprzez  wprowadzenie do sentencji decyzji punktu IV w brzmieniu;

1) IV. Nie nakładam  na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia  o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

2) pozostałe warunki określone w decyzji pozostają bez zmian.

 

                                                       U Z A S A D N I E N I E

 

     Dnia 13.10.2009 r. Inwestor ,, Toruńskie wodociągi” Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35,87-100 Toruń wystąpił  do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem nr rej.10751 o zmianę decyzji  ostatecznej OŚW.7624-5(12)09 z dnia 25.05.2009 r. o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego do realizacji przedsięwzięci a polegającego na ,, Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) Drwęca- Jedwabno w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części  pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowanie stacji odwadniania osadu wraz z

- 2 -

 

niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi” na działkach nr 17/9,17/10 -obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz. Uzasadnieniem wniosku  Inwestora o braku konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę było spełnienie wymogów określonych w art.82,ust.2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227). Wójt Gminy Lubicz w ramach prowadzonego postępowania dokonał ponownej analizy dowodów zgromadzonych w trakcie postępowania w postaci; karty informacyjnej zadania, sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także treści uzgodnień i opinii upoważnionych organów przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i orzekł na podstawie art.155 KPA o zmianie treści sentencji decyzji poprzez wprowadzenie punktu IV w brzmieniu jak wyżej.

Zgodnie z art.155 KPA dla zmiany decyzji, na mocy której strona nabyła prawo niezbędne jest spełnienie czterech przesłanek; istnienie decyzji ostatecznej, za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, zgody strony na zmianę oraz brak przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych. Spełniając wymogi art.155 KPA Wójt Gminy Lubicz zawiadomieniem nr  OŚW.7624-5(14)-9 z dnia 19.10.2009r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią wniosku Inwestora w sprawie zmiany przedmiotowej decyzji. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.10.2009 r. strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków, uwag i zastrzeżeń.

Zmiana treści decyzji określona w sentencji nie narusza interesów stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji Wójta Gminy Lubicz  nr OŚW.7624.-5(12)09 z dnia 25.05.2009, decyzja ta tworzyła prawo tylko dla jednej strony postępowania tj. Inwestora a interes społeczny podyktowany względami celowości poprzez brak wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie wystąpi poprzez powyższą zmianę decyzji środowiskowej.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują;

  1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35,87-100 Toruń,
  2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
  3. Gmina Miasta Toruń, ul Wały GRN. Sikorskiego 8,87-100 Toruń,
  4. pozostałe strony wg załącznika,
  5. a/a MG,

Do wiadomości;

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń,
  2. Regionalny dyrektor Ochrony Środowiska, ul . Dworcowa 63,85-950 Bydgoszcz,

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-11-06 12:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 190828
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33