Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

 

OŚW.7624-28(13)/09                                                                           Lubicz, dn. 07.08.2009r.

 

P O S T A N O W I E N I E

 

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.4; art.64 ust.1; art.65 ust 1,ust.2,ust.3; art. 69 ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt. 63 i § 5 pkt 2 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) i w związku art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii  w dniu 31.07.2009 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-138/09/BW i w dniu 21.07.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-141-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny rzeka Drwęca, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW

 

P o s t a n a w i a m

 

-Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na odbudowie kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny rzeka Drwęca, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW,

-Nałożyć na inwestora ENERGUM Drwęca Sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 87-162 Lubicz,  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w zakresie art.66 ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227). Dodatkowo raport powinien zawierać wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na warunki hydrologiczne ujęcia wody Drwęca- Jedwabno oraz opis działań mających na celu ochronę wód podziemnych i powierzchniowych.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Na podstawie art.71ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- ENERGUM Drwęca Sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 30.06.2009 r. nr rej.6856 (02.07.2009r.-data wpływu) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny rzeka Drwęca, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW.

Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zmianami) dnia 06.07.2009r. pismem nr OŚW.7624-28(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny rzeka Drwęca, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW.

 Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OŚW.7624-28(2)09 z dnia 06.07.2009 r. o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 w/w ustawy, organ prowadzący postępowanie wystąpił również pismem nr OŚW.7624-28(3)09 z dnia 06.07.2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.63 i  § 5 pkt 2 lit. e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami). Upoważnione organy – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-138/09/BW z dnia 31.07.2009r. nr rej. 8045(05.08.2009r.-data wpływu) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-141-2009 z dnia 21.07.2009r.  nr rej. 7575(24.07.2009r.-data wpływu) wyraziły opinie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także opinie o zakresie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227). Dodatkowo raport powinien zawierać wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na warunki hydrologiczne ujęcia wody Drwęca- Jedwabno oraz opis działań mających na celu ochronę wód podziemnych i powierzchniowych.

Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ-04.OO.6613-138/09/BW) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (N.NZ-402-L-141-2009) stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i należy przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia na środowisko, a także ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

 

Otrzymują:

1) ENERGUM Drwęca Sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 87-162 Lubicz

2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz

3) Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych i Autostrad w Bydgoszczy, Rejon Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

5) Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

6) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PAPROCKI Sp. z o.o., ul. Grębocka 11, 87-162 Lubicz

7) Spółka Bańkowski, Rogalski, Winiarski NESTA- BIS Sp. j., ul. Płaska 23B, 87-100 Toruń

8) Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10, 87- 148 Łysomice

9)  Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej PSTRĄG Sp. z o.o, ul. Nad Drwęcą 9, 87-162 Lubicz

10) Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zgodnie z załącznikiem nr 2

11) Polski Związek Wędkarski, Oddział w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń

12) Toruńskie Towarzystwo im. św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń

13)a/a KK

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-08-07 09:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 190940
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33