Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW. 7624-19(3)/09                                                                                     Lubicz, dn.05.08.2009 r.

 

 

 

DECYZJA

              

             Na podstawie art. 104 §1, §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust.1, art. 60, art.173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 7584 – złożonego w dniu 24.07.2009 r. przez Inwestora - Panią Małgorzatę Gajewską, P.H.U. VIP- BUD, ul. Toruńska 4a, 87-122 Grębocin,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na budynek przedszkola na nieruchomości oznaczonej działka nr geod. 639/13 w miejscowości Grębocin ul. Toruńska 4a, gmina Lubicz.

 

orzekam

 

odmówić Inwestorowi – Pani Małgorzacie Gajewskiej, P.H.U. VIP- BUD, ul. Toruńska 4a, 87-122 Grębocin, określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na budynek przedszkola na nieruchomości oznaczonej działka nr geod. 639/13 w miejscowości Grębocin ul. Toruńska 4a, gmina Lubicz.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 29.04.2009r. nr rej. 4501, wpłynął do Urzędu Gminy wniosek Inwestora- Pani Małgorzaty Gajewskiej, P.H.U. VIP- BUD, ul. Toruńska 4a, 87-122 Grębocin, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na budynek przedszkola na nieruchomości oznaczonej działka nr geod. 639/13 w miejscowości Grębocin ul. Toruńska 4a, gmina Lubicz. W związku z tym, iż wniosek był  niekompletny i nie spełniał wymogów określonych w art.74 ust.1 i art.3 ust.1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Lubicz wezwał dnia 12.05.2009r. pismem nr OŚW.7624-19(1)/09 wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wymagane elementy. Wniosek nie został uzupełniony w terminie siedmiu dni co zgodnie z art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) spowodowało pozostawienie go bez rozpoznania do dnia 24.07.2009r. Wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpiło wraz z dostarczeniem przez inwestora kompletnego wniosku (nr rej. 7584) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na budynek przedszkola na nieruchomości oznaczonej działka nr geod. 639/13 w miejscowości Grębocin ul. Toruńska 4a, gmina Lubicz.

             Zgodnie z art.10 i 61 §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 27.07.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-19(2)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie do dnia 03.08.2009r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, dnia 03.08.2009r., nr rej 7967 strona postępowania wniosła wniosek o udostępnienie informacji o przedmiotowym przedsięwzięciu. 

Wniosek nr rej. 7584 z dnia 24.07.2009r. dotyczy adaptacji istniejącego budynku na budynek przedszkola na nieruchomości oznaczonej działka nr geod. 639/13 w miejscowości Grębocin ul. Toruńska 4a, gmina Lubicz. Inwestycja polegać będzie na: dociepleniu posadzki, wykonaniu ogrzewania podłogowego, wylaniu posadzki, postawieniu ścianek działowych, wymianie instalacji elektrycznej, równaniu ścian, malowaniu ścian wewnętrznych, ułożeniu paneli podłogowych i terakoty, wymianie instalacji wodno- kanalizacyjnej, ułożeniu glazury ściennej, montażu kranów, zlewów oraz muszli ustępowych, wymianie stolarki okiennej oraz parapetów, dociepleniu ścian zewnętrznych i wykonaniu elewacji zewnętrznej. Planuje się, że na terenie objętym inwestycją będą dostępne trzy miejsca parkingowe plus reszta posesji. Wjazd i wyjazd z terenu posesji zlokalizowany będzie od strony ul. Toruńskiej. Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 0,0109ha.

Teren działki będący przedmiotem wniosku nr geod. 639/13- obręb Grębocin, gmina Lubicz nie posiada miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie danego gruntu.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza obszarem chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Realizowana inwestycja nie będzie miała także bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie NATURA 2000.

Planowane przedsięwzięcie, w postaci adaptacji istniejącego budynku na budynek przedszkola na nieruchomości oznaczonej działka nr geod. 639/13 w miejscowości Grębocin ul. Toruńska 4a, gmina Lubicz, nie spełnia wymogów zawartych w § 2,3,4,5  Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004r. Nr 257.poz.2573 ze zmianami) i nie jest przedsięwzięciem określonym w art. 59 ust. 1 jako mogące znacząco oddziaływujące na środowisko naturalne w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

1. Małgorzata Gajewska, PH.U. VIP-BUD, ul. Toruńska 4a, 87-122 Grębocin

2. pozostałe strony wg załącznika nr 1

3. a/a KK

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-08-06 11:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 176519
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33