Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW.7624-22(6)/09                                                                                   Lubicz, 02.07.2009r.

 

 

D E C Y Z J A

 

 

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.75, ust.1,pkt 4;art82; art.84, ust.1,2; art. 85, ust.2,pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227); § 3, ust.1 pkt.74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4977- złożonego w dniu 12.05.2009 r. przez Pana Mariana Wernerowskiego, Młyniec Pierwszy, ul. Polna 4, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz

 

 

określam

 

dla Inwestora- Pana Mariana Wernerowskiego, Młyniec Pierwszy, ul. Polna 4, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz

 

 

1)      brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

2)      warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

 

I.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

-teren działki nr 33/9- obręb Krobia, Gmina Lubicz

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz.

 

Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- 40 183 m2

Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych – 75 m2

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Mierzynek uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr Xix/179/08 z dnia 19 marca 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko- pomorskiego nr 71, poz. 1181 z dnia 13 maja 2008 r.- zgodnie z wypisem nr GP.7323.II-119/08, z dnia 19.06.2008 r. Teren działki nr 33/9- obręb Krobia, gmina Lubicz, będący przedmiotem wniosku posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem MNU24, tj. funkcję mieszkaniową; przeznaczenie dopuszczalne- funkcja usługowa do max. 30% powierzchni użytkowej budynku, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych nie podlega pod działalność produkcyjną.

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Na terenie punktu skupu złomu, działka nr 33/9- obręb Krobia zostanie wybudowany boks w systemie tradycyjnym z bloczków betonowych oraz izolacją przeciwwilgociową i geomembraną.

 

II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

  1. w zakresie gospodarki odpadami:

-odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia należy zbierać w pojemniku na odpady, następnie wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów i poddać utylizacji przez upoważnioną firmę.

 

2.  w zakresie ochrony przyrody:

-w trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska.

 

3.  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

 

4.  w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:

-inwestycja może być przyczyną powstania na tym terenie nieznacznych emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: emisja zanieczyszczeń pyłowo- gazowych(m.in. dwutlenku azotu, tlenku węgla, związków ołowiu, dwutlenku siarki, węglowodorów alifatycznych) i mało uciążliwa emisja hałasu z zainstalowanych maszyn i urządzeń(m.in. szlifierka) oraz  z ruchu samochodów. Przewiduje się jednak, że planowana budowa nie będzie znacząco zagrażała środowisku i nie powinna wpływać negatywnie na zdrowie i życie ludzi.

 

III Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnia w projekcie     budowlanym.

Nie dotyczy

 

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- Marian Wernerowski, Młyniec Pierwszy, ul. Polna 4, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 12.05.2009r. nr rej.4977 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz.

Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz dnia 13.05.2009r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr OŚW.7624-22(1)/09 oraz zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OSW.7624-22(2)09 z dnia 13.05.2009r. i pismem nr.OSW.7624-22(3)09 z dnia 13.05.2009r.do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami).

Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-48/09 z dnia 26.05.2009r.(29.05.2009r.-data wpływu, nr rej. 5644) wyraził opinie, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-110-2009 z dnia 09.05.2009r. (16.06.2009r.; nr rej. 6207) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz. Organ opiniodawczy w uzasadnieniu opinii uznał, iż planowana inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Mierzynek uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr Xix/179/08 z dnia 19 marca 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko- pomorskiego nr 71, poz. 1181 z dnia 13 maja 2008 r.- zgodnie z wypisem nr GP.7323.II-119/08, z dnia 19.06.2008 r. teren działki nr 33/9- obręb Krobia, gmina Lubicz, będący przedmiotem wniosku posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem MNU24, tj. funkcję mieszkaniową; przeznaczenie dopuszczalne- funkcja usługowa do max. 30% powierzchni użytkowej budynku, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych nie podlega pod działalność produkcyjną, w związku z czym planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek

Wójt Gminy, dnia 17.06.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-22(4)/09, w którym orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były opinie upoważnionych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (nr N.NZ-402-L-110-2009) i Starosty Powiatowego w Toruniu (OS.III.7633-48/09) oraz niewielki zakres przedsięwzięcia  ,usytuowanie miejsca realizacji przedsięwzięcia poza obszarem szczególnej ochrony oraz brak oddziaływania na środowisko.

Spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA Wójt Gminy Lubicz pismem z dnia 24.06.2009 r. OŚW.7624-22(5)/09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 01.07.2009 r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

 

 

 

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.

 

 

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony:

1. Marian Wernerowski, Młyniec Pierwszy, ul. Polna 4, 87-162 Lubicz

2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,

2. Pozostałe strony wg załącznika,

3. a/a KK

 

Do wiadomości:

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,

2. Starosta Powiatowy w Toruniu.

 

 

 

Załącznik 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Mierzynek uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr Xix/179/08 z dnia 19 marca 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko- pomorskiego nr 71, poz. 1181 z dnia 13 maja 2008 r.- zgodnie z wypisem nr GP.7323.II-119/08, z dnia 19.06.2008 r. Teren działki nr 33/9- obręb Krobia, gmina Lubicz, będący przedmiotem wniosku posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem MNU24, tj. funkcję mieszkaniową; przeznaczenie dopuszczalne- funkcja usługowa do max. 30% powierzchni użytkowej budynku, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych nie podlega pod działalność produkcyjną.

 

Projektowane przedsięwzięcie będzie obejmować punkt skupu metali żelaznych(10 tan miesięcznie) oraz kolorowych zaliczanych do grupy odpadów innych niż niebezpieczne(100 kg na miesiąc). Ponadto na w/w działce prowadzone będzie przycinanie dużych elementów stalowych przy użyciu szlifierki kątowej.

 

Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie wykorzystywany był dotychczasowo rolniczo do upraw roślin zbożowych lub okopowych.

 

Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- 40 183 m2

Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych – 75 m2

 

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza obszarem chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Realizowana inwestycja nie będzie miała także bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie NATURA 2000, gdyż inwestycja oddalona jest o ok. 300m od obszarów NATURA 2000.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-07-22 13:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 182042
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33