Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW.7624-29(2)/09                                                                                      Lubicz, dn.21.07.2009 r.

 

 

DECYZJA

              

             Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i art.. 72 ust. 3,4 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) oraz decyzji Wójta Gminy Lubicz z dnia 21.10.2008r. nr OŚW.7624-16(10)/08 po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 7049 – złożonego w dniu 09.07.2009 r. przez Inwestora - CEREAL PARTNERS POLAND Toruń- Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku magazynu nr 1 dla produkcji wyrobów żywnościowych, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 401/11 i 401/13- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz

 

orzekam

 

odmówić Inwestorowi- CEREAL PARTNERS POLAND Toruń- Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń, określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku magazynu nr 1 dla produkcji wyrobów żywnościowych, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 401/11 i 401/13- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 09.07.2009 r. nr rej. 7049 złożonym przez  CEREAL PARTNERS POLAND Toruń- Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na. adaptacji części budynku magazynu nr 1 dla produkcji wyrobów żywnościowych, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 401/11 i 401/13- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą procedurą, działając na podstawie art.10 i 61 §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 13.07.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-29(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie do dnia 20.07.2009r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.

Wójt Gminy Lubicz, jako organ orzekający postanowił odmówić określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku magazynu nr 1 dla produkcji wyrobów żywnościowych, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 401/11 i 401/13- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz z racji tego, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie było już wszczęte w 07.07.2008r. na wniosek z dnia 24.06.2008r. złożony przez CEREAL PARTNERS POLAND Toruń- Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń. Postępowanie w tej sprawie zakończyło się wydaną decyzją ostateczną w dniu 21.10.2008r., nr pisma OŚW.7624-16(10)/08, w której określono warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku magazynu nr 1 dla produkcji wyrobów żywnościowych, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 401/11 i 401/13- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz. Zakres wydanej decyzji nr OŚW.7624-16(10)/08 obejmuje planowane do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku z dnia 09.07.2009r. Zgodnie z art. 72 ust.3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji. Działając na podstawie art. 72 ust. 5 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach można wydać tylko raz dla danego przedsięwzięcia w okresie, o którym mowa w art.72 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) i decyzja o uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia została już przez organ wydana we wcześniejszym postępowaniu.

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

1.CEREAL PARTNERS POLAND Toruń- Pacific Sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń

2.Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz

3.Jurmet Sp. z o.o., ul. Małgorzatowo 6, 87-162 Lubicz

4.Schiedel Sp. z o.o., ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole

5.Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie, Okręgowy Zarząd w Toruniu, ul. Lubicka 12,87-100 Toruń

6.a/a KK

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-07-22 12:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 126362
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-25 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4583055
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 13:32

Stopka strony