Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-12(5)/09                             Lubicz, dn.24.06.2009r

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.4,art.64 ust.1.art.65 ust 1,ust.2,ust.3, art.69 ust.3, –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 5, ust.1 pkt.2 e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii  w dniu 25.05.2009 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.00.6613-211/09/JD i w dniu 03.04.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-77-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac pogłębiarskich na zbiorniku górnym istniejącego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy wraz z robotami towarzyszącymi.

P o s t a n a w i a m

-Stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac pogłębiarskich na zbiorniku górnym istniejącego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy wraz z robotami towarzyszącymi.
-Nałożyć na inwestora tj. ,,Toruńskie Wodociągi” Sp. z o. o, ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń,  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w pełnym zakresie art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227).

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- ,,Toruńskie Wodociągi”        Sp. z o. o, ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń,  wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 23.02.2009r. nr rej.2134 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac pogłębiarskich na zbiorniku górnym istniejącego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy wraz z robotami towarzyszącymi. Wójt Gminy na podstaiwe art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku i zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami) powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania zawiadomieniem OŚW.7624-12(1)/09 z dnia 17.03.2009 r. oraz art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OSW.7624-12(3)09 z dnia 17.03.2009r. i pismem nr.OSW.7624-12(2)09 z dnia 17.03.2009r.do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, jest to obszar wymagający specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 5 ust.1, pkt.2 e), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami) Upoważniony organ –Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-77-2009 z dnia 03.04.2009r. (08.04.2009r.-data wpływu, nr rej. 3801) wyraził opinie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia a także opinie o zakresie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-211/09/JD z dnia 25.05.2009r.(04.06.2009r.-data wpływu, nr rej. 5837) stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac pogłębiarskich na zbiorniku górnym istniejącego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy wraz z robotami towarzyszącymi. Dnia 26.03.2009r. pismo nr L.dz. 14/2009(nr rej. 3319) strona postępowania - Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej Pstrąg Sp. z  o.o., ul. Nad Drwęcą 9, 87-162 Lubicz, zwracając się do Wójta Gminy Lubicz wniosła uwagi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac pogłębiarskich na zbiorniku górnym istniejącego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy wraz z robotami towarzyszącymi. W odpowiedzi na w/w uwagi Wójt Gminy Lubicz poinformował dnia 7.04.2009r. stronę postępowania o rozpatrzeniu jej wniosków, uwag i zastrzeżeń w ramach prowadzenia oceny oraz treści decyzji środowiskowych. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (N.NZ-402-L-77-2009) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ-04.OO.6613-211/09/JD) stwierdził że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i należy przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia na środowisko a także ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują strony:

1. „Toruńskie Wodociągi” Sp. z o.o w Toruniu ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
2. Skarb Państwa, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
3. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
4. Del-Vis Sp. z  o.o., ul. Ogrodowa 5, 87-162 Lubicz
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804  Gdańsk
6. Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej Pstrąg Sp. z  o.o., ul. Nad Drwęcą 9, 87-162 Lubicz
7. Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektor w Toruniu, ul. Klonowica 7, 87-100 Toruń
8. Pozostałe strony wg załącznika,
9. a/a WT

Do wiadomości;

1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-07-13 10:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 183084
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33