Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-24(4)/09                               Lubicz, dn.03.07.2009r.

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.2,art.64 ust.1 ust 2.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) i w związku z art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii w dniu 24.06.2009 r. przez Starostę Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-57/09 i w dniu 22.06.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-119-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu drogi gminnej dz. nr 232/14, 232/5 w miejscowości Gronówko, obręb Gronowo- gmina Lubicz, Inwestor- Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz

P o s t a n a w i a m

- orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na urządzeniu drogi gminnej dz. nr 232/14, 232/5 w miejscowości Gronówko, obręb Gronowo- gmina Lubicz

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 pkt.4- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 03.06.2009r. nr rej.5826 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu drogi gminnej dz. nr 232/14, 232/5 w miejscowości Gronówko, obręb Gronowo- gmina Lubicz. Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art.73 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. organ pierwszej instancji zawiadomił strony  o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu drogi gminnej dz. nr 232/14, 232/5 w miejscowości Gronówko, obręb Gronowo- gmina Lubicz. Na podstawie art.64 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OŚW.7624-24(2)09 z dnia 08.06.2009r. i pismem OŚW.7624-24(3)09 z dnia 08.06.2009r.do Starosty Powiatowego w Toruniu, zgodnie z art. 64 ust.1 pkt.1, w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r.,  o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami) Upoważnione organy - Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-57/09 z dnia 24.06.2009r.( 01.07.2009r.- data wpływu, nr rej. 6798) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-119-2009 z dnia 22.06.2009r. ( 26.06.2009r.-data wpływu, nr rej. 6569) wyraziły opinie, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Dnia 26.06.2009r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo(nr rej. 6570) dotyczące wniosków i zastrzeżeń wniesionych przez stronę postępowania- Pana Ludwika Lubiaka, który upełnomocnił radcę prawnego, Pana Radosława Cieciórskiego jako reprezentanta przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawie realizacji przedsięwzięcia urządzenia drogi gminnej dz. nr 232/14, 232/5 w miejscowości Gronówko, obręb Gronowo, gm. Lubicz. Wniosek dotyczący uwag w sprawie planowanego przedsięwzięcia, także pełnomocnictwo z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej dołączono do akt sprawy OŚW.7624-24/09. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) wnioski i uwagi zostaną przez organ prowadzący postępowanie rozstrzygnięte na etapie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Wójt Gminy Lubicz postanawiając jak w sentencji uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania;
1. Teren położonego przedsięwzięcia jest położony poza obszarami chronionej przyrody i nie ingeruje bezpośrednio w spójność obszarów Natura 2000.
2. Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia i nie będzie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
3. W trakcie budowy stosowany będzie sprzęt posiadający atesty i dokumenty dopuszczające do ruchu. Sprzęt ten podlega stałej konserwacji.
4. Realizacja przedmiotowej drogi w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców (dojazd służb ratunkowych, pogotowia, straży pożarnej, policji).
5. W pasie drogowym przewiduje się dokonania nasadzeń alternatywnych dla zadrzewień przydrożnych tj. zakrzewień żywopłotowych, które swymi właściwościami wpłyną na poprawę warunków środowiska- wzbogacenie powietrza w tlen, poprawę mikroklimatu, tworzenie naturalnej izolacji akustycznej.

Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów, tj. Starosty Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-57/09 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-119-2009 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie, zgodnie z art. 63 ust. 1,2 i art. 65 ust. 2- ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).


Otrzymują strony:

1. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz,
2. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
3. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice,
4. pozostałe strony wg załącznika nr 1,
5. a/a KK

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,
2. Starosta Powiatowy w Toruniu.
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-07-13 10:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 344193
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33