Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-1(10)/09                                 Lubicz.01.07.2009r

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.4,art.68,art.64 ust.1, art.156,.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt. 52 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii  w dniu 18.02.2009 r. przez Starostę Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-10/09 i w dniu 23.02.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-38-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji konstrukcji stalowych z częścią biurowo-socjalną na działce nr geod.247-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

P o s t a n a w i a m

-Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla budowy hali produkcji konstrukcji stalowych z częścią biurowo-socjalną na działce nr geod. 247-obręb Grębocin, Gmina Lubicz,
-Nałożyć na inwestora tj. ,,KAMETAL POLSKA” Sp. z o. o, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń,  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w zakresie art.66 ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227).

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71ust.1,art.74ust.1 i art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- ,, KAMETAL POLSKA” Sp. z o. o, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń,  wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 27.01.2009r. nr rej.988 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji konstrukcji stalowych z częścią biurowo- socjalną na działce nr geod.247-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.
 Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) dnia 11.02.2009r. pismem nr OŚW.7624-1(1)/09 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji konstrukcji stalowych z częścią biurowo- socjalną na działce nr geod. 247- obręb Grębocin, Gmina Lubicz.
Na podstawie art.64 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OŚW.7624-1(3)09 z dnia 11.02.2009r. a także  zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1, w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października wystąpił pismem nr OŚW.7624-1(2)09 z dnia 11.02.2009r do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.52 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami). Upoważnione organy - Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-10/09 z dnia 18.02.2009r.( nr rej. 2241) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-38-2009 z dnia 23.02.2009r. ( nr rej. 3087) wyraziły opinie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia a także opinie o zakresie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
Postanowieniem z dnia 26.03.2009 r. znak OŚW.7624-1(4)/09, na podstawie art.63 ust.1 ust.4,art.68,art.64 ust.1, art.156,.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz  § 3,ust.1, pkt.52 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r a także opinii upoważnionych organów tj. Starosty Powiatowego w Toruniu (OS.III.7633-10/09) i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (N.NZ-402-L-38-2009), Wójt Gminy Lubicz stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie hali produkcji konstrukcji stalowych z częścią biurowo-socjalną na działce nr geod.247-obręb Grębocin, Gmina Lubicz oraz nałożył na inwestora  „KAMETAL POLSKA” Sp. z o.o. obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art.66 ustawy z dnia 3 października 2008.
Na treść powyższego postanowienia zgodnie z art. 141 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zażalenie wniosły strony postępowania- Państwo Ewa i Piotr Adamkiewicz (dnia 06.04.2009r.-data wpływu, nr rej.3641) i Pani Teresa Żurek(dnia 06.04.2009r.-data wpływu, nr rej. 3643), a także Pan Marian Więcek (06.04.2009r.-data wpływu, nr rej. 3642), nie uznany przez organ za stronę prowadzonego postępowania. Wnoszący zażalenia w uzasadnieniu zażalenia stwierdzili, iż nie wyrażają zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, ponieważ tereny działek przylegające do działki nr geod. 247 będą nieatrakcyjne dla przyszłych potencjalnych nabywców i stracą znacząco na wartości. Ponadto, skarżący wskazują, że tego rodzaju inwestycja zrodzi społeczne i sąsiedzkie konflikty. Dodatkowo do akt sprawy dołączono protest wraz z podpisami części mieszkańców zamieszkałych przy ulicy Okrężnej z dnia 02.03.2009r., który złożony został na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 133 Kodeksu Postępowania Administracyjnego dnia 10.04.2009r. OŚW.7624-1(5)/09 przesłał zażalenie stron postępowania na postanowienie Wójta Gminy Lubicz  nr OŚW.7624-1(4)/09 z dnia 26.03.2009 wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Strony postępowania zostały poinformowane dnia 14.04.2009r. pismem nr OŚW.7624-1(6)/09 o złożonych zażaleniach do postanowienia Wójta Gminy Lubicz, nr OŚW.7624-1(4)/09 z dnia 26.03.2009r.
Dnia 7.05.2009r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie nr SKO-60-4/09(24.06.2009r.-data wpływu, nr rej. 6479), w którym uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Lubicz i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W dniu 30.06.2009r. Wójt Gminy Lubicz wydał zawiadomienie nr OŚW.7624-1(9)/09, w którym poinformował strony postępowania, że na skutek postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nr pisma SKO 60-4/09 z dnia 7 maja 2009r. nastąpiło uchylenie postanowienia Wójta Gminy Lubicz, OŚW.7624-1(4)/09 z dnia 26.03.2009r., a sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, iż organ pierwszej instancji nie ustalił prawidłowo katalogu stron uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu, w związku z czym prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcji konstrukcji stalowych z częścią biurowo- socjalną na działce nr geod. 247- obręb Grębocin, Gmina Lubicz uznano za wadliwe. Wójt Gminy Lubicz, jako organ pierwszej instancji, przedmiot stron dał wyłącznie właścicielom działek sąsiednich, co według SKO przesądziło o wadliwości całego postępowania. Organ odwoławczy mając na uwadze charakter inwestycji orzekł, iż za strony postępowania należy uznać właścicieli wszystkich działek, znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23.04.2008r. „przez nieruchomości sąsiednie należy rozumieć nie tylko działki gruntu bezpośrednio ze sobą graniczące, ale także nieruchomości nieposiadające wspólnej granicy, lecz pozostające w zasięgu swoich wpływów lub w związku gospodarczym. O interesie prawnym właścicieli nie decyduje bowiem fakt, iż dwie działki ze sobą bezpośrednio graniczą, lecz to, że jedna z nich znajduje się w strefie oddziaływania inwestycji lokalizowanej na drugiej działce”. Stosując się do zaleceń Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, organ uznał Pana Mariana Więcka, właściciela działki 251/33- obręb Grębocin, gmina Lubicz, zam. ul. Białostocka 15, 87-100 Toruń za stronę w niniejszym postępowaniu i przekazał stronie kserokopie akt sprawy OŚW.7624-1/09 zawiadomieniem z dnia 30.06.2009r. OŚW.7624-1(9)/09.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu ponownej, szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów (w tym postanowienia SKO, z dnia 7.05.2009r.-SKO-60-4/09),planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i należy przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia na środowisko, a także ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia


Otrzymują strony:

1. ,,KAMETAL POLSKA” Sp. z o.o., ul. Włocławska 131.87-100 Toruń,
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3. Pozostałe strony wg załącznika,
4. a/a KK.

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,
2. Starosta Powiatowy w Toruniu.
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-07-10 08:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 176523
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33