Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-26(2)/09                         Lubicz, dn.26.06.2009 r.


DECYZJA
              
             Na podstawie art. 104 §1, §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust.1, art. 60, art.173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6312 – złożonego w dniu 17.06.2009 r. przez Inwestora - NOVAR Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, ul. Dolina Drwęcy 40, 87-162 Lubicz,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu na 40 osób, o powierzchni zabudowy 1082,12m2,powierzchni użytkowej 1688,29m2 wraz z elementami urządzenia terenu na działce nr geod. 15/32- obręb Krobia, gmina Lubicz.

Orzekam

odmówić Inwestorowi - NOVAR Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, ul. Dolina Drwęcy 40, 87-162 Lubicz, określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu na 40 osób, o powierzchni zabudowy 1082,12m2,powierzchni użytkowej 1688,29m2 wraz z elementami urządzenia terenu na działce nr geod. 15/32- obręb Krobia, gmina Lubicz.

Uzasadnienie

     Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 17.06.2009 r. nr rej. 6312 złożonym przez NOVAR Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, ul. Dolina Drwęcy 40, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu na 40 osób, o powierzchni zabudowy 1082,12m2,powierzchni użytkowej 1688,29m2 wraz z elementami urządzenia terenu na działce nr geod. 15/32- obręb Krobia, gmina Lubicz.
Zgodnie z art.10 i 61 §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 18.06.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-26(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie do dnia 25.06.2009r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
Wniosek dotyczący budowy obiektu hotelarskiego wraz z elementami urządzenia terenu, na działce o numerze geodezyjnym 15/32 w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz. Powierzchnia zabudowy- 1082,12 m2, powierzchni użytkowa- 1688,29 m2. Planowany obiekt jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony z dachem pół wysokim, wielospadkowym. Na parterze w centralnej części budynku zaprojektowano salę wielofunkcyjną na imprezy typu wesela, bankiety, szkolenia, sympozja, kongresy. Z lewej strony sali znajduje się kuchnia z zapleczem. W narożnikach budynku znajdują się dwa pomieszczenia konsumpcyjne, po lewej mała sala konsumpcyjna, po prawej zaprojektowano bar. Piętro stanowi część hotelową. Znajdują się na nim pokoje 1,2,3 i 4 osobowe z łazienkami, apartament dla nowożeńców, pokój 1-osobowy dla osoby niepełnosprawnej, magazyn bielizny czystej i magazyn bielizny brudnej. Na piętrze znajduje się także podręczna kuchenka. Na poddaszu znajduje się 1 pokój hotelowy, pokój socjalny dla obsługi hotelu oraz pomieszczenie gospodarcze. Parter z piętrem połączony jest poprzez dwie klatki schodowe oraz dźwig osobowy zlokalizowany obok klatki schodowej. Z klatki schodowej znajdującej się w centralnym miejscu budynku zaprojektowano wyjście na dach, będące jednocześnie klapą oddymiającą. Przewidziana ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych wynosi 66 (60 szt./dobę-samochody osobowe, 6szt./dobę-samochody ciężarowe i inne pojazdy).
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami) Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz uzgodnił lokalizację zjazdu z działki budowlanej nr 15/32 na drogę gminną ul. Radosna zlokalizowaną na działce nr 15/32 w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz.
Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska. Budynek ogrzewany będzie olejowo z zastosowaniem kotła ekologicznego, o wysokim stopniu sprawności technicznej. Ścieki bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika ścieków. Nie będzie przeprowadzona wycinka drzew ani krzewów. Na terenie obiektu powstanie park ozdobny z rozliczną roślinnością.
    Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 9 520,00m2. Powierzchnia planowanej zabudowy hotelu- 1082,12m2. Powierzchnia budynku garażowo-gospodarczego- 61,42m2. Dotychczas działka, na której planowana jest inwestycja wykorzystywana była pod uprawy rolne.
 Teren działki będących przedmiotem wniosku zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XIV/221/99 z dnia 03 września 1999 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Kuj-Pom  Nr 88, poz.1007 z dnia 10 grudnia 1999 r. posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem 9 SUK/UKM, tj. usługi komercyjne, z zakazem budowy domów mieszkalnych.  Preferowane zespoły handlowe i hotelowe, usług administracyjnych( centra biznesu i inkubatory przedsiębiorczości), hurtownie, nieuciążliwe dla środowiska zakłady produkcyjne o reżimie technologicznym zamykającym uciążliwość w granicach działki o standardach estetycznych wymaganych niezależnie od rodzaju działalności.
Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza obszarem chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Realizowana inwestycja nie będzie miała także bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie NATURA 2000, gdyż inwestycja oddalona jest o ok. 300m od obszarów NATURA 2000.
Planowane przedsięwzięcie, w postaci hotelu, umożliwi pobyt czterdziestu osobom, w związku z czym  nie spełnia wymogów zawartych w § 3 ust.1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004r. Nr257.poz.2573 ze zmianami), gdyż określona we wniosku ilość osób(40) jest liczbą mniejszą niż ilość osób stwierdzona w w/w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami miejskimi.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.


Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:
1.  NOVAR Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, ul. Dolina Drwęcy 40
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz
3. pozostałe strony wg załącznika nr 1
4. a/a KK

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-07-10 08:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 126367
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-25 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4583458
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 13:32

Stopka strony