Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-3(5)/09                                                                       Lubicz,15.06.2009r


P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.4; art.64 ust.1; art.65 ust 1,ust.2,ust.3; art. 69 ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt. 40  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) i w związku art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii  w dniu 17.02.2009 r. przez Starostę Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-8/09 i w dniu 03.03.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-39-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji  kruszywa naturalnego (piasek ,żwir) na działkach. nr.geod.44/5,44/6-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

P o s t a n a w i a m

-Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na eksploatacji kruszywa(piasek, żwir) na działkach  nr geod. 44/5,44/6-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz,
-Nałożyć na inwestora ,, EKOGAMA” Sp. z o.o., ul. Witosa 4c/38, 87-100 Toruń,  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w zakresie art.66 ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227).

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- ,, EKOGAMA” Sp. z o. o, ul. Witosa 4c/38,87-100 Toruń, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 03.02.2009 r. nr rej.1291 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa na działkach nr geod.44/5,44/6-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.
Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zmianami) dnia 06.02.2009r. pismem nr OŚW.7624-3(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa na działkach nr geod.44/5,44/6-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.
 Zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OSW.7624-3(3)09 z dnia 06.02.2009 r. o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Na podstawie art. 64, w związku z art. 156 w/w ustawy, organ prowadzący postępowanie wystąpił również pismem nr OSW.7624-3(2)09 z dnia 06.02.2009 r. do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami). Upoważnione organy - Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-08/09 z dnia 17.02.2009r.( nr rej. 1986) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-39-2009 z dnia 03.03.2009r. ( nr rej. 2335) wyraziły opinie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia a także opinie o zakresie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2009 r. znak OŚW.7624-3(4)/09, na podstawie  § 3,ust.1, pkt.40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r oraz z opinii upoważnionych organów tj. Starosty Powiatowego w Toruniu (OS.III.7633-08/09) i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (N.NZ-402-L-39-2009), Wójt Gminy Lubicz stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na eksploatacji kruszywa(piasek, żwir) na działkach nr geod. 44/5,44/6-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz oraz nałożył na inwestora  „EKOGAMA” Sp. z o.o. obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zgodnie z art.66 ustawy z dnia 3 października 2008.
Na treść powyższego postanowienia zażalenie wniosła strona postępowania- Pan Andrzej Piotrowski, zgodnie z art. 141 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wnoszący zażalenie w uzasadnieniu zażalenia stwierdził, iż nie wyraża zgody na otwarcie planowanego przedsięwzięcia ponieważ jego działka jest osuszana. Zdaniem skarżącego raporty o oddziaływaniu na środowisko są jedną wielką fikcją, gdyż nikt nie przeprowadza stosownych badań. Ponadto, skarżący wskazuje, że tereny na których powstają kopalnie są terenami chronionymi obszaru Doliny Drwęcy. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz na podstawie art. 133 Kodeksu Postępowania Administracyjnego dnia 20.04.2009r. przesłał zażalenie strony postępowania na postanowienie Wójta Gminy Lubicz  nr OŚW.7624-3(4)/09 z dnia 07.04.2009 wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.
Dnia 27.05.2009r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało postanowienie nr SKO-60-6/09(12.06.2009r.-data wpływu, nr rej. 6119), w którym uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Lubicz i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści w/w postanowienia, stwierdza, że wnioskodawcą w niniejszej sprawie jest „EKOGAMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w imieniu której wniosek złożył Wiceprezes Zarządu Jarosław Jasionowicz. Jednocześnie stwierdza, że postępowanie administracyjne prowadzone jest stosownie z obowiązującymi przepisami prawa tj. art.63 ust.1 ust.4; art.64 ust.1; art.65 ust 1,ust.2,ust.3; art. 69 ust.3, art. 156 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt. 40  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) i nie narusza stanu prawnego. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 3 października, wykonują starostowie w myśl art. 156 przytoczonej ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227).  Działając zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Lubicz, , jako organ upoważniony do wydania opinii, dnia 06.02.2009r. zwrócił się pismem nr OŚW.7624-3(2)/09 do Starostwa Powiatowego zgodnie z art.156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) o wydanie stosownej opinii.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu ponownej, szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów (w tym postanowienia SKO, z dnia 27.05.2009r.-SKO-60-6/09),planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i należy przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia na środowisko, a także ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia


Otrzymują strony:

1. ,,EKOGAMA” Sp. z o.o., ul. Witosa 4 c/38,87-100 Toruń,
2. Pozostałe strony wg załącznika,
3. a/a MG

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,
2. Starosta Powiatowy w Toruniu

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-06-18 14:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227864
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33