Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-20(7)/09                                                          Lubicz.12.06.2009r
P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.2,art.64 ust.1 ust 2.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) i w związku z art.153 i art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii  w dniu 20.05.2009 r. przez Starostę Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-46/U/09 i w dniu 27.05.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-106-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz

P o s t a n a w i a m

- orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 08.05.2009r. nr rej.4741 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz. Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14,06,1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OSW.7624-20(2)/09 z dnia 12.05.2009r. i pismem nr.OSW.7624-20(3)/09 z dnia 12.05.2009r.do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami) Upoważnione organy - Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-46/09 z dnia 08.06.2009r.( nr rej. 6097) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-106-2009 z dnia 27.05.2009r. ( nr rej. 5694) wyraziły opinie , że nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Lubicz postanawiając jak w sentencji uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania;
1.Teren położonego przedsięwzięcia jest położony poza obszarami chronionej przyrody i nie ingeruje bezpośrednio w spójność obszarów Natura 2000.
2.Nie wystąpi transgeniczne oddziaływanie przedsięwzięcia i nie będzie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
3. Rodzaj planowanego przedsięwzięcia- budowa drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów  stwierdził że dla w/w przedsięwzięcia  nie należy przeprowadzać oceny przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
 
 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Otrzymują strony:

1. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
2. Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zgodnie z załącznikiem nr 2
3. a/a WT

Do wiadomości;

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,
2. Starosta Powiatowy w Toruniu

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-06-15 14:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 191023
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33