Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-33(11)/08/09                                 Lubicz, dn. 09.06.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)art.153 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227), § 3 ust. 1 pkt 46 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12158 – złożonego w dniu 17.11.2008 r.-data wpływu, przez pana Jarosława Gierszewskiego, ul. Rzemieślnicza 5, Młyniec Pierwszy, 87- 162 Lubicz Dolny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na budowie pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej realizującej usługi na wykonaniu rzeźb i płaskorzeźb w drewnie wraz z budynkiem mieszkalnym na nieruchomości działka nr geod. 28/1 i 28/2- w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

określam

dla  Inwestora Jarosława Gierszewskiego, ul. Rzemieślnicza 5, Młyniec Pierwszy, 87- 162 Lubicz Dolny , w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej realizującej usługi na wykonaniu rzeźb i płaskorzeźb w drewnie wraz z budynkiem mieszkalnym  na nieruchomości działka nr geod. 28/1 i 28/2- w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz, warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej realizującej usługi na wykonaniu rzeźb i płaskorzeźb w drewnie. Projektowany zakład położony jest w obrębie jednostki administracyjnej Młyniec Pierwszy gm. Lubicz. Teren na podstawie aktu notarialnego stanowi własność inwestora- Jarosława Gierszewskiego. Przewidziany pod inwestycję teren obejmuje działki geodezyjne nr 28/1 i 28/2 zgodnie z  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego części wsi Młyniec Pierwszy(rejon ul. Toruńskiej), uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr XLVII/548/06 z dnia 31 marca 2006 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego Nr 76, poz. 1285 z dnia 20 czerwca 2006 r- jest to jednostka planistyczna 7MN/U o funkcji podstawowej- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z niezbędną zabudową gospodarczą i garażową, przeznaczenie uzupełniające-nieuciążliwa działalność gospodarcza i usługowa w obiekcie podstawowym lub w odrębnej zabudowie, przeznaczenie dopuszczalne- zabudowa gospodarcza i garażowa na granicy sąsiednich działek budowlanych, o ile zabudowa ta będzie stanowiła łącznie jednorodną formę architektoniczną, z zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych.
W ramach inwestycji planowane jest:
- budowa pracowni stolarsko rzeźbiarskiej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i towarzysząca infrastrukturą.
Pracownia wyposażona będzie w typowy sprzęt do obróbki drewna:
-    elektronarzędzia: wkrętarki, frezarki, wiertarki, strugarki, szlifierki, sprężarki, wyrzynarki, strugi elektryczne
-    do maszyn: frezy stolarskie, piły, wiertła, rozwiertarki, klucze, komplet strugów, pobijaki stolarskie, młotki, pilniki, szczypce, śrubokręty,
-    narzędzia do malowania: pistolet natryskowy, pędzle, wałki
-    sprzęt pomiarowy: przymiary kreskowe, miary zwijane, kątowniki cyrkle, macki suwmiarki
-    środki zapewniające bezpieczeństwo pracy: okulary ochronne, ochraniacze słuchu, rękawice robocze

Ia.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:

Na etapie realizacji mogą pojawić się oddziaływania na środowisko wynikające z prac budowlanych. Obejmą one swym zasięgiem tylko teren zakładu. Roboty będą obejmowały przygotowanie terenu pod posadowienie obiektów, wykonanie wykopów, wykonanie niezbędnej infrastruktury (instalacje elektryczne).
W trakcie budowy zakładu występować będą oddziaływania w zakresie przekształceń powierzchni ziemi, gleby i szaty roślinnej, tj. przyrodniczych elementów środowiska. Teren przeznaczony pod inwestycję jest w większości pokryty roślinnością niską trawiastą. Realizacja zamierzeń przewidywanych projektem spowoduje zmianę ukształtowania powierzchni ziemi w stopniu niewielkim, ze względu na generalnie wyrównany charakter terenu. Prace ziemne wymagane będą tylko przy posadowieniu fundamentów budynku mieszkalnego i pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej. W trakcie prac ziemnych nastąpi zdjęcie z terenów bezpośrednio przeznaczonych pod zabudowę, pokrywy glebowej i roślinnej. Warstwę gleby próchniczej należy zdeponować w wydzielonym miejscu i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji. Projektowane budynki nie będą podpiwniczone i będą  parterowe, a więc nie wymaga głębokiego posadowienia fundamentów. 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1.    w zakresie gospodarki odpadami:
-wytwórca odpadów przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
-posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
-wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość w zakresie negatywne oddziaływania na środowisko,
-jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła,
-ograniczyć ilość materiałów niebezpiecznych do niezbędnego minimum tj. (kleje, farby, lakiery: lakiery wodno rozpuszczalne-240kg/rok, bejce wodno rozpuszczalne-120kg/rok, kleje wodno rozpuszczalne-120kg/rok),
-odpady powstające z funkcjonowania zakładu segregować zgodnie z Kartami Charakterystyki Substancji i uzyskanym pozwoleniem na wytwarzanie odpadów,
-zużyte urządzenia(sprzęt elektrotechniczny) przekazać do wyspecjalizowanych firm utylizacyjnych,
-lampy fluorescencyjne gromadzić należy w specjalnych pojemnikach i przekazywać wyspecjalizowanym firmą do utylizacji,
-ziemia z wykopów powstała w wyniku prac budowlanych powinna być wywieziona na składowisko odpadów lub przekazana do wykorzystania do celów niwelacji gruntów.

2.    w zakresie ochrony przyrody:
-w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
-od strony zabudowy mieszkalnej wprowadzić należy pas zieleni izolującej, średnio i wysokopiennej o szerokości min. 2,0 m,
- po oddaniu warsztatu do użytkowania należy wykonać analizę porealizacyjną oddziaływania inwestycji na otaczające środowisko w zakresie natężenia hałasu występującego na granicy nieruchomości w terminie dwunastu miesięcy od oddania obiektu do użytkowania i przekazać jej wyniki upoważnionym organom. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników
pomiarów podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska poprzez montaż barier dźwiękochłonnych.

3.    w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- ścieki bytowe z terenu pracowni należy odprowadzać do szczelnego zbiornika zakresie następnie przekazywać na oczyszczalnie ścieków.

4.    w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:
-projektowane systemy wentylacji mechanicznej winny być wyposażone w filtry o dużej skuteczności eliminacji zanieczyszczeń do powietrza,
-z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej prace mechaniczne w warsztacie powinny być prowadzone jednozmianowo do godz. 16:00,
-warsztat obróbki mechanicznej należy usytuować tak, aby pozostała zabudowa(mieszkalna i magazynowa) była ekranem akustycznym dla sąsiedniej zabudowy mieszkalnej,
-znajdujące się  w warsztacie urządzenia w postaci sprężarki, piły, frezarki, wiertarki, strugarki, szlifierki, wentylatory odpylające, wentylatory odciągowe z lakierni, centrala kanałowo- nawiewna oraz emisje z ruchu pojazdów wokół zakładu nie mogą powodować przekroczenia wartości normatywnych.


III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

-prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleb, naturalnego ukształtowania terenu w zakresie stosunków wodnych,
-w celu poprawy wartości krajobrazowych oraz izolacji terenów mieszkaniowych należy uwzględnić w projekcie wprowadzenie zadrzewienia w postaci pasa zieleni izolującej, średnio i wysokopiennej o szerokości min. 2,0 m,
-nadmiar ziemi z wykopów powstały w fazie budowy należy wykorzystać gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy,
-sprzęt użyty w trakcie budowy musi spełniać wymogi norm w tym środowiska,
-operatorzy sprzętu budowlanego powinni być przeszkoleni, aby ograniczyć hałas wywołany pracą sprzętu.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

Uzasadnienie

Dnia 17.11.2008 r. pan Jarosław Gierszewski wystąpił z wnioskiem( nr rej. 12158 ) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej realizującej usługi na wykonaniu rzeźb i płaskorzeźb w drewnie wraz z budynkiem mieszkalnym na nieruchomości działka nr geod. 28/1 i 28/2- w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.
Zgodnie z art. 61 §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 19.11.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-33(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Dnia 19.11.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-33(2)/08 i OŚW. 7624-33(3)/08 do Starosty Powiatowego w Toruniu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej realizującej usługi na wykonaniu rzeźb i płaskorzeźb w drewnie  wraz z budynkiem mieszkalnym na nieruchomości działka nr geod. 28/1 i 28/2- w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.
 Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-33(2)/08 i OŚW.7624-33(3)/08 było pismo nr OS.III.7633-90/U/08 z dnia 02.12.2008 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia oraz pismo nr N.NZ-402-L-143-2008 z dnia 01.12.2008r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który również orzekł o konieczności uzupełniania wniosku w terminie 7 dni.
W związku z powyższym dnia 11.12.2008r. wpłynęło do Urzędu Gminy pismo inwestora- Pana Jarosława Gieszewskiego, informujące o uzupełnieniu wniosku o wymagane załączniki.
Dnia 07.12.2008r.(09.12.2008r.-data wpływu, nr rej. 12875) strona postępowania złożyła zażalenie. Pismem nr OŚW.7624-33(4)/08 z dnia 15.12.2008r. Wójt Gminy Lubicz odpowiedział na zażalenie, informując stronę o dołączeniu w/w pisma do akt sprawy i uwzględnieniu wniesionych uwag na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
Starostwo Powiatowe w Toruniu, pismem nr OS.III.7633-90/08 z dnia 29.12.2008r.(09.01.2009r.-data wpływu, nr rej. 239) postanowiło nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem nr N.NZ-402-L-143-08/09, z dnia 5.01.2009r.(09.01.2009r.-data wpływu, nr rej. 256) również nałożył dla powyższego przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem raportu  w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227).
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 16.01.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-33(5)/08, w którym orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były opinie upoważnionych organów, tj. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu.
Dnia 09.01.2009r.(09.01.2009r.-data wpływu, nr rej.257) inwestor, Pan Jarosław Gierszewski, wystąpił z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
W dniu 22.04.2009r. organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do Starosty Powiatowego (pismo nr OŚW. 7624-33(6)/08/09) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (pismo nr OŚW. 7624-33(7)/08/09) o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść pisma o dokonanie uzgodnień została przekazana stronom drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW.7624-33(5)/08/09, z dnia 22.04.2009r. podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń publikując treść obwieszczenia na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia, tj. w miejscowości Młyniec Pierwszy.
Do Urzędu Gminy dnia 05.05.2009 wpłynęło pismo (nr rej.4689) złożone przez Tadeusza Krężel, w sprawie poparcia wniosku inwestora dla realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.
Dnia 08.05.2009r. (12.05.2009r.-data wpływu, nr rej.4950) strona postępowania złożyła protest w odpowiedzi na pismo nr OŚW.7624-33(6)/08/09. Wójt Gminy Lubicz pismem nr OŚW.7624-33(9)/08/09 poinformował stronę o rozpatrzeniu jej uwag w trakcie prowadzonego postępowania w uzasadnieniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Starostwo Powiatowe w Toruniu  dnia 20.05.2009r.(22.05.2009r.-data wpływu, nr rej.5443), pismo nr OS.III.7633-90/08/09 wydało postanowienie określające warunki realizacji przedsięwzięcia. Dnia 19.05.2009r.(26.05.2009r.-data wpływu, nr rej.5511) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, pismem nr N.NZ-403-L-27-2009 wydał opinię odmawiającą zaopiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W odpowiedzi na w/w opinię organu (nr N.NZ-403-L-27-2009), inwestor zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dnia 26.05.2009r. z pismem wyjaśniającym (nr rej.5519). W dniu 01.06.2009r. wpłynęło do Urzędu Gminy Lubicz pismo uzupełniające (nr rej.5686) do pisma jw.
Organ prowadzący postępowanie na podstawie art. 10 KPA,  dnia 03.06.2009 r. pismem OŚW. 7624-33(10)08/09 zawiadomił strony postępowania o piśmie inwestora, Pana Jarosława Gierszewskiego (nr rej. 5519)i uzupełnieniu do niego(nr rej.5686). W związku z art.73 §1 KPA, Wójt Gminy Lubicz poinformował o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu.
Dnia 1.06.2009r. (05.06.2009-data wpływu, nr rej. 5932) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał ponownie opinię( nr N.NZ-403-L-27/31-2009), w której po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko, wnioskiem z dnia 26 maja 2009 r. oraz materiałami uzupełniającymi do wniosku z dnia 1 czerwca 2009 r., zgłosił warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu( pismo nr N.NZ-403-L-27/31-2009) i Starostwo Powiatowe w Toruniu (pismo nr OS.III-7633-90/08/09), stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne po spełnieniu określonych warunków w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji.                                                              

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Otrzymują:
1.Jarosław Gierszewski ul. Rzemieślnicza 5, Młyniec Pierwszy, 87- 162 Lubicz Dolny
2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a,87-162 Lubicz
3. pozostałe strony wg załącznika nr 1
4. a/a KK

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe
    ul. Szosa Chełmińska 30/32
    87-100 Toruń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 ToruńZałącznik  nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: budowie pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej realizującej usługi na wykonaniu rzeźb i płaskorzeźb w drewnie  wraz z budynkiem mieszkalnym na nieruchomości działka nr geod. 28/1 i 28/2- w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Celem inwestycji jest budowa pracowni stolarsko-rzeźbiarskiej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i towarzyszącą infrastrukturą.
Obiekty obróbki drewna:
-obiekty realizacji usług- parterowy: 312,5 m2
-obiekt parterowy 295 m2 dodatkowe pomieszczenie lakierni 8,75 m2
łączna powierzchnia 303,75 m2
Na terenie pracowni będą prowadzone prace stolarskie realizującej usługi na wykonaniu rzeźb i płaskorzeźb w drewnie.
W budynku pracowni przewiduje się lokalizację urządzeń :
-    elektronarzędzia: wkrętarki, frezarki, wiertarki, strugarki, szlifierki, sprężarki, wyrzynarki, strugi elektryczne
-    do maszyn: frezy stolarskie, piły, wiertła, rozwiertarki, klucze, komplet strugów, pobijaki stolarskie, młotki, pilniki, szczypce, śrubokręty,
-    narzędzia do malowania: pistolet natryskowy, pędzle, wałki
-    sprzęt pomiarowy: przymiary kreskowe, miary zwijane, kątowniki cyrkle, macki suwmiarki
-    środki zapewniające bezpieczeństwo pracy: okulary ochronne, ochraniacze słuchu, rękawice robocze
Na terenie pracowni stolarskiej przewiduje się zatrudnienie maksymalnie 18 mężczyzn rzeźbiarzy- stolarzy, wykonujących pracę w systemie jednorazowym od godz. 700 do 1500
    Obiekt zostanie podłączony do gminnej sieci wodociągowej. Woda będzie wykorzystywana wyłącznie do celów socjalnych. Ścieki bytowo- gospodarcze będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do gminnej oczyszczalni ścieków w Lubiczu.
    Powstające w warsztacie odpady będą segregowane i przekazywane wyspecjalizowanym firmom.
    W okresie realizacji inwestycji wystąpią uciążliwości typowe dla niewielkich placów budów, spowodowane praca sprzętu i maszyn budowlanych oraz zwiększonym natężeniem ruchów pojazdów. Oddziaływania te będą miały jednak zasięg lokalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.
    W trakcie eksploatacji źródłem hałasu do środowiska będzie pracownia stolarsko- rzeźbiarska i pojazdy samochodowe. Z przedstawionych obliczeń wynika, że projektowana inwestycja nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie natężenia hałasu . Planowane środki techniczne i organizacyjne umożliwiają ograniczenie emisji hałasu do wartości dopuszczalnych.
    Źródłami emisji substancji do powietrza będą pojazdy samochodowe i kotłownia. Przedstawione w raporcie parametry emisji gazów i pyłów nie przekraczają dopuszczalnych wartości odniesienia.
    Pracownia stolarsko rzeźbiarska w której proces realizacji usług, polega na pracach rzeźbienie w drewnie drzew liściastych miękkich (prace ręczne) emitujące niewielkie ilości zanieczyszczeń gazowo –pyłowych i emisji hałasu. Podstawową grupę emitorów stanowią maszyny (hałas, pyły), ogrzewanie (spalane odpady drewna), lakierowanie (wentylacja).
W pracowni stolarsko rzeźbiarskiej zatrudnieni pracownicy będą narażeni na największe niebezpieczeństwo. Najczęstsze zagrożenia stwarzane przez elektronarzędzia to odpryski, zaproszenie oczu, odrzut odciętych części piłowanego elementu i urazy rąk w wyniku bezpośredniego kontaktu z narzędziem. Wynika to z ciągłego operowania rękami w strefie skrawania ostrych elementów. Zbyt bliskie ułożenie rąk może doprowadzić do ciężkich okaleczeń palców i dłoni a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.
Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie BHP i przy zachowaniu szczególnej ostrożności nie powinno dość do tego typu wypadków.

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-06-15 14:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227947
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33