Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-2(5)09                                                          Lubicz, dn. 28.04.2009 r.

DECYZJA
              
             Na podstawie art.104 §1, §2, art.106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 80 ust.2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227), §3 ust.1 ,pkt.40 lit.a – Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 1290– złożonego w dniu 03.02.2009 r.  przez Pana Jarosława Jasionowicza, EKOGAMA Sp. z o.o., ul. Witosa 4 c/38,87-100 Toruń,   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek , żwir) na działce nr. geod.1-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz.

orzekam

odmówić Inwestorowi Panu Jarosławowi Jasionowiczowi, EKOGAMA Sp. z o.o., ul. Witosa 4 c/38,87-100 Toruń określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek, żwir) na działce nr.geod.1-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz.

Uzasadnienie

     Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 03.02.2009 r. nr rej. 1290 złożonym przez Pana Jarosław Jasionowicz, EKOGAMA SP. z. o.o., ul. Witosa 4c/38,87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek, żwir)  na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 1- obręb Mierzynek,  Gmina Lubicz.
    Obszar działki nr 1  położonej w miejscowości Mierzynek wynosi 4,09 ha, . W trakcie realizacji planowanego na działce nr. 1-obręb Mierzynek przedsięwzięcia Inwestor nie planuje budowy budynków socjalnych czy też magazynowych. Planowany teren eksploatacji wykorzystywany jest rolniczo, przeważnie poprzez uprawę roślin zbożowych, klasa bonitacyjna gruntu-V, VI. Na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia Wójt Gminy Lubicz stwierdził, że planowane przedsięwzięcie  jest określone w §3 ust.1 pkt.40 lit.a   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.( Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania oraz pismem OSW.7624-2(1)09 z dnia 13.02.2009 r. zawiadomił je o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego. Dnia 13.02.2009r. Wójt Gminy  Lubicz pismami OSW.7624-2(2)09 i OSW.7624-2(3)09 wystąpił na mocy art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. W dniu 27 lutego 2009 r.

- 2 -

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  opinią  N.NZ-402-L-46-2009 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko  oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Starosta Powiatowy w Toruniu pismem z dnia 20 lutego 2009 r. nr.OS.III-7633-17/09 wezwał organ prowadzący postępowanie  o uzupełnienie wniosku  o potwierdzenie zgodności lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubicz a także o położeniu działki nr.1-obręb Mierzynek na obszarach objętych szczególną ochroną. W dniu 07.04.2009r. Wójt Gminy Lubicz pismem OSW.7624-2(4)09 uzupełnił wniosek skierowany do Starosty Powiatowego o informacje jak  wyżej  i dnia 20 kwietnia 2009 r. Starosta  postanowieniem nr. OS.III.7633-17/09 wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  a także o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie art.66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W trakcie ponownej analizy treści złożonego wniosku, karty informacyjnej planowanego do realizacji przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie stwierdził brak zgodności lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami uchwały Rady Gminy Lubicz nr. XXVI/405/2000 z dnia 2 października 2000r.w sprawie zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubicz. Teren działki nr. 1-obręb Mierzynek jest jednostka ekologiczną (IV) oraz strefą ekologiczno-osadniczą (G) oraz terenem zalesionym X1 predysponowanym do zalesień i zadrzewień. Teren działki nr. 1-obręb Mierzynek nie jest objęty  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym  na mocy art. 80 ust.2 ustawy z dnia  3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199,poz.1227) ze względu na to że teren działki nr. 1-obręb Mierzynek  jest terenem rolnym   stwierdzono brak zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego (żwir, piasek) z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubicz.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pan Jarosław Jasionowicz ,EKOGAMA Sp. z o.o, ul. Witosa 4c/38,87-100 Toruń,
2. Powiatowy  Zarząd Dróg, ul. Polna 113,87-100 Toruń,
3. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
4. pozostałe strony wg załącznika,
5. a/a MG

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń,

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-05-06 08:18
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-06 08:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 125750
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-25 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4540134
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-11 14:57

Stopka strony