Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Decyzja

 

OŚW.7635-50/09                                                                             Lubicz, dn. 30.04.2009 r.

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 83 ust. 1, ust.3, art. 86 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG.0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń w sprawie wycinki drzew rosnących na utworzonej wyspie zlokalizowanej w korycie  rzeki  Drwęcy na dz. nr 413/8 – obręb Lubicz Dolny

 

orzekam

 

1.Udzielić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon
w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń zezwolenia na usunięcie pięciu drzew - gatunku olsza czarna (3 sztuki) w przeliczeniu na obwód pni mierzonych na wysokości 1,3 m
w przybliżeniu 126 cm oraz gatunku wierzba krucha (2 sztuki) w przeliczeniu na obwód pni mierzonych na wysokości 1,3 m w przybliżeniu 110 cm rosnących na utworzonej wyspie zlokalizowanej w korycie  rzeki  Drwęcy na dz. nr 413/8 – obręb Lubicz Dolny w terminie do końca 2009 r.

2. Zezwolenie na usunięcie drzew opisanych w punkcie 1 uzależnione jest od posadzenia przez wnioskodawcę, na działkach stanowiących własność wnioskodawcy, w rejonie przebudowanego odcinku drogi krajowej nr 10 na terenie Gminy Lubicz 25 sztuk drzew gatunku wybranego przez wnioskodawcę np.: sosna, głóg, choina, daglezja, żywotnik w okresie do końca 2010 roku.

3. Za wycinkę drzew nie pobiera się opłaty – zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy
o ochronie przyrody.

4. Po wykonaniu nowego nasadzenia należy pisemnie powiadomić tut. Urząd Gminy
w Lubiczu o realizacji nałożonego obowiązku.

 5. Zobowiązać do przestrzegania warunków podanych w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nr GDOŚ/DOPoc-412-23/1057/09/mk z dnia 23.03.2009 r.

 

Uzasadnienie

 

            Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon
w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń wniosła w dniu 01.04.2009 r. o nr rej. 3538 podanie do Wójta Gminy Lubicz o zezwolenie na wycinkę pięciu drzew - gatunku olsza czarna
i wierzba krucha - rosnących na utworzonej wyspie zlokalizowanej w korycie  rzeki  Drwęcy na dz. nr 413/8 – obręb Lubicz Dolny. W złożonym wniosku wskazano jako przyczynę usunięcia drzew kolizję z budową tymczasowego mostu objazdowego związanego z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Remont i wzmocnienie mostu przez rzekę Drwęcę i remont drogi krajowej nr 10”.

            Do wniosku na wycinkę drzew dołączono decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nr GDOŚ/DOPoc-412-23/1057/09/mk z dnia 23.03.2009 r. zezwalającą na budowę oraz późniejszą rozbiórkę tymczasowego objazdowego mostu drogowego przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi krajowej nr 10 w km 318+232 w miejscowości Lubicz, na działkach ewid. 413/5 i 413/8 – obręb Lubicz Dolny, na obszarze rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca oraz na wycięcie 3 olsz czarnych i 2 wierzb kruchych. Drzewa uniemożliwiają budowę w/w mostu objazdowego, rosną one na utworzonej wyspie zlokalizowanej w korycie  rzeki  Drwęcy. W decyzji GDOŚ podał 9 warunków, które inwestor musi spełnić zanim przystąpi do wykonywania prac polegających na usunięciu przedmiotowych pięciu drzew.

      Na podstawie oględzin przeprowadzonych w dniu 07.04.2009 r. ustalono, że na utworzonym osypisku zlokalizowanym w korycie rzeki Drwęcy poniżej filaru mostu drogowego na dz. nr 413/8 – obręb Lubicz Dolny w miejscu wskazanym rosną drzewa gatunku olsza czarna i wierzba krucha. Organ wydający decyzję na usunięcie drzew nie mógł dokonać pomiarów obwodu drzew, ponieważ nie było możliwości dostać się na wyspę. Wobec powyższego oparto się na danych podanych w złożonym wniosku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń o nr GDDKiA-0/BY-Z15Z/421/13/09/M z dnia 01.04.2009 r. Przeliczono podane średnice drzew na obwody za pomocą wzoru matematycznego. Uzyskano w ten sposób przybliżone wartości obwodów pięciu drzew. Dla trzech drzew gatunku olsza czarna wyliczony obwód wyniósł 125,6 cm dla każdego drzewa, natomiast dla drzew gatunku wierzba krucha obwód wyniósł 109,9 cm dla każdego drzewa. Ze względu na znaczną odległość od brzegów rzeki Drwęcy nie można było określić dokładnie stanu zdrowotnego drzew. Ustalono jedynie, że korona drzew jest dobrze rozwinięta, ma właściwy pokrój. Nie było możliwości ustalenia czy drzewa posiadają uszkodzenia kory lub czy są na nich obecne szkodniki.

      Na podstawie art. 86 ust.1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody opłat nie pobiera się. Organ wydający decyzję uwzględnił założenia inwestycyjne przedsięwzięcia nazwą pn. „Remont i wzmocnienie mostu przez rzekę Drwęcę i remont drogi krajowej nr 10”. Budowa tymczasowego mostu drogowego na rzece Drwęcy między brzegami miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny jest ściśle związana z zapewnieniem ciągu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 10. Przebudowa drogi będzie związana z wykonywaniem robót, w których wyniku nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi
i mostu drogowego.

      W przypadku nie dokonania nowego nasadzenia w 2010 r., drzewo potraktowane będzie jako usunięte bez wymaganego zezwolenia, co sankcjonowane jest karami pieniężnymi.

            Wycinkę drzew należy wykonać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

            W czasie okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać drzew, na których znajduje się ich miejsce lęgowe. Okresy lęgowe ptaków zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004 r.  w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., nr 220, poz. 2237).

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie:

            Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

 

 

Otrzymują :

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon
            w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

2. a/a

 

 

 

Zwolnione z opłaty skarbowej – cz. III pkt 44 ppkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635).

 

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-05-05 08:38
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-06 08:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 183080
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33