Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


decyzja

 

OŚW. 7624-27(8)/08/09                                                                               Lubicz, dn. 19.01.2009 r.

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.  U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - 
o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r.

 

po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 10763 – złożonego w dniu 08.10.2008 r. przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o., ul. Warszawska 1A, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 75/12, 75/1, 61/6, 25/2 – obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz

 

określam

 

dla Lubickich Wodociągów sp. z o.o., ul. Warszawska 1A, 87-162 Lubicz  w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 75/12, 75/1, 61/6, 25/2 – obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz

 

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działek nr 75/12, 75/1, 61/6, 25/2 – obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr geod. 75/12, 75/1, 61/6, 25/2 w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

 

Zakres prac budowlanych:

Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę odcinka wodociągu z przebiegiem przez działki prywatne i drogę wojewódzką. Powierzchnia działki nr 75/12 wynosi 0,9558 ha, działki nr 75/1 – 0,0382 ha, działki nr 61/6 - 0,0321 ha, natomiast działka o nr 25/2 ma powierzchnię 1,6754 ha. Ze względu na tradycyjną technologię robót tj. wąskie wykopy z szalowaniem wykonane systemem mechanicznym z gromadzeniem urobku na odkład w czasie realizacji przedsięwzięcia oraz  z zastosowaniem przewiertu sterowanego zostanie zajęta powierzchnia około 60 m2.

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o zasięgu lokalnym. Kolektory z rur PCV  Ø 110 mm będą układane w wykopie szalowanym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Przejście pod pasem drogowym nastąpi przewiertem sterowanym. Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane. Wykopy prowadzone będą sprzętem mechanicznym – koparki, wywóz samochodami ciężarowymi
z wywrotem. Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie
z technologią robót ziemnych z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.

 

Charakterystyka  przedsięwzięcia  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

 

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami

- wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko

- jeżeli nie uda się zapobiec powstawaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny
z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła

- wytwórca odpadów winien spełnić wymagania art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.

 

2. w zakresie ochrony przyrody:

- tereny przekształcone w wyniku prac ziemnych po zakończeniu robót zrekultywować i przywrócić w miarę możliwości do stanu wyjściowego.

 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne
i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy opróżniać sukcesywnie za pośrednictwem jednostki wywożącej nieczystości płynne

 

4. w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji  hałasu:

- prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając
w szczególności ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu – minimalizować szerokość pasa roboczego,

- w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu pracujących maszyn poprzez stosowanie urządzeń zapewniających ograniczenie poziomu emitowanego hałasu, prace należy wykonywać w przedziale czasowym od godz. 6 do 22

 

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- dla pracowników należy zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami warunki pracy. Na placu budowy ustawiona zostanie toaleta typu Toi-Toi. Należy zapewnić sukcesywny wywóz ścieków socjalno-bytowych z przenośnej toalety do oczyszczalni ścieków.

Należy umieścić tablice informacyjno-ostrzegawcze na obrzeżach wykopu.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

Nie dotyczy.

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska
(Dz .U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) wnioskiem dnia 08.10.2008 r. nr rej. 10763 złożonym przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o., ul. Warszawska 1A, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomości dz. nr geod. 75/12, 75/1, 61/6, 25/2 w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

            Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 10.10.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-27(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków
i zastrzeżeń.

            Dnia 10.10.2008 r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-27(2)/08 i OŚW. 7624-27(3)/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na nieruchomości dz. nr geod. 75/12, 75/1, 61/6, 25/2 w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Lubicz..

            Dnia 16.10.2008 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń z dnia 15.10.2008 r. dotyczące zlokalizowania urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w odpowiedniej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni asfaltowej oraz dotyczące przejść poprzecznych pod drogami.

Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-27(2)/08 i OŚW. 7624-27(3)/08 było pismo nr OS.III.7633-81/R/08 z dnia 15.10.2008 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który postanowił, że dla przedmiotowej inwestycji można odstąpić od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz pismo nr  N/NZ-402-L-132-2008 z dnia 06.11.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 18.11.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW. 7624-27(4)/08, w którym stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę dnia 27.11.2008 r. zwrócił się ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-27(5)/08 i OŚW. 7624-27(6)/08).

W odpowiedzi do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-81/UZG/08 z dnia 08.12.2008 r.

            Dnia 22.12.2008 r. do Urzędu Gminy wpłynęło postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-137-2008 z dnia 22.12.2008 r., w którym uzgodniono realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia i nie określono dodatkowych warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzasadniając, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno mieć negatywnego wpływu na higieniczne warunki środowiska i na zdrowie ludzi, pod warunkiem uwzględnienia przy jego realizacji obowiązujących przepisów
i norm.

W dniu 07.01.2009 r. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-27(7)/08/09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.01.2009 r. nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul.Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

1.Lubickie Wodociągi sp. z o.o., ul. Warszawska 1a, 87-162 Lubicz

2.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

3. pozostałe strony wg załącznika nr 1

4. a/a EK

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

    ul. Szosa Chełmińska 30/32

    87-100 Toruń

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

Załącznik  nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 75/12, 75/1, 61/6, 25/2 – obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

               Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 75/12, 75/1, 61/6, 25/2 w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę odcinka wodociągu z przebiegiem przez działki prywatne i drogę wojewódzką. Powierzchnia działki nr 75/12 wynosi 0,9558 ha, działki nr 75/1 – 0,0382 ha, działki nr 61/6 - 0,0321 ha, natomiast działka o nr 25/2 ma powierzchnię 1,6754 ha. Ze względu na tradycyjną technologię robót tj. wąskie wykopy z szalowaniem wykonane systemem mechanicznym z gromadzeniem urobku na odkład w czasie realizacji przedsięwzięcia oraz  z zastosowaniem przewiertu sterowanego zostanie zajęta powierzchnia około 60 m2.

Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o zasięgu lokalnym. Kolektory z rur PCV  Ø 110 mm będą układane w wykopie szalowanym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Przejście pod pasem drogowym nastąpi przewiertem sterowanym. Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane. Wykopy prowadzone będą sprzętem mechanicznym – koparki, wywóz samochodami ciężarowymi z wywrotem. Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.

Przewiduje się wykorzystać przy realizacji przedsięwzięcia: 40 mb rur PCV DN110, 1 hydrant żeliwny DN80, 2 zasuwy żeliwne DN110 oraz 20 mb rury stalowej DN160. Nie przewiduje się wykorzystania energii elektrycznej do realizacji przedsięwzięcia, natomiast zostanie zużyte około 10 m3 wody oraz około 60 litrów podchlorynu sodu do płukania sieci wodociągowej. Olej napędowy potrzebny do pracy koparki w ilości około 60 litrów.

Woda z odwodnienia wykopów zostanie skierowana do kanalizacji deszczowej. Woda z płukania sieci wodociągowej wraz z podchlorynem sodu zostaną skierowane do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczone na oczyszczalni w Lubiczu Górnym.

Odpady będą zbierane w pojemniku na odpady, następnie wywiezione na zorganizowane wysypisko odpadów.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-01-20 10:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 126366
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-25 13:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4583416
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 13:32

Stopka strony