Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Decyzja

 

OŚW. 7624-17(8)/08 Lubicz, dn. 27.10.2008 r.


 

Decyzja


 

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust 1 i 7 pkt 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami)oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 7499 złożonego w dniu 17.07.2008 r. przez Jurmet sp. z o.o., ul. Małgorzatowo 6, 87-162 Lubicz (adres do korespondencji: ul. Lampusz 1, 87-162 Lubicz) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni do malowania mokrego (pistoletem) wydzielonej w ramach istniejącej hali produkcyjno-montażowej na dz. o nr 400/1 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz


 

określam


 

dla Jurmet sp. z o.o., ul. Małgorzatowo 6, 87-162 Lubicz (adres do korespondencji: ul. Lampusz 1, 87-162 Lubicz) w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni do malowania mokrego (pistoletem) wydzielonej w ramach istniejącej hali produkcyjno-montażowej na dz. o nr 400/1 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz


 

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegającego na:


 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działek nr 400/1 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie lakierni do malowania mokrego (pistoletem) wydzielonej w ramach istniejącej hali produkcyjno-montażowej na dz. o nr 400/1 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

Zakres prac budowlanych:

powierzchnia całej nieruchomości wynosi 3,56 ha. Nastąpi zmiana sposobu użytkowania - w hali produkcyjno-montażowej o powierzchni 5236,3 m2 wydzielono ok.200 m2 lakierni do malowania na mokro.


 

Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

W lakierni odbywać się będzie lakierowanie stalowych elementów tzw. metodą mokrą, za pomocą pistoletu. Kabina do malowania za pomocą pistoletu wyposażona będzie w system filtrów. Przewiduje się zużycie 40 l/m-c farb, 60 l/m-c rozcieńczalników, 100 l/m-c benzyny oraz szpadla natryskowego w ilości 20 l/m-c.


 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. w zakresie gospodarki odpadami:

1) posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami

2) wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływania na środowisko

3) jeżeli nie uda się zapobiec powstawaniu odpadów wytwórca odpadów obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła

4) inwestor obowiązany jest do uzyskania rozstrzygnięcia z zakresu gospodarki odpadami, a ich magazynowanie winno spełniać warunki zgodne z ochroną środowiska


 

2. w zakresie ochrony przyrody:

1) inwestycja znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

2) warunki gospodarowania na tym obszarze wykraczające poza określone w Rozporządzeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz.1375) winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, który sprawuje nadzór administracyjny w obszarze chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody


 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

Nie dotyczy.


 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:

1)w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od pracujących maszyn

2) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny

3) w rok po uruchomieniu w/w przedsięwzięcia należy wykonać kontrolne pomiary w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, które winny wykazać, że zostały dotrzymane obowiązujące normy


 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

Nie dotyczy.


 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.


 

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.


 

Uzasadnienie


 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) wnioskiem z dnia 17.07.2008 r. nr rej. 7499 złożonym przez Jurmet sp. z o.o., ul. Małgorzatowo 6, 87-162 Lubicz (adres do korespondencji: ul. Lampusz 1, 87-162 Lubicz) zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni do malowania mokrego (pistoletem) wydzielonej w ramach istniejącej hali produkcyjno-montażowej na dz. o nr 400/1 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 21.07.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-17(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

Dnia 21.07.2008 r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-17 (2)/08 i OSW.7624-17(3)/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniach na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni do malowania mokrego (pistoletem) wydzielonej w ramach istniejącej hali produkcyjno-montażowej na dz. o nr 400/1 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

Odpowiedzią były pisma nr OS.III.7633-57/O/08 z dnia 25 lipca 2008 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji można odstąpić od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz nr N/NZ-402-L-102-2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, który powinien zawierać informacje w zakresie: ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód podziemnych, gruntu i wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

Wójt Gminy Lubicz dnia 26.08.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-17(4)/08, w którym stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pismami nr OŚW.7624-17(5)/08 i OSW. 7624-17(6)/08 z dnia 08.09.2008 r.

W odpowiedzi na w/w pisma do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęły postanowienia uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –Starosty Powiatowego w Toruniu nr OS.III-7633-57/UZG/08 z dnia 17 września 2008 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N/NZ-403-L-112-08 z dnia 6 października 2008 r.

W dniu 17.10.2008 r. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-17(7)/08 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.


 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała sie ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.


 

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13.15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


 

Otrzymują:

1. Jurmet sp.z o.o.,

ul. Małgorzatowo 6, 87-162 Lubicz (adres do korespondencji: ul. Lampusz 1, 87-162 Lubicz)

2. Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie; Okręgowy Zarząd w Toruniu,

ul. Lubicka 12, 87-100 Toruń

3. Schiedel sp. z o.o.

ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole

4. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz

5. Cereal Partners Poland Toruń-Pacific,

ul. Lubicka 38/58, 87-100 Toruń

6. pozostałe strony wg załącznika 1

7. a/a EK


 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń


 


 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni do malowania mokrego (pistoletem) wydzielonej w ramach istniejącej hali produkcyjno-montażowej na dz. o nr 400/1 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz


 

Charakterystyka całego przedsięwzięcia


 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie lakierni do malowania mokrego (pistoletem) wydzielonej w ramach istniejącej hali produkcyjno-montażowej na dz. o nr 400/1 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz. Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 3,56 ha. Nastąpi zmiana sposobu użytkowania - w hali produkcyjno-montażowej o powierzchni 5236,3 m2 wydzielono ok.200 m2 lakierni do malowania na mokro. W lakierni odbywać się będzie lakierowanie stalowych elementów tzw. metodą mokrą, za pomocą pistoletu. Kabina do malowania za pomocą pistoletu wyposażona będzie w system filtrów. Przewiduje się zużycie 40 l/m-c farb, 60 l/m-c rozcieńczalników, 100 l/m-c benzyny oraz szpadla natryskowego w ilości 20 l/m-c. Na etapie realizacji mogą pojawić się oddziaływania na środowisko wynikające z eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas prac. Eksploatacja inwestycji powodować będzie emisje: zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu pochodzącego z funkcjonowania lakierni, ponadto odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno mieć istotnego wpływu na higieniczne warunki środowiska i zdrowie ludzi, pod warunkiem uwzględnienia przy jego realizacji obowiązujących norm i przepisów.

drukuj (Decyzja)

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2008-10-27 11:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173967
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28