Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW.7624.-04(07)/2008                                                                       Lubicz , dn. 11.06.2008r.
 
DECYZJA
 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz.1071 ze zmianami ), art. 46 ust. 1 pkt. 1 ,art .46 a ,ust. 1 i 7 pkt. 4 ; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008r.,po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2247-złożonego w dniu 27.02.2008r.przez Pana Pawła Wiśniewskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i serwisu opon na terenie działki nr 160/1 , obręb Krobia ,Gmina Lubicz -Inwestor Pan Paweł Wiśniewski.

 
                                                                       określam
 

dla Pana Pawła Wiśniewskiego, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i serwisie opon na terenie działki nr 160/1 , obręb Krobia .Inwestor Pan Paweł Wiśniewski ,  

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia .

- teren działki nr 160/1 , obręb Krobia

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu punktu skupu złomu i serwisie opon na terenie działki nr 160/1 , obręb Krobia

Zakres prac budowlanych to :

- Planowana inwestycja polegać będzie na budowie punktu skupu złomu .Odpady umieszczone będą w kontenerach i transportowane do większych firm .W punkcie złomu zakłada się zbieranie odpadów w ilości 250-300 Mg/rok , a w punkcie serwisu opon przyjmować będzie się 800 sztuk opon rocznie.

- powierzchnia punktu skupu złomu wyniesie 90 m2, punkt serwisu i wymiany opon 90 m2.Teren okalający projektowany punkt złomu jest utwardzony na powierzchni ok.0,7 ha i obecnie znajduje się na nim punktu skupu palet i wulkanizacji opon dla samochodów ciężarowych .

 
I a . Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

- cięcie dużych elementów na mniejsze szlifierką kątową

- zużyte opony będą odbierane przez firmę zajmującą się utylizacją .

- uszkodzone opony będą naprawiane na miejscu urządzeniami tj. wyważarką , gilotyną, kompresorem, zestawem kluczy

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji .

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 
1. w zakresie gospodarki odpadami

1)      wytwórca odpadów powinien spełniać wymagania art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach (tekst jednolity -Dz. U. z 2007 nr 39 , poz.251 ze zmianami ) w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia .

2)      postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami , wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami .

3)      powstające w czasie eksploatacji odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego miejscach oraz pojemnikach i sukcesywnie przekazywać do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

4)      po zakończeniu prac budowlanych ,teren inwestycji oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów

5)      .należy wykluczyć skup odpadów metali kolorowych , które należą do odpadów niebezpiecznych (kadm , ołów, rtęć, nikiel)

 
2. w zakresie ochrony przyrody

1)      Na terenie planowanej do realizacji inwestycji nie występują obszary chronionego krajobrazu „Obszar Doliny Drwęcy”, NATURA 2000.

2)      brak jest również wpływu przedsięwzięcia na w/w obszary.

 
3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 

1)      W czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

 

1)      Dotrzymywać dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza określonych w przepisach szczególnych .

2)      Dotrzymywać dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach szczególnych.

3)      W trakcie wykonywania robót budowlanych ograniczyć emisje hałasu od pracujących maszyn.

4)      Eksploatacja zrealizowanego przedsięwzięcia nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem przewidzianym do realizacji przedsięwzięcia.

 
 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

1)      Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia ,magazynowania i składowania odpadów skupionych w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

 
Nie dotyczy.
 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgenicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgenicznego oddziaływania na środowisko .

 
Nie dotyczy.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska( tekst jednolity Dz .U. z 2008r.,nr 25 , poz.150) dnia 27.02.2008r. wnioskiem nr rej.2247 złożonym przez Pana Pawła Wiśniewskiego ,zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i serwisie opon na terenie działki nr 160/1 , obręb Krobia .

Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia5.03.2008r. pismem OŚW.7624-04(3)/2008 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień , składania wniosków i zastrzeżeń .Dnia 05.03.2008r Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr.OŚW.7624-04(1)/08 i OŚW. 7624-04(2)/08   do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniach na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na    prowadzeniu punktu skupu złomu i serwisie opon na terenie działki nr 160/1 , obręb Krobia .Odpowiedzią były pisma nr N/NZ-402-L-29-08 z dnia 4.04.2008r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu ,który zaopiniował ,że dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniach na środowisko , oraz nr OS.III.7633-12/O/08 z dnia 12.03.2008r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który zaopiniował ,że dla przedmiotowej inwestycji można odstąpić od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko . W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 16.04.2008r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-04(4)/08 , w którym stwierdził brak konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniach na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia .W dniu 16.04.2008r zgodnie z art.53 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń. W toku   prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się o ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia .W odpowiedzi na powyższe do Urzędu Gminy wpłynęły postanowienia uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Starosty Powiatowego nr OS.III.-7633-12/08 z dnia 12.05.2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-44-08 z dnia 28.05.2008r.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne zastrzeżenia , wnioski i uwagi stron postępowania.

W związku z powyższym należało orzec tak w sentencji decyzji .
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna . Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

 
POUCZENIE:
 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , 87-100 Toruń , za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 
 
 
 
 
 
Otrzymują :

            1) Pan Paweł Wiśniewski

                 
            2) pozostałe strony wg załącznika
            3) a/a KG
Do wiadomości 
     Starostwo Powiatowe w Toruniu , ul. Szosa Chełmińska 30/32 , 87-100 Toruń        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,ul. Szosa Bydgoska 1 ,87-100 Toruń
 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu i serwisie opon na terenie działki nr 160/1 , obręb Krobia .

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu punktu skupu złomu i serwisie opon na terenie działki nr 160/1 , obręb Krobia . Planowana inwestycja to budowa punktu skupu złomu .Odpady umieszczone będą w kontenerach i transportowane do większych firm posiadających stosowne zezwolenia .W punkcie złomu zakłada się zbieranie odpadów w ilości 250-300 Mg , a w punkcie serwisu opon przyjmować będzie się 800 sztuk opon rocznie .Powierzchnia terenu wykorzystywana pod punkt skupu złomu wyniesie 90 m2,a pod punkt serwisu i wymiany opon 90 m2.Teren okalający projektowany punkt złomu jest utwardzony na powierzchni ok.0,7 ha i obecnie znajduje się na nim obecnie punkt skupu palet i wulkanizacji dla samochodów ciężarowych .Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane będą następujące urządzenia :.wyważarka , gilotyna, kompresor, zestaw kluczy ,będą również stosowane technologie obróbki tj. cięcie dużych elementów na mniejsze szlifierką kątową a zużyte opony będą odbierane przez firmę zajmującą się utylizacją a uszkodzone opony będą naprawiane na miejscu .Ilość wody wykorzystywanej będzie znikoma ,używana jedynie do celów sanitarnych ok.2m3 / m-c , a ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane bezpośrednio do istniejącego już szamba .Żadne paliwa nie będą wykorzystywane podczas eksploatacji inwestycji.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2008-06-13 08:40
  • zmodyfikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-09 13:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 122719
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28