Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW.7624.-01(07)/2008                                                                               Lubicz , dn. 9.06.2008r.
 
DECYZJA
 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 , poz.1071 ze zmianami ), art. 46 ust. 1 pkt. 1 ,art .46 a ,ust. 1 i 7 pkt. 4 ; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005r.,po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 468-złożonego w dniu 14.01.2008r.Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej ,ul.Toruńska 36a, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (Małgorzatowo) na działkach nr 397/1 , 2008/17, 2008/27 , 2008/20 , 397/2 , 395/6 , 562/3 w miejscowości Lubicz Dolny Gmina Lubicz .

 
                                                                       określam
 

dla Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul.Toruńska 36a , 87-162 Lubicz w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (Małgorzatowo) na działkach nr 397/1 , 2008/17, 2008/27 , 2008/20 , 397/2 , 395/6 , 562/3 w miejscowości Lubicz Dolny łączącej się z Toruniem , Gmina Lubicz .Inwestor Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej , ul. Toruńska 36a , 87-162 Lubicz , Województwo Kujawsko-Pomorskie

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia .

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi Toruń – Małgorzatowo gm.Lubicz w ciągu ulicy Małgorzatowo na terenie miejscowości Lubicz Dolny .Odcinek ten składa sie z dwóch fragmentów objętych odrębnymi projektami

?         od granic miasta Torunia do wiaduktu nad autostradą A1 ,zlokalizowanego na działkach nr 397/1 , 2008/17 , 2008/27 , 2008/20,

?         od wiaduktu do wjazdu do firmy Toruń-Pacyfic , zlokalizowanego na działkach nr 397/1 , 397/2 , 395/6 .

Zakres prac budowlanych to :

- budowie nawierzchni bitumicznej masą asfaltową i ułożeniu warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi tj.7.0m ze spadkiem poprzecznym z pobocza 8%

- budowę zjazdów do posesji,

- równolegle po stronie prawej drogi projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej o szerokości 2,0 m i długości 265,0m,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz zabezpieczenia ruchu drogowego ,wprowadzenie niezbędnych działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, przy zastosowaniu tradycyjnych , typowych technologii dla prac drogowych .

Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie odcinek gminnej gruntowej od granic miasta do wiaduktu autostrady A1 ,zlokalizowanego na działkach nr 397/1 , 2008/17 , 2008/27 , 2008/20 ,     natomiast

od wiaduktu do wjazdu do firmy Toruń-Pacyfic , zlokalizowanego na działkach nr 397/1 , 397/2 , 395/6 .

- wykonanie w miejscu obecnej drogi gruntowej , drogi dwupasmowej o przekroju ulicznym, z nawierzchnią ścieralną , na podbudowie zasadniczej asfaltowej, podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego.

?         Długość odcinka : 259,4 m

?         Szerokość jezdni : 6,0 m

- budowa chodnika o szerokości 2,0 m

- budowa pasu zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej

- budowa rowów melioracyjnych
 

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji .

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 
1. w zakresie gospodarki odpadami

1)      wytwórca odpadów powinien spełniać wymagania art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach (tekst jednolity -Dz. U. z 2007 nr 39 , poz.251 ze zmianami ) w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia .

2)      Postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami , wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami .

3)      Powstające w czasie budowy odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego miejscach oraz pojemnikach i sukcesywnie przekazywać do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

4)      Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia ewentualne nadwyżki ilości mas ziemnych zagospodarować zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

5)      po zakończeniu prac budowlanych ,teren inwestycji oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów .

 
2. w zakresie ochrony przyrody
 

1)      Teren poddany projektowi inwestycji położony jest na granicy obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy” jednak na trasie projektowanej drogi nie występują obiekty i krajobrazy objęte ochroną.

2)      Na etapie budowy wpływ inwestycji na środowisko należy ograniczyć jedynie do krótkotrwałych oddziaływań charakterystycznych dla placów budowy niewielkich rozmiarów .

3)      W przypadku wycinki drzew i krzewów dokonać ich inwentaryzacji i uzyskać stosowne zezwolenia.

 
3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 

1)      w trakcie wykonywania prac budowlanych nie zanieczyszczać warstw wodonośnych.

2)      Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnego kontenera sanitarnego i przekazywać do utylizacji uprawnionym jednostkom.

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

 

1)      Dotrzymywać dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza określonych w przepisach szczególnych .

2)      Dotrzymywać dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach szczególnych.

 
 
 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

1)      Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia ,magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji .

2)      Zaprojektować i wykonać pas zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

 
Nie dotyczy.
 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

 
Nie dotyczy.
 
VI.Nakładam na wnioskodawcę obowiązek:
 

1)W terminie 6 miesięcy od dnia przekazania inwestycji do użytkowania inwestor zobowiązany jest do wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu do środowiska w porze dziennej i godzinach nocnych i jej przekazania uprawnionym organom.

 
 
 
UZASADNIENIE
 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska(Dz .U. z 208r.,nr 25 , poz.150) dnia 14.01.2008r. wnioskiem nr rej.468 złożonym przez Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej , ul.Toruńska 36a, 87-162 Lubicz ,zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Toruń – Małgorzatowo na terenie Gminy Lubicz .

Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 23.01.2008r. pismem OŚW.7624-1(1)/2008 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania sie z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień , składania wniosków i zastrzeżeń.Dnia 23.01.2008r Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr.OŚW.7624-1(3)/08 i OŚW. 7624-1(2)/08   do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .Odpowiedzią były pisma nr N/NZ-402-L-8-08 z dnia 8.02.2008r.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu ,który zaopiniował ,że dla przedmiotowej inwestycji można odstąpić od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko , oraz nr OS.III.7633-4/R/07/08 z dnia 5.02.2008r. Starosty Powiatowego w Toruniu,który zaopiniował obowiązek sporządzenia raportu dla w/w. przedsięwzięcia o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 20.02.2008r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-01(6)/08 , w którym nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniach na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia .Inwestor w dniu 21 kwietnia 2008r. pismem nr. ZGK.7020/01/04/07 przekazał Wójtowi Gminy Lubicz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .W dniu 5.05.2008r zgodnie z art.53 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia podał do wiadomości publicznej informację o możliwości zapoznania się z ustaleniami raportu a także składania wniosków i zastrzeżeń. W toku   prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się o ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia .W odpowiedzi na powyższe do Urzędu Gminy wpłynęły postanowienia uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Starosty Powiatowego nr OS.III.-7633-4/UZG/08 z dnia 26.05.2008r. Oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-43-08 z dnia 27.05.2008r.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne zastrzeżenia , wnioski i uwagi stron postępowania.

W związku z powyższym należało orzec w sentencji decyzji
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna . Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata , jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

 
POUCZENIE:
 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul.Targowa 13/15 , 87-100 Toruń , za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują :

            1) Powiatowy Zarząd Dróg , ul.Polna 113 , 87-100 Toruń

            2) Zarząd Dróg ,Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu , ul.Toruńska 36A ,      87-162 Lubicz.

 

            3) Okręgowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy , ul.Fordońska 6 , 85-    950 Bydgoszcz .

            4) pozostałe strony wg załącznika
            5) a/a KG
Do wiadomości :

?         Starostwo Powiatowe w Toruniu , ul.Szosa Chełmińska 30/32 , 87-100 Toruń

?         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,ul.Szosa Bydgoska 1 ,87-100 Toruń

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Toruń-Małgorzatowo na terenie Gminy Lubicz

 
 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje sie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , w powiecie toruńskim na terenie Gminy Lubicz .Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy drogi Toruń – Małgorzatowo gm.Lubicz w ciągu ulicy Małgorzatowo na terenie miejscowości Lubicz Dolny .Odcinek ten składa sie z dwóch fragmentów objętych odrębnymi projektami

- od granic miasta Torunia do wiaduktu nad autostradą A1 ,zlokalizowanego na działkach nr 397/1 , 2008/17 , 2008/27 , 2008/20,

- od wiaduktu do wjazdu do firmy Toruń-Pacyfic , zlokalizowanego na działkach nr 397/1 , 397/2 , 395/6

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch odcinków drogi gminnej:od granic miasta Torunia do wiaduktu autostradowego-z betonu asfaltowego o długości 287 m i szerokości 7 m ,wykonanie pobocza gruntowego o szerokości 1,25 m , wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 256 m i szerokości 2 m , wykonanie odwodnienia drogi poprzez odprowadzenie wód deszczowych za pomocą ścieku podchodnikowego oraz budowę odcinka drogi od wiaduktu do wjazdu do firmy Toruń-Pacyfic z betonu asfaltowego o długości 256 m i szerokości 6 m ,poszerzenie istniejącego utwardzenia nawierzchni drogi gminnej na odcinku o długości 172 m i szerokości do 6 m, wykonanie ciągu pieszego o długości 265 m i szerokości 2 m , wykonanie odwodnienia drogi poprzez system kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 300 mm na odcinku o długości 236 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul.Małgorzatowo.Łączna długość dwóch podanych odcinków wyniesie 549,77 m , ciągi pieszo-rowerowe 530 m ,oświetlenie drogi w ilości 25szt. na słupach betonowych z oprawami sodowymi o mocy 150W.Powierzchnia budowanej jezdni wynosi 3924m2   powierzchnia chodników 1078m2 .Droga będzie budowana w miejscu w miejscu obecnej drogi gruntowej z nawierzchnią ścieralną , na podbudowie zasadniczej asfaltowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego .Konstrukcja nawierzchni to warstwa ścieralna SMA.0/128 śr.5 cm,warstwa wiążąca z betonu asfaltowego ,podbudowa z betonu asfaltowego-   gr.10 cm ,podbudowa pomocnicza - gr.20 cm , warstwa odsączająca z piasku -gr.15 cm.

 

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2008-06-10 09:59
  • zmodyfikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-10 14:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 122362
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28