Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 

OŚW.7624-02(07)08                                                                                        Lubicz, dn. 21.04.2008 r.

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt. 1, art. 46 a, ust. 1 i 7 pkt. 4;  art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05  z dnia 4 marca 2005r.,  po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 801-  złożonego w dniu 22.01.2008r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2010 Rogówko-Rogowo na odcinku 1.335 km (od km 3+247:do km 4+582) na działkach nr 74/3,24/1,24/2- obręb Rogówko, na działce nr 68/7- obręb Rogowo, Gmina Lubicz, Województwo Kujawsko-Pomorskie,


o k r e ś l a m


dla Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2010 Rogówko-Rogowo na odcinku 1.335 km (od km.3+247;do km 4+582) na działkach nr 74/3,24/1,24/2-obręb Rogówko, na działce nr 68/7-obręb Rogowo, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego, polegające na:

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącej drogi powiatowej poprzez;

- profilowanie nawierzchni bitumicznej masą asfaltową i ułożeniu warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni tj. 5.5 m ze spadkiem 2%

- odbudowę istniejących zjazdów do posesji,

- regulację oraz czyszczenie istniejących rowów przydrożnych, przepustów pod koroną drogi,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz zabezpieczenia ruchu drogowego, wprowadzenie niezbędnych działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych.

Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie istniejąca droga powiatowa nr 2010 w miejscowościach Rogowo i Rogówko, Gmina Lubicz, działki nr 74/3, 24/1, 24/2- obręb Rogówko, działką nr 68/7-obręb Rogowo.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. w zakresie gospodarki odpadami  

   1)Wytwórca odpadów powinien spełniać wymagania art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.      o odpadach ( tekst jednolity- Dz. U. z 2007 nr 39, poz. 251 ze zmianami) w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.

2)Postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami.

3)Powstające w czasie budowy odpady segregować i gromadzić w  przeznaczonych do tego miejscach oraz pojemnikach i sukcesywnie przekazywać do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

4)Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, ewentualne nadwyżki ilości mas ziemnych zagospodarować zgodnie z  zasadami ustawy o odpadach.

5)Po zakończeniu prac budowlanych, teren inwestycji  oczyścić z wszelkich zalegających     zanieczyszczeń i odpadów.

2. w zakresie ochrony przyrody

 

1.Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar NATURA 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.

   2.Na etapie budowy wpływ inwestycji na środowisko należy ograniczyć jedynie do krótkotrwałych   oddziaływań charakterystycznych dla placów budowy niewielkich rozmiarów.

3.W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów dokonać ich inwentaryzacji i uzyskać stosowne zezwolenia.

 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 

1)W trakcie wykonywania prac budowlanych nie zanieczyszczać warstw wodonośnych.

2)Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnego kontenera sanitarnego i przekazywać do utylizacji uprawnionym jednostkom.

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

1)Dotrzymywać dopuszczalnych poziomów emisji  zanieczyszczeń do  powietrza określonych w przepisach szczególnych.

2)Dotrzymywać dopuszczalnych   poziomów hałasu określonych w przepisach szczególnych.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1)Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji.

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii. 

Nie dotyczy.

 

V.  Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150) dnia 22.01.2008r. wnioskiem nr rej. 801 złożonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń  zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla  realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Lubicz Dolny  w miejscowościach Rogowo-Rogówko, Gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą prawem procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 29.01.2008r. pismem  OŚW.7624-02(3)08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 25.01.2008r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-02(2)/08 i OŚW.7624-20(1)/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Odpowiedzią były pisma nr OS.III.7633-6/O/08 z dnia 01.02.2008r Starosty Powiatowego, który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji można odstąpić od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz nr N/NZ-402-L-11-2008 z dnia12.02.2008r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wyraził opinię, iż sporządzenie raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 21.02.2008r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-02(04)/08, w którym stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu. W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe do Urzędu Gminy w Lubiczu wpłynęły  pisma uzgadniające oraz określające warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-6/UZG/08 z dnia 25.03.2008r.  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Środowiska nr N/NZ-403-L-26-2008 z dnia 10.04.2008r.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły   żadne zastrzeżenia, wnioski i uwagi stron postępowania.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

 1) Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113,87-100 Toruń,

2) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz

3) Okręgowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz

4) pozostałe strony wg załącznika

5) a/a MG

Do wiadomości:

    1) Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

     2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2010 Turzno-Lubicz Dolny w km 3+247; do km 4+582 w miejscowościach Rogowo i Rogówko, Gmina Lubicz.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie toruńskim na terenie Gminy Lubicz. Planowane przedsięwzięcie dotyczy istniejącej drogi powiatowej nr 2010 na odcinku Rogówko-Rogowo. W ramach zadania przebudowano istniejącą drogę powiatową na odcinku 1.335 km (od km 3+247;do km 4+582).

   Przebudowywany odcinek drogi powiatowej posiadał nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia nie posiadała normatywnej szerokości. Zachodziła konieczność wykonania poszerzenia drogi, istniejąca nawierzchnia bitumiczna wymagała wyprofilowania całej szerokości, ułożenia nowej warstwy bitumicznej. Nawierzchnia bitumiczna na podbudowie brukowej była zdeformowana, posiadała liczne ubytki i nierówności. Spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni były nienormatywne. Brak rowów przydrożnych; znajdowały się jedynie na krótkich odcinkach w śladowych ilościach.

    Planowana przebudowa drogi powiatowej polegała na profilowaniu nawierzchni bitumicznej masą asfaltową i ułożeniu warstwy ścieralnej na całej szerokości 5.5 m ze spadkiem 2%, odbudowie istniejących zjazdów z posesji, regulacji oraz czyszczeniu istniejących rowów przydrożnych, przepustów pod koroną jezdni, oznakowaniu pionowym i poziomym dróg oraz zabezpieczeniu ruchu drogowego.

    Powierzchnia przebudowywanej jezdni wynosiła około 7342 m2.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 22.04.2008
  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2008-04-22 12:57
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2008-04-22 13:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-15 10:55

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3353049
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-18 14:39

Stopka strony