Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

 OŚW.7624-21/07/08                                                                                           Lubicz, dn. 10.03.2008r.

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), § 3 ust. 1 pkt. 70 i 74, § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Pawła Wiśniewskiego,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu i metali kolorowych oraz serwisu opon samochodowych na terenie działki nr 84/17 w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz

 

o k r e ś l a m

 

dla Pana Pawła Wiśniewskiego, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu i metali kolorowych oraz serwisu opon samochodowych na terenie działki nr 84/17 w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz, warunki środowiskowe dla korzystania ze środowiska naturalnego, polegające na:

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu skupu złomu i metali kolorowych oraz serwisu opon samochodowych na działce nr 84/17 w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz. Złom w ilości ok. 250 ton/rok będzie sortowany i gromadzony w specjalnie przystosowanych do tego celu kontenerach a następnie transportowany do większych firm. Zużyte opony w ilości ok. 800szt./rok odbierane będą przez upoważnione firmy zajmujące się utylizacją opon. Planowana powierzchnia punktu skupu złomu wynosi 70m2,natomiast punktu serwisu opon- 50m2. Obecnie teren ten jest niezabudowany. Inwestor planuje jego utwardzenie kostką.

Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane będą następujące narzędzia: wyważarka, gilotyna, kompresor oraz szlifierka kątowa. Nie będą zużywane żadne surowce (paliwa, energia lub inne materiały) z wyjątkiem wody do celów sanitarnych.

 

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. w zakresie gospodarki odpadami

 

1)Wytwórca odpadów powinien spełniać wymagania art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tekst jednolity- Dz. U. z 2007 nr 39, poz. 251 ze zmianami) w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.

2)Postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami.

 

-2-

 

3)Powstające w czasie budowy odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie przekazywać do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

4) Należy wykluczyć skup odpadów metali kolorowych, które należą do niebezpiecznych (kadm, ołów, rtęć, nikiel)

 

 

2. w zakresie ochrony przyrody

 

Na terenie planowanej do realizacji inwestycji nie występują obszary chronionego krajobrazu- "Obszar Doliny Drwęcy", NATURA 2000.

Brak jest również wpływu przedsięwzięcia na w/w obszary.

 

 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 

1) W czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.

 

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

 

1)Dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.

2) W trakcie wykonywania robót budowlanych ograniczyć emisję hałasu od pracujących maszyn.

3) Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem przewidzianym do realizacji przedsięwzięcia.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

1)Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji.

 

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150) dnia 8.11.2007r. wnioskiem nr rej. 9974 złożonym przez Pana Pawła Wiśniewskiego, zam. ul. Legionów 214B/5, 87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu

-3-

 

złomu i metali kolorowych oraz serwisu opon samochodowych na terenie działki nr 84/17 w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą prawem procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 14.11.2007r. ustalił strony postępowania, zawiadomił je o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Następnie pismami OŚW.7624-21(2)/07 oraz OŚW.7624-21(3)/07 zwrócił się do upoważnionych organów o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Odpowiedzią były pisma: OS.III-7633-100/0/07 z dnia 28.11.2007r. Starosty Powiatowego, który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji można odstąpić od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz N/NZ-403-L-221-2007 z dnia 11.12.2007r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który zgłosił warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 3.12.2007r. strona postępowania pismem nr rej. 10710 wniosła do Urzędu Gminy w Lubiczu zastrzeżenia związane z planowaną lokalizacją inwestycji. O fakcie tym został powiadomiony pismem OŚW.7624-21(4)/07 Inwestor przedsięwzięcia. Dnia 7.01.2008r. strona wnosząca zastrzeżenia, pismem nr rej 167 odwołała wniesione wcześniej zarzuty. W związku z tym Wójt Gminy Lubicz dnia 8.01.2008r. wydał postanowienie OŚW.7624-21(5)/07/08 stwierdzające brak potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Następnie dnia 1.02.2007r. zwrócił się ponownie do wspomnianych organów celem uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Starosta Powiatowy pismem OS.III-7633-100/07/7/UZG/08 z dnia 12.02.2008r. określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu pismem N/NZ-403-L-221-07/2008 z dnia 25.02.2008r. zawiadomił, iż warunki do decyzji zostały podane w postanowieniu z dnia 11.12.2007r., informując jednocześnie, iż po zapoznaniu się z przesłaną przez Wójta Gminy Lubicz dokumentacją nie wnosi dodatkowych warunków.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. .

 

 

Otrzymują:

1) Pan Paweł Wiśniewsk,

2) Pozostałe strony wg załącznika

3) a/a BL

 

Do wiadomości:

1) Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

-4-

 

 

 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu i metali kolorowych oraz punktu serwisu opon na terenie działki nr 84/17 w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu skupu złomu i metali kolorowych oraz serwisu opon samochodowych na terenie działki nr 84/17 w miejscowości Brzeźno, Gmina Lubicz. Odpady umieszczane będą w kontenerach a następnie przekazywane większym firmom. Skup złomu w ilości ok. 250-300ton/rok odbywać się będzie na powierzchni 70m2, natomiast wymiana opon samochodowych w ilości 800sztuk/rok oraz serwis- na powierzchni 50m2. Obecnie teren ten jest niezabudowany. Inwestor planuje jego utwardzenie kostką. Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane będą następujące narzędzia: wyważarka, gilotyna, kompresor oraz szlifierka kątowa. Nie będą zużywane żadne surowce (paliwa, energia lub inne materiały) z wyjątkiem wody do celów sanitarnych.

 

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-10 09:01
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2008-07-10 14:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 55767
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-15 10:55

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3356004
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-22 14:31

Stopka strony