Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA
 OŚW.7624-20/07/08                                                                                           Lubicz, dn. 21.02.2008r.

D E C Y Z J A


Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr.98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt.1, art.46 a, ust.1 i 7 pkt. 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 9077- złożonego w dniu 11.10.2007r. przez Firmę Projektową "ekosan- projekt" ul. C. Skłodowskiej 32A/64, 85-094 Bydgoszcz, upoważnienie Urząd Gminy Lubicz z dnia 25 września 2007r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej łącznie z przepompowniami i rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krobia, Młyniec Drugi i Lubicz Górny


o k r e ś l a m


dla Firmy Projektowej "ekosan- projekt" ul. C. Skłodowskiej 32A/64, 85-094 Bydgoszcz w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej łącznie z przepompowaniami i rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krobia, Młyniec Drugi i Lubicz Górny- na terenie działek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji, warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego, polegające na:I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej łącznie z przepompowaniami w miejscowościach Krobia, Młyniec Drugi Lubicz Górny oraz na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubicz Górny, Gmina Lubicz w powiecie toruńskim, województwo Kujawsko- Pomorskie.

Całkowita długość projektowanej sieci wynosi 17 400m (w tym siec grawitacyjna ok. 14 000m z rur PCV ? 200mm , sieć tłoczna 3 400m z rur PE ? 40-110mm) ,ułożona zostanie na głębokości od 1,5 do ok. 5, 0 m p.p.t.. Przewiduje się wykonanie studzienek żelbetonowych ? 1200mm i PCV ? 425mm oraz pompowni z polimerobetonu ? 1200mm.

Modernizacja oczyszczalni polegać będzie na wybudowaniu punktu zlewnego zhermetyzowanego z oczyszczaniem odgazów na biofiltrach, wymianie sprężarek powietrznych na maszyny o większej wydajności tłoczenia , remoncie konstrukcji komór osadu czynnego oraz wykonaniu osłon na krawędziach, przeniesieniu pomiaru ścieków odpływających z oczyszczalni na kanał odprowadzający ścieki do rzeki.

System kanalizacyjny będzie miał za zadanie odbieranie ścieków bytowych z gospodarstw domowych i ich odprowadzanie do istniejącego kolektora przy ul. Lipnowskiej a następnie do oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym- która zostanie obciążona ściekami z projektowanej sieci w ilości ok. 128m3/d.

Inwestycja obejmuje teren działek oznaczonych nr geodezyjnymi wg załącznika nr 2.


Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


1. w zakresie gospodarki odpadami


1)Wytwórca odpadów powinien spełniać wymagania art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tekst jednolity- Dz. U. z 2007 nr 39, poz. 251 ze zmianami) w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.

2)Postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami.

3)Powstające w czasie budowy odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego miejscach oraz pojemnikach i sukcesywnie przekazywać do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

4)Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, ewentualne nadwyżki ilości mas ziemnych zagospodarować zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

5)Po zakończeniu prac budowlanych, teren inwestycji oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.


2. w zakresie ochrony przyrody

1. Na obszarze inwestycji występuje obszar chronionego krajobrazu- "Obszar Doliny Drwęcy".

W zakresie dokumentacji technicznej uzgodnić realizację w/w inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody pod kątem oddziaływania inwestycji na ten obszar.

2.Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar NATURA 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.

Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do środowiska. 3.Na etapie budowy wpływ inwestycji na środowisko ograniczyć jedynie do krótkotrwałych oddziaływań charakterystycznych dla placów budowy niewielkich rozmiarów.

4.W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów dokonać ich inwentaryzacji i uzyskać stosowne zezwolenia.

5.Uzgodnić wykonanie robót z użytkownikiem strefy ochronnej ujęcia wody ,,Drwęca- Jedwabno'' tj. z Wodociągami Toruńskimi Sp. z o. o.


3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

1)W trakcie wykonywania prac budowlanych nie zanieczyszczać warstw wodonośnych.

2)Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego i przekazywać do utylizacji uprawnionym jednostkom.

3) Przed oddaniem inwestycji do użytkowania uzyskać wymagane pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków sanitarnych.

4)W przypadku trwałego odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

1)Dotrzymywać dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do powietrza określone w przepisach szczególnych.

2)Dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1)Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji.

2)Na etapie projektowania inwestycji wykonać dokumentację określającą warunki hydrogeologiczne terenu lokalizacji inwestycji.

3)Opracować dokumentację geologiczno- inżynierską a następnie przekazać ją do Geologa Powiatowego.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.


V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy.
U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150)dnia 11.10.2007r. wnioskiem nr rej. 9077 złożonym przez Firmę Projektową "ekosan- projekt" ul. C. Skłodowskiej 32A/64, 85-094 Bydgoszcz, upoważnienie Urząd Gminy Lubicz z dnia 25 września 2007r., zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej łącznie z przepompowaniami i rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowościach Krobia, Młyniec Drugi i Lubicz Górny- Gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą prawem procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 29.10.2007r. pismem OŚW.7624-20(1)/07 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Następnie dnia 30.10.2007r. zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-20(2)/07 i OŚW.7624-20(3)/07 do Starostwa Powiatowego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Odpowiedzią były pisma nr OS.III.7633-94/R/07 Starosty Powiatowego, który zaopiniował pozytywnie obowiązek sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia oraz nr N/NZ-402-L-197-2007 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu , który wyraził opinię, iż sporządzenie raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 11.12.2007r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-20(4)/07, w którym stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu. przekazując je następnie pismami nr OŚW.7624-20(7,8,9)/07 Przewodniczącym Rad Sołeckich wsi: Krobia, Młyniec Drugi oraz Lubicz Górny celem podania go do publicznej wiadomości mieszkańcom w/w miejscowości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres min. 14 dni. W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na powyższe do Urzędu Gminy w Lubiczu wpłynęły pisma uzgadniające oraz określające warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-94/UZG/07/08 z dnia 11.01.2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Środowiska nr N/NZ-403-L-3-2008 z dnia 23.01.2008r. Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 ze zmianami) poinformował w formie zawiadomienia, wywieszonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiczu, na tablicach informacyjnych sołectw: Krobii, Młyńca Drugiego i Lubicza Górnego oraz opublikowanego w Internecie na stronie Gminy Lubicz, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Do wyznaczonego w tym celu terminu- czyli do dnia 20.02.2008r.- do Urzędu Gminy w Lubiczu nie wpłynęły żadne zastrzeżenia i wnioski.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. .


Otrzymują:

1) Firma Projektowa "ekosan- projekt", ul. C. Skłodowskiej 32A/64, 85-094 Bydgoszcz

2) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz

3) Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Polna 113, 87-100 Toruń

4) Okręgowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz

5) Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10, 87-128 Łysomice

6) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwo Dobrzejewice, Zawały, 87-123 Dobrzejewice

7) Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i Internet

8) a/a BLDo wiadomości:

1) Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej łącznie z przepompowniami oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Krobia, Młyniec Drugi i Lubicz Górny.


CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Krobia, Młyniec Drugi i Lubicz Górny łącznie z przepompowniami oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubicz Górny- Gmina Lubicz, województwo Kujawsko -Pomorskie, na terenie działek stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej decyzji. Na przedmiotowym terenie zakłada się ułożenie sieci grawitacyjnej z rur PCV ? 200mm na długości 14 000m oraz sieci tłocznej z rur PE ? 40-110mm na długości 3 400m, na głębokości od 1,5 do ok. 5,0 p.p.t. Dodatkowo przewiduje się wykonanie studzienek żelbetonowych ? 1200mm i PCV ? 425mm oraz pompowni z polimerobetonu ? 1200mm. System kanalizacyjny będzie miał za zadanie odbieranie ścieków bytowych z gospodarstw domowych i odprowadzanie ich do istniejącego kolektora przy ul. Lipnowskiej a następnie do oczyszczalni ścieków w Lubiczu Górnym, która zostanie obciążona ściekami z projektowanej sieci w ilości ok. 128 m3/d. Budowę kanalizacji przewiduje się realizować odcinkami- co znacznie zmniejszy ilość odprowadzanej wody powstającej w czasie odwadniania wykopu oraz zmniejszy ilość pobieranej energii.

Pompownia P3 zlokalizowana będzie na wydzielonej działce, natomiast pompowanie P4 i P5 znajdować się będą w pasie drogowym jako pompownie przejezdne.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegać będzie na wybudowaniu punktu zlewnego zhermetyzowanego z oczyszczaniem odgazów na biofiltrach, wymianie sprężarek powietrznych na maszyny o większej wydajności tłoczenia , remoncie konstrukcji komór osadu czynnego oraz wykonaniu osłon na krawędziach, przeniesieniu pomiaru ścieków odpływających z oczyszczalni na kanał odprowadzający ścieki do rzeki.

Zrealizowanie planowanej inwestycji wyeliminuje zbiorniki bezodpływowe przyczyniając się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej łącznie z przepompowaniami oraz rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowościach- Krobia, Młyniec Drugi i Lubicz Górny/ Gmina Lubicz.

MIEJSCOWOŚĆNR DZIAŁEKobręb Lubicz Górny16, 17/1, 17/8, 17/9, 17/16, 17/13, 17/11, 17/6, 18, 20, 22, 23/5, 23/4 , 23/9, 23/8, 23/13, 24/5, 25, 106, 108/1, 166/1, 57/1obręb Krobia229/12, 229/13, 232/11, 232/12, 232/16, 232/17, 232/10, 14/20, 236/9, 236/11, 238/8, 238/6, 238/5, 236/5, 236/3, 236/10, 235/7, 235/6, 235/5, 235/4, 235/3, 235/2, 235/1, 234/2, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/9, 234/10, 233/4, 238/4, 239/7, 241/7, 242/7, 13/4, 242/11, 13/7, 13/8, 13/9, 245/1, 243/7, 15/34, 15/35, 15/38, 15/36, 244/7, 15/39, 246/3, 15/29, 15/28, 15/27, 15/26, 15/40, 246/8, 247, 15/33, 15/14, 15/18, 37/10, 248/8, 249/17, 249/21, 249/14, 249/15, 251/1, 252/1, 253/1, 254/2, 39/12, 40/6, 40/8, 40/11, 39/6, 39/11, 38/14, 38/15, 38/18, 38/19, 11/20, 40/10, 123/3, 121/1, 120/3, 120/4, 119/4, 118/4, 117/3, 112/9, 112/10, 11/11, 36/6, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 77/11, 77/15, 77/16, 76/3, 76/8, 76/7, 71/6, 71/8, 89/4, 78/7, 59/8, 59/11, 82/5, 81/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/31, 82/32, 82/38, 82/48, 81/12, 81/9, 94/3, 436, 430, 423, 424, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 97/1, 123/9, 121/6, 123/10, 125/8, 125/6, 125/7 , 386, 397, 395, 96/8, 100/6, 102/5, 103/4, 103/9, 433, 432, 105/7, 106/4, 106/5, 106/8, 105/2, 103/13, 103/8, 102/1, 102/3, 101, 105/4, 108/7, 108/1, 109/4, 299/5, 299/6, 110/4, 133/8, 299/2, 299/3, 299/4, 132/6, 135/1, 136/7, 137/10, 137/11, 138/5, 139/4, 139/3, 140/10, 141/11, 141/12, 141/13, 141/10, 142/1, 144/9, 144/10, 141/9, 141/8, 151/8, 153/22, 153/21, 153/20, 153/19, 153/13, 153/12, 153/11, 138/1, 137/5, 137/4, 138/3, 137/8, 137/7, 136/2, 136/1, 136/6, 280/6, 280/2,126/15, 126/23, 258/8, 258/15, 258/14, 258/6, 259/10, 259/8, 259/6, 258/21, 258/17, 259/9, 260/5, 260/3, 260/4, 261/1, 261/2, 261/3,261/4, 261/5, 261/8, 261/9, 261/11, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/10, 301/11, 301/9, 301/15, 301/19, 265/5, 265/6, 265/7, 265/15, 265/23, 266/3, 266/5, 266/6, 267/3, 267/8, 272/1, 270/5, 269/1, 268/1, 291/6, 291/5, 291/14, 291/2, 292/8, 292/11, 292/12, 292/4, 292/3, 292/5, 292/7, 294/15, 294/18, 296/5, 297/3, 296/4, 296/2, 281/1, 6/6, 126/15, 126/23, 126/9, 126/8,126/11, 126/12, 126/19, 126/3, 128/12, 128/9, 128/11, 128/8, 128/7,128/10, 129/3, 129/4, 133/9, 134/3, 134/9, 130/5, 130/3, 130/10, 130/11, 130/12, 132/7, 133/14, 134/11, 134/10, 154/3, 154/6, 154/11, 154/10, 154/9, 154/8, 154/16, 154/17, 154/15, 154/14, 154/13, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/28, 153/29, 136/3, 136/5, 131/5, 131/4, 131/6, 131/7, 175/32, 175/10, 175/14, 175/15, 175/16, 175/17, 175/18, 175/21, 175/11, 175/22, 175/23, 175/24, 175/25, 175/26, 175/35, 175/34, 175/42, 175/41, 175/40, 175/43, 175/44, 175/45, 175/46, 175/51, 175/52, 175/53, 175/54,175/8, 175/6, 176/3, 174/1, 174/2, 174/5, 174/10, 174/14, 174/18, 174/16, 174/8, 174/4, 174/6, 174/12, 174/15, 174/19, 174/20, 173/3, 172/28, 172/11, 172/9, 172/40, 178/8, 178/5, 178/10, 178/9, 178/12, 178/13, 178/11, 179/9, 179/8, 179/10, 179/14, 179/13, 179/12, 179/1, 179/3, 180/5, 180/6, 180/4, 273/5, 273/6, 295/9, 295/11, 273/7, 295/8, 294/16, 294/11, 292/2, 293/2, 294/10, 294/10obręb Młyniec II230/5, 95/10, 96/14

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-02-26 15:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-26 15:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 153855
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28