Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-23/06//07/08                               Lubicz, dnia.4.02.2008r.

 

 D E C Y Z J A

 

      Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr.98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 46 ust.1 pkt.1, art.46 a, ust.1 i 7 pkt. 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr.129, poz.902 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego  w dniu 22.11.2006 r. nr rej. 9211, przez Pana Radosława Wiśniewskiego, zam. ul. Farmerska 11 , Mierzynek, 87-162 Lubicz , o wydanie decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - kurnika, dwóch silosów na paszę, zbiornika na ścieki oraz przyłączy: energetycznego, gazowego i wodociągowego na terenie działki nr 195/1- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz

 

O K R E Ś L A M

 

 

dla przedsięwzięcia pn. budowie budynku inwentarskiego - kurnika, dwóch silosów na paszę, zbiornika na ścieki oraz przyłączy: energetycznego, wodociągowego i gazowego,  na działce nr 195/1- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz, województwo Kujawsko-Pomorskie, będącej własnością Pana Radosława Wiśniewskiego zam. ul. Farmerska 11, 87-162 Lubicz,  warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego, polegające na:

 

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie kurnika do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 30000 sztuk w jednym cyklu wraz z infrastrukturą.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania:

- budowę  budynku inwentarskiego - kurnika

o następujących parametrach technicznych: długość 110 m, szerokość 15m, wysokość z kalenicą 6 m, wysokość ściany 2,8 m. Budynek zbudowany będzie z suporexu, konstrukcja dachu wykonana będzie ze stali z pokryciem blachą trapezową i ociepleniem wełną mineralną, ocieplenie ścian stanowić będzie styropian. Budynki zostaną wyposażone w system wentylacji wymuszonej, każdy kurnik będzie posiadał siedem wentylatorów dachowych z wylotem na wysokości 6,5 m typu CL 600 ETC 632-i o wydajności 12500 m3/h, w ścianach szczytowych zostaną zamontowane cztery  wentylatory typu AIR MASTER EM-36 0,5 o wydajności 40000 m3/h. Ogrzewanie budynku będą stanowiły cztery nagrzewnice typu JET MASTER GP 75 o mocy 70 kW z termostatami i zabezpieczeniem przed wygaśnięciem płomienia,

- zainstalowanie dwóch silosów na paszę o pojemności 20 Mg każdy,

- budowę przybudówki do budynków o powierzchni 20 m2,

- budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki komunalne o pojemności 6, 7 m3,

- budowę przyłącza wodociągowego z istniejącej sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego,

- budowę zapasowego ujęcia wody wraz z niezbędną instalacją,

 

 Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren działki nr 195/1 o pow. 12225m2 w miejscowości Mierzynek, Gmina Lubicz, województwo Kujawsko-Pomorskie, która  stanowi własność Wnioskodawcy.

 

 Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

 

1. w zakresie gospodarki odpadami

 

 

  1)Wytwórca odpadów powinien spełniać wymagania art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tekst jednolity- Dz. U. z 2007 nr 39, poz. 251 ze zmianami) w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.

 

 2)Postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami.

3)Powstające w czasie eksploatacji odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego miejscach oraz pojemnikach i sukcesywnie przekazywać do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

4)Powstający w trakcie eksploatacji pomiot przekazywać do rolniczego wykorzystania zgodnie z zawartymi umowami.

5)Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, ewentualne nadwyżki ilości mas ziemnych zagospodarować zgodnie z  zasadami ustawy o odpadach.

6) Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających     zanieczyszczeń i odpadów.

2. w zakresie ochrony przyrody

 

 

 

 1) Teren lokalizacji inwestycji, to istniejąca ferma tuczu drobiu o funkcji typowo rolniczej, na terenie tym nie występują siedliska dziko żyjących zwierząt oraz siedliska roślin chronionych.

 

 3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 

1)W trakcie wykonywania prac budowlanych nie zanieczyszczać warstw wodonośnych.

 

2)Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej lub szczelnego  zbiornika bezodpływowego i przekazywać do utylizacji uprawnionym jednostkom.

  

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

 

 

 1)Dotrzymywać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone w przepisach szczególnych.

2)Dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych. 

 

3)Zastosować rozwiązania ograniczające uciążliwość odorową spowodowaną emisją substancji złowonnych w trakcie cyklu hodowlanego drobiu oraz podczas usuwania pomiotu kurzego.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

 

1)Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji.

 

2)Przewidzieć i zabezpieczyć miejsce składowania pomiotu tak aby nie było źródłem zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych

3)Zaprojektować i wykonać pas zieleni izolacyjnej od strony istniejącej zabudowy  mieszkaniowej z rodzimych gatunków drzew i krzewów dostosowanych do siedliska.

4)W projekcie budowlanym przyjąć takie rozwiązania techniczno-technologiczne, które zapewnią zachowanie standardów środowiska na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5)Wykonać analizę porealizacyjną w aspekcie wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny w terminie 12 miesięcy od dnia oddania inwestycji do użytkowania i jej przedstawienia upoważnionym organom w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

6)Przed wprowadzeniem istotnych zmian w instalacji uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia zintegrowanego załączając do wniosku dane określone w art. 215 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

 

 IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.  

 Nie dotyczy.

 

 V.  Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

 

 Nie dotyczy.

 

 Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar NATURA 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.

U Z A S A D N I E N I E

 

 

          Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. nr.129. poz.902 ze zmianami) dnia 22.11.2006r. wnioskiem nr rej. 9211, złożonym przez Pana Radosława Wiśniewskiego, zam. ul. Farmerska 11, 87-162 Lubicz,  zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  obiektu inwentarskiego- kurnika , dwóch silosów na paszę, zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz przyłączy: gazowego, energetycznego i wodociągowego na działce nr 195/1- obręb Mierzynek ,Gmina Lubicz.

 

Zgodnie z procedurą Wójt Gminy Lubicz pismem nr OŚW.7624-23z/06 dnia 24.11.2006 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego, informując je jednocześnie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń.  W związku z powyższym  dnia 18.12.2006r. do  Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wpłynęły zastrzeżenia Państwa Jolanty i Dariusza Piekańskich oraz Pana Dariusza Litmanowskiego, którzy kwestionując zasadność lokalizacji fermy drobiu oraz wydanego pozwolenia zintegrowanego   zwrócili  jednocześnie  uwagę na problem jej oddziaływania na środowisko naturalne. Złożone przez strony zastrzeżenia nie zostały jednak uwzględnione, gdyż  kwestie w nich poruszane zostały rozstrzygnięte wcześniejszymi ostatecznymi decyzjami upoważnionych organów- dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Wójt Gminy Lubicz po przeprowadzeniu wymaganej przepisami prawa analizy  dnia 09.05.2006 roku pismem nr GP.I.7331-170-4/06-07 wydał decyzję o warunkach zabudowy NR 4/07 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji będącej przedmiotem postępowania.

W toku dalszego postępowania, działając zgodnie z art. 51, ust. 3, pkt 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr.129, poz. 902 ze zmianami) dnia 27.11.2006 r. Wójt Gminy Lubicz  wystąpił pismami nr OŚW.7624-23/06 do upoważnionych w tym zakresie organów: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, celem uzyskania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Odpowiedzią były pisma: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy nr N/NZ-400-T-196/1338-21236/06 z dnia11.12.2006 r., który stwierdził, że planowane do realizacji przedsięwzięcie spełnia wymogi § 2, ust.2 pkt.1a i pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. nr 257 poz.2573 ze zmianami) w związku z czym sporządzenie raportu w przedmiotowej sprawie jest obligatoryjne; oraz Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr WSRiRW-II-AB/6613/141/06 z dnia  3.01.2007r., który zajął takie samo stanowisko w sprawie. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 9.01.2007r. wydał stosowne postanowienie  nakładające na  Inwestora, tj. Pana Radosława Wiśniewskiego, obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, z którego wywiązał się dnia 11.05.2007r. przekazując organowi odpowiednie pismo oraz 3 sztuki opracowania.

Zgodnie z pismami Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 20.06.2007r. nr WSRiRW-II-AB/6613/69/07  oraz z dnia 25.07.2007r. nr WSRiRW-II-AB/6613/69/07 nastąpiły uzupełnienia w/w raportu przez Inwestora.

Wójt Gminy Lubicz, zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska, w drodze obwieszczenia, opublikowanego na stronie internetowej UG Lubicz, wywieszonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lubiczu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Mierzynek, zawiadomił o trwającym postępowaniu oraz poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia, zapewniając tym samym  możliwość udziału społeczeństwa w trwającym postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy  dnia 28.09.2007r. wystąpił do upoważnionych  organów celem uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Wynikiem tego były nadesłane postanowienia: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 5.06.2007r. nr N/NZ-400-T-99/462-10692/07  oraz Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20.08.2007r nr WSRiRW-II-AB/6613/69/07 określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Na wspomniane wyżej postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy wniesione zostało z zachowaniem określonego prawem terminu zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym Wójt Gminy Lubicz postanowieniem nr OŚW.7624-23/07  z dnia 30.08.2007r. zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie do czasu zajęcia stanowiska przez uprawniony organ.   Żądania strony zostały odrzucone postanowieniem nr GIS-HŚ-NZ-0261-321-2/JL/07/08 z dnia 3.01.2008r., w którym Główny Inspektor Sanitarny  utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

 

Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  dnia 16.01.2008 r. pismami OŚW.7624-23(2-6)06/07/08 zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w trakcie postępowania dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do wyznaczonego w tym celu terminu, czyli do dnia 30.01.2008r., do Urzędu Gminy Lubicz nie wpłynęły żadne wnioski ani zastrzeżenia

 

 Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkaniową  celem właściwego określenia natężenia hałasu, określenia wysokości jego emisji na granicy nieruchomości będącej w dyspozycji Inwestora, zgodnie z art.56. ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  nałożono na Inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu.

Teren planowanego do realizacji przedsięwzięcia leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 

 POUCZENIE:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. .

 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.

 

Termin Ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

 

 

 Otrzymują strony:

1. Pan Radosław Wiśniewski

    ul. Farmerska 11

    87-162 Lubicz,

3. Pozostałe strony wg załącznika,

4. a/a BL.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Wojewoda Kujawsko- Pomorski, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 , 85-031 Bydgoszcz

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 2008-02-04
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-02-05 08:03
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-05 08:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173966
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28