Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


D E C Y Z J A

OŚW.7624-5(18)10                                                                 Lubicz.27.10.2010r.

D E C Y Z J A
o uwarunkowaniach środowiskowych

Na podstawie art.104,art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98,poz.1071 ze zmianami), art. 82 ust.1,pkt.4 , ust.2,oraz art. 85 i 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr.257,poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r. po rozpatrzeniu wniosku PPUH ,, Lewpol ” Sp. z o. o, Marian Wójcik ul. Turystyczna 91,87-100 Toruń, z dnia 06.10.2010 r. nr.rej.9991 w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wydanej przez Wójta Gminy Lubicz dnia 25.08.2010 r. nr OŚW.7624-5(13)10 dla planowanego do realizacji przez inwestora przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego(piasek, żwir) z udokumentowanego złoża wraz z obiektem socjalno- bytowym o powierzchni zabudowy 600 m2 na działce nr.ew.177/9 w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Lubicz .

orzekam

zmienić decyzję Wójta Gminy Lubicz nr OŚW.7624-5(13)10 z dnia 25.08.2010 r. o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego(piasek, żwir) z udokumentowanego złoża wraz z obiektem socjalno-bytowym o powierzchni zabudowy 600 m2 na działce nr.ew.177/9-obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz
1) poprzez zmianę treści sentencji decyzji w dziale I w akapicie 31 do akapitu 33 strony 1 z brzmienia;
,, Na terenie nieruchomości rośnie 30-letni las sosnowy, w jej północnej części na powierzchni 2 ha drzewostan został wycięty i fragment ten jest porośnięty murawą trawiastą i stanowi nieużytek rolny.,,
na brzmienie treści akapitów od 31 do 33 strony 1;
,, Na terenie nieruchomości rośnie 30-letni las sosnowy, w jej północnej części na powierzchni 2 ha drzewostan został wycięty i fragment ten jest porośnięty murawą trawiastą i stanowi grunt leśny.,,
2) poprzez wprowadzenie do treści sentencji decyzji w dziale II punkcie 5 strona 4 kolejnego akapitu w brzmieniu,, -grunt leśny zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych musi być przeznaczony na cele nieleśne oraz wyłączony z produkcji leśnej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”
3) poprzez wprowadzenie do treści sentencji decyzji w dziale III strona 5 uzupełnienia akapitu 2 o treści,, wjazd na drogę dojazdową do kopalni z drogi wojewódzkiej nr. 657 Lubicz –Złotoria zaprojektować i wykonać na podstawie warunków technicznych określonych przez administrującego tą drogą.
4) pozostałe warunki określone w decyzji pozostają bez zmian.

 
U Z A S A D N I E N I E
Dnia 06.10.2010 r. Inwestor PPUH,, Lewpol” Marian Wójcik Sp. z o.o., ul. Turystyczna 91,87-100 Toruń wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem nr rej.9991 o zmianę decyzji OŚW.7624-5(13)10 z dnia 25.08.2010 r. o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego(piasek, żwir) z udokumentowanego złoża wraz z budową obiektu socjalno-bytowego o powierzchni 600 m2 na działce nr.ew.177/9-obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz w trybie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr.98, poz.1071 ze zmianami). Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy treści złożonego przez inwestora wniosku i jego uzasadnienia a także dokonał ponownej analizy dowodów zgromadzonych w trakcie postępowania w postaci; karty informacyjnej zadania, sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także treści uzgodnień i opinii upoważnionych organów i przychylił się do stanowiska Wnioskodawcy i orzekł na podstawie art.155 KPA o zmianie warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia w brzmieniu określonym w sentencji niniejszej decyzji. Zmiana treści decyzji jest możliwa na podstawie art.87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami )
Zgodnie z art.155 KPA dla zmiany decyzji, na mocy której strona nabyła prawo niezbędne jest spełnienie czterech przesłanek; istnienie decyzji ostatecznej, za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, zgody strony na zmianę oraz brak przeciwwskazań w przepisach ustaw szczególnych. Spełniając wymogi art.155 KPA Wójt Gminy Lubicz zawiadomieniem nr. OŚW.7624-5(16)10 z dnia 07.10.2010r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania o zmianę przedmiotowej decyzji i zakresie wnioskowanej przez Inwestora zmianie jej treści. możliwości zapoznania się z treścią wniosku Inwestora w sprawie zmiany przedmiotowej decyzji.
Zmiana treści decyzji określona w sentencji nie narusza interesów stron biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji Wójta Gminy Lubicz nr OŚW.7624.-5(13)10 z dnia 25.08.2010r., decyzja ta tworzyła prawo tylko dla jednej strony postępowania tj. Inwestora a interes społeczny podyktowany względami celowości poprzez brak wystąpienia niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie wystąpi poprzez powyższą zmianę decyzji środowiskowej.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 od daty jej otrzymania.

Otrzymują;
1 Marian Wójcik , PPUH ,, Lewpol” ul. Turystyczna 91,87-100 Toruń,
2 Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Polna 113,87-100 Toruń,
3 Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dobrzejewice,87-123 Dobrzejewice,
4 Polskie Koleje Państwowe, Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62,02-353 Warszawa.
5.Pozostałe strony wg załącznika,
6.a/a MG,

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-10-27 14:03
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-10-27 14:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96908
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5723741
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 07:44

Stopka strony