Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW. 7624-27(2)/10                                                                  Lubicz, dn.15.10.2010 r.

 

 

DECYZJA

              

             Na podstawie art.104, art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.59 ust.1,art. 60, art.75,ust.1,pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2004 r,Nr.257,poz.2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 9541 – złożonego w dniu 22.09.2010 r. przez Inwestora – Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Adaptacji pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i  socjalnym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”  na działce o numerze geod. 67/34-obręb Gronowo, Gmina Lubicz.

 

orzekam

 

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na

,,Adaptacji pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” na działce o numerze ewidencyjnym 67/34-obręb Gronowo, Gmina Lubicz.

 

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 28.09.2010 r. nr rej. 9541 złożonym przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego ,, Adaptacji pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa wraz z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Zespole Szkół  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” na nieruchomości oznaczonej numer geod. 67/34 – obręb Gronowo, Gmina Lubicz.

            Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 30.09.2010 r. pismem nr OŚW.7624-27(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, w wyznaczonym terminie, nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.  

Przedsięwzięcie planowane do realizacji  będzie polegać na:

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

 

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

Przedsięwzięcie polegać będzie na adaptacji istniejącego budynku warsztatowego na terenie ZS CKU w Gronowie na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym wraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną (przyłącze, sieci). Obszar opracowania znajduje się w południowym narożniku terenu należącego do ZS CKU. Istniejący budynek przewidziany do adaptacji sąsiaduje od południowego zachodu z budynkiem magazynowym a od północy z budynkiem warsztatów szkolnych. Teren szkoły jest ogrodzony z istniejącym wjazdem od strony południowej. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejąca zielenią.

Przedsięwzięcie pt: „Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Zespole Szkół Centrum kształcenia Ustawicznego w Gronowie” nie znajduje się w wykazie wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z. zm).

2) obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: istniejący wjazd/wyjazd skomunikowany z drogą publiczną

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych: istniejące miejsca parkingowe – nie projektuje się dodatkowych parkingów

- ilość samochodów osobowych......................................nie dotyczy.................................. szt./doba

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów.......nie dotyczy .................................szt./doba

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie (pow. zabudowy) ............ 214,65 m. kw., kubatura 929,47 m. sześć.

- powierzchnia terenu szkoły (działki) ....... 46 926 m. kw.

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

Teren szkolny ZS CKU. Adaptowany budynek dotychczas pełnił rolę warsztatów.

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

Zakres inwestycji nie przewiduje zmian i ingerencji w istniejącą szatę roślinną. Powierzchnia biologicznie czynna działki nie ulegnie zmianie.   

6) rodzaj technologii:

Adaptacyjne roboty budowlane wykonywane będą wewnątrz budynku technologiami tradycyjnymi.

7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie inwestorski

2. Zaniechanie (wariant zerowy)

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 

 

Etap realizacji

Etap eksploatacji

z.w. i c.w.u

ok. 1,5 m3/dobę

ok. 2,5 m3/dobę

paliwa

------

------

gaz

nd

nd

energia elektryczna

max. 50kW

max.100 kW

c.o.

------

14 kW

 

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

Rozwiązania zgodnie z projektem budowlanym.  Brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko.

10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych: ok. 7m3/dobę , do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):nd.

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych: do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

odpady po produktach ogólnego użytku, segregacja i wywóz przez odpowiednie służby.

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania: nie występują w związku z realizacją tego przedsięwzięcia.

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania: nie występują w związku z realizacją tego przedsięwzięcia.

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń: wentylator o mocy 15 kW.

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie występuje - zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) i art. 58-70 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

 Planowana inwestycja nie występuje na terenie - form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.).

Planowana inwestycja nie znajduje się w pobliżu form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.).

Najbliżej położony teren objęty ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajduje się w odległości ok. 20 km od miejsca planowanej inwestycji (Dolina Dolnej Wisły i Bagienna Dolina Drwęcy).

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 Nie ma konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie  art. 104 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227). Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego   użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.

           Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska, realizacja  przedsięwzięcia  nie wpłynie negatywnie na środowisko. W trakcie prowadzenia robót budowlano - remontowych i adaptacyjnych oraz instalowania wyposażenia  zostaną podjęte wszelkie działania zmierzające do minimalizacji uciążliwości prowadzonych robót. Uciążliwości związane z powstaniem hałasu, którego źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane będą miały charakter krótkotrwały i nie wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na przedmiotowym terenie. Roboty budowlane będą prowadzone w porze dziennej. W fazie eksploatacji  przedsięwzięcie nie będzie emitowało hałasu do środowiska. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstaną materiały odpadowe. Będą one na bieżąco segregowane, gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach lub w specjalistycznych pojemnikach (kontenerach) i przekazywane firmom zajmującym się odbiorem poszczególnych asortymentów, mającym niezbędne zezwolenia i koncesje. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z wystąpieniem awarii przemysłowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu  o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji realizowane będzie poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. W zasięgu znaczącego oddziaływania nie występują miejsca istotne z punktu widzenia zapisów zawartych w tzw. Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej czy też obszary szczególnie chronione, przede wszystkim obszary podmokłe, jako siedliska gatunków dzikiej fauny i flory.

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia  stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w  związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują;

  1. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6,87-100 Toruń,
  2. Zespół Szkół  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz,
  3. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
  4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Gronowie,87-162 Lubicz,
  5. strony postępowania wg załącznika nr.1,
  6. a/a MG

 

                                                                                                                    

 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-10-15 11:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 185801
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-02-01 08:52:53