Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZCJA

OŚW.7624-21(7)/10                                                  Lubicz 24.09.2010r.
 
 
DECYZCJA
 
             
 
              Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.75, ust.1,pkt 4;art82; art.84, ust.1,2; art. 85, ust.2,pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zmianami); § 3, ust.1 pkt.72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku Nr.rej.6247 –złożonego w dniu 25.06.2010r. przez CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 38/58 87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków dla Zakładu Toruń Pacific w Lubiczu na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 401/11, 401/13, 402/2 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
 
określam
 
dla CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków dla Zakładu Toruń Pacific w Lubiczu na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 401/11, 401/13, 402/2 –obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
1) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2) warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na
 
I. Charakterystyka przedsięwzięcia:
 
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa podczyszczalni ścieków odprowadzanych z zakładu produkcyjnego Toruń Pacific w Lubiczu. Podczyszczalnia zlokalizowana będzie na działce 402/2 natomiast obsługujące ją przewody na działce 401/11 i 401/13 w Lubiczu Dolnym. Ilość podczyszczanych ścieków Q = 155 m3/d. Jakość ścieków surowych: ChZT                        –   4.700 gO2/m3,zawiesiny ogólne– 150 g/m3 ,siarczki –45 mg SO4/m3,fosfor fosforanowy   –    2 gP-PO4/m3,ekstrakt eterowy       –            40 g/m3
Po podczyszczeniu ścieki wprowadzane będą tak jak obecnie do kanalizacji gminnej. Ładunek zanieczyszczeń kierowany na oczyszczalnię odpowiada około 8.000 równoważnych mieszkańców.
Otoczenie terenu inwestycji stanowi:
- od strony południowej - nieużytki + las – własność wnioskodawcy
- od strony zachodniej – nieużytki – własność wnioskodawcy a dalej ulica Małgorzatowo
- od strony północnej – teren zakładu produkcyjnego wnioskodawcy, częściowo ogródki POD
- od strony wschodniej – las – własność wnioskodawcy
W zakres inwestycji wchodzi:  komory z kratą koszową, przepompownia ścieków surowych, budynek techniczny, przepompownia operacyjna, zbiornik buforowy, moduł biologicznego podczyszczania, przepompownia ścieków podczyszczonych, węzeł oczyszczania i tłoczenia biogazu, drogi, place oraz przyłącza mediów.
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
1.                 w zakresie gospodarki odpadami:
- odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia należy zbierać w pojemniku na odpady, następnie wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów i poddać utylizacji przez upoważnioną firmę.
- konserwację maszyn i uzupełnienia paliwa w miejscach do tego celu przeznaczonych,
- w trakcie budowy używać wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii należy monitorować i usuwać substancje ropopochodne za pomocą odpowiednich sorbentów,
- odpady separowane ze ścieków (skratki i tłuszcze) magazynować w wydzielonych pojemnikach i przekazywać wyspecjalizowanym jednostkom celem dalszej utylizacji,
- zużyta masę odsiarczającą przekazywać do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce,
2. w zakresie ochrony przyrody:
- w trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska.
 
3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi
- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy opróżniać sukcesywnie za pośrednictwem jednostki wywożącej nieczystości płynne.
- wykopy zabezpieczyć przed przenikaniem wód opadowych do gruntowych,
4. w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:
- inwestycja w trakcie prowadzenia budowy może być przyczyną powstania na tym terenie większych niż dotychczas emisji pyłowych i hałasu. Oddziaływania te będą miały jednak zasięg lokalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Przewiduje się, że planowana budowa podczyszczalni nie będzie zagrażała środowisku i nie powinna wpływać negatywnie na zdrowie i życie ludzi.
 
 
 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnia w projekcie     budowlanym.
-dla pracowników należy zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki pracy. Należy zapewnić sukcesywny wywóz ścieków socjalno- bytowych z przenośnej toalety do oczyszczalni ścieków.
Należy umieścić tablice informacyjno- ostrzegawcze na obrzeżach wykopu.
 
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
Nie dotyczy.
 
 
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie dotyczy.
 
VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.
 
VII. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.
 
VIII. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
W odległości około 3,5 km od planowanej inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040003 – Dolina Dolnej Wisły oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 040012 – Nieszawska Dolina Wisły. W odległości około 100 m znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Drwęcy PLH280001 oraz PLH 2002 Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” znajduje się w odległości około 500 m od terenu inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Planowana inwestycja swoim oddziaływaniem nie wpływa negatywnie na w/w obszary. Proces podczyszczania odbywa się w zbiornikach zamkniętych(bez kontaktu z atmosferą).
 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
          Zgodnie z art. 75 ust.1,pkt 4- ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 ze zmianami) z wnioskiem z dnia 25.06.2010r. Nr rej. 6247 złożonym przez CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków dla Zakładu Toruń Pacific w Lubiczu na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 401/11, 401/13, 402/2 –obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
          Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 08.07.2010r. pismem nr OŚW.7624-21(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
          Dnia 08.07.2010r. Wójt Gminy Lubicz złożył odpowiednie pisma nr OŚW.7624-21(3)/10 i nr OŚW.7624-21(2)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków dla Zakładu Toruń Pacific Lubicz na nieruchomości stanowiącej działki nr geod. 401/11,401/13, 402/2 –obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
           Odpowiedzią na pisma nr OŚW.7624-21(3)/10 i nr OŚW.7624-21(2)/10 było pismo nr N.NZ-402-L-129/10 z dn. 27.07.2010r. Nr rej 7581 (data wpływu 02.08.2010r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wydał opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz pismo nr RDOŚ-04.OO.6613-1007/10/BW z dnia 23.07.2010r.Nr.rej.7458 (data wpływu 29.07.2010r.) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która działając na podstawie art.50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami)wezwała inwestora do uzupełnienia wniosku o brakujące elementy.
         W odpowiedzi na pismo nr.RDOŚ-04.OO.6613-1007/10/BW do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr JB/1379/2010 z dnia 05.08.2010r. Nr rej 7785 (data wpływu 09.08.2010r.) z uzupełnieniem przez inwestora CPP Toruń Pacific wniosku o brakujące elementy.
         W dniu 30.08.2010r. Wójt Gminy Lubicz, pismem nr OŚW.7624-24(4)/10, poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ul.Dworcowa 63 w Bydgoszczy, że teren nieruchomości działki nr geod. 401/11,401/13,402/2 –obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz na których inwestor –CPP Toruń Pacific planuje budowę podczyszczalni ścieków nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30.08.2010r. postanowieniem nr.RDOŚ-04.OO.6613-1007/10/AMP Nr.rej.8638 (data wpływu 06.09.2010r.) zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1,a także ust.3 i 4 oraz art.66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), a także § 3 ust.1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami), wyraził opinię i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 pkt 1-9 i 11-20, a także ust 6 usatawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227).
            W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.59 ust.1, art.64 ust.1 pkt 2, art.64 ust 3, art.74 ust.3 oraz art.78 ust. 78 ust.1 pkt 2-ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), oraz § 3, ust.1 pkt.72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 98, poz. 2573 ze zmianami), dnia 08.09.20010r. wydał postanowienie nr.OŚW.7624-21(5)10, w którym orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
             Spełniając wymogi określone w art.10 oraz na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.-Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz.1071 ze zmianami) dnia 14.09.2010r. Wójt Gminy Lubicz pismem nr OŚW. 7624-21(6)10, zawiadomił strony o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni ścieków dla Zakładu Toruń Pacific w Lubiczu oraz poinformował, iż przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia i składać wnioski i zastrzeżenia w terminie do 24.09.2010r.
 
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
 
Zgodnie z art. 84, ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.
 
 
 
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują:
 
1) CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń,
2) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A,87-162 Lubicz,
3)a/a ŻK
 
                                              
 
 
 
Do wiadomości:
1)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
2)Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
 
 
ZAŁĄCZNIK NR. 1
 
 
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
            Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz, 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie podczyszczalni ścieków dla Zakładu Toruń Pacific w Lubiczu
na nieruchomości oznaczonej działka numer geod 402/2, 401/11, 401/13 w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
 
I. Charakterystyka przedsięwzięcia:
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):
Przedmiotem inwestycji jest budowa podczyszczalni ścieków odprowadzanych z zakładu produkcyjnego Toruń Pacific w Lubiczu. Podczyszczalnia zlokalizowana będzie na działce 402/2 natomiast obsługujące ją przewody na działce 401/11 i 401/13 w Lubiczu Dolnym. Ilość podczyszczanych ścieków Q = 155 m3/d. Jakość ścieków surowych:
ChZT                        –   4.700 gO2/m3
Zawiesiny ogólne     –          150 g/m3
siarczki                     – 45 mg SO4/m3
fosfor fosforanowy   –    2 gP-PO4/m3
ekstrakt eterowy       –            40 g/m3
Po podczyszczeniu ścieki wprowadzane będą tak jak obecnie do kanalizacji gminnej. Ładunek zanieczyszczeń kierowany na oczyszczalnię odpowiada około 8.000 równoważnych mieszkańców.
Otoczenie terenu inwestycji stanowi:
-   od strony południowej - nieużytki + las – własność wnioskodawcy
-   od strony zachodniej – nieużytki – własność wnioskodawcy a dalej ulica Małgorzatowo
-   od strony północnej – teren zakładu produkcyjnego wnioskodawcy, częściowo ogródki POD
-   od strony wschodniej – las – własność wnioskodawcy
W zakres inwestycji wchodzi:
-                                  komory z kratą koszową
-                                  przepompownia ścieków surowych
-                                  budynek techniczny
-                                  przepompownia operacyjna
-                                  zbiornik buforowy
-                                  moduł biologicznego podczyszczania
-                                  przepompownia ścieków podczyszczonych
-                                  węzeł oczyszczania i tłoczenia biogazu
-                                  drogi, place
oraz przyłącza mediów:
-                            przyłącze ścieków surowych,
-                            przyłącze ścieków oczyszczonych,
-                            przyłącze wody,
-                            przyłącze biogazu do kotłowni, ciśnienie poniżej 0,5 MPa
-                            przyłącze pary z kotłowni,
-                            kable elektroenergetyczne i sterownicze,
W § 3 ust. 1 pkt. 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami)wymienione są instalacje do oczyszczania ścieków nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 38 do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców. Zgodnie z Polską Normą PN-86 C-04618/06 „Woda i ścieki - Nazwy i określenia - Procesy oczyszczania ścieków” pod pojęciem oczyszczania ścieków rozumie się „usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków w stopniu określonym odpowiednimi wymaganiami”. Natomiast pod pojęciem podczyszczania ścieków rozumie się „częściowe usuwanie określonych zanieczyszczeń ze ścieków”. Celem działania przedmiotowej instalacji jest częściowe usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych przed wprowadzeniem ich do kanalizacji miejskiej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129 poz. 1108) zanieczyszczenia organiczne nie są normowane. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania w omawianym przypadku mamy do czynienia z instalacja do podczyszczania ścieków w rozumieniu Polskiej Normy PN-86 C-04618/06 a nie z instalacją do oczyszczania ścieków a tylko taka jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. Pojęcie oczyszczania ścieków nie jest zdefiniowane w ustawie Prawo wodne oraz w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.
2) obsługa komunikacyjna:
- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
Dojazd do terenu inwestycji poprzez teren zakładu istniejącym wjazdem od ulicy Małgorzatowo
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:
Na terenie inwestycji nie przewiduje się realizacji miejsc parkingowo-postojowych. Realizacja inwestycji nie wiąże się ze wzrostem ilości miejsc parkingowo-postojowych na terenie zakładu.
- ilość samochodów osobowych inwestycja nie generuje ruchu samochodów osobowych  szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów pojazdy wywożące odpady stałe około 1/tydzień
 
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie: działka 402/2 - 2,6189 h, działka 401/11 – 1,318 ha, działka 401/13 – 2,4717 ha
- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych: istniejące obiekty budowlane (zakład produkcyjny Toruń Pacific) około 0,930 ha, projektowane obiekty:
-                                  komory z kratą koszową – około 1,2 m2
-                                  przepompownia ścieków surowych – około 3,5 m2
-                                  budynek techniczny – około 50 m2
-                                  przepompownia operacyjna- około 3,5 m2
-                                  zbiornik buforowy – około 13 m2
-                                  moduł biologicznego podczyszczania – około 18 m2
-                                  przepompownia ścieków podczyszczonych - około 3,5 m2
-                                  węzeł oczyszczania i tłoczenia biogazu – około 4 m2
4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:
Teren na którym zlokalizowane będą planowane obiekty nie jest obecnie użytkowany. Istniejące obiekty to zakład produkcyjny Toruń Pacific. W najbliższym sąsiedztwie planowanych obiektów znajduje się kotłownia zakładowa.
5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):
Teren porośnięty jest roślinnością ruderalną i segetalną. Brak cennych pod względem przyrodniczym gatunków.
6) rodzaj technologii:
Proces technologiczny przedstawia się następująco. Większe zanieczyszczenia stałe usuwane są poprzez cedzenie na kracie koszowej a następnie cedzone na sicie bębnowym o prześwicie 1 mm. Usuwanie tłuszczy w separatorze. Pozbawione zanieczyszczeń stałych ścieki tłoczone są do zbiornika buforowego o pojemności 150 m3. Ze zbiornika buforowego poprzez zbiornik kondycjonowania o pojemności 10 m3 trafiają do reaktora beztlenowego Biobed o pojemności 50 m3. Z reaktora Biobed trafiają do reaktora doczyszczającego o pojemności 25 m3. Napowietrzanie reaktora doczyszczającego – stacja dmuchaw. Jakość ścieków podczyszczonych zgodna z warunkami odbiorcy:
pH                             –              6,5 - 9
ChZT                        –   1.200 gO2/m3
BZT5                         -      800 gO2/m3
Zawiesiny ogólne     –          300 g/m3
azot ogólny               -         50 gN/m3
azot amonowy           - 20 gN-NH4/m3
fosfor ogólny            –          10 gP/m3
ekstrakt eterowy       –            80 g/m3
7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:
Wariant zerowy polega na kierowaniu ścieków do bezpośredniego oczyszczenia na gminnej oczyszczalni ścieków w Lubiczu. Powoduje to jej przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń.
Możliwe jest prowadzenie podczyszczania w procesie tlenowym. Wówczas jednak będziemy mieli około 5 krotnie większe zużycie energii elektrycznej, około 10 krotnie większą produkcję osadu nadmiernego. Nie będzie możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (brak biogazu).
8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 
 
Etap realizacji
Etap eksploatacji
woda
ok. 3 m3/d
ok. 3 m3/d
paliwa
zasilanie pojazdów budowy
instalacja wytwarza biogaz
gaz
nie dotyczy
instalacja wytwarza biogaz
energia
ok. 4 kW
ok. 41 kW
inne surowce; materiały
nie dotyczy
NaOH ok. 150 kg/d, HCL, Pożywka, Fe – w zależności od potrzeb
 
9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:
Zbiorniki hermetyzowane. Wytwarzany biogaz kierowany do spalania w kotłowni zakładowej (zastępuje paliwa kopalne – GZ-50). Powietrze z wentylacji zbiornika buforowego wtłaczane do ścieków w zbiorniku doczyszczającym. Dmuchawy 5,5 kW w osłonach dźwiękochłonnych.
 
10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:
Instalacja generuje minimalne ilości ścieków bytowych (obsługa dorywcza). Ścieki wprowadzane do układu oczyszczania.
- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):
Instalacja nie generuje ścieków technologicznych. Wprowadzane są na nią ścieki technologiczne z Zakładu Produkcyjnego Toruń Pacific. Ilość – zgodnie z pkt. 1.
- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:
Wody opadowe z terenów zanieczyszczonych wprowadzane do przepompowni ścieków podczyszczonych.
- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):
-   skratki – około 5 dm3/d
-   tłuszcze – około 10 dm3/d
-   nadmierny osad beztlenowy – około 30 kg s.m.o./d
- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:
Biorąc pod uwagę fakt, że zbiorniki oczyszczalni są hermetyczne w warunkach normalnej eksploatacji praktycznie emisje do powietrza nie występują.
- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:
Dmuchawa bez osłony – około 85 dB(A), z osłoną dźwiękochłonną około 65 dB(A), izlolacyjność ścian – około 25 dB(A). Na granicy terenu do którego zamawiający ma tytuł prawny hałas nie będzie przekraczał 40 dB(A)
- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:
-   pompy poziome – 4 kpl.
-   dmuchawy powietrza – 2 kpl.
-   dmuchawy biogazu - 2 kpl.
-   pompy zatapialne - 8 kpl.
-   pompy dozujące 5 kpl.
-   sito bębnowe – 1 kpl.
-   krata koszowa – 1 kpl.
-   mieszadła zatapialne – 1 kpl.
-   odsiarczalnia biogazu 1 kpl.
11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie dotyczy
12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
W odległości około 3,5 km od planowanej inwestycji znajduje się obszar specjalnej ochrony ptaków PLB040003 – Dolina Dolnej Wisły oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 040012 – Nieszawska Dolina Wisły.
W odległości około 100 m znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Drwęcy PLH280001 oraz PLH 2002
Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” znajduje się w odległości około 500 m od terenu inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.
Planowana inwestycja swoim oddziaływaniem nie wpływa negatywnie na w/w obszary. Proces podczyszczania odbywa się w zbiornikach zamkniętych(bez kontaktu z atmosferą).
 
13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.                                                                    

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-09-24 08:57
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-09-24 09:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96911
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5723804
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 07:44

Stopka strony