Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-22(6)/10                                           Lubicz, dn.07.09.2010 r
 
 
 
DECYZJA
              
             Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art.75,ust.1pkt 4,art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6683 – złożonego w dniu 05.07.2010 r. przez Inwestora – ,,Roma” Sp.z o.o.,ul. Słoneczna 7 ,Grabowiec,87-124 Złotoria, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie komina stalowego wraz z fundamentem odprowadzającego powietrze z hali produkcyjnej na działce o numerze geod. 71/7 w miejscowości Grabowiec, Gmina Lubicz
 
orzekam
 
umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie komina stalowego wraz z fundamentem odprowadzającego powietrze z hali produkcyjnej na nieruchomości oznaczonej działką numer geod.71/7 – obręb Grabowiec, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – ,, Roma” Sp. z o.o., ul. Słoneczna 7,Grabowiec,87-124 Złotoria.
 
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 05.07.2010 r. nr rej. 6683 złożonym przez ,, Roma” Sp. z o.o,ul. Słoneczna 7, Grabowiec,87-124 Złotoria zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie komina stalowego wraz z fundamentem na nieruchomości oznaczonej działkami numer geod. 71/7 – obręb Grabowiec, Gmina Lubicz.
            Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 12.07.2010 r. pismem nr OŚW.7624-22(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji, w wyznaczonym terminie, nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.  W dniu 12.07.2010 r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się z odpowiednimi pismami nr.OŚW.7624-22(3)/10 i nr.OŚW.7624-22(2)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie stosownych opinii. Odpowiadając na pismo Wójta Gminy Lubicz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 22.07.2010r. Nr.RDOŚ-04.OO.6613-1016-1/10/MT nr. rej.(7369) wezwał organ prowadzący postępowanie do wskazania kwalifikacji przedsięwzięcia względem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami zm.) oraz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dnia 27.07.2010 r. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-22(4)/10 spełnił warunki określone w piśmie Regionalnego Dyrektora. W dniu 30.07.2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię nr.N.NZ-402-L-135/10 (nr.rej.7784),o konieczności przeprowadzenia oceny i sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem na
1.ochronę środowiska przed hasłem ,
2.ochronę powietrza atmosferycznego,
3.wpływ przedsięwzięcia na zdrowie ludzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-1016/10//MT w dniu 11.08.2010 r. (nr.rej.8046) odmówił wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa komina stalowego wraz z fundamentem, odprowadzającego powietrze z hali produkcyjnej na nieruchomości stanowiącej działkę nr geod.71/7 obręb Grabowiec, gmina Lubicz”. Dnia 20.08.2010r. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-22(5)/10 zawiadomił o prowadzeniu postępowania administracyjnego oraz określił termin na składanie wniosków i zastrzeżeń w sprawie. W wyznaczonym terminie tj. do dn.27.08.2010 r. nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia dotyczące prowadzonego postępowania.          
 
I. Charakterystyka przedsięwzięcia:
1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):
Budowa komina stalowego h=17m , d= 1m na fundamencie betonowym. Komin usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie komina istniejącego. Inwestycja ma na celu poprawienie skuteczności wentylacji z hali produkcyjnej.
Przedsiębiorstwo znajduje się na terenach przemysłowych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w odległości ok. 50 m od granicy zakładu. Jest to budynek mieszkalny jednokondygnacyjny.
2) obsługa komunikacyjna:
- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
Wjazd istniejący z drogi dojazdowej
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:
Istniejące miejsca parkingowe na terenie zakładu
- ilość samochodów osobowych 1 szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 1szt./doba
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie 5300 m2
- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych 4 m2
4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:
Zakład produkcji elementów z kompozytów
5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):
Brak szaty roślinnej
6) rodzaj technologii:
Produkcja polega na wykładaniu form matami i nasycanie ich materiałami kompozytowymi. Inwestycja nic nie zmieni w rodzaju technologii.
Budowany emitor jest przeznaczony do odprowadzania z powietrza z hali produkcyjnej jako wzmocnienie skuteczności istniejącej wentylacji.
7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:
Nie przewiduje się wariantów realizacji przedsięwzięcia
8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 
 
Etap realizacji
Etap eksploatacji
woda
84 m3
84 m3
Paliwa – olej opałowy
15500 l
15500 l
gaz
3500 m3
3500 m3
energia
45000 kWh
45000 kWh
inne surowce; materiały
Mata szklana 24 Mg/rok
Żywice poliestrowe 53 Mg/rok
Żelkot 7 Mg/rok
Aceton 10 Mg/rok
Mata szklana 24 Mg/rok
Żywice poliestrowe 53 Mg/rok
Żelkot 7 Mg/rok
Aceton 10 Mg/rok
 
9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:
Na ciągu wentylacyjnym zastosuje się filtry wyłapujące pył w postaci podłogowych mat filtracyjnych o skuteczności 70%
10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych: zbiornik bezodpływowy – 10 m3
- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych): brak ścieków technologicznych
- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych: powierzchniowo do gruntu
- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):
Inwestycja nie spowoduje wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i nie spowoduje powstawanie innych rodzajów odpadów poza odpadami, na które inwestor posiada stosowne zezwolenia.
- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:
Z nowobudowanego komina będą emitowane następujące zanieczyszczenia :
Aceton – 1,4423 kg/h
Styren 0,4327 kg/h
Łączna roczna emisja wszystkich zanieczyszczeń z wszystkich emitorów wyniesie :
Aceton – 10,00 Mg/rok
Styren – 3 , 00 Mg/rok
Pył ogółem – 0,707 Mg/rok
Inwestycja nie zmieni ilości i rodzajów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i mieści się w wartościach dopuszczalnych decyzji sektorowej, którą zakład posiada.
- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:
Inwestycja nie spowoduje zainstalowania nowych źródeł emisji hałasu.
- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:
Ciągi i kanały wentylacyjne. Ssawki odciągające powietrze ze stanowisk pracy.
11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko: nie występuje
12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
 W zasięgu 50 h najwyższego emitora tj. 850 m nie występują obszary:
- Natura 2000
- parków narodowych
- ochrony uzdrowiskowej
13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: nie istnieje
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.
Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził, że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.
 
Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.
 
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
 
 
Otrzymują;
 1. „Roma”, ul. Słoneczna 7, Grabowiec , 87-124 Złotoria
 2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz
 3. DIEC-CUT S.C., ul. Kolankowskiego 6a/38, 87-100 Toruń
 4. pozostałe strony wg załącznika
 5. a/a ŻK
 
 
 
                                                      ZAŁĄCZNIK NR. 1
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie komina stalowego wraz z fundamentem odprowadzającym powietrze z hali produkcyjnej na nieruchomości stanowiącej działkę nr geod.71/7 -obręb Grabowiec , Gmina Lubicz .
 
                                                                                                                   
„ROMA” Sp. z o.o.                                                                        Grabowiec, dn. 05-07-2010
(Imię i Nazwisko)
ul. Słoneczna 7, Grabowiec
87-124 Złotoria
(Adres)
56 648 96 80
(Telefon)
 
                                 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
            Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz, 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na: budowie komina wentylacyjnego z hali produkcyjnej
na nieruchomości oznaczonej działka numer 71/7 w miejscowości Grabowiec, Gmina Lubicz.
I. Charakterystyka przedsięwzięcia:
1)rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):
Budowa komina stalowego h=17m , d= 1m na fundamencie betonowym. Komin usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie komina istniejącego. Inwestycja ma na celu poprawienie skuteczności wentylacji z hali produkcyjnej.
Przedsiębiorstwo znajduje się na terenach przemysłowych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa w odległości ok. 50 m od granicy zakładu. Jest to budynek mieszkalny jednokondygnacyjny.
2) obsługa komunikacyjna:
- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
Wjazd istniejący z drogi dojazdowej
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:
Istniejące miejsca parkingowe na terenie zakładu
- ilość samochodów osobowych 1 szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 1szt./doba
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie 5300 m2
- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych 4 m2
4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:
Zakład produkcji elementów z kompozytów
5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):
Brak szaty roślinnej
6) rodzaj technologii:
Produkcja polega na wykładaniu form matami i nasycanie ich materiałami kompozytowymi. Inwestycja nie nic nie zmieni w rodzaju technologii.
Budowany emitor jest przeznaczony do odprowadzania z powietrza z hali produkcyjnej jako wzmocnienie skuteczności istniejącej wentylacji.
7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:
Nie przewiduje się wariantów realizacji przedsięwzięcia
8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 
 
Etap realizacji
Etap eksploatacji
woda
84 m3
84 m3
Paliwa – olej opałowy
15500 l
15500 l
gaz
3500 m3
3500 m3
energia
45000 kWh
45000 kWh
inne surowce; materiały
Mata szklana 24 Mg/rok
Żywice poliestrowe 53 Mg/rok
Żelkot 7 Mg/rok
Aceton 10 Mg/rok
Mata szklana 24 Mg/rok
Żywice poliestrowe 53 Mg/rok
Żelkot 7 Mg/rok
Aceton 10 Mg/rok
 
9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:
Na ciągu wentylacyjnym zastosuje się filtry wyłapujące pył w postaci podłogowych mat filtracyjnych o skuteczności 70%
10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych: zbiornik bezodpływowy – 10 m3
- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych): brak ścieków technologicznych
- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych: powierzchniowo do gruntu
- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):
Inwestycja nie spowoduje wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i nie spowoduje powstawanie innych rodzajów odpadów poza odpadami, na które inwestor posiada stosowne zezwolenia.
- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:
Z nowobudowanego komina będą emitowane następujące zanieczyszczenia :
Aceton – 1,4423 kg/h
Styren 0,4327 kg/h
Łączna roczna emisja wszystkich zanieczyszczeń z wszystkich emitorów wyniesie :
Aceton – 10,00 Mg/rok
Styren – 3 , 00 Mg/rok
Pył ogółem – 0,707 Mg/rok
Inwestycja nie zmieni ilości i rodzajów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza i mieści się w wartościach dopuszczalnych decyzji sektorowej, którą zakład posiada.
- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:
Inwestycja nie spowoduje zainstalowania nowych źródeł emisji hałasu.
- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:
Ciągi i kanały wentylacyjne. Ssawki odciągające powietrze ze stanowisk pracy.
11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko: nie występuje
12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:
 W zasięgu 50 h najwyższego emitora tj. 850 m nie występują obszary:
- Natura 2000
- parków narodowych
- ochrony uzdrowiskowej
13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: nie istnieje
 
 
 
 
                                    Roman Romanowski  
                                                                                              Podpis wnioskodawcy

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2010-09-07 12:45
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2010-09-07 13:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 176410
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-02-01 08:52:53