Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

 
OŚW.7624-17(6)/10                                                    Lubicz, dn. 17.08.2010r.
 
Decyzja
 
Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005r.. po rozpatrzeniu wniosku nr rej 5820 z dnia 08.06.2010r., złożonego w dniu 14.06.2010r. przez Inwestora – Pana Wojciecha Ziółkowskiego, Lubicz Dolny, ul. Mostowa 40, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum gastronomicznego oraz myjni bezdotykowej 4-stanowiskowej na nieruchomości oznaczonej działką numer geod. 35/2 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
 
orzekam
 
umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum gastronomicznego oraz myjni samochodowej bezdotykowej 4-stanowiskowej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 35/2 w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz przez Inwestora – Pana Wojciecha Ziółkowskiego, Lubicz Dolny, ul. Mostowa 40, 87-162 Lubicz.
 
Uzasadnienie
 
            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) wnioskiem z dnia 8 czerwca 2010r., nr rej. 5820 złożonym dnia 14 czerwca 2010r. przez Pana Wojciecha Ziółkowskiego, Lubicz Dolny, ul. Mostowa 40, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum gastronomicznego oraz myjni samochodowej bezdotykowej 4-stanowiskowej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 35/2 - obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz. Zgodnie z art. 10 i art. 61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia
23 czerwca 2010r. pismem nr OŚW.7624-17(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.
Zgodnie z art. 51 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie stanowiska w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.
Organy te wydały postanowienia:
1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – postanowienie z dnia 29.07.2010r.
(RDOŚ-04.OO.6613-958/10/MT), w którym odmówił wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia;
2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie z dnia 07.07.2010r.
(N.NZ-403-L-21/10), w którym uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
            Wniosek dotyczy budowy centrum gastronomicznego oraz myjni samochodowej bezdotykowej 4-stanowiskowej na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 35/2 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
Przedmiot inwestycji usytuowany będzie na nieruchomości przeznaczonej do obsługi ruchu w ciągu drogi krajowej nr 10 obok stacji paliw. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jest w odległości około 200m (dom mieszkalny wnioskodawcy).
            Obsługa komunikacyjna:
- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
z istniejącego wjazdu do drogi krajowej nr 10
- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:
około 15 – oraz dwa stanowiska dla samochodów ciężarowych
- ilość samochodów osobowych 120 szt./doba
- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 20 szt./doba
            Powierzchnia zajmowanej nieruchomości:
- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie 0,95 ha
- powierzchnia terenu planowanych obiektów budowlanych 500m² i 160m² myjni ( myjnia jest wiatą wolnostojącą z czterema stanowiskami do mycia samochodów osobowych na płytach żelbetowych. Pomiędzy stanowiskami znajduje się kontener techniczny).
            Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych: częściowo w dzierżawie na autokomis i jako plac postojowy
            Pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):
Na terenie planowanej inwestycji brak szaty roślinnej. W tle inwestycji – około 50m – samosiewy wierzb. Brak gatunków chronionych.
            Tradycyjna technologia dla funkcjonowania centrum gastronomicznego, w pełni ekologiczna. Myjnia samochodowa będzie wzniesiona według powtarzalnego gotowego projektu Ehrle Polska Sp.zoo
            Ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia: - woda:
Etap realizacji 15 m3/mies.
Etap eksploatacji 600 m3/mies.
- energia:
Etap realizacji 10 KW
Etap eksploatacji 45 KW
            Stosowane będą rozwiązania minimalizujące emisję jakichkolwiek oparów. Stosowane będą separatory oraz urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, uziemianie instalacji.
Odpady komunalne – na wysypisko miejskie wg umowy z MPO. Wody opadowe – do gruntu z zabezpieczeniem parkingu z kostki brukowej geomembraną. Przewiduje się ogrzewanie elektryczne. Ścieki sanitarne i technologiczne odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji ogólnospławnej a doraźnie – do zbiornika bezodpływowego z zabezpieczeniem separatorami. Przewiduje się wykorzystanie technologii budowy i materiałów budowlanych przyjaznych dla środowiska, opatrzonych certyfikatami. Myjnia samochodowa będzie posadowiona na płycie żelbetowej wodoszczelnej z dachem płaskim o konstrukcji stalowej.
            Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:
- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:
Zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci a doraźnie do zbiornika bezodpływowego w ilości do 600³/mies
- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):
Separator z łapaczem tłuszczu i produktów ropopochodnych.
- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:
Do gruntu na powierzchni czynnej biologicznie
- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:
Maszyny i urządzenia wyposażenia kuchni: opiekacze, rożna, rozdrabniacze, piekarniki, urządzenia klimatyzacji, zmywarki, suszarki, zbiornik wody cyrkulacyjnej wraz z pompą zanurzeniową, odkurzacze samochodowe, instalacja grzania posadzki, zasobnik ciepłej wody, pompa wysoko ciśnieniowa, pojemniki na lance ze stali nierdzewnej.
            Rejon lokalizacji przedsięwzięcia położony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Drwęcy”, a w odległości ok. 600 m na wschód położony jest wodny rezerwat „Rzeka Drwęca” i specjalny obszar ochrony siedlisk sieci Natura 2000 „Dolina Drwęcy” (PLH 220001).
            Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami).
 
Mając powyższe na względzie orzecznictwo jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Otrzymują:
1. Wojciech Ziółkowski, ul. Mostowa 40, 87-162 Lubicz,
2. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 10,
87-148 Łysomice,
3. Del-Vis Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Dolnym, Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa 5,
87-162 Lubicz,
4. GDDKiA, Zarząd Dróg Krajowych, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,
5. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a 87-162 Lubicz,
6. pozostałe strony zgodnie z załącznikiem
7. a/a BM

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-08-23 14:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96915
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5723942
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 07:44

Stopka strony