Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-7(11)/10                                                         Lubicz, dn. 18.08.2010 r.
 
DECYZJA
 
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art.33, ust. 1,art.37, art.38, art.59, ust 1, pkt.2, art.75,ust.1,pkt.4 art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr.199 poz.1227), § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2597 – złożonego
w dniu 10.03.2010 r. - data wpływu, przez firmę ,,SHELL-Polska ” Sp. z o.o. , ul. Bitwy Warszawskiej z 1920 r. 7 A,02-366 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji paliw Shell wraz z  wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr geod.35/2-obręb Lubicz Dolny w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
 
określam
 
dla Inwestora Firmy ,,SHELL-Polska” Sp z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej z 1920 r. 7A,02-366 Warszawa, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji paliw Shell wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości działka nr 35/2-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :
 
I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie planowanej budowy  stacji paliw Shell   wraz z niezbędna infrastrukturą planuje się do realizacji na terenie działki 35/2 w miejscowości Lubicz Dolny, gm. Lubicz. Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest zaliczona do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.
Planowana inwestycja zamknie się w granicach działki inwestora. Inwestycja będzie obsługiwała mieszkańców Lubicza Dolnego, użytkowników drogi krajowej nr 10 oraz mieszkańców okolic.
Przedmiotowa działka leży w znacznej odległości (ok. 100 m) od zabudowań mieszkalnych, na terenie użytkowanym pod komis samochodowy z lekką zabudową garażową. Powierzchnia   działki to 0,95 ha., pod przedmiotową inwestycję inwestor zajmie  powierzchnię 0.22 ha, pod planowane obiekty tj. pawilon stacji 180 m2,pod wiaty 310 m2.  
 
I a. Rodzaj planowanej technologii.  
Planuje się montaż 2 zbiorników magazynowych na paliwa płynne o pojemności po V = 60m3 dwu-płaszczowych, stalowych, podziemnych, zabezpieczonych antykorozyjnie z odpowiednią armaturą i monitoringiem kontrolującym oraz zbiornik LPG o pojemności 20m3.Elementem wyposażenia technologii będą dystrybutory paliwowe szt. 4 dwustronne oraz 1 stanowisko dystrybucji gazu LPG wraz z systemem rurociągów paliwowych i pozostałą infrastrukturą określoną szczegółowo w załączniku nr.1 do niniejszej decyzji.
Zbiorniki podziemne będą wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia .
 
Nawierzchnia placu manewrowego będzie utwardzona, szczelna, zabezpieczona przed przenikaniem wody opadowej  do gruntu. W miejscu tankowania i rozładunku cysterny nawierzchnia będzie zabezpieczona przed przenikaniem substancji ropopochodnych do gruntu. Wody opadowe ze stacji będą odprowadzone poprzez odwodnienia liniowe do separatora związków ropopochodnych, a następnie do studni chłonnych (zgodnie z zamierzeniem inwestora).
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
1.w zakresie gospodarki odpadami:
 
- zorganizować zaplecze budowy zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu poprzedniego,
-organizować roboty w ten sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,
-wytwórca odpadów  na etapie prowadzenia budowy oraz przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
-posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
-wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość w zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko,
-jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów u źródła (szczególnie odpadów niebezpiecznych),
- miejsca gromadzenia odpadów zabezpieczyć przed możliwością skażenia środowiska, a po zakończeniu inwestycji miejsca tymczasowego składowania odpadów doprowadzić do stanu pierwotnego,
-ziemia z wykopów powstała w wyniku prac budowlanych powinna być wywieziona na składowisko odpadów lub przekazana do wykorzystania do celów niwelacji gruntów lub rekultywacji terenu,
-wszystkie wycieki powstałe podczas napraw i pracy sprzętu budowlanego należy zbierać przy użyciu substancji sorbujących w postaci trocin lub specjalistycznych proszków,
-powstające w trakcie eksploatacji odpady należy magazynować i składować w sposób selektywny w wydzielonych i oznaczonych miejscach i przekazywać do powtórnego wykorzystania bądź utylizacji odbiorcom posiadającym wymagane przepisami prawa pozwolenia
- zaplecze techniczne budowy wyposażyć w szczelne sanitariaty, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione jednostki posiadające wymagane przepisami prawa pozwolenia na wywóz i utylizacje odpadów.
- obszar niezajęty trwale pod inwestycję, zrekultywować po zakończeniu prac budowlanych,
- w obrębie stref tankowania i rozładowywania cystern wykonać szczelne zabezpieczenie przed przenikaniem produktów ropopochodnych do gruntu w postaci geomembrany,
 
2. w zakresie ochrony przyrody:
 
- zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliw wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntów, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych przez zanieczyszczeniami,
 
3.w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
 
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- ścieki socjalne  skierować do oddzielnych zbiorników bezodpływowych i  przekazywać do utylizacji do oczyszczalni ścieków,
- wody opadowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika winny być podczyszczane w separatorze zanieczyszczeń ropopochodnych a na ich odprowadzenie do zbiornika odparowującego lub studni chłonnych uzyskać pozwolenie wodno-prawne od upoważnionego organu,
 
 
4.w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:
 
- prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz.6.00-22.00), w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie,
-emisje hałasu wykorzystywanych w trakcie budowy urządzeń oraz emisje z ruchu pojazdów budowy nie mogą powodować przekroczenia wartości normatywnych,
- w przypadku stwierdzenia wskutek eksploatacji stacji dopuszczalnych poziomów emisji substancji w powietrzu należy zastosować rozwiązania zapewniające właściwy klimat areosanitarny - np. poprzez nasadzenie wzdłuż granicy nieruchomości pasów zieleni (drzew i krzewów)
- zbiornik gazowy napełniać przy zastosowaniu wahadła gazowego,
- dystrybutory benzyny wyposażyć w aktywne odsysanie oparów podczas tankowania pojazdów,
 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
 
- do magazynowania paliwa zastosować zbiorniki dwu-płaszczowe z systemem monitoringu szczelności,
- sporządzić dokumentację geologiczną określającą warunki hydrologiczne w obszarze lokalizacji inwestycji  i uwzględnić w dokumentacji technicznej rozwiązania projektowe dokumentacji geologicznej,
- w przypadku stwierdzenia na etapie przygotowania dokumentacji hydrologicznej, konieczności monitorowania stanu środowiska gruntowego, w tym przede wszystkim parametrów jakościowych wody gruntowej, zaprojektować i wykonać piezometry służące do monitorowania stanu jakości wody gruntowej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika paliw płynnych oraz w strefie odpływu z miejsca jego lokalizacji,
 
- zaprojektować urządzenia (osadniki, piaskowniki, separatory) oczyszczające wody opadowe z  terenów utwardzonych przed ich odprowadzeniem do zbiornika odparowującego lub studni chłonnych,
- zaprojektować w obrębie stref tankowania i rozładowywania cystern zabezpieczenie w postaci geomembrany,
 - zaprojektować i wykonać nasadzenia gatunków drzew i krzewów o zgodnie z warunkami przyrodniczymi siedliska, z zachowując piętrowość zieleni izolacyjnej i jej   rodzimy charakter.
- zaprojektować i wykonać odwodnienie terenu pod planowane zbiorniki paliwa w szczelnej osłonie zagłębionej w grunt 1.5 m poniżej dna posadowienia zbiornika,
- zaprojektować i wykonać dodatkowe uszczelnienie podłoża pod zbiornikami, aby w razie awarii czy rozszczelnienia nie doszło do skażenia wód podziemnych,
 
IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
 
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,
 
V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
 
Nie dotyczy.
 
VI. Przedsięwzięcie  nie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej.
 
VII. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.
 
VIII. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.
 
VIII. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
 
XI. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
 Planowane do realizacji przedsięwzięcie  jest realizowane w obszarach objętych ochroną, tj. Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy i w odległości ca.400 m od obszaru NATURA 2000 Rzeka Drwęca jednak na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzam, że planowana inwestycja nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko w tym cele i przedmioty ochrony przyrody i obszarów NATURA 2000,
 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
 
 
 U Z A SA D N I E N I E
 
Dnia.10.03.2010 r. firma "SHELL-Polska”, ul.Bitwy Warszawskiej z 1920 r.7 A, 02-366 Warszawa, wystąpiła z wnioskiem (nr rej. 2597) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji paliw Shell wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 35/2 - obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz.
Zgodnie z art.10 i art.61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 15.03.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-7(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
W dniu 15.03.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW. 7624-7(2)/10 i OŚW. 7624-7(3)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-7(2)/10 i OŚW.7624-7(3)/10 była opinia nr N.NZ-402-L-57/10 z dnia 06.04.2010r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz postanowienie nr.RDOS.-04.OO.6613-430/10/DB z dnia 06.04.2010 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowił o nałożeniu dla powyższego przedsięwzięcia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia  raportu oddziaływania na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 14.04.2010r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-7(5)/10, w którym orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie art.66 ust.1, pkt 1-9 i 11-20, a także ust.4,ust.5 i ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami). Powodem wydania powyższego postanowienia były dokonana analiza załączników do wniosku w tym karty informacyjnej zadania oraz wydane opinie upoważnionych organów, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Treść postanowienia została przekazana stronom postępowania oraz opublikowana na tablicy ogłoszeń UG Lubicz.
Dnia 08.06.2010 r. Inwestor pismem nr.rej.5648 przekazał organowi prowadzącemu postępowanie raport o oddziaływaniu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Wójt Gminy Lubicz po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów pismami OŚW.7624-7(7)/10 i OŚW.7624-7(6)10 z dnia 22.06.2010r wystąpił do upoważnionych organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o dokonanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień środowiskowych.
 
Na podstawie art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U z 2008 r.Nr.199,poz.1227ze zmianami) w drodze obwieszczenia nr.OŚW.7624-7(8)/10 z dnia 23.06.2010 r. powiadomiono społeczeństwo o 21 dniowym terminie do zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w sprawie. Treść obwieszczenia opublikowano na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz przekazano do publikacji Przewodniczącemu Rady Soleckiej miejscowości Lubicz Dolny na tablicy ogłoszeń. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.07.2010 r. do Wójta Gminy Lubicz nie wpłynęły żadne wnioski związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.
W dniu 26 lipca 2010 r.(nr.rej.7381) do UG Lubicz wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr.N.NZ-403-L-21/10 z dnia 16 lipca 2010 r. podająca warunki do uwzględnienia w przedmiotowej decyzji. W dniu 02.08.2010r. (nr.rej.7609) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr. RDOŚ-04.OO.6613-931/10/JM z dnia 29.07.2010r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych..  
Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi art.10 § 1 KPA pismem z dnia 09.08.2010 r. OŚW.7624-7(10)/10 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 17.08.2010r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji  zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu. W dniu 29 .03.2010r. (nr.rej3261) strona postępowania nie wyraziła zgody na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia , jednak nie wniosła uwag w zakresie prowadzonego postępowania środowiskowego lecz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubicz Dolny. W dniu 29.03.2010 r. z GDDKiA w Bydgoszczy pismem nr.rej.(3226) wyraziła stanowisko w sprawie zjazdu z drogi krajowej nr.10,jednak pismo nie dotyczyło prowadzonego postępowania środowiskowego. Wniesione wnioski zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 3 października 2008 r. nie zostały uwzględnione w niniejszej decyzji. 
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, analizy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, gospodarki wodno-ściekowej i odpadami a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia   nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem prawidłowo wykonanych urządzeń ochronnych i zastosowaniu warunków realizacji określonych w niniejszej decyzji.
 
W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
 
Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r.,Nr.199,poz.1227ze zmianami) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.
 
 
Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują:
1. "Shell-Polska”, ul. Bitwy Warszawskiej z 1920 r 7 A,02-366 Warszawa,
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3. GDDK i A w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Krajowych , ul. Polna 113, 87-100 Toruń
4. ARSA Bomerski & Piątkowski,ul. Sobieskiego 60,80-216 Gdańsk,
5. Agencja Nieruchomości Rolnych , ul. Toruńska 10,87-148 Łysomice,
6. "Del-Vis" Sp. z o.o, ul. Ogrodowa 5, Lubicz Dolny,87-162 Lubicz,
5. pozostałe strony wg załącznika
6. a/a MG
 
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul Dworcowa 63,85-950        Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń
 
Z A Ł Ą C Z N I K nr.1
 
do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych Wójta Gminy Lubicz nr OŚW.7624-7(11)10 z dnia 18.08.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw Shell wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości oznaczonej działką geod.nr.35/2-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
 
Projektowana stacja paliw płynnych będzie stacją pracującą w systemie całodobowym, zaopatrującą w paliwa płynne pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe. Przewidywana roczna wielkość sprzedaży paliw będzie wynosiła ok. 5000 m3 w tym:
- benzyny                    – ok. 2000 m3
- olej napędowy            – ok. 2700 m3
- LPG (gaz płynny propan-butan) – ok. 300 m3
Na podstawie prognozowanej rocznej sprzedaży paliw przyjęto, że dobowe natężenie ruchu będzie wynosiło ok. 325 pojazdów, w tym 250 samochodów osobowych i 75 pojazdów ciężkich. Średnie dobowe natężenie ruchu wynosi ok. 14 poj./godz., założono że maksymalne
natężenie w godzinie szczytu będzie wynosiło ok. 35 poj./h.
Przyjęto, że w porze dziennej (16 godzin) stacja będzie obsługiwać 210 samochodów lekkich i 40 ciężkich, a w porze nocnej (8 godzin) 60 samochodów lekkich i 15 ciężkich.
 
Ponadto stacja świadczyć będzie następujące usługi:
- sprzedaż części i akcesoriów samochodowych, olejów oraz innych artykułów (np. napoi chłodzących, słodyczy, papierosów, środków higieny, czasopism itd.)
- kompleks sanitarny dla podróżnych
- punkty usługowe (woda, sprężone powietrze, odkurzacz)
 
Przewiduje się budowę następujących obiektów:
- 2 podziemne zbiorniki paliw o pojemności po 60 m3 na benzyny i ON
- 1 podziemny zbiornik LPG (gaz płynny propan-butan o pojemności 20 m3)
- 3 dystrybutory z odsysaniem oparów (40 l/min) do obsługi samochodów osobowych, pięcio-produktowe, dwustronne
- 1 dystrybutor do obsługi samochodów ciężarowych (130 l/min) dwustronny
- 1 stanowisko dystrybucji LPG
- system rurociągów paliwowych
- wiaty nad dystrybutorami
- parterowy pawilon ze sklepem i zespołem sanitarnym
- 11 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych
- 3 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych
- punkty usługowe (woda, sprężone powietrze, odkurzacz)
- drogi dojazdowe
- instalacja wodociągowa i elektryczna
- lokalna kanalizacja sanitarna i deszczowa
- elementy reklamowe
 
Jak już wspomniano powyżej stacja wyposażona będzie w 2 zbiorniki paliw ( w tym jeden dwudzielny i jeden trójdzielny) stalowe, podziemne, dwupłaszczyznowe, pod-jezdniowe (o budowie wzmocnionej) do przechowywania produktów naftowych I i II klasy niebezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczone antykorozyjnie u producenta. Szczelność zbiorników kontrolowana będzie w sposób ciągły z sygnalizacją przecieków do przestrzeni między płaszczyznowej. Zbiorniki wyposażone będą w urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem. Instalacja odpowietrzająca zakończona będzie zaworem oddechowym, rury oddechowe będą wyprowadzone na wysokość 4 m. Zbiorniki będą napełniane w systemie zamkniętym – z odprowadzeniem par do cysterny (tzw. wahadło gazowe). Dostawy paliw płynnych będą odbywały się specjalnymi autocysternami z układem hermetycznego przetaczania par. Tankowanie samochodów będzie się odbywało w systemie zamkniętym – z odprowadzeniem par do zbiornika magazynowego (dystrybutory z odsysaniem oparów). Przewiduje się instalacje rurowe z tworzyw sztucznych, rurociągi dwuwarstwowe z wewnętrzną wykładziną (nie wymagające rur ochronnych). Obiekt będzie pracował w systemie samoobsługowym, za wyjątkiem dystrybucji LPG. Zarządzanie stacji komputerowe z monitoringiem elektronicznym.
 
Przewiduje się elektryczne ogrzewanie pawilonu stacji. Stacja paliw zasilana będzie w wodę z instalacji sieci wodociągowej. W rejonie lokalizacji planowanej stacji paliw w chwili obecnej nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki bytowe, odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego. Ścieki deszczowo-przemysłowe ze szczelnej nawierzchni (rejon dystrybucji paliw, drogi dojazdowe i miejsca parkingowe) po podczyszczeniu w osadniku i separatorze odprowadzone będą do otwartego zbiornika bezodpływowego.
 
Przewidywane zapotrzebowanie na media:
- zapotrzebowanie na wodę               - ok.2,6 m3/dobę
- zużycie energii elektrycznej            - ok. 45 kW
 
Projektowane powierzchnie:
Powierzchnia działki                                 ok. 0,95 ha
Powierzchnia terenu pod stację paliw         ok. 0,22 ha
Powierzchnia zabudowy pawilonu stacji     ok. 180 m2
Powierzchnia wiat                                    ok. 310 m2 (220+90) m2

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-08-20 09:11
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-20 09:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 96914
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5723937
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-16 07:44

Stopka strony