Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Postanowienie

OŚW.7624-18(4)/10                                                    Lubicz, dn. 18.08.2010r.

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.4; art.64 ust.1; art.65 ust 1,ust.2,ust.3; art. 69 ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 ze zmianami) ,oraz §3 , ust.1 pkt. 40a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii  w dniu 23.07.2010r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-961/10/BW i w dniu 13.07.2010r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-122/10 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża  na nieruchomościach oznaczonych działkami numer geod. 92/11, 92/13- obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

P o s t a n a w i a m

-Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża na nieruchomościach oznaczonych działkami numer geod. 92/11, 92/13  – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz,
-Nałożyć na inwestora „Sort-Krusz”, Sławomir Muchewicz, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 22, 87-162 Lubicz,  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu na środowisko należy sporządzić w zakresie art.66
ustawy z dnia 3 października 2008  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. z 2008r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami) z wyłączeniem w myśl art. 68 punktu 4, 13, 15, 16. Organ odstępuje od realizacji w/w punktów ze względu na zakres inwestycji, którego przedsięwzięcie nie dotyczy.

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r
 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami) Inwestor- „Sort-Krusz”, Sławomir Muchewicz, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, wystąpił
do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 21.06.2010r. nr rej.6091 (21.06.2010r.-data wpływu)
o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża  na nieruchomościach oznaczonych działkami numer geod. 92/11, 92/13- obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.
Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5  ustawy z dnia 3 października 2008r.
(Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) dnia 25.06.2010r. pismem nr OŚW.7624-18(3)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża  na nieruchomościach oznaczonych działkami numer geod. 92/11, 92/13- obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.
 Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu pismem OŚW.7624-18(1)10 z dnia 25.06.2010r. o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1, organ prowadzący postępowanie wystąpił również pismem  nr OŚW.7624-18(2)10 z dnia 24.06.2010r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.40a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami). Upoważnione organy – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-961/10/BW z dnia 23.07.2010r nr rej. 7455 (29.07.2010r.-data wpływu)i wyraził opinie, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem
N.NZ-402-L-122/10 z dnia 13.07.2010r. nr rej. 7125 (19.07.2010r.-data wpływu) stwierdził,
że Inwestor ma   obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także ustalił zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko naturalne.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ-04.OO.6613-961/10/BW)
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (N.NZ-402-L-122/10) stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne
i należy przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia na środowisko, a także ustalić obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można  wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem
Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


Otrzymują:
1. „Sort-Krusz”, Sławomir Muchewicz, Młyniec Pierwszy, ul. Toruńska 22, 87-162 Lubicz,
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,
3. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo, 87-400 Golub-Dobrzyń,
4. pozostałe strony wg załącznika
5. a/a BM

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-08-19 14:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97039
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739512
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 12:52

Stopka strony